Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Укажіть речовини, що входять до складу природного газу:

А метан

Б етен

В гексан

Г етан

Вправа 2. Де використовують природний газ? Паливо промислове й побутове, сировина хімічної промисловості.

 

Вправа 3. Наведіть хімічні рівняння, що підтверджують використання природного газу.

СH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O

CH4 -> C + 2H2

2СН4 -> C2H2 + 3H2

Використання природного газу - це, по суті, використання метану.

 

Вправа 4. Чому, на вашу думку, в побуті надають перевагу паливу у вигляді природного газу або електричного струму? Екологічно чистий вид палива (нетоксичні викиди).

 

Вправа 5. Для спалювання суміші пропану і бутану об’ємом 20 л (н.у., об’ємне співвідношення газів 1:1) затрачається повітря. Визначте його об’єм:

А 100 л 

Б 143,75 л

В 575 л

Г 20 л

Вважати, що у повітрі міститься 20% кисню за об’ємом.

Дано: V(суміш)=20 л, φ(С3Н8)=50% або 0,5; φ(С4Н10)=50% або 0,5, 

φ(О2)=20% або 0,2. Знайти: V(повітря)-?

Розв'язування:

Знайдемо об'єми пропану і бутану у суміші.

Об'ємна частка речовини (φ) - це відношення об'єму речовини до  об'єму суміші:  φ(речовини)=V(речовини)/V(суміші), звідси V(речовини)=φ(речовини)•V(суміші).

V(C3H8)=V(C4H10)=φ(С3Н8)•V(суміші)=φ(C4H10)•V(суміші)=0,5•20 л=10 л.

Записуємо рівняння реакції горіння пропану:

C3H8 + 5O2 -> 3CO2 + 4H2O

За рівнянням реакції пропан і кисень реагують у співвідношенні 1:5, тобто на повне згоряння 1 л пропану витрачається 5 л кисню, тому на 10 л витратиться у 5 разів більше, тобто V1(O2)=5V(C3H8)=5•10 л=50 л. 

Записуємо рівняння реакції горіння бутану:     

4Н10 + 13О2 -> 8СО2 + 10Н2О

За рівнянням реакції бутан і кисень реагують у співвідношенні 2:13=1:6,5, тобто на повне згоряння 1 л бутану витрачається 6,5 л кисню, тому на 10 л витратиться у 6,5 разів більше, тобто V1(O2)=6,5V(C4H10)=6,5•10 л=65 л. 

Обчислюємо сумарний об'єм кисню:

V(О2)= V12)+V22)=50 л+65 л =115 л

Знаходимо об'єм повітря.

V(повітря)=V(О2):φ(О2)=115 л : 0,2=575 л.

Відповідь: 575 л.   

 

Вправа 6. Який хімічний склад нафти? Це суміш близько 1000 різних речовин, серед яких переважають рідкі насичені вуглеводні, в ній також містяться домішки сульфуро-, нітрогено-, оксигеновмісних органічних сполук, водний розчин неорганічних солей.

 

Вправа 7. Чи має нафта хімічну формулу? Ні, не має, бо нафта - це суміш речовин.

 

Вправа 8. Назвіть основні нафтові фракції. Бензин, гас, газойль, мазут.

 

Вправа 9. На основі якої властивості речовин-складників нафти її розділяють на фракції? На основі фізичної властивості, а саме: різною є температура кипіння речовин, що входять до складу нафти.

 

Вправа 10. Які технічні винаходи сприяли видобутку й використанню нафти? Винахід двигунів. 

 

Вправа 11. Як позначається густина нафти на екологічній безпеці під час її транспортування, зокрема, водними шляхами? Розлита нафта утворює на поверхні води тонку плівку, яка не пропускає кисень для дихання мешканців водойм, зменшує проникнення сонячного проміння, необхідного для фотосинтезу, темний колір нафти поглинає сонячне світло і підвищує температуру води.  

 

Вправа 12. Назвіть дві основні галузі застосування нафти. Виробництво пального і сировина для органічного синтезу.

 

Вправа 14. У чому полягає сенс відомого висловлювання Д. I. Менделєєва щодо спалювання сирої нафти: «Опалювати можна й асигнаціями»? У тому, що невигідно просто спалювати нафту, а вигідніше її переробляти, одержуючи при цьому цінні продукти.

 

Вправа 15. Коефіцієнт корисної дії автомобіля становить 25% (тобто пальне використовується на 25%). Чому, на вашу думку, даремно витрачається 75% енергії пального? Неповне згоряння автомобільного пального, витрати енергії на подолання тертя під час роботи механізмів, опору під час запуску двигуна тощо.

 

Вправа 16. Який хімічний склад кам’яного вугілля? Вільний вуглець (до 10%), органічні речовини, що містять Карбон, Гідроген, Оксиген, Сульфур, Нітроген, мінеральні речовини (вони залишаються у вигляді шлаку після спалювання вугілля).

Інші завдання дивись тут...