Інші завдання дивись тут...

Сторінка 13

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Складіть електронну схему утворення молекули брому Вr2.

  ..       ..         ..  ..

:Br. + .Br: -> :Br:Br:

  ..       ..         ..  ..

Вправа 2. Порівняйте будову йонів Mg2+ і F з будовою атома Неону Nе.

Порівняємо будову:

Mg2+  1s22s22p6

F-      1s22s22p6

Ne     1s22s22s6

Подібні ознаки: однакова кількість енергетичних рівнів, загальне число електронів, кількість електронів на останньому енергетичному рівні.

Відмінні ознаки: різний заряд ядра, йони Mg2+ i F- - заряджені частинки, а атом Неону - електронейтральний.

 

Вправа 3. Напишіть електронні та графічні формули молекул сірководню Н2S та амоніаку NH3.

Молекули H2S NH3

Електронні

формули

   .. 

Н:S:Н

    ..

 

    ..

Н:N:Н  

    ..  

    Н 

Структурні

формули

Н>S<Н

Н>N<Н 

       

       Н   

Вправа 4. Скільки ковалентних зв’язків можуть утворювати в сполуках атоми Силіцію і Фосфору? У сполуках атоми Силіцію можуть утворювати два і чотири ковалентних зв'язки, а Фосфору - три і п'ять.

Відповідь обґрунтуйте. На число ковалентних зв'язків (спільних електронних пар) вказує валентність елементів, тому достатньо визначити можливі валентності запропонованих хімічних елементів.

Атом Силіцію:

Валентність елемента дорівнює числу неспарених електронів в атомі. У основному стані атома Силіцію два неспарені електрони, тому валентність ІІ. В електронній оболонці атома Силіцію є вільні енергетичні комірки, тому електрони можуть із нижчих енергетичних рівнів чи підрівнів переміститися на вищі, таким чином атом з основного (незбудженого) стану переходить у збуджений, при цьому енергія завжди поглинається і спарені електрони стають неспареними, тобто стає чотири неспарених електронів, тому валентність Силіцію може бути ІV.

Атом Фосфору: 

Валентність елемента дорівнює числу неспарених електронів в атомі. У основному стані атома Фосфору три неспарені електрони, тому валентність ІІІ. В електронній оболонці атома Феруму є вільні енергетичні комірки, тому електрони можуть із нижчих енергетичних рівнів чи підрівнів переміститися на вищі, таким чином атом з основного (незбудженого) стану переходить у збуджений, при цьому енергія завжди поглинається і спарені електрони стають неспареними, тобто стає п'ять неспарених електронів, тому валентність Фосфору може бути V. 

Вправа 5. Назвіть вид хімічного зв’язку в сполуках, формули яких Н2, СО2, SіО2, О2, КCl, І2Al2O3, NH3, P2O5, N2, HBr.

Ковалентний

неполярний

зв'язок

Ковалентний

полярний

зв'язок

Йонний

зв'язокН2, О2, І2, N2

 

СО2, SіО2, NH3,

P2O5, HBr

КCl, Al2O3

 

Ковалентний неполярний зв'язок виникає між атомами неметалічних елементів з однаковою електронегативністю, а ковалентний полярний - між атомами неметалічних елементів з різною електронегативністю. Йонний зв'язок виникає між атомами елементів, що суттєво відрізняються електронегативністю, тобто між типовими металічними і неметалічними елементами.

 

Сторінка 14

Додаткові завдання

Вправа 6. Напишіть рівняння реакцій сполучення та складіть електронні схеми цих реакцій:

а) літію з киснем:

4Li + O2 = 2Li2O

Li0 - 1e -> Li+;

O0 + 2e -> O2-;

Li+ + O2- -> Li2O;

4Li + O2 -> 4Li+ + 2O2-

б) алюмінію з сіркою:

2Al + 3S = Al2S3

Al0 - 3e -> Al3+;

S0 + 2e -> S2-;

Al3+ + S2- -> Al2S3;

2Al + 3S -> 2Al3+ + 3S2-

в) магнію з фосфором:

3Mg + 2P = Mg3P2

Mg0 - 2e -> Mg2+;

P0 + 3e -> P3-;

Mg2+ + P3- -> Mg3P2;

3Mg + 2P -> 3Mg2+ + 2P3-

 

Вправа 7. Напишіть молекулярну, електронну та графічну формули води. Обґрунтуйте склад і кутову будову молекули води.

Молекулярна

формула

електронна

формула

графічна

формула

Н2О Н:О:Н

Молекула води Н2О складається з двох атомів Гідрогену і одного атома Оксигену.

Ковалентні полярні зв'язки в молекулі води утворюються за рахунок двох неспарених р-електронів атома Оксигену, що містяться на окремих двох р-орбіталях, та s-електронів атомів Гідрогену. Дві р-орбіталі направлені вздовж осей координат - х, у, розміщені під кутом 900. Ядра атомів Гідрогену позитивно заряджені (однойменні), тому частково відштовхуються і кут збільшується до 104,50.

 

Вправа 8. Поясніть, чому молекули галогенів складаються з двох атомів, а не з трьох або чотирьох. Відповідь мотивуйте. У електронній оболонці атома галогенів на останньому енергетичному рівні міститься 7 електронів, до завершення рівня бракує одного електрона, тому молекули складаються з двох атомів.

 

Вправа 9. Користуючись таблицею 2, наведіть приклади конкретних реакцій, складіть їхні рівняння.

Основний оксид + кислотний оксид = сіль

CaO + CO2 = CaCO3

Основний оксид + амфотерний оксид = сіль

Na2O + ZnO = Na2ZnO2

Основний оксид + кислота = сіль + вода

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

Основний оксид + амфотерний гідроксид = сіль + вода

Na2O + Zn(OH)2 = Na2ZnO2 + H2O

Кислотний оксид + амфотерний оксид = сіль

CO2 + ZnO = ZnCO3

Кислотний оксид + основа = сіль + вода

CO2 + 2KOH = K2CO3 + H2O

Амфотерний оксид + кислота = сіль + вода

ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O

Амфотерний оксид + основа = сіль + вода

ZnO + 2NaOH = Na2ZnO2 + H2O

Кислота + основа = сіль + вода

2HCl + Cu(OH)2= CuCl2 + 2H2O

Кислота + амфотерний гідроксид = сіль + вода

2HCl + Zn(OH)2 = ZnCl2 + 2H2O

Кислота + сіль = сіль + кислота

2HCl + Na2CO3= 2NaCl + CO2 + H2O

Основа + амфотерний гідроксид = сіль + вода

2NaOH + Zn(OH)2 = Na2ZnO2 + 2H2O

Основа + сіль = сіль + основа

Ba(OH)2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaOH

Сіль + сіль = сіль + сіль

CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3+ 2NaCl 

Інші завдання дивись тут...