Інші завдання дивись тут...

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ

 ВІДПОВІДІ

1. Поясніть, що вам відомо

про дисперсні системи

та як їх класифікують за

розміром частинок.

 

Кожна дисперсна система містить

дисперсну фазу і дисперсійне

середовище. За розмірами частинок

класифіють на грубодисперсні,

колоїдні, істинні.

2. Обгрунтуйте відмінність

істинних розчинів від

грубодисперсних систем

та колоїдних розчинів.

Істинні розчини - гомогенні системи

(немає поверхні поділу фаз), розчини

прозорі, не осідають і не фільтруються.

 

3. Поясніть роль води

у процесі розчинення

речовин.

Продуктами гідратації є гідратовані

йони або молекули, що рівномірно

розподіляються між молекулами води.

4. Охарактеризуйте процес

розчинення речовин

з ковалентним полярним

та йонним зв'язками.

 

 

 

 

 

Під час розчинення речовин молекули

чи йони, що перебувають на поверхні

кристалів, утворюють з дипольними

молекулами води міжмолекулярні вод-

неві зв'язки. Внаслідок такої взаємодії

і руху руйнується структура кристалу

і в розчин переходять гідратовані 

молекули або йони, що рівномірно

розподіляються між молекулами води.

5. Назвіть чинники, від яких

залежить розчинність

речовин:

а) твердих;

б) рідин;

в) газів.

 

а) 1) хімічна природа речовин;

    2) температура.

б) 1) хімічна природа речовин;

    2) температура.

в) 1) хімічна природа речовин;

    2) температура;

    3) тиск.

6. Сформулюйте визначення

електролітичної дисоціації,

електролітів, неелектролітів.

 

 

 

 

 

 

Електролітична дисоціація - 

розпад електролітів на йони 

під час розчинення або розплаву

Електроліти — речовини, водні

розчини яких або розплави

проводять електричний струм.

Неелектроліти — речовини, водні

розчини яких або розплави не

проводять електричний струм.

7. Поясніть, що таке

ступінь електролітичної

дисоціації та як поділяють

електроліти за цим

показником.

 

 

 

Ступінь електролітичної дисоціації —

відношення кількості молекул (фор-

мульних одиниць), що розпалися на

йони, до загальної кількості молекул

(формульних одиниць) розчиненої

речовини

Поділяють за цим показником на

сильні та слабкі електроліти.

8. Наведіть приклади

реакцій йонного обміну,

якщо:

а) випадає осад

б) виділяється газ

в) утворюється

малодисиційована

речовина 

а) CaCl2 + 2AgNO3Ca(NO3)2 + 2AgCl

б) Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2

в) NaOH + HCl = NaCl + H2O

9. Повторіть якісні реакції

на аніони:

а) хлорид-аніон

б) сульфат-аніон

в) карбонат аніон

а)  HCl + AgNO3 = HNO3 + AgCl

    NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl 

б) H2SO4 + BaCl2 = 2HCl + BaSO4

    Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4

в)  Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2

Інші завдання дивись тут...