Інші завдання дивись тут...

Розв'яжіть задачі посильного вам рівня:

І рівень

Завдання 1. Обчисліть масову частку магній сульфату в розчині масою 50 г, в якому розчинено 10 г речовини.

Відомо: m(розчину)=50 г; m(MgSO4)=10 г. Знайти: w(MgSO4)-?

Розв'язання.

І спосіб

Масову частку розчиненої речовини обчислюємо за формулою: 

w(речовини)=m(речовини)/m(розчину)

w(MgSO4)=m(MgSO4):m(розчину)=10 г:50 г =0,2, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 20%.

ІІ спосіб

Масова частка речовини в розчині показує масу речовини, що міститься у 100 грамах розчину, тому складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 50 г розчину міститься 10 г солі MgSO4,

у 100 г розчину - х г солі MgSO4.

50 г / 100 г = 10 г / х г,

х г • 50 г = 10 г • 100 г

х =10 г • 100 г : 50 г

х =20 г, отже, w(MgSO4)=20%.

Відповідь: w(MgSO4)=20%.

ІІ рівень

Завдання 2. У розчині купрум (ІІ) нітрату масою 80 г масова частка речовини становить 0,25. Обчисліть масу солі в розчині.

Відомо: m(розчину)=80 г; w(Cu(NO3)2)=0,25. Знайти: m(Cu(NO3)2)-?

Розв'язання.

І спосіб

Масу речовини обчислюємо за формулою: m(речовини)=m(розчину)w(речовини)

m(Cu(NO3)2)=m(розчину)w(Cu(NO3)2)=80 г • 0,25 = 20 г.

ІІ спосіб

Масова частка речовини в розчині показує масу речовини, що міститься у 100 грамах розчину, тому для знаходження маси речовини в цьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

у 100 г розчину - 25 г солі Cu(NO3)2

у 80 г розчину - х г солі Cu(NO3)2

100 г / 80 г = 25 г / х г

х г • 100 г = 25 г • 80 г

х = 25 г • 80 г : 100 г

х = 20 г.

Відповідь: m(Сu(NO3)2)=20 г.

Завдання 3. Барій хлорид дигідрат масою 160 г розчинили у воді масою 640 г. Обчисліть масову частку кристалогідрату в розчині.

Відомо: m(води)=640 г; m(BaCl22H2O)=160 г. Знайти: w(BaCl22H2O)-?

Розв'язання.

І спосіб

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води)+m(BaCl22H2O)=640 г + 160 г = 800 г.

2. Знаходимо масову частку речовини (кристалогідрату BaCl22H2O) в розчині за формулою:

w(речовини)=m(речовини)/m(розчину).

w(BaCl22H2O)=m(BaCl22H2O)/m(BaCl22H2O)=160 г : 800 г=0,2, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 20%.

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води)+m(BaCl22H2O)=640 г + 160 г = 800 г.

2. Визначаємо масу розчиненої речовини (кристалогідрату BaCl22H2O), що міститься у 100 г розчину, тобто масову частку. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

у 800 г розчину міститься 160 г кристалогідрату BaCl22H2O

у 100 г розчину - х г кристалогідрату BaCl22H2O

800 г / 100 г = 160 г / х г

х г • 800 г = 160 г • 100 г,

х = 160 г • 100 г : 800 г

х = 20 г, тому w(BaCl22H2O)=20%.

Відповідь: w(BaCl22H2O)=20%.

ІІІ рівень

Завдання 4. Під час обробки емальованого посуду розчином натрій хлориду використали сіль масою 12,5 г і воду об'ємом 500 мл. Після кип'ятіння впродовж деякого часу маса розчину зменшилася на 50 г. Обчисліть масові частки натрій хлориду в розчині до і після кип'ятіння.

Відомо: V1(води)=500 мл; m1(NaCl)=12,5 г, m2О)=50 г.

Знайти: w1(NaCl) -? w2(NaCl) -?

Розв'язання.

І спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m=Vρ, де густина води ρ(води)=1 г/мл.

m1(води)=V1(води)ρ(води)=500 мл • 1 г/мл = 500 г.

2. Знаходимо масу розчину до кип'ятіння і після кип'ятіння. 

m1(розчину)=m1(води)+m1(NaCl)=500 г + 12,5 г = 512,5 г.

m2(розчину)=m1(розчину)-m2О)=512,5 г-50 г=462,5 г.

