Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І рівень

Вправа 1. Назвіть фракції нафтопродуктів та їхній склад, що утворюються внаслідок термічного розкладу нафти.

Бензин (суміш вуглеводнів складу С5 — С11), лігроїн (С8 — С14), газ (С12 — С18), газойль (С11 — С20), мазут (>С20).

 

Вправа 2. Обчисліть, який об'єм карбон (IV) оксиду (н. у.) утвориться внаслідок повного згоряння етену об'ємом 3,36 л.

Дано: V(C2H4)=3,36 л     

Знайти:  V(СО2)-?

Розв'язування

І спосіб

Запишемо рівняння реакції:

3,36 л             х л        

С2Н4  + 3О2 → 2СО2 + 2Н2О   

1 об'єм        2 об'єми

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі, а під формулами сполук відповідні об'єми, використовуючи закон об'ємних відношень газів (ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА).

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм кисню:

3,36 л / 1 = х л / 2, тому х л • 1 = 3,36 л • 2, звідси

х=V(СO2)=3,36 л • 2 : 1=6,72 л

ІІ спосіб

Запишемо рівняння реакції:

С2Н4 + 3О2 → 2СО2 + 2Н2О 

За рівнянням реакції маємо V(С2Н4):V(СО2)=1:2, тому

V(СО2)=2V(C2H4)=23,36 л=6,72 л

Відповідь: витратиться 6,72 л СО2

II рівень

Вправа 3. Поясніть склад природного газу.

Природний газ — це природна суміш вуглеводнів: метану (90-95%), етану (1-4%), пропану (1-1,15%), бутану (0,1-1%), пентану -1%, а також у незначних об'ємних відсотках містяться азот, гідроген сульфід, вуглекислий газ.

 

Вправа 4. Єтен кількістю речовини 4 моль піддали дії хлору.Обчисліть масу утвореного продукту.

Дано: v(C2H4)=4 моль    

Знайти: m(C2H4Cl2)-?  

Розв'язування

І спосіб

 4 моль             х г

 С2Н4 + Cl2 = C2H4Cl2

 1 моль            99 г

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - кількість і масу кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. За н.у 1 моль газу займає об'єм 22,4 л. Обчислюємо молярну масу (Mrг/моль=M) 1,2-дихлороетану й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(C2H4Cl2)=2Ar(C)+4Ar(H)+2Ar(Cl)=212+41+235,5=99, тому

М(C2H4Cl2)=99 г/моль, маса 1 моль=99 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм 1,2-дихлороетану:

4 моль / 1 моль= х г / 99 г, тому х моль • 1 моль = 4 моль  99 г, звідси

х = 4 моль • 99 г : 1 моль = 396 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: С2Н4 + Cl2 = C2H4Cl2

За рівнянням реакції v(C2H4):v(С2H2Сl2)=1:1, кількості речовини однакові, тому

y(C2H2Cl2)=y(C2H4)=4 моль 

Обчислюємо масу 1,2-дихлороетану кількістю речовини 4 моль за формулою m=y•M, де

Mr г/моль=M

Mr(C2H4Cl2)=2Ar(C)+4Ar(H)+2Ar(Cl)=212+41+235,5=99

m(C2H4Cl2)=γ(C2H4Cl2)M(C2H4Cl2)=4 моль99 г/моль=396 г

Відповідь: m(C2H4Cl2)=396 г

ІІІ рівень

Вправа 5. Напишіть рівняння реакцій напівструктурними формулами за схемою: С2H2 -> C2H4 -> C2H6 -> C2H5Cl

а) CHΞCH + H2 -> CH2=CH2

6) CH2=CH2 + H2 -> CH3—CH3

в) CH3—CH3 + Cl2 = CH3—CH2Cl + HCl

 

Вправа 6. Обчисліть та позначте, у скільки разів важчий чи легший за повітря ненасичений вуглеводень складу С3Н4:

A. Легший у 1,1 рази

B. Легший у 1,2 рази

Важчий у 1,5 рази

Г. Важчий у 1,4 рази

Відповідь: Г .

Mr(C3H4)/Mr(повітря)=40:29=1,4 де Mr3H4)=312+41=40, a Mr(повітря)=29 

 

Вправа 7. Обчисліть об'єм карбон (IV) оксиду (н.у.), що утвориться внаслідок повного згоряння гептану об'ємом 156,8 л. Якій кількості речовини і масі відповідає такий об'єм карбон (IV) оксиду?

