Інші завдання дивись тут...

Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути

розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  

різні варіанти розв'язування  конкретної задачі,

але обирайте той з них,який є найраціональнішим.

Зеленим кольором даються пояснення. 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Розв'яжіть задачі посильного вам рівня.

І рівень

Вправа 1. Обчисліть масову частку кристалізаційної води у магнезії MgSO4•7Н2O, яку використовують у медицині як жовчогінний засіб.

Відомо: кристалогідрат MgSO4•7Н2O. Знайти: ω(H2O)-?

Розв'язування:

У 1 моль магнезії MgSО4•7Н2О міститься 7 моль кристалізаційної води H2O, тому обчислюємо масу 1 моль кристалогідрату і масу 7 моль кристалізаційної води за формулою m=v•M, де M=Mr г/моль.

Mr(MgSO4•7H2O)=Mr(MgSO4)+7•Mr(H2O)=120 г/моль+718 г/моль=246 г/моль,

де Mr(MgSO4)=Ar(Mg)+Ar(S)+4•Ar(O)=24+32+4•16=120, M(MgSO4)=120 г/моль 

Mr2О)=2•Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18, M(H2O)=18 г/моль.

m(MgSO4•7H2O)=1 моль•246 г/моль=246 г

m(H2O)=7 моль•18 г/моль=126 г

2. Обчислюємо масову частку кристалізаційної води у кристалогідраті:

ω(H2O)=m(H2O)/m(MgSO4•7H2O)=126 г : 246 г=0,512, або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 51,2%

Відповідь: ω(H2O)=51,2%, або 0,512. 

 

Вправа 2. До розчину цинк нітрату долили розчин натрій гідроксиду масою 110 г з масовою часткою лугу 15% повної взаємодії. Обчисліть масу осаду, що утворився.

Відомо: m(розчину)=110 г, ω(NaОН)=15%. 

Знайти: m(KCl)-?

Розв'язування:

І спосіб

1. Обчислюємо масу натрій гідроксиду в розчині масою 110 г.

m(NaОН)=(m(розчину)ω(NaОН)):100%=(110 г15%):100%=16,5 г

2. Записуємо рівняння реакції:

   16,5  г                     х г

  2NaOH + Zn(NO3)2 = Zn(OH)2  + 2NaNO3 

   80 г                        99 г

Над формулами речовин записуємо знайдену масу натрій гідроксиду і невідому масу цинк гідроксиду. 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 2 моль натрій гідроксиду NaОН з утворенням 1 моль цинк гідроксиду Zn(OH)2. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 2 моль натрій гідроксиду і масу 1 моль цинк гідроксиду.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, M(NaOH)=40 г/моль.

Маса 1 моль=40 г, а маса 2 моль=80 г/моль.

Mr(Zn(OH)2)=Ar(Zn)+2Ar(O)+2Ar(H)=65+216+21=99,  

M(Zn(OH)2)=99 г/моль. Маса 1 моль=99 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу цинк гідроксиду.

16,5 г / 80 г = х г / 99 г, звідси

х г • 80 г = 16,5 г • 99 г

х = 16,5 г • 99 г : 80 г

х = m(Zn(OH)2) = 20,4 г

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу натрій гідроксиду в розчині масою 110 г.

m(NaОН)=(m(розчину)ω(NaОН)):100%=(110 г15%):100%=16,5 г

2. Обчислюємо кількість речовини натрій гідроксиду масою 16,5 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, M(NaOH)=40 г/моль.

v(NaOH)=m(NaOH):M(NaOH)=16,5 г : 40 г/моль=0,4125 моль.

3. Записуємо рівняння реакції: 2NaOH+Zn(NO3)2=Zn(OH)2+2NaNO3

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 2 моль натрій гідроксиду NaОН з утворенням 1 моль цинк гідроксиду Zn(OH)2, кількість речовини цинк гідроксиду удвічі менша, ніж кількість речовини натрій гідроксиду. Отже, якщо в реакцію вступає 0,4125 моль натрій гідроксиду, то в результаті реакції утвориться удвічі менша кількість речовини цінк гідроксиду, тому 

v(Zn(OH)2)=v(NaОН):2=0,4125 моль:2=0,20625.

4. Обчислюємо масу цинк гідроксиду кількістю речовини 0,20625 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(Zn(OH)2)=Ar(Zn)+2Ar(O)+2Ar(H)=65+216+21=99, 

M(Zn(OH)2)=99 г/моль. 

m(Zn(OH)2)=v(Zn(OH)2)•M(Zn(OH)2)=0,20625 моль•99 г/моль=20,4 г.

