Інші завдання дивись тут... 

Cильними електролітами є розчинні солі, луги, сильні кислоти.

Розчинність сполук визначаємо за таблицею розчинності,

а сильні кислоти -  за рядом кислот за їх силою, що є на форзаці підручника.

Зеленим кольором даються пояснення.

I-ІІ рівень

Вправа 1. Сформулюйте визначення з погляду теорії електролітичної дисоціації:

а) розчини;

Розчин — це однорідна (гомогенна) система, що складається з двох або більше компонентів і продуктів їхньої взаємодії.

б) електролітичної дисоціації;

Розпад електроліту на йони під час розчинення у воді (або розплавлення) називають електролітичною дисоціацією.

в) електроліти.

Електроліти — речовини, водні розчини яких або розплави проводять електричний струм.

 

Вправа 2. Напишіть рівняння ступінчастої дисоціації ортофосфатної кислоти.

H3PO4 <-> H+ + H2PO4-   І ступінь

H2PO4- <-> H+ + HPO42-   ІІ ступінь

HPO42- <-> H+ + PO43-      ІІІ ступінь

 

Вправа 3. Завершіть молекулярні, напишіть йонні рівняння реакцій:

а) Na2CO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + H2O + CO2

    2Na+ + CO32- + 2H+ + 2NO3- = 2Na+ + 2NO3- + H2O + CO2

    2H+ + CO32- = H2O + CO2

б) AgNO3 + HCl = HNO3 + AgCl

   Ag+ + NO3- + H+ + Cl- = H+ + NO3- + AgCl

   Ag+ + Cl- = AgCl

в) H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O

    2H+ + SO42- + 2K+ + 2OH- = 2K+ + SO42- + 2H2O

    2H+ + 2OH- = 2H2O     :2

    H+ + OH- = H2O

 

Вправа 4. Обчисліть масу кальцій хлориду для приготування розчину масою 140 г з масовою часткою 20%.

Відомо: m(розчину)=140 г; ω(CaCl2)=20%.   Знайти: m(CaCl2)-?

Розв'язування.

І спосіб

m(CaCl2)=(m(розчину)•ω(CaCl2)):100%=(140г•20%):100%=28 г.

ІІ спосіб

Масова частка речовини в розчині показує масу речовини, що міститься у 100 грамах розчину, тому для знаходження маси речовини в цьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

у 100 г розчину - 20 г солі CaCl2

у 140 г розчину - х г солі CaCl2

100 г / 140 г = 20 г / х г 

х г • 100 г = 20 г • 140 г

х = (20 г • 140 г) : 100 г

х = 28 г.

Відповідь: m(CaCl2)=28 г.

 

Вправа 5. Поясніть, як виявити в розчині хлорид-аніони. 

Хлорид-аніони в розчинах виявляють за допомогою розчину, що містить катіони Аргентуму Ag+, тобто розчину аргентум (І) нітрату.

Напишіть рівняння реакції.

СaCl2 + 2AgNO3 = Ca(NO3)2 + 2AgCl↓;

Ca2+ + 2Cl- + 2Ag+ + 2NO3- = Ca2+ + 2NO3- + AgCl↓

2Ag+ + 2Cl- = 2AgCl↓      :2

Ag+ + Cl- = AgCl↓ -  білий сирнистий осад, що не розчиняється у нітратній кислоті.

 

III рівень

Вправа 1. Сформулюйте визначення кислот, основ і солей з погляду теорії електролітичної дисоціації. Запропонуйте власні приклади рівнянь дисоціації:

а) кислот;

Кислоти — це електроліти, які у водних розчинах дисоціюють на гідратовані катіони Гідрогену.

Приклади:

HBr <-> H+ + Br-

H2S <-> 2H+ + S2-

H2SO3 <-> 2H+ + SO32- 

6) лугів;

Основи — це електроліти, які у водних розчинах дисоціюють на гідратовані гідроксид-аніони.

Приклади:

NaOH = Na+ + OH-

LiOH = Li+ + OH-

Ba(OH)2 = Ba2+ + 2OH-

в) солей.

Солі — це електроліти, які у водних розчинах дисоціюють на гідратовані катіони металічних елементів та аніони кислотних залишків.

Приклади:

NaBr = Na+ + Br-

AlCl3 = Al3+ + 3Cl-

MgCl2 = Mg2+ + 2Cl-

 

Вправа 2. Напишіть рівняння в молекулярній і повній йонній формах на основі скорочених йонних

рівнянь:

а) Ва2+ + SO42- = BaSO4↓;

Пояснення: у лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги сильні електроліти) можуть міститися йони Ba2+  (Ba(OH)2, BaCl2, Ba(NO3)2, BaSO4) і SO42- (H2SO4, Na2SO4, K2SO4), тому молекулярних рівнянь може бути декілька:

Приклад 1.

