Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 1. Позначте формулу речовини, яка під час розчинення у воді утворює аніони СO32-:

А. ВаСO3 Б. СаСO3 В. К2СO3 Г. ZnCO3

Відповідь: В.

 

Вправа 2. Позначте формулу речовини, яка під час розчинення у воді утворює катіони Аргентуму:

А. Аg3РО4 Б. AgNO3 В. АgCl Г. Ag3РO4

Відповідь: Б.

 

Вправа 3. Укажіть формулу речовини, яка є сильним електролітом:

А. ВаСO3 Б. FeCl2 В. FePO4 Г. FeS

Відповідь: Б.

 

 

Вправа 4. Укажіть формулу речовини, яка є слабким електролітом:

А. СuСl2 Б. H2SO4. В. СН3СООН Г. Ca(NO3)2.

Відповідь: В.

 

Вправа 5. Укажіть групу йонів, в якій наявні тільки аніони:

A. SO32-, Cl-, S2- Б. H+, Cu2+, F- В. Fe2+, Br-, Li+ Г. Hg2+, K+, OH-.

Відповідь: А.

 

Вправа 6. Позначте формулу кислоти, що дисоціює у водному розчині:

A. HNO3 Б. H2SiO3 В.Zn(OH)2 Г. Ва(ОН)2.

Відповідь: А.

 

Вправа 7. Установіть відповідність між формулою електроліту і йонами, на які він дисоціює:

A. СrСl2=

Б. Cr(NO3)2=

B. Na2SO3=

Г. Na2SO4=

1. 2Na+ + SO32-

2. 2Na+ + SO42-

3. Сг2+ + 2Сl-

4. Cr2+ + 2NO3-

5. Cr3+ + 3NO3-

Відповідь: A-3, Б-4, В-1, Г-2.

 

Вправа 8

Обчисліть ступінь електролітичної дисоціації, якщо відомо, що в розчині з кожних 40 молекул карбонатної кислоти продисоціювали 4. 

Відомо: n(дисоц.)=4, n(загальн.)=40

Знайти: α-?

Розв'язування

Ступінь дисоціації (α) речовини обчислюємо за формулою:

α=n(дисоц.)/n(загальн.)=4:40=0,1, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 10%.

Відповідь: ступінь дисоціації карбонатної кислоти 10%.

Інші завдання дивись тут...

  • Сакамото
    молодцы все решения верны
    17 жовтня 2018 17:51