Відповідь: m(Zn(OH)2)=20,4 г. 

ІІ рівень

Вправа 3. До розчину магній нітрату масою 74 г з масовою часткою солі 25% долили розчин калій гідроксиду до повної взаємодії Обчисліть масу осаду. Назвіть продукти реакції.

Відомо: m(розчину)=74 г, ω(Mg(NO3)2)=25%

Знайти: m(Mg(OH)2)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу магній нітрату в розчині масою 74 г.

m(Mg(NO3)2)=(m(розчину)ω(Mg(NO3)2)):100%=74 г25%:100%=18,5 г

2. Записуємо рівняння реакції:

  18,5   г                    х г

 Mg(NO3)2 + 2KOH = Mg(OH)2  + 2KNO3 

   148 г                     58 г

Над формулами речовин записуємо знайдену масу магній нітрату і невідому масу магній гідроксиду.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль магній нітрату Mg(NO3)2 з утворенням 1 моль магній гідроксиду Mg(OH)2. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Mg(NO3)2)=Ar(Mg)+2•Ar(N)+6•Ar(O)=24+2•14+6•16=148,  

M(Mg(NO3)2)=148 г/моль. Маса 1 моль=148 г

Mr(Mg(OH)2)=Ar(Mg)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=24+2•16+2•1=58,  

M(Mg(OH)2)=58 г/моль. Маса 1 моль=58 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу магній гідроксиду.

18,5 г / 148 г = х г / 58 г, звідси

х г • 148 г = 58 г • 18,5 г

х = 58 г • 18,5 г : 148 г

х = m(Mg(OH)2) = 7,25 г

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу магній нітрату в розчині масою 74 г.

m(Mg(NO3)2)=(m(розчину)ω(Mg(NO3)2):100%=74 г25%:100%=18,5 г.

2. Обчислюємо кількість речовини магній нітрату масою 18,5 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Mg(NO3)2)=Ar(Mg)+2•Ar(N)+6•Ar(O)=24+2•14+6•16=148,  

M(Mg(NO3)2)=148 г/моль.  

v(Mg(NO3)2)=m(Mg(NO3)2) : M(Mg(NO3)2)=18,5 г : 148г/моль=0,125 моль.

3. Записуємо рівняння реакції:  Mg(NO3)2+2KOH=Mg(OH)2+2KNO3 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль магній нітрату Mg(NO3)2 з утворенням 1 моль магній гідроксиду Mg(OH)2кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,125 моль магній нітрату, то в результаті реакції утвориться така ж кількість речовини магній гідроксиду, тому 

v(Mg(OH)2)=v(Mg(NO3)2)=0,125 моль.

4. Обчислюємо масу магній гідроксиду кількістю речовини 0,125 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(Mg(OH)2)=Ar(Mg)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=27+2•16+2•1=58,  

M(Mg(OH)2)=58 г/моль. 

m(Mg(OH)2)=v(Mg(OH)2)•M(Mg(OH)2)=0,125 моль•58 г/моль=7,25 г.

Відповідь: m(Mg(OH)2)=7,25 г; магній гідроксид. 

 

Вправа 4. До розчину сульфатної кислоти масою 29,4 г з масовою часткою її 0,2 долили розчину натрій гідроксиду до повної нейтралізації кислоти. Обчисліть масу утвореної солі. Назвіть продукти реакції.

Відомо: m(розчину)=29,4 г, ω(H2SO4)=0,2 

Знайти: m(Na2SO4)-?

Розв'язування:

І спосіб

1. Обчислюємо масу сульфатної кислоти в розчині масою 29,4 г.

m(H2SO4)=m(розчину)ω(H2SO4)=29,4 г0,2=5,88 г

2. Записуємо рівняння реакції:

               5,88  г    х г

 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4  + 2H2

                98 г     142 г

Над формулами речовин записуємо знайдену масу сульфатної кислоти і невідому масу солі натрій сульфату.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти H2SO4 з утворенням 1 моль натрій сульфату Na2SO4. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(H2SO4)=2•Ar(H)+Ar(S)+4•Ar(O)=2•1+32+4•16=98,  

M(H2SO4)=98 г/моль. Маса 1 моль=98 г.

Mr(Na2SO4)=2•Ar(Na)+Ar(S)+4•Ar(O)=2•23+32+4•16=142,  

M(Na2SO4)=142 г/моль. Маса 1 моль=142 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій сульфату.

