Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Сірим кольором даються відповіді

а зеленим кольором - пояснення.

Сторінка 55

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Які реакції відбуваються без зміни ступенів окиснення елементів, що входять до складу реагуючих речовин? Наведіть два приклади. 

2KOH + H2SO4 = K2SO4 + H2O - реакція обміну

2K+O-2H+1 + H2+1S+6O4-2 = K2+S+6O4-2 + H2+1O-2

CaCO3 = CaO + CO2 - реакція розкладу

Ca+2C+4O3-2 = Ca+2O-2 + C+4O2-2

 

Вправа 2. Розгляньте з погляду окиснення — відновлення:

1) розклад меркурій (ІІ) оксиду під час нагрівання;

Який елемент:

а) окиснюється; Оксиген O

б) відновлюється; Меркурій Hg

в) є окисником; Меркурій Hg

г) є відновником? Оксиген O

HgO -> Hg + O2

Hg+2O-2 -> Hg0 + O20

відновник 2O-2 - 4e = O20  - окиснюється

окисник Hg+2 + 2e -> Hg0 - відновлюється

Продуктом реакції є речовина молекулярної будови (кисень О2), а для утворення однієї молекули кисню потрібно 2 атоми Оксигену.

2) добування водню дією цинку на хлоридну кислоту.

Який елемент: 

а) окиснюється; Цинк Zn

б) відновлюється; Гідроген H

в) є окисником; Гідроген H

г) є відновником? Цинк Zn

Zn + HCl -> ZnCl2 + H2

Zn0 + H+1Cl-1 -> Zn+2Cl2-1 + H20

відновник Zn0 - 2e -> Zn2+  - окиснюється                      

окисник 2H+ + 2e -> H20 - відновлюється

 

Вправа 3. Напишіть рівняння окисно-відновних реакцій: а) алюмінію з киснем; б) магнію з хлором; в) натрію із сіркою. Наведіть електронні рівняння, зазначте окисник і відновник.

а) Al + O2 = Al2O3

Al0 + O20 = Al+3O-2

відновник Al0 - 3e -> Al+3    │12│4

окисник   O20 + 4e -> 2O-2   4 │   │3

Множники 4 і 3 є коефіцієнтами, які потрібно поставити в схему реакції, щоб перетворити її на рівняння. Коефіцієнт 4 ставимо перед формулою алюмінію й коефіцієнт 3 - перед формулою кисню (зауважте, що передусім коефіцієнти ставлять перед формулами речовин, у яких ступінь окиснення елемента дорівнює 0). Одержуємо:

4Al + 3O2 = 2Al2O3

б) Mg + Cl2 = MgCl2

Mg0 + Cl20 = Mg+2Cl-1

відновник Mg0 - 2e -> Mg+2     2 │2│1

окисник   Cl20 + 2e -> 2Cl-1      2 │ │1 

Множники 1 є коефіцієнтами, які потрібно поставити в схему реакції, щоб перетворити її на рівняння. Кількість атомів Магнію і Хлору в правій і лівій частинах однакова (дорівнює 1). Одержуємо:

Mg + Cl2 = MgCl2

в) Na + S = Na2S

Na0 + S0 = Na2+1S-2

відновник Na0 - 1e -> Na+1      1 │2│2

окисник   S0 + 2e -> S-2            2 │ │1 

Множники 2 і 1 є коефіцієнтами, які потрібно поставити в схему реакції, щоб перетворити її на рівняння. Коефіцієнт 2 ставимо перед формулою натрію (зауважте, що передусім коефіцієнти ставлять перед формулами речовин, у яких ступінь окиснення елемента дорівнює 0). Кількість атомів Сульфуру в правій і лівій частинах однакова (дорівнює 1) . Одержуємо:

2Na + S = Na2S

Вправа 4. Укажіть, що відбувається у процесі взаємодії

Zn + Н2SO4 = ZnSO4 + Н2

А Гідроген у сульфатній кислоті відновлюється

Б Гідроген у сульфатній кислоті окиснюється

В цинк відновлюється

Г цинк окиснюється

Zn0 + Н2+1S+6O4-2 = Zn+2S+6O4-2 + Н20

відновник Zn0 - 2e -> Zn+2 окиснюється

окисник 2H+1 + 2e -> H20 відновлюється

 

Вправа 5. Укажіть, за якої умови відбувається процес відновлення:

А нейтральні атоми перетворюються на негативно заряджені йони

Б нейтральні атоми перетворюються на позитивно заряджені йони

В позитивний заряд йона збільшується

Г негативний заряд йона зменшується

Процес віддавання електронів атомом, йоном елемента, називають процесом відновлення. 