   Ba(OH)2 + Na2SO4 = 2NaOH + BaSO4

   Ba2+ + 2OH- + 2Na+ + SO42- = 2Na+ + 2OH- + BaSO4

Приклад 2.

   BaCl2 + Na2SO4 = 2NaCl + BaSO4

   Ba2+ + 2Cl- + 2Na+ + SO42- = 2Na+ + 2Cl- + BaSO4

б) 2Н+ + S2- = Н2S;

Пояснення: у лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги сильні електроліти) можуть міститися йони H+   (HNO3, HCl, HBr, H2SO4) і S2- (Na2S, K2S, BsS), тому молекулярних рівнянь може бути декілька:

Приклад 1.

H2SO4 + Na2S = Na2SO4 + H2S↑

2H+ + SO42- + 2Na+ + S2- = 2Na+ + SO42- + H2S↑

Приклад 2.

2HCl + K2S = 2KCl + H2S↑

2H+ + 2Cl- + 2K+ + S2- = 2K+ + 2Cl2- + H2S↑

в) Аl(ОН)3 + ЗН+= Аl3++ ЗН2O.

Пояснення: у лівій частині рівняння записано формулу йонів, тому сполука, яка взаємодіє, має бути розчинною. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги сильні електроліти) можуть міститися йони H+ (HNO3, HCl, HBr, H2SO4), тому молекулярних рівнянь може бути декілька:

Приклад 1.

Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O

Al(OH)3 + 3H+ + 3Cl- = Al3+ + 3Cl- + 3H2O

Приклад 2.

Al(OH)3 + 3HNO3 = AlNO3 + 3H2O

Al(OH)3 + 3H+ + 3NO3- = Al3+ + 3NO3- + 3H2O

Обґрунтуйте, яка з цих реакцій є якісною. Відповідь: а)

 

Вправа 3. Поясніть поняття «ступінь електролітичної дисоціації» і класифікуйте електроліти за цією ознакою. Ступінь електролітичної дисоціації (α) показує, який відсоток формульних одиниць розчиненої речовини перейшов у розчин. За ступенем електролітичної дисоціації електроліти поділяють на сильні та слабкі.

Наведіть приклади сильних та слабких електролітів.

Сильними електролітами є: луги, розчинні солі, сильні кислоти.

Слабкими електролітами є: слабкі кислоти, гідроксиди металічних елементів (крім лугів).

 

Вправа 4. До розчину натрій хлориду масою 17,55 г долили розчин аргентум (I) нітрату до повної їх взаємодії. Обчисліть маси продуктів реакції.

Відомо: m(NaCl)=17,55 г. Знайти: m(NaNO3)-?, m(AgCl)-?

Розв'язування.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 17,55 г              х г       y г      

 NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl↓

 58,5 г               85 г     143,5 г 

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль натрій хлориду NaCl з утворенням 1 моль натрій нітрату NaNO3 і 1 моль аргентум (І) хлориду AgCl. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5, 

M(NaCl)=58,5 г/моль. Маса 1 моль=58,5 г.

Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3•Ar(O)=23+14+3•16=85, 

M(NaNO3)=85 г/моль. Маса 1 моль=85 г.

Mr(AgCl)=Ar(Ag)+Ar(Cl)=108+35,5=143,5, 

M(AgCl)=143,5 г/моль. Маса 1 моль=143,5 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій нітрату.

17,55 г / 58,5 г = х г / 85 г, звідси

х г • 58,5 г = 17,55 г • 85 г

х = 17,55 г • 85 г : 58,5 г

х = m(NaNO3)=25,5 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу аргентум (І) хлориду.

17,55 г / 58,5 г = y г / 143,5 г, звідси

y г • 58,5 г = 17,55 г • 143,5 г

y = 17,55 г • 143,5 г : 58,5 г

y = m(AgCl)=43,05 г

ІІ спосіб

1. Обчислюємо кількість речовини натрій хлориду масою 17,55 г за формулою v=m/M, де

M=Mrг/моль.

Mr(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5, M(NaCl)=58,5 г/моль.

v(NaCl)=m(NaCl) : M(NaCl)=17,55 г : 58,5 г/моль=0,3 моль.

2. Записуємо рівняння реакції: NaCl+AgNO3=NaNO3+AgCl↓

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль аргентум (І) нітрату AgNO3 з утворенням 1 моль калій (I) нітрату KNO3 і 1 моль аргентум (І) хлориду AgCl, кількості речовини однакові, тому v(AgCl)=v(NaNO3)=v(NaCl)=0,3 моль.