3. Знаходимо масову частку речовини за формулою:

w1=(m1(речовини)/m1(розчину))•100%.

Масова частка солі до кип'ятіння:

w1(NaCl)=(m1(NaCl)/m1(розчину))•100%=(12,5г/512,5г)•100%=2,4%.

Масова частка солі після кип'ятіння:

w2(NaCl)=(m2(NaCl)/m2(розчину))•100%=(12,5г/465,5г)•100%=2,7%.

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m = Vρ, де густина води ρ(води)=1г/мл.

m1(води)=V1(води)ρ(води) = 500 мл • 1 г/мл = 500 г.

2. Знаходимо масу розчину до кип'ятіння і після кип'ятіння:

m1(розчину)=m1(води)+m1(NaCl)=500 г+12,5 г=512,5 г.

m2(розчину)=m1(розчину) - m2О)=512,5 г-50 г=462,5 г.

3. Обчислюємо масу речовини (солі NaCl) в 100 г розчині, тобто масову частку.

Для цього складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

Пропорція для обчислення масової частки солі до кип'ятіння: 

у 512,5 г розчину - 12,5 г солі NaCl

у 100 г розчину - х г солі NaCl

512,5 г / 100 г = 12,5 г / х г,

х г • 512,5 г = 12,5 г • 100 г,

х г = 12,5 г • 100 г : 512,5 г

х = 2,4 г, тому w1(NaCl)=2,4%.

Пропорція для обчислення масової частки солі після кип'ятіння: 

у 462,5 г розчину - 12,5 г натрій хлориду NaCl

у 100 г розчину - х г натрій хлориду NaCl

462,5 г / 100 г = 12,5 г / х г

х г • 462,5 г = 12,5 г • 100 г 

х = 12,5 г • 100 г : 462,5 г

х = 2,7 г, тому w2(NaCl)=2,7%.

Відповідь: w1(NaCl)=2,4%; w2(NaCl)=2,7%.

Завдання 5. У розчині алюміній нітрату нонагідрату масова частка кристалогідрату становить 0,2. Обчисліть масу кристалогідрату і води, що містяться в розчині масою 300 г.

Відомо: m(розчину)=300 г; w(Al(NO3)3•9H2O)=0,2.

Знайти: m(Al(NO3)3•9H2O)-?, m(H2O)-?

Розв'язання.

І спосіб

1. Масу речовини обчислюємо за формулою: m(речовини)=m(розчину)w(речовини)

m(Al(NO3)3•9H2O)=m(розчину)w(Al(NO3)3•9H2O)=300 г • 0,2 = 60 г.

2. Знаходимо масу води:

m(H2O)=m(розчину) - m(Al(NO3)3•9H2O)=300 г - 60 г = 240 г.

ІІ спосіб

1. Масова частка речовини в розчині показує масу речовини, що міститься у 100 грамах розчину, тому для знаходження маси речовини в цьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

у 100 г розчину міститься 20 г кристалогідрату Al(NO3)3•9H2O,

у 300 г розчину - х г кристалогідрату Al(NO3)3•9H2O.

100 г / 300 г = 20 г / х г

х г • 100 г = 20 г • 300 г

х = 20 г • 300 г : 100 г

х = 60 г.

2. Знаходимо масу води:

m(H2O)=m(розчину) - m(Al(NO3)3•9H2O)=300 г - 60 г = 240 г.

Відповідь: маса кристалогідрату 60 г, маса води 240 г.

IV рівень

Задача 6. До розчину цинк сульфату масою 80 г з масовою часткою солі 0,4 долили розчину цієї ж солі масою 120 г з масовою часткою 0,25. Обчисліть масу цинк сульфату в новому розчині.

Відомо: m1(розчину)=80 г; w1(ZnSO4)=0,4;

m2(розчину)=120 г; w2(ZnSO4)=0,25.  

Знайти: m(ZnSO4) у новому розчині-?

Розв'язання.

І спосіб

1. Знаходимо масу речовини у кожному з двох розчинів за формулою:

m(речовини) = w(речовини)m(розчину)

Маса солі ZnSO4 в першому розчині:

m1(ZnSO4)=w1(ZnSO4)m1(розчину)=0,• 80 г =32 г.