 

Додаткові завдання

Вправа 6. Укажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння реакції, що відбувається за схемою

Н2S + О-> SO2↑ + Н2О:

А 2 Б 4 В 6 Г 8

Н2+1S-2 + О20 -> S+4O2-2 + Н2+1О-2

S-2 - 6e -> S+4       6 │12│2

O20 +4e -> 2O-2     │   │3

2S + 3О2 -> 2SO2 + 2Н2О

Сума коефіцієнтів у правій частині рівняння: 2+2=4

 

Вправа 7. Гідроген пероксид Н2О2 виявляє як окиснювальні, так і відновлювальні властивості у реакціях, рівняння яких наведено нижче:

1) Н2О2 + 2Н+1 + 2е -> 2Н2О

2) Н2О2 – 2e -> О2↑ + 2Н+1

3) Н2О2 + 2e ->2ОН

4) Н2О2 + 2ОН – 2e -> О2↑ + 2Н2О

Укажіть рівняння реакцій, у яких гідроген пероксид Н2О2 виявляє себе як відновник:

А 1, 2 Б 3, 4 В 1, 3 Г 2, 4

Відновником є речовина, у якій атоми або йони під час хімічної реакції віддають електрони, у нашому випадку -2е.

 

Вправа 8. Розставте коефіцієнти в окисно-відновних реакціях, що відбуваються за наведеними схемами:

1) Сu + НNО3 -> Сu(NО3)2 + NО2 + Н2О

Сu0 + Н+1N+5О3-2 -> Сu+2(N+5О3-2)2 + N+4О2-2 + Н2+1О-2

Сu0 -2e ->Cu+2       2 │2│1

N+5 +1e -> N+4     │ │2

Множники 1 і 2 є коефіцієнтами, які потрібно поставити в схему реакції, щоб перетворити її на рівняння. Кількість атомів Купруму в правій і лівій частинах однакова (дорівнює 1). Коефіцієнт 2 стосується лише NO2, тому що частина атомів Нітрогену в йоні NO3 не відновилась, а увійшла до складу солі — купрум (II) нітрату. Обчислюємо загальну кількість атомів Нітрогену в правій частині рівняння: їх є 4 (2 + 2). Отже, перед формулою нітратної кислоти ставимо коефіцієнт 4

Сu +4НNО3 -> Сu(NО3)2 + 2NО2 + Н2О

Щоб зрівняти кількість атомів Гідрогену, необхідно перед формулою води поставити коефіцієнт 2. Одержуємо:

Сu + 4НNО3 = Сu(NО3)2 + 2NО2 + 2Н2О

2) КClО3 -> КСl + О2

К+1Cl+5О3-2 -> К+1Сl-1 + О20

2O-2 - 4 e -> O20     412│3

Cl+5  + 6e -> Cl-1     6│  │2

2КClО3 = 2КСl + 3О2

3) Аl + V2O5 -> V + Al2O3

Аl0 + V2+5O5-2 -> V0 + Al2+3O3-2

Al0  - 3e -> Al+3       3│15│5

V+5 + 5 e -> V0       5│   │3

10Аl + 3V2O5 = 6V + 5Al2O3

4) K2Cr2O7 + KI + H2SO4 -> Cr2(SO4)3 + I2 + K2SO4 + H2O

K2+1Cr2+6O7-2 + K+1I-1 + H2+1S+6O4-2 ->

-> Cr2+3(S+6O4-2)3 + I20 + K2+1S+6O4-2 + H2+1O-2

2I-1 - 2 e -> I20          2│6│3

2Cr+6  + 6e -> 2Cr+3    6│ │1

K2Cr2O7 + 6KI + 7H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3I2 + 4K2SO4 + 7H2O

5) K2MnO4 + CO2 -> KMnO4 + MnO2↓ + K2CO3

K2+1Mn+6O4-2 + C+4O2-2 -> K+1Mn+7O4-2 + Mn+4O2-2 + K2+1C+4O3-2

Mn+6 - 1 e -> Mn+7          1│2│2

Mn+6  + 2e -> Mn+4         2│ │1

3Mn+6 = 2Mn+7 + Mn+4

3K2MnO4 + 2CO2 = 2KMnO4 + MnO2 + 2K2CO3

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...