Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Чим різняться за складом етен і етин? Кількістю атомів Гідрогену. Етен має чотири атоми Гідрогену, а етин - два.

 

Вправа 2. Чому етен і етин належать до ненасичених вуглеводнів? Бо у молекулах цих вуглеводнів не всі валентності Карбону використані на сполучення з атомами Гідрогену, тобто наявні кратні (подвійні С=С і потрійні С≡С) зв'язки між атомами Карбону.

 

Вправа 3. Чому метан горить майже безбарвним полум’ям, а етин — світним? Різним є склад молекул. У етині масова частка Карбону більша, тому він розкладаючись у полум’ї, утворює порівняно з метаном більше часточок вуглецю, що розжарюються і зумовлюють свічення полум'я.

 

Вправа 4. З утворенням яких сполук горять ненасичені вуглеводні? З утворенням карбон (IV) оксиду й води.

 

Вправа 5. Поясніть, чим різняться реакції етину й етену. Реакції приєднання відбуваються за місцем кратності зв'язку, тому до молекули етину приєднується дві молекули водню чи галогену, а до молекули етену - одна така молекула.

CH≡CH + 2H2 -> CH3CH3  кат. (Pt, Ni)

            Cl   Cl
             
CH CH +  2Cl2 -> CH CH
             
            Cl   Cl

 

CH2=CH2 + H2 -> CH3―CH3  кат. (Pt, Ni)

            Cl   Cl
             
CH2 = CH2 + Cl2 -> CH2 CH2

Вправа 6. Етин вибухає в суміші з повітрям. Укажіть, за якого об’ємного співвідношення кисню й етину реагенти взаємодіють повністю:

А 1 : 2

Б 5 : 2

В 5 : 1

Г 1 : 20

Запишемо рівняння реакції повного окиснення (горіння) етину:

2C2H2 + 5O2 = 4CO2 + 2H2

З рівняння реації бачимо, що V(C2H2):V(O2)=2:5 або V(О2):V(С2Н2)=5:2

 

Додаткові завдання

Вправа 7. Спробуйте скласти по кілька молекулярних формул гомологів етену й етину.

Молекулярні формули гомологів етену: C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14.

Молекулярні формули гомологів етину: C3H4, C4H6, C5H8, C6H10, C7H12. 

 

Вправа 8. Складіть загальні формули гомологів етену й етину.

Загальна формула гомологів етену; CnH2n, де n - число атомів Карбону в молекулі.

Загальна формула гомологів етину; CnH2n-2, де n - число атомів Карбону в молекулі.

 

Вправа 9. Наведіть рівняння послідовного перетворення етину на етан.

CH≡CH + H2 -> CH2=CH2  кат. (Pt, Ni)

CH2=CH2 + H2 -> CH3―CH3  кат. (Pt, Ni)

За наявності каталізатора (платини, нікелю) за місцем кратного зв’язку може приєднуватися водень. Оскільки етин більш ненасичений, то реакція проходить у дві стадії, початку утворюється етен, а потім - етан.

Інші завдання дивись тут...