Інші завдання дивись тут...

Варіант І (середній рівень)

Завдання 1. Здійсніть реакції між розчинами речовин. Напишіть рівняння реакцій та зазначте повну і скорочену йонні форми.

а) аргентум (І) нітратом і натрій хлоридом;

AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3

Ag+ + NO3- + Na+ + Cl- = AgCl + Na+ + NO3-

Ag+ + Cl- = AgCl - білий сирнистий осад, що не розчиняється у нітратній кислоті.

б) магній нітратом і калій карбонатом.

Mg(NO3)2 + K2CO3 = 2KNO3 + MgCO3

Mg2+ + 2NO3- + 2K+ + CO32- = 2K+ + 2NO3- + MgCO3↓ 

Mg2+ + CO32- = MgCO3↓ - білий кристалічний осад.

 

Завдання 2. Добудьте купрум (ІІ) гідроксид і нейтралізуйте його нітратною кислотою. Складіть необхідне рівняння реакції і виразіть його у повній та скороченій йонних формах.

Нерозчинні у воді основи добувають дією лугів на водні розчини відповідних солей. 

CuSO4 + 2NaOН = Na2SO4+Cu(OH)2

Cu2+ + SO4- + 2Na+ + 2OН- = 2Na+ + SO42- +Cu(OH)2

Cu2+ +  2OН- = Cu(OH)2↓ - блакитний кристалічний осад.

При нейтралізації купрум (ІІ) гідроксиду нітратною кислотою спостерігаємо розчинення осаду.

Cu(ОН)2↓ + 2НNO3=Cu(NO3)2+2H2O

Сильні електроліти (HNO3, Cu(NO3)2) подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (осади Cu(OH)2, гази, слабкі електроліти H2O, оксиди тощо) — залишаємо у молекулярній формі.

Cu(ОН)2 + 2Н+ + 2NO3- = Cu2+ + 2NO3- + 2H2O

Cu(ОН)2 + 2Н+ = Cu2+ + 2H2O

 

Варіант ІІ (достатній рівень)

Завдання 1. Здійсніть реакції між розчинами речовин. Напишіть рівняння реакцій та зазначте повну і скорочену йонні форми.

а) калій ортофосфатом і сульфатною кислотою;

2K3PO4 + 3H2SO4 = 3K2SO4 + 2H3PO4

6K+ + 2PO43- + 6H+ + 3SO42- = 6K+ + 3SO42- + 6H+ + 3PO42-

Реакція є оборотною.

б) ферум (ІІ) нітратом і натрій гідроксидом;

Fe(NO3)2 + 2NaOH = 2NaNO3 + Fe(OH)2

Fe2+ + 2NO3- + 2Na+ + 2OH- = 2Na+ + 2NO3- + Fe(OH)2

Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2

в) барій карбонатом і хлоридною кислотою.

BaCO3 + 2HCl = BaCl2 + H2O + CO2

BaCO3 + 2H+ + 2Cl- = Ba2+ + 2Cl- + H2O + CO2

ВаСО3 + 2Н+ = Ва2+ + H2O + CO2

 

Завдання 2. Добудьте ферум (ІІ) гідроксид і нейтралізуйте його сульфатною кислотою. Складіть необхідне рівняння реакції і виразіть його в повній та скороченій йонних формах.

Нерозчинні у воді основи добувають дією лугів на водні розчини відповідних солей. 

FeCl2 + 2NaOН = 2NaCl+Fe(OH)2

Fe2+ + 2Cl-2Na+ + 2OН- = 2Na+ + 2Cl- +Fe(OH)2

Fe2+ + 2OН- = Fe(OH)2↓ - синьо-зелений пластівчастий осад.

При нейтралізації ферум (ІІ) гідроксиду сульфатною кислотою спостерігаємо розчинення осаду.

Fe(ОН)2↓ + Н2SO= FeSO+ 2H2O

Сильні електроліти (H2SO4, FeSO4) подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (осади Fe(OH)2, гази, слабкі електроліти H2O, оксиди тощо) — залишаємо у молекулярній формі.

Fe(ОН)2 + 2Н+ + SO42- = Fe2+ + SO42- + 2H2O

Fe(ОН)2 + 2Н+ = Fe2+ + 2H2O

 

Завдання 3. Здійсніть реакції, що відповідають таким скороченим йонним рівнянням:

Ва2+ + SO42– = BaSO4

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними та сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Ba2+ (Ba(OH)2, BaCl2, BaBr2, BaF2, BaI2, Ba(NO3)2) і SO42- (H2SO4, Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, ZnSO4). Зверніть увагу, що Ва(ОН)2 і H2SO4 сильні електроліти, але у даному випадку не підходять, бо в результаті реакції, крім осаду BaSO4↓, утворюється слабкий електроліт - вода, яка відсутня у скороченому йонному рівнянні. 

1) BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl

2) Ba(OH)2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaOH

Н+ + OH = Н2О

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними та сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Н+ (HCl, HNO3, H2SO4, HI, HBr) і OH- (LiOH, NaOH, KOH).

1) HCl + NaOH = NaCl + H2O

2) H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O

Хімічна суть реакцій нейтралізації полягає у сполученні йонів H+ і OH у молекулу слабкого електроліту — води.

 

Варіант ІІІ (високий рівень)

Завдання 1. Здійсніть реакції між речовинами у водних розчинах. Напишіть рівняння реакцій та виразіть їх у повній та скороченій йонних формах.

а) натрій гідроксидом і ферум (ІІІ) хлоридом;

3NaOH + FeCl3 = 3NaCl + Fe(OH)3

3Na+ + 3OH- + Fe3+ + 3Cl- = 3Na+ + 3Cl- + Fe(OH)3

Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3

б) цинк сульфатом і калій гідроксидом;

ZnSO4 + 2KOH = K2SO4 + Zn(OH)2

Zn2+ + SO42- + 2K+ + 2OH- = 2K+ + SO42- + Zn(OH)2

Zn2+ + 2OH- = Zn(OH)2

в) натрій карбонатом і нітратною кислотою;

Na2CO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + H2O + CO2

2Na+ + CO32- + 2H+ + 2NO3- = 2Na+ + 2NO3- + H2O + CO2

2H+ + CO32- = H2O + CO2

г) купрум (ІІ) оксидом і хлоридною кислотою.

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

Сильні електроліти (HCl, CuCl2) подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (осади, гази, слабкі електроліти H2O, оксиди CuO тощо) — залишаємо у молекулярній формі.

CuO + 2H+ + 2Cl- = Cu2+ + 2Cl- + H2O

CuO + 2H+ = Cu2+ + H2O

 

Завдання 2. Добудьте алюміній гідроксид і нейтралізуйте його сульфатною кислотою. Напишіть рівняння реакції і виразіть його у повній та скороченій йонних формах.

Нерозчинні у воді основи добувають дією лугів на водні розчини відповідних солей. 

AlCl3 + 3NaOН = 3NaCl + Al(OH)3

Al3+ + 3Сl- + 3Na+ + 3OН- = 3Na+ + 3Cl- + Al(OH)3

Al3+ + 3OН- = Al(OH)3↓ - безбарвний драглистий осад.

При нейтралізації алюміній гідроксиду сульфатною кислотою спостерігаємо розчинення осаду.

2Al(ОН)3↓ + 3Н2SO= Al2(SO4)+ 6H2O

Сильні електроліти (H2SO4, Al2(SO4)3) подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (осади Al(OH)3, гази, слабкі електроліти H2O, оксиди тощо) — залишаємо у молекулярній формі.

2Al(ОН)3 + 6Н+ + 3SO42- = 2Al3+ + 3SO42- + 6H2O

2Al(ОН)3 + 6Н+ = 2Al3+ + 6H2O 

Al(ОН)3 + 3Н+ = Al3+ + 3H2O 

 

Завдання 3. Здійсніть реакції, що відповідають таким скороченим йонним рівнянням:

а) Са2+ + СО32– = СаСО3

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними та сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони CO32+ (Li2CO3, Na2CO3, K2CO3) i Ca2+ (CaCl2, CaBr2, CaI2, Ca(NO3)2).

1) Na2CO3 + CaCl2 = CaCO3 + 2NaCl

2) K2CO3 + Ca(NO3)2 = CaCO3 + 2KNO3

б) Fe2+ + 2OH = Fe(OH)2

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними та сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Fe2+ (FeCl2, FeBr2, FeSO4, Fe(NO3)2) і OH- (KOH, NaOH, Ba(OH)2).

1) FeCl2 + 2KOH = Fe(OH)2 + 2KCl

2) Fe(NO3)2 + 2NaOH = Fe(OH)2 + 2NaNO3

в) 3Сu2+ + 2PO43– = Cu3(PO4)2↓ У таблиці розчинності речовина позначена "#", а не "н". Правильно:

3Сa2+ + 2PO43– = Ca3(PO4)2

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними та сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Ca2+ (CaCl2, CaBr2, CaI, Ca(NO3)2) і PO43- (Na3PO4, K3PO4).

1) 3Ca(NO3)2 + 2K3PO4 = 6KNO3 + Ca3(PO4)2

2) 3CaCl2 + 2K3PO4 = 6KCl + Ca3(PO4)2

Інші завдання дивись тут...

  • Violett
    Дуже допомогло, дякую!
    1 грудня 2021 11:17