5,88 г / 98 г = х г / 142 г, звідси

х г • 98 г = 5,88 г • 142 г

х = 5,88 г • 142 г : 98 г

х = m(Na2SO4) = 8,52 г

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу сульфатної кислоти в розчині масою 29,4 г.

m(H2SO4)=m(розчину)ω(H2SO4)=29,4 г0,2=5,88 г

2. Обчислюємо кількість речовини сульфатної кислоти масою 5,88 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(H2SO4)=2•Ar(H)+Ar(S)+4•Ar(O)=2•1+32+4•16=98,

M(H2SO4)=98 г/моль.

v(H2SO4)=m(H2SO4):M(H2SO4)=5,88 г : 98 г/моль=0,06 моль.

3. Записуємо рівняння реакції: 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти H2SO4 з утворенням 1 моль натрій сульфату Na2SO4, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,06 моль сульфатної кислоти, то в результаті реакції утвориться така ж кількість речовини натрій сульфату, тому 

v(Na2SO4)=v(H2SO4)=0,06 моль.

4. Обчислюємо масу натрій сульфату кількістю речовини 0,06 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(Na2SO4)=2•Ar(Na)+Ar(S)+4•Ar(O)=2•23+32+4•16=142

M(Na2SO4)=142 г/моль. 

m(Na2SO4)=v(Na2SO4)•M(Na2SO4)=0,06 моль•142 г/моль=8,52 г.

Відповідь: m(Na2SO4)=8,52 г. Натрій сульфат і вода.

ІІІ рівень

Вправа 5. До розчину аргентум (І) нітрату масою 68 г з масовою часткою солі 15% долили розчин натрій хлориду до повної взаємодії. Обчисліть маси утворених  продуктів, назвіть їх.

Відомо: m(розчину)=68 г, ω(AgNO3)=15%

Знайти: m(AgCl)-?, m(NaNO3)-?

Розв'язування:

І спосіб

1. Обчислюємо масу аргентум (I) нітрату в розчині масою 68 г.

m(AgNO3)=(m(розчину)ω(AgNO3)):100%=68 г15%:100%=10,2 г

2. Записуємо рівняння реакції:

  10,2 г               х г         у г

 AgNO3 + NaCl = AgCl  + NaNO3 

   170 г              143,5 г    85 г      

Над формулами речовин записуємо знайдену масу аргентум (І) нітрату і невідомі маси аргентум (І) хлориду й натрій нітрату.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль аргентум (І) нітрату AgNO3 з утворенням 1 моль аргентум хлориду AgCl і 1 моль натрій нітрату NaNO3. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(AgNO3)=Ar(Ag)+Ar(N)+3Ar(O)=108+14+3•16=170,  

M(AgNO3)=170 г/моль. Маса 1 моль=170 г

Mr(AgCl)=Ar(Ag)+Ar(Cl)=108+35,5=143,5  

M(AgCl)=143,5 г/моль. Маса 1 моль=143,5 г

Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3•Ar(O)=23+14+3•16=85,  

M(NaNO3)=85 г/моль. Маса 1 моль=85 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу аргентум (І) хлориду.

10,2 г / 170 г = х г / 143,5 г, звідси

х г • 170 г = 143,5 г • 10,2 г

х = 143,5 г • 10,2 г : 170 г

х = m(AgCl) = 8,61 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій нітрату.

10,2 г / 170 г = у г / 85 г, звідси

у г • 170 г = 85 г • 10,2 г

х = 85 г • 10,2 г : 170 г

х = m(NaNO3) = 5,1 г

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу аргентум (I) нітрату в розчині масою 68 г.

m(AgNO3)=(m(розчину)ω(AgNO3)):100%=68 г15%:100%=10,2 г

2. Обчислюємо кількість речовини аргентум (І) нітрату масою 10,2 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(AgNO3)=Ar(Ag)+Ar(N)+3Ar(O)=108+14+3•16=170,  

M(AgNO3)=170 г/моль.

v(AgNO3)=m(AgNO3) : M(AgNO3)=10,2 г : 170 г/моль=0,06 моль.

3. Записуємо рівняння реакції: AgNO3+NaCl=AgCl+NaNO3

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль аргентум (І) нітрату AgNO3 з утворенням 1 моль аргентум хлориду AgCl і 1 моль натрій нітрату NaNO3, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,06 моль аргентум (І) нітрату, то в результаті реакції утвориться така ж кількість речовини аргентум хлориду і натрій нітрату, тому 

v(AgCl)=v(NaNO3)=v(AgNO3)=0,06 моль.

