Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)

Вправа 1

Обчисліть ступінь дисоціації речовин, визначте сильним чи слабким електролітом є ця речовина, якщо:

І варіант

а) з кожних 20 молекул 18 продисоціювали;

Відомо: n(дисоц.)=18, n(загальн.)=20

Знайти: α-?

Розв'язування

Ступінь дисоціації (α) речовини обчислюємо за формулою:

α=n(дисоц.)/n(загальн.)=18:20=0,9, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 90%.

Відповідь: ступінь дисоціації речовини 90%, сильний електроліт.

б) з кожних 200 молекул 6 продисоціювали.

Відомо: n(дисоц.)=6, n(загальн.)=200

Знайти: α-?

Розв'язування

Ступінь дисоціації (α) речовини обчислюємо за формулою:

α=n(дисоц.)/n(загальн.)=6:200=0,03, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 3%.

Відповідь: ступінь дисоціації речовини 3%, слабкий електроліт.

II варіант

а) з кожних 150 молекул 145 продисоціювали;

Відомо: n(дисоц.)=145, n(загальн.)=150

Знайти: α-?

Розв'язування

Ступінь дисоціації (α) речовини обчислюємо за формулою:

α=n(дисоц.)/n(загальн.)=145:150=0,97, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 97%.

Відповідь: ступінь дисоціації речовини 97%, сильний електроліт.

6) з кожних 220 молекул 4 продисоціювали.

Відомо: n(дисоц.)=4, n(загальн.)=220

Знайти: α-?

Розв'язування

Ступінь дисоціації (α) речовини обчислюємо за формулою:

α=n(дисоц.)/n(загальн.)=4:220=0,018, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 1,8%.

Відповідь: ступінь дисоціації речовини 1,8%, слабкий електроліт.

 

Вправа 2

Виконайте тестові завдання:

1. Позначте формулу речовини, яка під час розчинення у воді утворює катіони Са2+:

А. CaSO4
Б. CaSiO3
В. СаСO3
Г. СаСl2

Відповідь: Г.

2. Позначте формулу речовини, яка під час розчинення у воді утворює ортофосфат аніони РO43- :

 А. Са3(РO4)2. Б. Na3PO4.  В. АlРO4.  Г. Мg3(РO4)2 

Відповідь: Б

3. Укажіть формулу речовини, яка є сильним електролітом:

А. СаСO3 Б. H2SiO3 В. Ca(NO3)2 Г. Н2СO3

Відповідь: В.

Сильними електролітами є розчинні солі, луги, сильні кислоти.

4. Укажіть формулу речовини, яка є слабким електролітом:

A. ZnCl2 Б. H2SO3 В. Cu(NO3)2 Г. NaNO3

Відповідь: Б.

5. Укажіть групу йонів, в якій наявні тільки катіони:

A. Zn2+, Сl-, Na+ Б. Н+, Са2+, Аl3+ В. Cu2+, NO3-, K+ Г. Аg-, Br-, OH-

Відповідь: Б.

6. Позначте формулу лугу, що дисоціює у водному розчині:

А. Ba(NO3)2. H2SO4 В. 8а(ОН)2 Г.Сu(ОН)2

Відповідь: В.

7. Установіть відповідність між формулою електроліту і йонами, на які він дисоціює:

A. CuCl2 =

Б. Cu(NO3)2 =

В. Н2S =

Г. Na2S = 

І. 2Н+ + 2NO3-.

2. 2Н+ + S2-

3. Cu2+ + 2NО3-

4. Сu2+ + 2Сl-

5. 2Na+ + S2-

Відповідь: А-4, Б-3, В-2, Г-5.

 

Вправа 3

Обчисліть ступінь електролітичної дисоціації, якщо відомо, що в розчині з кожних 130 молекул нітратної кислоти продисоціювали 120.

Відомо: n(дисоц.)=120, n(загальн.)=130

Знайти: α-?

Розв'язування:

Ступінь дисоціації (α) речовини обчислюємо за формулою:

α=n(дисоц.)/n(загальн.)=120:130=0,923, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 92,3%.

Відповідь: ступінь дисоціації нітратної кислоти 92,3%.

Інші завдання дивись тут...