Інші завдання дивись тут...

Сторінка 7

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Закінчіть рівняння хімічних реакцій, схеми яких подано нижче, і визначте тип кожної з них:

FeCl3 + … = Fe(OH)3 + …

FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl

Fe + ... = FeCl2 + …

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

Na2CO3 + … = NaCl + …

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2

Fe(OH)3 = … + H2O

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O

BaO + P2O5 = …

3BaO + P2O5 = Ba3(PO4)2

Al + S = …

2Al + 3S = Al2S3

… + KOH = K2ZnO2 + …

Zn(OH)2 + 2KOH = K2ZnO2 + 2H2O

 

Вправа 2. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

а) Cu -> CuO -> CuSO4 -> Cu(OH)2 -> CuCl2

2Cu + O2 = 2CuO

CuO + SO3 = CuSO4

CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4

Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O

б) С -> СО2 -> ВаСО3 -> Ва(NО3)2 -> ВаSО4

C + O2 = CO2

CO2 + BaO = BaCO3

BaCO3 + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O + CO2

Ba(NO3)2 + K2SO4 = BaSO4 + 2KNO3

 

Вправа 3. Обчисліть об’єм водню (н. у.), що виділяється, якщо з розчином ортофосфатної кислоти взаємодіє магній кількістю речовини 1 моль.

Відомо: ν(Mg)=1 моль. Знайти  V2)-?  

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції.

               1 моль                         х л

2H3PO4   +   3Mg   =  Mg3(PO4)2 + 3H2

               3 моль                        67,2 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 3 моль магнію Mg з виділенням 3 моль водню Н(1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л, а 3 моль газу займуть утричі більший об'єм, тобто 22,4л3 =67,2 л). 

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції. 

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм водню:

1 моль / 3 моль = х л / 67,2 л, звідси

х л • 3 моль = 1 моль • 67,2 л

х=1 моль • 67,2 л : 3 моль

х=22,4 л

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 2H3PO4+3Mg=Mg3(PO4)2+3H2

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 3 моль магнію Mg з виділенням 3 моль водню Н2, кількості речовин однакові, тому 

v(Н2)=v(Mg)=1 моль

Знаходимо об'єм водню кількістю речовини 1 моль за формулою V=v•VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

V(Н2)=v(Н2)VM=1 моль22,4 л/моль=22,4 л

Відповідь: V(Н2)=22,4 л.

 

Сторінка 8 

Вправа 4. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

а) Р -> Р2О5 -> Н3РО4 -> Са3(РО4)2 -> СаSО4

4P + 5O2 = 2P2O5

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

2H3PO4 + 3CaCl2 = Ca3(PO4)2 + 6HCl

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 = 3CaSO4 + 2H3PO4

б) Nа -> NаОН -> Nа24 -> NаCl -> NаNО3

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2NaCl

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl

 

Вправа 5. Як із цинк оксиду добути цинк гідроксид, якщо ви маєте всі необхідні реактиви? Реактивами є кислота і луг.

Складіть відповідні рівняння реакцій.

ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O

ZnCl2 + 2NaOH = Zn(OH)2 + 2NaCl

або

ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O

ZnSO4 + 2NaOH = Zn(OH)2 + Na2SO4

 

Вправа 6. Обчисліть кількість речовини солі, що утворюється під дією на ферум (ІІІ) оксид нітратної кислоти кількістю речовини 3 моль.

Відомо: ν(HNO3)=3 моль. Знайти  v(Fe(NO3)2)-?  

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції.

            3 моль      х моль

Fe2O3 + 6HNO3 = 2Fe(NO3)3  + 3H2

            6 моль      2 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 6 моль нітратної кислоти HNO3 з утворенням 2 моль солі Fe(NO3)3.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини солі:

3 моль / 6 моль = х моль / 2 моль, звідси

х моль • 6 моль = 2 моль • 3 моль

х=2 моль • 3 моль : 6 моль

х=1 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Fe2O3 + 6HNO3 = 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 6 моль нітратної кислоти HNO3 з утворенням 2 моль солі ферум (ІІІ) нітрат Fe(NO3)3, кількість речовини солі є у 3 рази меншою, ніж кількість речовини кислоти,  тому 

v(Fe(NO3)3)=v(HNO3):3=3 моль:3 = 1 моль

Відповідь: v(Fe(NO3)3)=1 моль.

 

ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ

Вправа 7. З якими із зазначених речовин може взаємодіяти хлоридна кислота: сульфур (VІ) оксид, цинк оксид, сульфатна кислота, алюміній, натрій хлорид, карбон (ІV) оксид, ферум (ІІІ) гідроксид? Напишіть рівняння відповідних реакцій.