4. Обчислюємо масу речовини заданої кількості речовини за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(AgCl)=Ar(Ag)+Ar(Cl)=108+35,5=143,5  

M(AgCl)=143,5 г/моль.  

m(AgCl)=v(AgCl)•M(AgCl)=0,06 моль•143,5 г/моль=8,61 г.

Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3Ar(O)=23+14+3•16=85,

M(NaNO3)=85 г/моль.  

m(NaNO3)=v(NaNO3)•M(NaNO3)=0,06 моль•85 г/моль=5,1 г.

Відповідь: m(AgCl)=8,61 г, m(NaNO3)=5,1 г; аргентум (І) хлорид і натрій нітрату. 

 

Вправа 6. До розчину калій сульфіту масою 31,6 г з масовою часткою солі 0,2 долили розчину хлоридної кислоти в надлишку. Обчисліть об'єм газу (н. у.) та масу утвореної солі.

Відомо: m(розчину)=31,6 г, ω(K2SO3)=0,2

Знайти: V(SO2)-?, m(KCl)-?

Розв'язування:

І спосіб

1. Обчислюємо масу калій сульфіту в розчині масою 31,6 г.

m(K2SO3)=m(розчину)ω(K2SO3)=31,6 г0,2=6,32 г.

2. Записуємо рівняння реакції:

 6,32  г                х л                 у г

K2SO3  +  2HCl =   SO2  + H2O + 2KCl 

 158 г                 22,4 л            149 г

Над формулами речовин записуємо знайдену масу калій сульфіту і невідомі об'єм сульфур (IV) оксиду й масу калій хлориду. 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль калій сульфіту K2SO3 з утворенням 2 моль калій хлориду KCl і виділенням 1 моль газу сульфур (IV) оксиду (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л). Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль калій сульфіту і масу 2 моль калій хлориду.

Mr(K2SO3)=2•Ar(K)+Ar(S)+3•Ar(O)=2•39+32+3•16=158,  

M(K2SO3)=158 г/моль. Маса 1 моль=158 г

Mr(KCl)=Ar(K)+Ar(Cl)=39+35,5=74,5, M(KCl)=74,5 г/моль.

Маса 1 моль=74,5 г, а маса 2 моль=149 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм сульфур (IV) оксиду.

6,32 г / 158 г = х л / 22,4 л, звідси

х л • 158 г = 22,4 л • 6,32 г

х = 22,4 л • 6,32 г : 158 г

х = m(SO2)=0,896 л

За допомогою пропорції обчислюємо масу калій хлориду.

6,32 г / 158 г = у г / 149 г, звідси

у г • 158 г = 149 г • 6,32 г

х = 149 г • 6,32 г : 158 г

х = m(KCl)=5,96 г

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу калій сульфіту в розчині масою 31,6 г.

m(K2SO3)=m(розчину)ω(K2SO3)=31,6 г0,2=6,32 г.

2. Обчислюємо кількість речовини калій сульфіту масою 6,32 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(K2SO3)=2•Ar(K)+Ar(S)+3•Ar(O)=2•39+32+3•16=158,  

M(K2SO3)=158 г/моль.

v(K2SO3)=m(K2SO3) : M(K2SO3)=6,32 г : 158 г/моль=0,04 моль.

3. Записуємо рівняння реакції: K2SO3+2HCl=SO2+H2O+2KCl 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль калій сульфіту K2SO3 з утворенням 2 моль калій хлориду KCl і виділенням 1 моль газу сульфур (IV) оксиду, кількості речовини калій сульфіту і сульфур (IV) оксиду однакові, а кількість речовини калій хлориду удвічі більша, ніж кількість речовини калій сульфіту. Отже, якщо в реакцію вступає 0,04 моль калій сульфіту, то в результаті реакції утвориться така ж кількість речовини сульфур (IV) оксиду і удвічі більша кількість речовини калій хлориду, тому 

v(SO2)=v(K2SO3)=0,04 моль,

v(KCl)=2v(K2SO3)=20,04 моль=0,08 моль.

4. Обчислюємо об'єм заданої кількості речовини за формулою V=v•VM, де VМ - постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

V(SO2)=v(SO2)•VM=0,04 моль•22,4 л/моль=0,896 л.

5. Обчислюємо масу заданої кількості речовини за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(KCl)=Ar(K)+Ar(Cl)=39+35,5=74,5, M(KCl)=74,5 г/моль. 

m(KCl)=v(KCl)•M(KCl)=0,08 моль•74,5 г/моль=5,96 г.

