Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Наведіть два приклади реакцій нейтралізації.

NaOH + HCl = NaCl + H2O

2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O

Реакція між основою і кислотою з утворенням солі та води називається реакцією нейтралізації.

До якого типу хімічних реакцій вони належать? Реакції обміну. 

Хімічні реакції, під час яких дві речовини обмінюються своїми складовими частинами, утворюючи дві нові речовини, називаються реакціями обміну.

 

Вправа 2. За наведеними схемами складіть рівняння хімічних реакцій і зазначте тип кожної з них:

Аl + НCl -> 

2Аl + 6НCl = 2AlCl3 + 3H2 - реакція заміщення

Хімічні реакції між простою і складною речовинами, під час яких атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів у склажній речовині, утворюючи нову просту і нову складну речовини, називаються реакціями заміщення

Са + Н2О -> 

Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2 - реакція заміщення

Р2О5 + Н2О -> 

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 - реакція сполучення

Хімічні реакції, у результаті яких із двох або кількох речовин утворюється одна нова речовина, називаються реакціями сполучення.

КОН + СО2 ->

2KOH + CO2 = K2CO3 + H2O - реакція обміну

Сr(ОН)3->

2Сr(ОН)3 = Cr2O3 + 3H2O - реакція розкладу

Хімічні реакції, у результаті яких із однієї речовини утворюється дві або більше речовин, називаються реакціями розкладу

МgО + N2О5 ->

МgО + N2О5 = Mg(NO3)2 - реакція сполучення

 

Вправа 3. Хімічна реакція відбувається за рівнянням:

Ва(ОН)2 + Н2SO4 = ВаSO4 + 2Н2О

Це реакція обміну, нейтралізації, супроводжується випаданням осаду, необоротна.

Укажіть характеристики, що не відповідають її опису. Це реакція:

А нейтралізації 

Б необоротна 

В обміну 

Г супроводжується випаданням осаду

Д супроводжується виділенням газу

Е заміщення

Вправа 4. Розставте коефіцієнти в поданих схемах реакцій:

А СаСО3 -> СаО + СО2↑ 

CaCO3 = CaO + CO2↑ - реакція розкладу

Б Ва + Н2О -> Ва(ОН)2 + Н2

Ва + 2Н2О = Ва(ОН)2 + Н2

В НgО -> Нg + О2

2НgО = 2Нg + О2↑ - реакція розкладу

Виберіть з них рівняння реакції розкладу. А, B

 

Вправа 5. У наведених схемах реакцій розставте коефіцієнти:

А Н2 + О2 -> Н2О 

2 + О2 = 2Н2О

Б К2О + N2О5 -> KNO3

К2О + N2О5 -> 2KNO3

В Mg + HCl -> MgCl2 + H2

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2

Г Fe(ОН)3 -> Fe2O3 + Н2О

2Fe(ОН)3 = Fe2O3 + 3Н2О

 

Додаткові завдання

Вправа 6. За наведеними схемами складіть рівняння реакцій:

А N2 + O2 -> 

N2 + O2 = 2NO

Б N2 + H2 ->

N2 + 3H2 = 2NH3- реакція сполучення та екзотермічна.

В NH3 -> N2 + H2

2NH3 = N2 + 3H2

Г CH4 -> C + H2

CH4 = C + 2H2

Виберіть рівняння такої реакції, яка одночасно є реакцією сполучення та екзотермічною. Б

 

Вправа 7. Напишіть рівняння реакції обміну. HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O

На його підставі складіть умову задачі та розв’яжіть її. 

Нітратна кислота кількістю речовини 0,7 моль повністю прореагувала з натрій гідроксидом. Обчисліть масу утвореної солі.

Відомо: ν(HNO3)=0,7 моль. Знайти  m(NaNO3)-?  

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції.

 0,7 моль                    х г

   HNO3   +  NaOH = NaNO3 + H2O

 1 моль                      85 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль кислоти HNO3 з утворенням 1 моль солі NaNO3. Обчислюємо молярну масу солі й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3•Ar(O)=23+14+3•16=85, M(NaNO3)=85 г/моль.

Маса 1 моль=85 г. 

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

0,7 моль / 1 моль = х г / 85 г, звідси

х г • 1 моль = 0,7 моль • 85 г

х = 0,7 моль • 85 г / 1 моль

х = 59,5 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: HNO3 + NaOH=NaNO3 + H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль кислоти HNO3 з утворенням 1 моль солі NaNO3, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,7 моль нітратної кислоти, то утворюється 0,7 моль солі, тому

v(NaNO3)=v(HNO3)=0,7 моль.

Знаходимо масу солі кількістю речовини 0,7 моль за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3•Ar(O)=23+14+3•16=85, M(NaNO3)=85 г/моль.

m(NaNO3)=v(NaNO3)•M(NaNO3)=0,7 моль•85 г/моль=59,5 г

Відповідь: m(NaNO3)=59,5 г.

 

Вправа 8. Розгляньте мал. 24 і поясніть, якого типу реакції відбуваються у випадках а, б, в, г. 

а) S + H2 -> H2S - реакція сполучення

б) NaOH + HCl -> NaCl + H2O - реакція обміну

в) (CuOH)2CO3 -> 2CuO + CO2 + H2O - реакція розкладу

г) CuCl2 + Zn -> ZnCl2 + Cu - реакція заміщення

Інші завдання дивись тут...