Кислоти взаємодіють з :

- з амфотерними оксидами.

2HCl + ZnO = ZnCl2 + H2O

- металами, що стоять у ряді активності металів до водню.

6HCl + 2Al = 2AlCl3 + 3H2

- основами.

3HCl + Fe(OH)3 = FeCl3 + 3H2O

 

Вправа 8. Напишіть рівняння реакцій добування алюміній сульфату чотирма різними способами.

1. 2Al + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2

Взаємодія металів з кислотами

2. 2Al + 3CuSO4 = Al2(SO4)3 + 3Cu↓

Взаємодія металів з солями

3. Al2O3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2O  

Взаємодія основних оксидів з кислотами

4. 2Al(OH)3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6H2O  

Взаємодія основ з кислотами (реакція нейтралізації) 

 

Вправа 9. Складіть схему, що ілюструє хімічні властивості солей, супроводжуючи її рівняннями відповідних реакцій.

Солі реагують з:

- металами, що в ряду активності металів розміщені ліворуч від того металу, який входить до складу солей.

CuSO4 + Zn = ZnSO4 + Cu

- розчинними основами - лугами, один з продуктів реакції випадає в осад.

FeCl2 + 2NaOH = Fe(OH)2↓ + 2NaCl

- з сильними кислотами за умови, що продуктами реакції є нерозчинна сіль або нестійка чи летка кислота.  

AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3

- між собою в розчинах, один з продуктів реакції випадає в осад.  

CaCl2 + 2AgNO3 = 2AgCl + Ca(NO3)2

Деякі солі розкладаються під час нагрівання (термічний розклад).

CaCO3 = CaO + CO2

 

Вправа 10. У розчині містяться натрій хлорид кількістю речовини 1 моль і натрій сульфат кількістю речовини 1 моль. Яку речовину і в якій кількості треба добавити до розчину, щоб у ньому містився натрій хлорид кількістю речовини 3 моль і не було б натрій сульфату? Треба добавити розчину барій хлориду кількістю речовини 1 моль.

NaCl + BaCl - реакція не відбудеться, у розчині залишиться 1 моль натрій хлориду, тому треба за допомогою хімічної реакції отримати ще 2 моль натрій хлориду.

Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль барій хлориду BaCl2 з утворенням 2 моль натрій хлориду NaCl. кількість речовини барій хлориду є у 2 рази меншою, ніж натрій хлориду, тому 

v(ВаCl2)=v(NaCl):2=2 моль:2=1 моль.

1 моль BaCl2 повністю прореагує з Na2SO4 з утворенням 2 моль NaCl, тому сумарно матимемо 3 моль натрій хлориду:

v1(NaCl)=1 моль + 2 моль = 3 моль

 

Вправа 11. Унаслідок взаємодії з водою лужного металу масою 3,5 г виділяється водень об’ємом 5,6 л (н. у.). Визначте цей метал.

Відомо: m(E)=3,5 г, V(H2)=5,6 л. Знайти: лужний метал Е-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції лужного металу з водою.

3,5 г                        5,6 л

 2Е + 2H2O   = 2ЕОН + Н2

2х г                        22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль лужного металу Е з виділенням 1 моль водню Н2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л)Позначимо молярну масу лужного елемента через х, тоді.

Маса 1 моль=х г, а маса 2 моль=2х г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції. 

За допомогою пропорції обчислюємо молярну масу лужного металу.

3,5 г / 2х г = 5,6 л / 22,4 л, звідси

2х г • 5,6 л = 3,5 г • 22,4 л

х = 3,5 г • 22,4 л : (25,6 л)

х = 7

Отже, молярна маса лужного металу M(E)=7 г/моль, тому Mr(E)=7. Таку молекулярну масу має лужний метал - літій. 

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції лужного металу з водою: 

2Е + 2H2O = 2ЕОН + Н2

Обчислюємо кількість речовини водню об'ємом 5,6 л за формулою y=V/VM, де VМ- постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

v(Н2)=V(Н2):VM=5,6 л : 22,4 л/моль=0,25 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль лужного металу Е з виділенням 1 моль водню Н2, кількість речовини лужного металу у 2 рази більша, ніж кількість речовини водню. Тобто, якщо в результаті реакції виділяється 0,25 моль водню, тоді лужний метал вступить в реакцію кількістю речовини у 2 рази більшою, тому 

v)=2v(Н2)=20,25 моль=0,5 моль.

З формули v=m/M знаходимо молярну масу M=m/v.

M(E)=m(E)/v(E)=3,5 г : 0,5 моль =7 г/моль, тому Mr(E)=7,

таку молекулярну масу має лужний метал - літій. 

Відповідь: літій.

Інші завдання дивись тут...