3. Обчислюємо масу заданої кількості речовини за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3•Ar(O)=23+14+3•16=85, M(NaNO3)=85 г/иоль..

m(NaNO3)=v(NaNO3)•M(NaNO3)=0,3 моль•85 г/моль=25,5 г.

Mr(AgCl)=Ar(Ag)+Ar(Cl)=108+35,5=143,5, M(AgCl)=143,5 г/моль.

m(AgCl)=v(AgCl)•M(AgCl)=0,3 моль•143,5 г/моль=43,05 г.

Відповідь: m(NaNO3)=25,5 г, m(AgCl)=43,05 г. 

 

Вправа 5. Є розчини натрій сульфату, калій хлориду і калій карбонату. Як розпізнати кожний з них? 

І спосіб

1. Вміст кожної пробірки розділяємо на дві порції. 

2. Якісною реакцією на карбонати є дія сильної кислоти, наприклад, хлоридної, яку додаємо до вмісту трьох пробірок першої порції. У третій пробірці спостерігаємо утворення вуглекислого газу. Отже, у пробірці №3 міститься калій карбонат.

Напишіть молекулярні та йонні рівняння реакцій.

K2CO+ 2HCl = 2KCl + H2O + CO2

2K+ CO32- + 2H2Cl2K+2Cl-+ H2O + CO2

2H+ CO32- H2O + CO2

3. Якісною реакцією на хлориди є дія розчину аргентум (І) нітрату, який додаємо до вмісту двох пробірок другої порції. У другій пробірці спостерігаємо утворення білого сирнистого осаду AgCl↓, що не розчиняється у сильних кислотах. Отже, у пробірці №2 міститься калій хлорид.   

Напишіть молекулярні та йонні рівняння реакцій.

KCl+AgNO3=KNO3+AgCl

K++Cl-+Ag++NO3-=K++NO3-+AgCl

Ag+ + Cl- = AgCl

Методом виключення робимо висновок, що у пробірці №1 міститься натрій сульфат.

ІІ спосіб

1. Вміст кожної пробірки розділяємо на дві порції. 

2. Якісною реакцією на карбонати є дія сильної кислоти, наприклад, хлоридної, яку додаємо до вмісту трьох пробірок першої порції. У третій пробірці спостерігаємо утворення вуглекислого газу. Отже, у пробірці №3 міститься калій карбонат.

Напишіть молекулярні та йонні рівняння реакцій.

K2CO+ 2HCl = 2KCl + H2O + CO2

2K+ CO32- + 2H2Cl2K+2Cl-+ H2O + CO2

2H+ CO32- H2O + CO2

3. Якісною реакцією на сульфати є дія розчину солей Барію, наприклад, барій хлориду, яку додаємо до вмісту двох пробірок другої порції. У першій пробірці спостерігаємо утворення білого осаду BaSO4↓, що не розчиняється у сильних кислотах. Отже, у пробірці №1 міститься натрій сульфат.   

Напишіть молекулярні та йонні рівняння реакцій.

Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4

2Na+ + SO42- + Ba2+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl-BaSO4 

Методом виключення робимо висновок, що у пробірці №2 міститься калій хлорид.

IV рівень

Вправа 1. Напишіть рівняння в молекулярній і повній йонній формах на основі скорочених йонних рівнянь:

а) ЗРb2+ + 2РО43- = РЬ3(РO4)2;

Пояснення: у лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги сильні електроліти) можуть міститися йони Pb2+  (Pb(NO3)2) і PO42- (Na3PO4, K3PO4), тому молекулярних рівнянь може бути два:

Приклад 1.

3Pb(NO3)2 + 2Na3PO4 = 6NaNO3 + Pb3(PO4)2

3Pb2+ + 6NO3- + 6Na+ + 2PO43- = 6Na+ + 6NO3- + Pb3(PO4)2

Приклад 2.

3Pb(NO3)2 + 2K3PO4 = 6KNO3 + Pb3(PO4)2

3Pb2+ + 6NO3- + 6K+ + 2PO43- = 6K+ + 6NO3- + Pb3(PO4)2

б) 2Н+ + СО32- = Н2О + СO2;

Пояснення: у лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги сильні електроліти) можуть міститися йони H+ (HCl, HNO3, HBr, H2SO4) і CO32- (Li2CO3, Na2CO3, K2CO3), тому молекулярних рівнянь може бути декілька:

Приклад 1.

