Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Якi сполуки належать до класу карбонових кислот? Похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або декілька карбоксильних груп СООН.

 

Вправа 2. Укажіть, з якими речовинами реагує етанова кислота:

А лугами Б спиртами В гідроген хлоридом Г магнієм

Етанова кислота подібно до неорганічних кислот  реагує з металами, основними оксидами, лугами, солями, спиртами та змінює колір індикаторів.

 

Вправа 3. Перелiчіть реакцiї етанової кислоти, у результатi яких утворюються солi. Складіть рiвняння реакцiй.

1) реагує з активними металами:

2CH3COOH + Zn -> (CH3COO)2Zn + H2

2) реагує з основними оксидами:

2CH3COOH + СaО -> (CH3COO)2Ca + H2О

3) реагує з лугами:

СН3—СООН + NaOH -> CH3COONa + H2O

4) реагує з карбонатами:

СН3—СООН + Na2СО3 -> CH3COONa + H2O + СО2

 

Вправа 4. Назвіть подiбнi властивостi етанової i хлоридної кислот. Складіть рiвняння реакцiй.

1) змінюють колір індикаторів.

2) взаємодіють з активними металами:

2CH3COOH + Mg -> (CH3COO)2Mg + H2

2HCl + Mg = MgCl2 + H2

3) взаємодіють з основними оксидами:

2CH3COOH + MgО -> (CH3COO)2Mg + H2О

2HCl + MgО -> MgCl2 + H2О

4) взаємодіють з лугами:

СН3—СООН + NaOH -> CH3COONa + H2O

HCl + NaOH -> NaCl + H2O

5) взаємодіють з солями-карбонатами:

СН3—СООН + Na2СО3 -> CH3COONa + H2O + СО2

2HCl + Na2СО3 -> 2NaCl + H2O + СО2

 

Вправа 5. Етанова кислота реагує з натрiй карбонатом як сiллю слабкiшої кислоти. Укажіть ознаку реакцiї:

А утворення осаду

Б видiлення газу

В змiна забарвлення

 

Вправа 6. Пiд час приготування кондитерських виробiв використовують «гасiння» питної соди оцтом. Складіть рiвняння цiєї реакцiї.

СН3—СООН + NaНСО3 -> CH3COONa + H2O + СО2

 

Вправа 7. Змішали розчин етанової кислоти масою 20 г (масова частка кислоти становить 25%) з таким самим розчином натрій гідроксиду. Вміст пробірки випарили. Яка сполука і якої маси утворилася?

Відомо: m(розчину CH3COOH)=20 г, w(СН3СООН)=25%, або 0,25

Знайти: m(CH3COONa)-?

Розв'язування:

І спосіб

Знаходимо масу розчиненої речовини за формулою:

m(речовини)=m(розчину)•w(речовини).

m(CH3COOH)=m(розчину СН3СООН)w(CH3COOH)=20 г0,25=5 г.

Обчислюємо кількість речовини заданої маси за формулою y=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(CH3COOH)=2•Ar(C)+4•Ar(H)+2•Ar(O)=2•12+4•1+2•16=60,

М(СH3COOH)=60 г/моль.

ν(CH3COOH)=m(CH3COOH):M(CH3COOH)=5 г : 60 г/моль=0,083 моль

Записуємо хімічне рівняння:

0,083 моль                  х г

СН3СООН + NaOH → СН3СООNa + H2O;

 1 моль                      82 г

Над формулами сполук CH3COOH і CH3COONa записуємо знайдену кількість речовини (0,083 моль) і невідому масу (х г), а під формулами сполук - кількість речовини й масу заданої кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) натрій етаноату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(CH3COONa)=2•Ar(C)+4•Ar(H)+2•Ar(O)+Ar(Na)=2•12+3•1+2•16+23=82,

М(СH3COONa)=82 г/мольМаса 1 моль=82 г.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції з 1 моль СН3СООН утворюється 82 г CH3COONa,

за умовою задачі з 0,083 моль СН3СООН - х г CH3COONa.

0,083 моль / х г = 1 моль / 82 г

х г • 1 моль = 0,083 моль • 82 г

х = 0,083 моль • 82 г / 1 моль

х = 6,8 г

ІІ спосіб

Знаходимо масу розчиненої речовини за формулою:

m(речовини)=m(розчину)•w(речовини).

m(CH3COOH)=m(розчину СН3СООН)w(CH3COOH)=20 г0,25=5 г.

Обчислюємо кількість речовини заданої маси за формулою y=m/M, де 

M=Mr г/моль.

Mr(CH3COOH)=2•Ar(C)+4•Ar(H)+2•Ar(O)=2•12+4•1+2•16=60,

М(СH3COOH)=60 г/моль.

