Інші завдання дивись тут...

Сторінка 40

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Напишіть рівняння дисоціації таких електролітів:

а) нітратної та сульфатної кислот;

HNO3 = H+ + NO3-

Сульфатна кислота дисоціює у дві стадії:

перша стадія: H2SO4 <-> H+ + HSO4-  

друга стадія HSO4- <-> H+ + SO42- 

сумарне рівняння: H2SO4 = 2H+ SO42-

б) калій і кальцій гідроксидів;

KOH = K+ + OH-

Ca(OH)2 = Ca2+ + 2OH-

в) солей — магній хлориду, натрій карбонату, алюміній нітрату.

MgCl2 = Mg2+ + 2Cl-

Na2CO3 = 2Na+ + CO32-

Al(NO3)3 = Al3+ + 3NO3-

 

2. На етикетці пляшки з мінеральною водою написано: Катіони: Na+ та ін. Аніони: Cl-, SO42-, CO32-Напишіть формули солей, що містяться в мінеральній воді. NaCl, Na2SO4, Na2CO3 та інші розчинні у воді хлориди, сульфати і карбонати.

 

Сторінка 41 

3. Калій ортофосфат кількістю речовини 1 моль розчинили у воді. Визначте кількість речовини йонів Калію, що утворилися внаслідок повної дисоціації солі:

 А 1 моль  Б 2 моль В 3 моль  Г 4 моль

Рівняння електролітичної дисоціації K3PO4=3K++PO43- показує, що внаслідок повної дисоціації 1 моль калій ортофосфату утворюються йони Калію К+ кількістю речовини 3 моль.

На кількість речовини вказують коефіцієнти рівняння.

 

4. Визначте кількість речовини сульфат-іонів, що утворилися внаслідок повної дисоціації алюміній сульфату кількістю речовини 2 моль, який розчинили у воді:

А 2 моль Б 3 моль В 6 моль Г 12 моль

Рівняння електролітичної дисоціації Al2(SO4)3=2Al3++3SO42- показує, що внаслідок повної дисоціації 1 моль алюміній сульфату утворюються сульфат-іони SO42- кількістю речовини 3 моль. А під час дисоціації 2 моль Al2(SO4)3 кількість речовини сульфат-іонів SO42- у 2 рази більша:

32 моль=6 моль.

 

5. Визначте сумарну кількість речовини йонів Феруму і йонів Хлору в розчині, що містить ферум (ІІІ) хлорид кількістю речовини 0,1 моль:

А 0,1 моль Б 0,2 моль В 0,3 моль Г 0,4 моль

Рівняння електролітичної дисоціації FeCl3=Fe2++3Cl- показує, що внаслідок дисоціації 1 моль ферум (ІІІ) хлориду утворюються катіони Феруму Fe2+ кількістю речовини 1 моль і хлорид-іони Cl- кількістю речовини 3 моль, тобто сумарна кількість речовини йонів дорівнює 4 моль. А під час дисоціації 0,1 моль FeCl3 кількість речовини йонів у 0,1 разів більша:

40,1 моль=0,4 моль.

 

6. Укажіть найсильнішу кислоту серед тих, формули яких наведено нижче:

А H2CO3 Б H2SiO3 В H2SO4 Г H3PO4

Запишемо формули кислот у вигляді Е(ОН)nOm, де Е - металічний елемент, що входить до складу кислотного залишку.  Індекс m вказує на силу кислоти: якщо m менше 2 - слабка кислота, якщо m більше рівне 2 - сильна кислота.

А. C(OH)2O, Б. Si(OH)2O, В. S(OH)2O2, Г. O(OH)3O. Кількість атомів Оксигену, що не входять до складу груп ОН, більше двох у випадку В. 

 

7. Розчин містить йони Алюмінію кількістю речовини 0,2 моль. Обчисліть масу йонів Алюмінію, що містяться в цьому розчині.

Відомо: v(Al3+)=0,2 моль. Знайти: m(Al3+)-?

Розв'язування:

З формули v=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=vM.

m(Al3+)=v(Al3+)M(Al3+)=0,2 моль27 г/моль = 5,4 г.

Відповідь: 5,4 г.

Інші завдання дивись тут...