Інші завдання дивись тут...

Сторінка 35

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке електроліти? Речовини, водні розчини або розплави яких проводять електричний струм, називаються електролітами. Речовини яких класів належать до електролітів? Солі, кислоти  і луги.

Електролітами є сполуки з йонним або дуже полярним ковалентним зв’язком, а неелектролітами є речовини з неполярним або слабополярним ковалентним зв’язком.

 

2. Чому електроліти не дисоціюють у бензині? Електролітами можуть бути речовини з йонними і дуже полярними ковалентними зв’язками, тому розщеплення молекул або кристалів речовин з утворенням реальних йонів можна очікувати за умови, що молекули розчинника також мають бути полярними, а бензин - неполярний розчинник.

 

3. Що таке неелектроліти? Речовини, водні розчини або розплави яких електричного струму не проводять, називаються неелектролітами. Чому вони не дисоціюють у воді? Бо є речовинами з неполярними або слабополярним ковалентними зв'язками.

 

4. Чому речовини з неполярними молекулами не можуть бути електроліта- ми? Якщо в молекулі речовини, що розчиняється, є ковалентні неполярні зв’язки, то йонів у розчині не буде, бо неполярні молекули не притягують диполі води, й поляризація зв’язку не відбувається. 

 

5. Сформулюйте означення електролітичної дисоціації. Процес розпаду електролітів на йони у водному розчині (або в розплаві) називається електролітичною дисоціацією. Обґрунтуйте роль води в цьому процесі. Вода послаблює хімічний зв’язок між йонами при дисоціації йонних сполук, в результаті чого вивільняються окремі йони, оточені диполями води. Під час дисоціації молекулярних сполук (кислот) посилюється поляризація ковалентного зв’язку під дією диполів води і виникають гідратовані йони.

 

6. Укажіть серед наведених речовин і сумішей такі, що проводять електричний струм:

А зріджений хлороводень

Б водний розчин хлороводню

В розплав натрій гідроксиду

Г водний розчин калій броміду

 

7. Поміркуйте про електричну провідність води: а) водопровідної або колодязної; б) дистильованої; в) дощової. Поясніть електричну провідність води. Якої саме? а), в).

У воді а),в) розчинені солі, тобто електроліти, тому наявні йони - заряджені частинки.

Електрична провідність водних розчинів електролітів зумовлена наявністю в них позитивно і негативно заряджених йонів.

Інші завдання дивись тут...