Маса cолі ZnSO4 в другому розчині:

m2(ZnSO4)=w2(ZnSO4)m2(розчину)=0,25  120 г = 30 г.

2. Знаходимо масу cолі ZnSOу новому розчині.

m(ZnSO4m1(ZnSO4) m2(ZnSO4)32 г+30 г=62 г

ІІ спосіб

1. Масова частка речовини в розчині показує масу речовини, що міститься у 100 грамах розчину, тому для знаходження маси солі ZnSO4  в кожному розчині складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

Для першого розчину.

у 100 г розчину міститься 40 г солі ZnSO4

у 80 г розчину - х г солі ZnSO4,

100 г / 80 г = 40 г / х г

х г • 100 г = 40 г • 80 г

х = 40 г • 80 г : 100 г

х = 32 г.

Для другого розчину.

у 100 г розчину міститься 25 г солі ZnSO4,

у 120 г розчину - х г солі ZnSO4.

100 г / 120 г = 25 г / х г,

х г • 100 г = 25 г • 120 г

х = 25 г • 120 г : 100 г

х = 30 г.

2. Знаходимо масу cолі ZnSOу новому розчині.

m(ZnSO4m1(ZnSO4) m2(ZnSO4)32 г + 30 г = 62 г

Відповідь: m(ZnSO4)=62 г.

 

Задача 7. Розчин сульфатної кислоти масою 196 г з масовою часткою кислоти 0,1 нейтралізували розчином натрій гідроксиду масою 80 г з масовою часткою лугу 0,2. Обчисліть масу утвореного натрій сульфату, якщо вважати, що речовини повністю використалися.

Відомо: m1(розчину)=196 г; w12SO4)=0,1;

m2(розчину)=80 г; w2(NaOH)=0,2.  

Знайти: m(Na2SO4)-?

Розв'язання.

I спосіб

1. Знаходимо масу речовини в розчині за формулою:

m(речовини) w(речовини)m(розчину)

Маса кислоти H2SO4 в розчині:

m1(Н2SO4)=w1(Н2SO4)m1(розчину)=0,1196 г=19,6 г.

Записуємо рівняння реакції:

   19,6  г                  х г

  H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2

    98 г                    142 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль кислоти H2SO4 з утворенням 1 моль солі Na2SO4. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(H2SO4)=2•Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=2•1+32+416=98,  

M(H2SO4)=98 г /моль. Маса 1 моль=98 г

Mr(Na2SO4)=2•Ar(Na)+Ar(S)+4Ar(O)=2•23+32+416=142,  

M(Na2SO4)=142 г/моль. Маса 1 моль=142 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію для обчислення маси натрій сульфату і розв'язуємо її:

За рівнянням реакції з 98 г кислоти утворюється 142 г солі,

за умовою задачі з 19,6 г кислоти - х г солі.

98 г / 19,6 г = 142 г / х г, звідси

х г • 98 г = 19,6 г • 142 г

х = 19,6 г • 142 г / 98 г

х = 28,4 г

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу речовини у розчині за формулою:

m(речовини) w(речовини)m(розчину)

Маса лугу NaOH в розчині:

m2(NaOH)=w2(NaOH)m2(розчину)=0,280 г=16 г.

Обчислюємо кількість речовини лугу масою 16 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, M(NaOH)=40 г/моль. 

v(NaOH)=m(NaOH):M(NaOH)=16 г : 40 г/моль=0,4 моль.

Записуємо рівняння реакції: H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 2 моль лугу NaOH з утворенням 1 моль солі Na2SO4, кількість речовин солі удвічі менша, ніж кількість речовини лугу. Отже, якщо в реакцію вступає 0,4 моль лугу, то в результаті реакції утвориться удвічі менша кількість речовини солі, тому 

v(Na2SO4)=v(NaOH):2=0,4 моль:2=0,2 моль.

Обчислюємо масу натрій сульфату кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(Na2SO4)=2•Ar(Na)+Ar(S)+4Ar(O)=2•23+32+416=142, 

M(Na2SO4)=142 г /моль.

m(Na2SO4)=v(Na2SO4)•M(Na2SO4)=0,2 моль•142 г/моль=28,4 г.

Відповідь: m2(Na2SO4)=28,4 г.

Інші завдання дивись тут...