Інші завдання дивись тут...

ДОМАШН€ ЗАВДАННЯ

Вправа 1. Повторіть умови перебігу хімічних реакцій, що відбуваються.

1. Випадає осад.

2. Виділяється газ.

3. Утворюється малодисоційована речовина (наприклад, вода).

І-ІІ рівні

Вправа 2. Допишіть продукти реакцій між запропонованими речовинами. Поставте коефіцієнти:

а) NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl;

б) СаCO3 + 2НCl = CaCl2 + H2O + CO2

в) Ва(ОН)2 + 2НВг = BaBr2 + 2H2O;

г) Сu(ОН)2 + 2НNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O.

ІІІ-ІV рівні

Вправа 3. Напишіть рівняння реакцій між попарно взятими речовинами:

а) натрій сульфатом і барій гідроксидом; 

Na2SO4 + Ba(OH)2 = 2NaOH + BaSO4

б) калій сульфітом і хлоридною кислотою;

K2SO3 + HCl = KCl + H2O + SO2 

в) ферум (ІІ) хлоридом і калій гідроксидом; 

FeCl3 + 3KOH = Fe(OH)3 + 3KCl

г) цинк нітратом і натрій сульфідом.

Zn(NO3)2 + Na2S = ZnS + 2NaNO3

 

Вправа 4. На розчин купрум (ІІ) сульфату масою 800 г з масовою часткою його 10% подіяли розчином барій хлориду до повної взаємодії. Обчисліть маси продуктів реакції.

Відомо: m(розчину)=800 г, ω(CuSO4)=10%

Знайти: m(BaSO4)-?, m(CuCl2)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу купрум (ІІ) сульфату в розчині масою 800 г.

m(CuSO4)=(m(розчину)ω(CuSO4)):100%=(800 г10%):100%=80 г

2. Записуємо рівняння реакції:

  80  г                х г           у г

 CuSO4 + BaCl2 = BaSO4  +  CuCl2 

  160 г                233 г       135 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль купрум (ІІ) сульфату CuSO4 з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4 і 1 моль купрум (ІІ) хлориду CuCl2. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(CuSO4)=Ar(Cu)+Ar(S)+4•Ar(O)=64+32+4•16=160,  

M(CuSO4)=160 г/моль. Маса 1 моль=160 г

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4•Ar(O)=137+32+4•16=233,  

M(BaSO4)=233 г/моль. Маса 1 моль=233 г

Mr(CuCl2)=Ar(Fe)+2•Ar(Cl)=64+2•35,5=135,  

M(CuCl2)=135 г/моль. Маса 1 моль=135 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу барій сульфату.

80 г / 160 г = х г / 233 г, звідти х г • 160 г = 233 г • 80 г

х = m(BaSO4) = 233 г • 80 г : 160 г =116,5 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу купрум (ІІ) хлориду.

80 г / 160 г = у г / 135 г, звідти у г • 160 г = 135 г • 80 г

y = m(CuCl2)= 135 г • 80 г : 160 г 67,5 г

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу купрум (ІІ) сульфату в розчині масою 800 г.

m(СuSO4)=(m(розчину)ω(CuSO4)):100%=(800 г10%):100%=80 г.

2. Обчислюємо кількість речовини купрум (ІІ) сульфату масою 80 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(CuSO4)=Ar(Cu)+Ar(S)+4•Ar(O)=64+32+4•16=160, M(CuSO4)=160 г/моль.

v(CuSO4)=m(CuSO4) : M(CuSO4)=80 г : 160 г/моль=0,5 моль.

3. Записуємо рівняння реакції: CuSO4+BaCl2=BaSO4+CuCl2

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль купрум (ІІ) сульфату CuSO4 з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4 і 1 моль купрум (ІІ) хлориду CuCl2, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,5 моль купрум (ІІ) сульфату, то в результаті реакції утвориться така ж кількість речовини барій сульфату і купрум (ІІ) хлориду, тому 

v(BaSO4)=v(CuCl2)=v(CuSO4)=0,5 моль.

4. Обчислюємо маси заданої кількості речовини за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4•Ar(O)=137+32+4•16=233, M(BaSO4)=233 г /моль. 

m(BaSO4)=v(BaSO4)•M(BaSO4)=0,5 моль•233 г/моль=116,5 г.

Mr(СuCl2)=Ar(Cu)+2•Ar(Cl)=64+2•35,5=135, M(CuCl2)=135 г/моль.

m(CuCl2)=v(CuCl2)•M(CuCl2)=0,5 моль•135 г/моль=67,5 г.

Відповідь: m(Ba2SO4)=116,5 г, m(CuCl2)=67,5 г

Інші завдання дивись тут...