Дано: V(C7H16)=156,8 л     

Знайти:  V(СО2)-?, y(CO2)-?, m(CO2)-?

Розв'язування

І спосіб

Запишемо рівняння реакції:

156,8 л                  х л        

С7Н16    +   11О2 →  7СО2 + 8Н2О   

1 об'єм                 7об'ємів

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі, а під формулами речовин відповідні об'єми, використовуючи закон об'ємних відношень газів (ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА).

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду:

156,8 л / 1 = х л / 7, тому х л • 1 = 156,8 л • 7, звідси

х =V(СO2)=156,8 л • 7 : 1=1097,6 л

Обчислюємо кількість речовини СО2 об'ємом 1097,6 л за формулою у=V/VM, де VМ - постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль

у(СО2)=V(CO2)/VM=1097,6 л : 22,4 л/моль = 49 моль

Обчислюємо масу СО2 кількістю речовини 49 моль за формулою m=y•M, де

Mr г/моль=M

Mr(CО2)=Ar(C)+2Ar(О)=12+2•16=44

m(CО2)=γ(CО2)M(CО2)=49 моль•44 г/моль=215,6 г

ІІ спосіб

Запишемо рівняння реакції:

С7Н16 + 11О2 → 7СО2 + 8Н2О

За рівнянням реакції маємо V(С7Н16):V(СО2)=1:7, тому

V(СО2)=7V(C7H16)=7156,8 л=1097,6 л

Обчислюємо кількість речовини СО2 об'ємом 1097,6 л за формулою у=V/VM, де VМ - постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль

у(СО2)=V(CO2)/VM=1097,6 л : 22,4 л/моль = 49 моль

Обчислюємо масу СО2 кількістю речовини 49 моль за формулою m=y•M, де

Mr г/моль=M

Mr(CО2)=Ar(C)+2Ar(О)=12+2•16=44

m(CО2)=γ(CО2)M(CО2)=49 моль•44 г/моль=215,6 г

Відповідь: V(СО2)=1097,6 л; y(СО2)=49 моль; m(СО2)=215,6 г.

 

IV рівень

Вправа 8. Укажіть суму коефіцієнтів у реакції повного окиснення пентану:

А. 11 Б. 15 В. 19 Г. 20

Відповідь: Г

C5H12 + 8O2 -> 5CO2 + 6H2O    1+8+5+6=20

 

Вправа 9. Обчисліть та позначте об'єм хлору (н. у.), що вступить у реакцію з етеном масою 198 г.

А. 11,2 л Б. 44,8 л В. 33,6 л Г. 46,0 л

Відповідь: жодна не є правильною

Дано: m(C2H4)=198 г     Знайти:  V(Сl2)-?

Розв'язування

Запишемо рівняння реакції:

198 г        х л        

С2Н4    +   Cl2 →  С2H4Cl2 

28 г         22,4 л

Mr(C2Н4)=2Ar(C)+4Ar(Н)=212+4•1=28, тому

М(С2Н4)=28 г/моль, маса 1 моль=28 г

х = 198 г • 22,4 л : 28 г

х =V(Сl2)=158,4 л

Відповідь: 158,4 л

 

Вправа 10. Обчисліть і позначте кількість речовини етину, що повністю прореагував з хлором масою 92,3 г.

А. 0,45 моль В. 0,5 моль В. 0,48 моль Г. 0,65 моль

Відповідь: Г

Дано: m(Cl2)=92,3 г     Знайти:  V(С2Н2)-?

Розв'язування

Запишемо рівняння реакції:

x моль      92,3 г        

С2Н2    +   2Cl2 →  С2H2Cl4 

1 моль      142 г

Mr(Cl2)=2Ar(Cl)=235,5=71, тому М(Сl2)=71 г/моль,

маса 1 моль=71 г, маса 2 моль = 142 г

х = 92,3 г • 1 моль : 142 г

х =у(Сl2)=0,65 моль

Відповідь: 0,65 моль

 

Вправа 11. Суміш етену та етину об'ємом 17,92 л, що містить об'ємну частку менш насиченого вуглеводню 0,45, повністю піддали дії надлишку хлору. Обчисліть об'єм хлору (н. у.), що витратиться, а маси хлоропродуктів, що утворяться.