ν(CH3COOH)=m(CH3COOH):M(CH3COOH)=5 г : 60 г/моль=0,083 моль

Записуємо хімічне рівняння: СН3СООН + NaOHСН3СООNa+H2O;

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль етанової кислоти СН3СООН з утворенням 1 моль натрій етаноату CH3COONa, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,083 моль етанової кислоти, тоді утвориться така ж кількість речовини натрій етаноату, тому n(CH3COONa)=n(CH3COOH)=0,083 моль.

Знаходимо масу натрій етаноату кількістю речовини 0,083 моль за формулою m=ν•M, де М=Mr г/моль.

Mr(CH3COONa)=2•Ar(C)+3•Ar(H)+2•Ar(O)+Ar(Na)=2•12+3•1+2•16+23=82,

М(СH3COONa)=82 г/моль.

m(СH3COONa)=n(СH3COONa)•M(СH3COONa)=0,083 моль•82 г/моль=6,8 г. 

Відповідь: 6,8 г.

 

Вправа 8. Для приготування розчину етанової кислоти масою 20 г з масовою часткою кислоти 9% треба взяти кислоту i воду. Визначте їхню масу:

А 2 г i 5 г Б 13,6 г i 6,4 г В 1,8 г i 18,2 г Г 0,18 г i 19,82 г

Відомо: m(розчину)=20 г, w(СН3СООН)=9%, або 0,09

Знайти: m(CH3COOН)-?, m(H2O)-?

Розв'язування:

Знаходимо масу розчиненої речовини за формулою:

m(речовини)=m(розчину)•w(речовини).

m(CH3COOH)=m(розчину)w(CH3COOH)=20 г0,09=1,8 г.

Знаходимо масу води:

m(Н2О)=m(розчину)-m(СН3СООН)=20 г - 1,8=18,2 г.

Відповідь: 1,8 г етанової кислоти і 18,2 г води.

 

Вправа 9. Укажіть, до якого класу належить мило:

А солей

Б спиртiв

В естерiв

Г карбонових кислот

 

Вправа 10. Поясніть мийну дiю мила. Мило є посередником мiж полярними молекулами води i неполярними часточками бруду, нерозчинного у водi. Пiд час миття молекули мила так орiєнтуються на забрудненiй поверхнi, що часточки бруду нiби потрапляють в оточення молекул мила i легко змиваються з поверхнi водою.

 

Вправа 11. Чим рiзняться за хiмiчним складом тверде мило і рiдке? Основна складова твердого мила Натрієві солі вищих карбонових кислот, а рідкого - Калієві. 

Чим рiзняться за хiмiчним складом господарське й туалетне? Туалетне мило вiдрiзняється вiд господарського наявнiстю добавок: барвникiв, запашних речовин, антисептикiв тощо.

 

Вправа 12. Установіть відповідність між речовиною й галуззю її застосування:

Назва речовини Галузь застосування

А поліетилен 

Б етин

В етанол

Г етанова кислота

 

1 добавка до пального

2 вибухівка

3 харчова добавка

4 зварювання металу

5 електроізоляційний матеріал

Вправа 13. Визначте масу етанової кислоти, що міститься в 0,5 кг 9%-го розчину оцту.

Відомо: m(розчину)=0,5 кг = 500 г, w(СН3СООН)=9%, або 0,09

Знайти: m(CH3COOН)-?

Розв'язування:

Знаходимо масу розчиненої речовини за формулою:

m(речовини)=m(розчину)•w(речовини).

m(CH3COOH)=m(розчину)w(CH3COOH)=500 г0,09=45 г.

Відповідь: 45 г.

 

Додаткові завдання

Вправа 14. Чай змінює колір після додавання шматочка цитрини. Зробіть припущення щодо причини цього явища. Рідина, отримана після заварювання чаю, слугує індикатором, що змінює своє забарвлення за дії кислоти, що міститься в лимоні.

 

Вправа 15. Основу рідкого мила становлять калійні солі вищих карбонових кислот. Складіть рівняння реакції утворення такої солі. 

C17H35COOH + KOH -> C17H35COOK + H2O

                           калій пальмітат

С15Н31СООН + NaОН -> С15Н31СООNa + Н2О

                             калій стеарат

 

Вправа 16. Волосся, вимите милом у морській воді, вкривається липкою плівкою. Поясніть, чому. Це пояснюється  тим, що у твердій воді мило утворює Кальцієві й Магнієві солі вищих карбонових кислот, які є нерозчинними: 

2C17H35COOH- + 2Na+ + Ca2+ -> 2(C17H35COO)2Ca↓ + 2Na+

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...