Інші завдання дивись тут...

Cильними електролітами є розчинні солі, луги, сильні кислоти.

Розчинність сполук визначаємо за таблицею розчинності, 

а сильні кислоти - за таблицею 4 "Сильні і слабкі

електроліти (Л.О.Слєта)", що є на сторінці 39 підручника.

Зеленим кольором даються пояснення, сірим - відповіді.

Сторінка 43

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Напишіть три рівняння реакції нейтралізації та виведіть для них спільне скорочене йонне рівняння.

Реакція обміну між лугом і кислотою з утворенням солі й води, називається реакцією нейтралізації.

1) NaOH + HCl = NaCl + H2O

Сильні електроліти (NaOH, HCl. NaCl) подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а формули малорозчинних, нерозчинних речовин і тих, що є газами або слабкими електролітами (H2O) залишаємо у молекулярній формі.

Na+ + OH- + H+ + Cl- = Na+ + Cl- + H2O

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  Na+ i Cl-.

H+ + OH- = H2O

Хоча в повному йонному рівнянні спочатку записано гідроксид-іон ОН, а після нього катіон Гідрогену Н+, загальноприйнято розпочинати запис скорочених йонних рівнянь з катіонів.

2) 2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O

Сильні електроліти (KOH, H2SO4, K2SO4) подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а формули малорозчинних, нерозчинних речовин і тих, що є газами або слабкими електролітами (H2O) залишаємо у молекулярній формі.

2K+ + 2OH- + 2H+ + SO42-= 2K+ + SO42- + H2O

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  K+ i SO42-.

2OH- + 2H+ = H2O

Усі коефіцієнти виявилися кратними, тому поділимо їх на 2.

H+ + OH- = H2O

Хоча в повному йонному рівнянні спочатку записано гідроксид-іон ОН, а після нього катіон Гідрогену Н+, загальноприйнято розпочинати запис скорочених йонних рівнянь з катіонів.

3) KOH + HCl = KCl + H2O

Сильні електроліти подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а формули малорозчинних, нерозчинних речовин і тих, що є газами або слабкими електролітами (H2O) залишаємо у молекулярній формі.

K+ + OH- + H+ + Cl- = K+ + Cl- + H2O

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  K+ i Cl-.

H+ + OH- = H2O

Хоча в повному йонному рівнянні спочатку записано гідроксид-іон ОН, а після нього катіон Гідрогену Н+, загальноприйнято розпочинати запис скорочених йонних рівнянь з катіонів.

Отже, спільне скорочене йонне рівняння має вигляд:

H+ + OH- = H2

Це рівняння показує хімічну суть реакції нейтралізації: сполучення йонів H+ і OH- у молекулу слабкого електроліту — води.

 

Вправа 2. Укажіть, які реактиви треба взяти, щоб реакція відбулася згідно зі скороченою йонною формою рівняння реакції:

 Cr3+ + 3OH = Cr(OH)3

 А Cr2(SO4)3 і H2O ->

 Б Cr2O3 і НСl ->

 В CrCl3 і NaOH ->

 Г Cr2O3 і KОН ->

У лівій частині скороченого йонного рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними та сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Cr3+ (CrF3, CrCl3, CrBr3, CrI3, Cr2(SO4)3, Cr(NO3)3) і OH- (LiOH, NaOH, KOH).

CrCl3 + 3NaOH = Cr(OH)3 + 3NaCl

Cr3+ + 3Cl- + 3Na+ + 3OH-Cr(OH)3 + 3Na+ + 3Cl-

Cr3+ + 3OH-Cr(OH)3 

 

Вправа 3. Користуючись таблицею розчинності (див. додаток), напишіть повні й скорочені йонні рівняння реакцій (якщо вони відбуваються) для таких пар речовин:

1. NаCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl

   Na+ + Cl- + Ag+ + NO3- = Na+ + NO3- + AgCl

   Ag+ + Cl- = AgCl

2. K2SO4 + BaCl2 = 2KCl + BaSO4

   2K+ + SO42- + Ba2+ + 2Cl- = 2K+ + 2Cl- + BaSO4

   Ba2+ + SO42- = BaSO4

3. FeSO4 + 2KOH = K2SO4 + Fe(OH)2

   Fe2+ + SO42- + 2K+ + 2OH- = 2K+ + SO42- + Fe(OH)2

   Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2

4. K2CO3 + CaCl2 = 2KCl + CaCO3

   2K+ + CO32- + Ca2+ + 2Cl- = 2K+ + 2Cl- + CaCO3

   Ca2+ + CO32- = CaCO3

5. NaCl + K2SO4 ≠ за таблицею розчинності з’ясовуємо, що реагенти і продукти реакції добре розчинні у воді, є сильними електролітами, тому у розчині зв’язування йонів не відбувається. Отже, реакція обміну між електролітами в розчині не відбувається.

2NaCl + K2SO4 = Na2SO4 + 2KCl

2Na+ + 2Cl- + 2K+ + SO42- = 2Na+ + SO42- + 2K+ + 2Cl-

У розчині наявні всі йони реагентів.

6. Ba(NO3)2 + MgCl2 ≠ за таблицею розчинності з’ясовуємо, що реагенти і продукти реакції добре розчинні у воді, є сильними електролітами, тому у розчині зв’язування йонів не відбувається. Отже, реакція обміну між електролітами в розчині не відбувається.

Ba(NO3)2 + MgCl2 = BaCl2 + Mg(NO3)2

Ba2+ + 2NO3- + Mg2+ + 2Cl- = Ba2+ + 2Cl- + Mg2+ + 2NO3-

У розчині наявні всі йони реагентів.

