Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Який елемент становить основу складу органічних сполук? 

Карбон

 

Вправа 2. Чому, на вашу думку, кількість органічних речовин значно переважає кількість неорганічних речовин?  Переважання кількості органічних речовин над неорганічними пояснюється здатністю багаторазово сполучатися не лише з атомами інших елементів, а й між собою простим ковалентним зв'язком (С-С), або кратними зв'язками (подвійним С=С, потрійним С≡С), утворюючи карбонові ланцюги різноманітної форми та складу довільної довжини.  

 

Вправа 3. Чим різняться між собою органічні та неорганічні речовини? 

На відміну від багатьох неорганічних сполук, органічні речовини, як правило, горючі, за слабкого нагрівання навіть розкладаються. Здебільшого вони не розчиняються у воді, а розчинні у воді органічні речовини не проводять електричного струму.

 

Вправа 4. Розгляньте предмети навколо себе. Які з них, на вашу думку, виготовлено з органічних речовин? Вироби з дерева, пластмаси, гуми, паперу тощо. Наприклад, меблі, одяг, взуття, іграшки, зошити, книжки, посуд і тара, їжа.

 

Додаткове завдання

Вправа 5. Складіть порівняльну таблицю неорганічних та органічних речовин за ознаками, що розглядалися в тексті параграфа.

Ознаки

Органічні                 

речовини

Неорганічні 

речовини

Чисельність

 

60 млн і їх кількість

щороку збільшується.

Близько 200

тисяч.

Якісний склад

 

 

 

 

Містять, здебільшого,

Карбон, Гідроген,

Оксиген, Нітроген,

рідше - Сульфур, 

Фосфор, галогени.

Містять багато

елементів 

Періодичної

системи.

  

Кількісний

склад

 

 

Значно більший,

атоми Карбону 

утворюють молекули

різного складу й

форми.

Значно

менший.

 

 

 

Валентність

 

 

 

Значно менше

валентних станів.

Карбон має

валентність IV.

Змінна.

Валентність

Карбону ІІ і IV.

 

Види хімічного

зв'язку

 

Переважно

ковалентний

 

Йонний,

ковалентний,

металічний

Кристалічні

ґратки

Переважно

молекулярні,

тому речовини

є легкоплавкі,

мають запах.

Переважно йонні,

атомні, менше -

молекулярні,

тому речовини

тугоплавкі

Горючість

 

 

 

 

Горять з утворенням

вуглекислого газу й

води, реакції екзотер-

мічні або розкладаються

за нагрівання.

Горять не всі

речовини, реакції

екзотермічні й

ендотермічні.

 

Розчинність у воді

 

 

 

Здебільшого не розчиня-

ються у воді, але розчи-

няються в органічних

розчинниках.

Чимало речовин

добре розчиня-

ються у воді.

 

Швидкість

протікання

реакції

 

 

 

 

 

Повільні, часто мають

кілька напрямків, з 

утворенням побічних 

продуктів. У рівняння

реакцій записують

основні продукти, тому

замість знака рівності

ставлять стрілку.

Швидкі, майже

миттєві, з утворен-

ням кінцевих 

продуктів: осаду,

газу, води тощо.

У рівняннях реакцій

ставлять знак 

рівності.

 

Інші завдання дивись тут...