Дано: V(cуміші)=17,92 л; φ(С2Н2)=0,45

Знайти:  V(Cl2)-?, m(C2H4Cl2)-?, m(C2H2Cl2)-?

Розв'язування

І спосіб

З формули обчислення об'ємної частки речовини в суміші знаходимо об'єм етину: 

V(C2H2)=φ(С2Н2)•V(суміші)=0,45•17,9 л=8,064 л

V(C2H4)=V(суміші) - V(С2H2)=17,92 л - 8,064 л = 9,856 л

Запишемо рівняння реакції хлорування етену і етину:

9,856 л    х л        у г  

С2Н4   + Cl2   → C2H4Cl2   

22,4 л    22,4 л     99 г       

8,064 л   х л        у г         

С2Н2   +  Cl2 → C2H2Cl2

22,4 л    22,4 л    97 г   

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - масу і об'єм кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. 1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) хлоропохідних й, відповідно, масу 1 моль

Mr(C2H4Cl2)=2Ar(C)+4Ar(H)+2Ar(Cl)=212+41+235,5=99, тому

М(C2H4Cl2)=99 г/моль, маса 1 моль=99 г

Mr(C2H2Cl2)=2Ar(C)+2Ar(H)+2Ar(Cl)=212+41+235,5=97, тому

М(C2H2Cl2)=97 г/моль, маса 1 моль=97 г

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм хлору для хлорування етену:

х =V1(Cl2)=9,856 л • 22,4 л : 22,4 л=9,856 л

За допомогою пропорції обчислюємо масу хлоропохідного при хлоруванні етену:

у =m(C2H4Cl2)=9,856 л • 99 г : 22,4 л=43,56 л

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм хлору  для хлорування етину:

x =V2(Cl2)=8,064 л • 22,4 л : 22,4 л=8,064 л

За допомогою пропорції обчислюємо масу хлоропохідного при хлоруванні етену:

у =m(C2H2Cl2)=8,064 л • 97 г : 22,4 л=34,92 л

Розраховуємо сумарний об'єм хлору:

V(Cl2)=V1(Cl2)+V2(Cl2)=9,856 л + 8,064 л = 17,92 л

ІІ спосіб

З формули обчислення об'ємної частки речовини в суміші знаходимо об'єм етину: 

V(C2H2)=φ(С2Н2)•V(суміші)=0,45•17,9 л=8,064 л

V(C2H4)=V(суміші) - V(С2H2)=17,92 л - 8,064 л = 9,856 л

Запишемо рівняння реакції хлорування етену і етину:

С2Н4 + Cl2 → C2H4Cl2   (1)   

С2Н2 + Cl2 → C2H2Cl2   (2)

За рівнянням реакції (1) маємо V(С2Н4):V1(Cl2)=1:1, тому

V1(Cl2)=V(C2H4)=9,856 л

За рівнянням реакції (2) маємо V(С2Н2):V2(Cl2)=1:1, тому

V2(Сl2)=V(C2H2)=8,064 л

Розраховуємо сумарний об'єм хлору:

V(Cl2)=V1(Cl2)+V2(Cl2)=9,856 л + 8,064 л = 17,92 л

Обчислюємо кількість речовини заданого об'єму за формулою у=V/VM, де VМ - постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль

у(С2H4Cl2)=V(C2H4Cl2)/VM=9,856 л : 22,4 л/моль = 0,44 моль

у(С2H2Cl2)=V(C2H2Cl2)/VM=8,064 л : 22,4 л/моль = 0,36 моль

Обчислюємо масу заданої кількісті речовини за формулою m=y•M, де

Mr г/моль=M

Mr(C2H4Cl2)=2Ar(C)+4Ar(H)+2Ar(Cl)=212+41+235,5=99

m(C2Н4Cl2)=γ(C2H4Cl2)M(C2H4Cl2)=0,44 моль•99 г/моль=43,56 г

Mr(C2H2Cl2)=2Ar(C)+2Ar(H)+2Ar(Cl)=212+41+235,5=97

m(C2Н2Cl2)=γ(C2H2Cl2)M(C2H2Cl2)=0,36 моль•97 г/моль=34,92 г

Відповідь: V(Cl2)=17,92 л; V(C2H4Cl2)=43,56 г; V(C2H2Cl2)=34,92 г

Інші завдання дивись тут...