 

Вправа 4. Напишіть рівняння реакцій, що відповідають таким скороченим йонним формам рівнянь реакцій:

Ba2+ + СO32– = BaСO3

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними та сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Ba2+ (BaCl2, BaBr2, Ba(NO3)2) і CO32- (Na2CO3, K2CO3).

1) BaCl2 + Na2CO3 = BaCO3 + 2NaCl

2) Ba(NO3)2 + K2CO3 = BaCO3 + 2KNO3

 

3Mg2+ + 2PO43–Mg3 (PO4)2

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними та сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Mg2+ (MgCl2, MgBr2, MgSO4, Mg(NO3)2) і PO43- (Na3PO4, K3PO4).

1) 3MgCl2 + 2Na3PO4 = Mg3(PO4)2 + 6NaCl

2) 3Mg(NO3)2 + 2K3PO4 = Mg3(PO4)2 + 6KNO3

 

2+ + 2OH = Fe(OH)2

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними та сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Fe2+ (FeCl2, FeBr2, FeSO4, Fe(NO3)2) і OH- (KOH, NaOH, Ba(OH)2).

1) FeCl2 + 2KOH = Fe(OH)2 + 2KCl

2) Fe(NO3)2 + 2NaOH = Fe(OH)2 + 2NaNO3

 

Ba2+ + SO42– = BaSO4

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними та сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Ba2+ (Ba(OH)2, BaCl2, BaBr2, BaF2, BaI2, Ba(NO3)2) і SO42- (H2SO4, Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, ZnSO4). Зверніть увагу, що Ва(ОН)2 і H2SO4 сильні електроліти, але у даному випадку не підходять, бо в результаті реакції, крім осаду BaSO4↓, утворюється слабкий електроліт - вода, яка відсутня у скороченому йонно-молекулярному рівнянні. 

1) BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl

2) Ba(OH)2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaOH

 

Сторінка 44

Вправа 5. Укажіть пару йонів, що беруть участь у хімічній реакції між розчинами аргентум (І) нітрату і калій хлориду:

А K+ і Ag+

Б K+ і NO3

В K+ і Cl

Г Ag+ і Cl

AgNO3 + KCl = AgCl + KNO3

Ag+ + NO3- + K+ + Cl- = AgCl + K+ + NO3-

Ag+ + Cl- = AgCl

 

 

Додаткові завдання

Вправа 6. Необоротною реакцією (чи реакціями) є така, що відбувається до кінця внаслідок зливання розчинів. Укажіть її:

А між калій хлоридом і натрій нітратом

Б між калій гідроксидом і хлоридною кислотою

В між сульфатною кислотою й натрій карбонатом

Г між ферум(ІІІ) сульфатом і натрій гідроксидом

KOH + HCl = KCl + H2O

H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + H2O + CO2

Реакція у розчинах електролітів відбуваються до кінця, якщо серед утворених речовин є малорозчинні, нерозчинні сполуки, що випадають в осад, гази, вода або інші слабкі електроліти.

 

Вправа 7. Доведіть за допомогою рівнянь реакцій, які йони можуть, а які не можуть перебувати в розчині водночас: Ag+, Ca2+, Fe2+, Na+,NO3, Cl, OH.

У розчині не можуть водночас перебувати:

йони Ag+ i Cl- , бо Ag+ + Cl- = AgCl

йони Fe2+ i OH- , бо Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2

Чому? У водному розчині не можуть одночасно перебувати йони, що утворюють слабкі електроліти (кислоти слабкі та середньої сили, нерозчинні основи, нерозчинні солі і вода), бо у розчині відбувається зв’язування йонів.

 

Вправа 8. Укажіть, якій взаємодії відповідає скорочене йонне рівняння

+ + СО32– = H2О + СО2:

 А розчину ортофосфатної кислоти й кальцій карбонату

 Б сульфідної кислоти й розчину натрій карбонату

 В хлоридної кислоти й розчину натрій карбонату

 Г розчину сульфатної кислоти й карбон(ІV) оксиду

У лівій частині скороченого йонного рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними та сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Н+ (HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4) і CO32-(Li2CO3, Na2CO3, K2CO3).

2HCl + Na2CO3 = 2NaCl + H2O + CO2

2H+ + 2Cl- + 2Na+ + CO32- = 2Na+ + 2Cl- + H2O + CO2

2H+ + CO32- = H2O + CO2 

 

Вправа 9. Визначте сумарну кількість речовини йонів Mg2+ і NO3 у розчині об’ємом 1 л, що містить магній нітрат кількістю речовини 0,15 моль:

А 0,15 моль 

Б 0,30 моль 

В 0,45 моль

Г 0,60 моль

Рівняння електролітичної дисоціації Mg(NO3)2=Mg2++2NO3- показує, що внаслідок дисоціації 1 моль магній нітрату утворюються катіони Магнію Mg2+ кількістю речовини 1 моль і нітрат-іони NO3- кількістю речовини 2 моль, тобто сумарна кількість речовини йонів дорівнює 3 моль. А під час дисоціації 0,15 моль MgNO3 кількість речовини йонів у 0,15 разів більша 30,15 моль=0,45 моль. 

 

Вправа 10. Укажіть суми всіх коефіцієнтів у повному й скороченому йонних рівняннях реакцій між сульфідною кислотою та надлишком розчину калій гідроксиду:

 А 12 і 4 

 Б 10 і 6 

 В 12 і 6

 Г 12 і 3

H2S + 2KOH = K2S + 2H2O

2H+ + S2- + 2K+ + 2OH- = 2K+ + S2- + 2H2O  

Сума коефіцієнтів у повному йонному рівнянні дорівнює:

2+1+2+2+2+1+2=12

2H+ + 2OH- = 2H2O

H+ + OH- = H2O

Сума коефіцієнтів у скороченому йонному рівнянні дорівнює:

1+1+1=3

Інші завдання дивись тут...