2HNO3 + Na2CO3 = 2NaNO3 + H2O + CO2

2H+ + 2NO3- + 2Na+ + CO32- = 2Na+ + 2NO3- + H2O + CO2

Приклад 2.

2HCl + K2CO3 = 2KCl + H2O + CO2

2H+ + 2Cl- + 2K+ + CO32- = 2K+ + 2Cl- + H2O + CO2

в) Н+ + ОН- = Н2O;

Пояснення: у лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги сильні електроліти) можуть міститися йони H+ (HCl, HNO3, HBr, HCl, H2SO4) і OH- (LiOH, NaOH, KOH, Ba(OH)2), тому молекулярних рівнянь може бути декілька:

Приклад 1.

HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O

H+ + NO3- + Na+ + OH- = Na+ + NO3- + H2O

Приклад 2.

HCl + KOH = KCl + H2O

H+ + Cl- + K+ + OH- = K+ + Cl- + H2O

г) Сu(ОН)2 + 2Н+ = Сu2+ + 2Н2O;

Пояснення: у лівій частині рівняння записано формулу йонів, тому сполука, яка взаємодіє, має бути розчинною. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги сильні електроліти) можуть міститися йони H(HCl, HNO3, HBr, HCl, H2SO4), тому молекулярних рівнянь може бути декілька:

Приклад 1.

Сu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O

Cu(OH)2 + 2H+ + 2Cl- = Cu2+ + 2Cl- + 2H2O

Приклад 2.

Сu(OH)2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O

Cu(OH)2 + 2H+ + 2NO3-= Cu2+ + 2NO3-+ 2H2O

ґ) H2ZnO2 + 2OH- = ZnO22- +2Н2O.

Пояснення: у лівій частині рівняння записано формулу йонів, тому сполука, яка взаємодіє, має бути розчинною. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги сильні електроліти) можуть міститися йони OH(LiOH, NaOH, KOH, Ba(OH)2), тому молекулярних рівнянь може бути декілька:

Приклад 1.

H2ZnO2 + 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O

H2ZnO2 + 2Na+ + 2OH- = 2Na+ + ZnO22- + 2H2O

Приклад 2.

H2ZnO2 + 2KOH = K2ZnO2 + 2H2O

H2ZnO2 2K+ + 2OH- = 2K+ + ZnO22- + 2H2O

 

Вправа 2. Розчин натрій нітрату масою 150 г містить сіль масою 50 г. За нагрівання розчину його маса зменшилася до 140 г. Обчисліть масові частки натрій нітрату в розчині до і після нагрівання.

Відомо: mпоч(розчину)=150 г, m(NaNO3)=50 г, mкін(розчину)=140 г.

Знайти: ωкін(NaNO3)-?

Розв'язування:

Обчислюємо масову частку натрій нітрату в початковому розчині (до нагрівання):

ωпоч(NaNO3)=m(NaNO3)/mпоч(розчину)=50 г:150 г = 0,3, або 30%.

Обчислюємо масову частку натрій нітрату в кінцевому розчині (після нагрівання):

ωкін(NaNO3)=m(NaNO3)/(mкін(розчину)=50 г:140 г = 0,36, або 36%.

Відповідь: до нагрівання 30% і після нагрівання 36%.

 

Вправа 3. Напишіть по три рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості з погляду теорії електролітичної дисоціації:

а) лугів;

Взаємодія з кислотами:

NaOH + HCl = NaCl + H2O

Na+ + OH- + H+ + Cl- = Na+ + Cl- + H2O

H+ + OH- = H2O

Взаємодія з розчинами солей:

Ba(OH)2 + Na2SO4 = 2NaOH + BaSO4

Ba2+ + 2OH- + 2Na+ + SO42- = 2Na+ + 2OH- + BaSO4

Ba2+ + SO42- = BaSO4

Взаємодія з кислотними оксидами:

2KOH + CO2 = K2CO3 + H2O

2K+ + 2OH- + CO2 = 2K+ + CO32- + H2O

CO2 + 2OH- = CO32- + H2O

б) кислот;

Взаємодія з лугами:

H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O

2H+ + SO42- + 2K+ + 2OH- = 2K+ + SO42- + 2H2O

2H+ + 2OH- = 2H2O      :2

H+ + OH- = H2O

Взаємодія з розчинами солей:

H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + H2O + CO2

2H+ +SO42- + 2Na+ + CO32- = 2Na+ + SO42- + H2O + CO2

2H+ + CO32- = H2O + CO2

Взаємодія з основними оксидами:

H2SO4 + СuO = CuSO4 + H2O

2H+ +SO42- + CuO = Cu2+ + SO42- + H2O

2H+ + CuO = Cu2+ + H2O

в) солей.