Відповідь: V(SO2)=0,896 л, m(KCl)=5,96 г

IVрівень

Вправа 7. Під час взаємодії розчину ферум (ІІ) сульфату масою 152 г з розчином натрій гідроксиду масою 64 г утворився осад масою 18 г. Обчисліть масові частки ферум (ІІ) сульфату та натрій гідроксиду у вихідних розчинах.

Відомо: m(Fe(OH)2)=18 г, m(р-ну FeSO4)=152 г, m(р-ну NaOH)=64 г 

Знайти: ω(FeSO4)-?, ω(NaOH)-?

Розв'язування:

І спосіб

1. Записуємо рівняння реакції:

   х г       у г         18  г               

 FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2  + Na2SO4 

  152 г     80 г       90 г            

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль ферум (ІІ) сульфату FeSO4 і 2 моль натрій гідроксиду NaOH з утворенням 1 моль ферум (ІІ) гідроксиду Fe(OH)2. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масb 1 моль ферум (ІІ) сульфату, 1 моль ферум (ІІ) гідроксиду і 2 моль натрій гідроксиду.

Mr(FeSO4)=Ar(Fe)+Ar(S)+4•Ar(O)=56+32+4•16=152,  

M(FeSO4)=152 г/моль. Маса 1 моль=152 г

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, M(NaOH)=40 г/моль.

Маса 1 моль=40 г, а маса 2 моль=80 г.

Mr(Fe(OH)2)=Ar(Fe)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=56+2•16+2•1=90,  

M(Fe(OH)2)=90 г/моль. Маса 1 моль=90 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу ферум (ІІ) сульфату.

х г / 152 г = 18 г / 90 г, звідси

х г • 90 г = 152 г • 18 г

х = 152 г • 18 г : 90 г

х = m(FeSO4)=30,4 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій гідроксиду.

у г / 80 г = 18 г / 90 г, звідси

у г • 90 г = 80 г • 18 г

y = 80 г • 18 г : 90 г

y = m(NaOH)=16 г

2. Обчислюємо масові частки розчиненої речовини у розчині за формулою:

ω(речовини)=m(речовини)/m(розчину).

ω(FeSO4)=m(FeSO4):m(р-ну FeSO4)=30,4 г : 152 г=0,2, або,

помноживщи це число на 100%, одержимо 20%.

ω(NaOH)=m(NaOH):m(р-ну NaOH)=16 г : 64 г=0,25, або 25%.

ІІ спосіб

1. Обчислюємо кількість речовини ферум (ІІ) гідроксиду масою 18 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Fe(OH)2)=Ar(Fe)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=56+2•16+2•1=90,  

M(Fe(OH)2)=90 г/моль.

v(Fe(OH)2)=m(Fe(OH)2) : M(Fe(OH)2)=18 г : 90 г/моль=0,2 моль.

2. Записуємо рівняння реакції: FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2+Na2SO4 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль ферум (ІІ) сульфату FeSO4 і 2 моль натрій гідроксиду NaОН утворенням 1 моль ферум (ІІ) гідроксиду Fe(OH)2, кількості речовини ферум (ІІ) сульфату і ферум (ІІ) гідроксиду однакові, а кількість речовини натрій гідроксиду удвічі біль, ніж кількість речовини ферум (ІІ) гідроксиду. Отже, якщо в результаті реакції утворюється 0,2 моль ферум (ІІ) гідроксиду, то в реакцію вступає така ж кількість речовини ферум (ІІ) сульфату і удвічі більша кількість речовини натрій гідроксиду, тому 

v(FeSO4)=v(Fe(OH)2)=0,2 моль.

v(NaOH)=2v(Fe(OH)2)=20,2 моль=0,4 моль.

3. Обчислюємо маси заданої кількості речовини за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(FeSO4)=Ar(Fe)+Ar(S)+4•Ar(O)=56+32+4•16=152, M(FeSO4)=152 г/моль.

m(FeSO4)=v(FeSO4)•M(FeSO4)=0,2 моль•152 г/моль=30,4 г.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, M(NaOH)=40 г/моль.

m(NaОН)=v(NaОН)•M(NaОН)=0,4 моль•40 г/моль=16 г.

4. Обчислюємо масові частки розчиненої речовини у розчині за формулою:

ω(речовини)=m(речовини)/m(розчину).

ω(FeSO4)=m(FeSO4):m(р-ну FeSO4)=30,4 г : 152 г=0,2, або,

помноживщи це число на 100%, одержимо 20%.

ω(NaOH)=m(NaOH):m(р-ну NaOH)=16 г : 64 г=0,25, або 25%.

Відповідь: ω(FeSO4)=20%, ω(NaОН)=25%.

Інші завдання дивись тут...