Взаємодія з лугами:

CuSO4 + 2KOH = K2SO4 + Cu(OH)2

Cu2+ + SO42- + 2K+ + 2OH- = 2K+ + SO42- + Cu(OH)2

Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2

Взаємодія з кислотами:

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2

2Na+ + CO32- + 2H+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl- + H2O + CO2

2H+ + CO32- = H2O + CO2

Взаємодія з розчинами солей:

Na2SO4 + BaCO3 = Na2CO3 + BaSO4

2Na+ + SO42- + Ba2+ + CO32- = 2Na+ + CO32- + BaSO4

Ba2+ + SO42- = BaSO4

 

Вправа 4. До розчину натрій карбонату масою 212 г з масовою часткою 0,2 долили розчин сульфатної кислоти до повної їх взаємодії. Обчисліть масу та кількість речовини солі та об'єм газу (н.у.), що утворилися під час реакції.

Відомо: m(розчину)=212 г, ω(Na2CO3)=0,2

Знайти: m(Na2SO4)-?, v(Na2SO4)-?, V(CO2)-?

Розв'язування.

І спосіб

1. Обчислюємо масу натрій карбонату в розчині масою 212 г.

m(Na2CO3)=m(розчину)ω(Na2CO3)=212 г0,2=42,4 г.

2. Записуємо рівняння реакції:

  42,4  г                 х г                 y л          

 Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4  + H2O + CO2 

  106 г                  142 г              22,4 л        

Над формулами речовин записуємо знайдену масу натрій карбонату і невідомі масу натрій сульфату та об'єм вуглекислого газу.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль натрій карбонату Na2CO3 з утворенням 1 моль натрій сульфату Na2SO4 і 1 моль вуглекислого газу СО2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л). Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Na2CO3)=2•Ar(Na)+Ar(C)+3•Ar(O)=137+216+2•1=106,  

M(Na2CO3)=106 г/моль. Маса 1 моль=106 г.

Mr(Na2SO4)=2•Ar(Na)+Ar(S)+4•Ar(O)=2•23+32+4•16=142,  

M(Na2SO4)=142 г/моль. Маса 1 моль=142 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

3. За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій сульфату.

42,4 г / 106 г = х г / 142 г, звідси

х г • 106 г = 42,4 г • 142 г

y = 42,4 г • 142 г : 106 г

y = m(Na2SO4)=56,8 г

4. За допомогою пропорції обчислюємо об'єм вуглекислого газу.

42,4 г / 106 г = y л / 22,4 л, звідси

y л • 106 г = 42,4 г • 22,4 л

у = 42,4 г • 22,4 л : 106 г

y = V(СO2)=8,96 л.

5. Обчислюємо кількість речовини натрій сульфату масою 56,8 г за формулою v=m/M.

v(Na2SO4)=m(Na2SO4) : M(Na2SO4)=56,8 г : 142 г/моль=0,4 моль.

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу натрій карбонату в розчині масою 212 г.

m(Na2CO3)=m(розчину)ω(Na2CO3)=212 г0,2=42,4 г.

2. Обчислюємо кількість речовини натрій карбонату масою 42,4 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Na2CO3)=2•Ar(Na)+Ar(C)+3•Ar(O)=137+216+2•1=106, M(Na2CO3)=106 г/моль.

v(Na2CO3)=m(Na2CO3) : M(Na2CO3)=42,4 г : 106 г/моль=0,4 моль.

3. Записуємо рівняння реакції: Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль натрій карбонату Na2CO3 з утворенням 1 моль натрій сульфату Na2SO4 і 1 моль вуглекислого газу СО2,  кількості речовини однакові, тому 

v(CO2)=v(Na2SO4)=v(Na2CO3)=0,4 моль.

4. Обчислюємо масу натрій сульфату кількістю речовини 0,4 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(Na2SO4)=2•Ar(Na)+Ar(S)+4•Ar(O)=2•23+32+4•16=142,  

M(Na2SO4)=142 г/моль.

m(Na2SO4)=v(Na2SO4)•M(Na2SO4)=0,4 моль•142 г/моль=56,8 г.

5. Обчислюємо об'єм вуглекислого газу кількістю речовини 0,4 моль за формулою V=v•VM, де VМ- постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

V(CO2)=v(CO2)•VM=0,4 моль•22,4 л/моль=8,96 л.

Відповідь: m(Na2SO4)=56,8 г, v(Na2SO4)=0,4 моль, V(CO2)=8,96 л.  

Інші завдання дивись тут...