Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Якi сполуки належать до класу карбонових кислот? Похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або декілька карбоксильних груп СООН.

 

Вправа 2. Укажіть, з якими речовинами реагує етанова кислота:

А лугами Б спиртами В гідроген хлоридом Г магнієм

Етанова кислота подібно до неорганічних кислот  реагує з металами, основними оксидами, лугами, солями, спиртами та змінює колір індикаторів.

 

Вправа 3. Перелiчіть реакцiї етанової кислоти, у результатi яких утворюються солi. Складіть рiвняння реакцiй.

1) реагує з активними металами:

2CH3COOH + Zn -> (CH3COO)2Zn + H2

2) реагує з основними оксидами:

2CH3COOH + СaО -> (CH3COO)2Ca + H2О

3) реагує з лугами:

СН3—СООН + NaOH -> CH3COONa + H2O

4) реагує з карбонатами:

СН3—СООН + Na2СО3 -> CH3COONa + H2O + СО2

 

Вправа 4. Назвіть подiбнi властивостi етанової i хлоридної кислот. Складіть рiвняння реакцiй.

1) змінюють колір індикаторів.

2) взаємодіють з активними металами:

2CH3COOH + Mg -> (CH3COO)2Mg + H2

2HCl + Mg = MgCl2 + H2

3) взаємодіють з основними оксидами:

2CH3COOH + MgО -> (CH3COO)2Mg + H2О

2HCl + MgО -> MgCl2 + H2О

4) взаємодіють з лугами:

СН3—СООН + NaOH -> CH3COONa + H2O

HCl + NaOH -> NaCl + H2O

5) взаємодіють з солями-карбонатами:

СН3—СООН + Na2СО3 -> CH3COONa + H2O + СО2

2HCl + Na2СО3 -> 2NaCl + H2O + СО2

 

Вправа 5. Етанова кислота реагує з натрiй карбонатом як сiллю слабкiшої кислоти. Укажіть ознаку реакцiї:

А утворення осаду

Б видiлення газу

В змiна забарвлення

 

Вправа 6. Пiд час приготування кондитерських виробiв використовують «гасiння» питної соди оцтом. Складіть рiвняння цiєї реакцiї.

СН3—СООН + NaНСО3 -> CH3COONa + H2O + СО2

 

Вправа 7. Змішали розчин етанової кислоти масою 20 г (масова частка кислоти становить 25%) з таким самим розчином натрій гідроксиду. Вміст пробірки випарили. Яка сполука і якої маси утворилася?

Відомо: m(розчину CH3COOH)=20 г, w(СН3СООН)=25%, або 0,25

Знайти: m(CH3COONa)-?

Розв'язування:

І спосіб

Знаходимо масу розчиненої речовини за формулою:

m(речовини)=m(розчину)•w(речовини).

m(CH3COOH)=m(розчину СН3СООН)w(CH3COOH)=20 г0,25=5 г.

Записуємо хімічне рівняння:

  5 г                          х г

СН3СООН + NaOH → СН3СООNa + H2O;

 60 г                         82 г

Над формулами сполук CH3COOH і CH3COONa записуємо знайдену масу (5 г) і невідому масу (х г), а під формулами сполук - масу заданої кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(CH3COONa)=2•Ar(C)+4•Ar(H)+2•Ar(O)+Ar(Na)=2•12+3•1+2•16+23=82,

М(СH3COONa)=82 г/мольМаса 1 моль=82 г.

Mr(CH3COOH)=2•Ar(C)+4•Ar(H)+2•Ar(O)=2•12+4•1+2•16=60,

 

М(СH3COOH)=60 г/моль. Маса 1 моль = 60 г.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції з 60 г СН3СООН утворюється 82 г CH3COONa,

за умовою задачі з 5 г СН3СООН - х г CH3COONa.

5 г / 60 г = х г / 82 г

х г • 60 г = 82 г • 5 г

х = 82 г • 5 г / 60 г

х = 6,8 г

ІІ спосіб

Знаходимо масу розчиненої речовини за формулою:

m(речовини)=m(розчину)•w(речовини).

m(CH3COOH)=m(розчину СН3СООН)w(CH3COOH)=20 г0,25=5 г.

Обчислюємо кількість речовини етанової кислоти масою 5 г за формулою y=m/M, де 

M=Mr г/моль.

Mr(CH3COOH)=2•Ar(C)+4•Ar(H)+2•Ar(O)=2•12+4•1+2•16=60,

М(СH3COOH)=60 г/моль.

ν(CH3COOH)=m(CH3COOH):M(CH3COOH)=5 г : 60 г/моль=0,083 моль

Записуємо хімічне рівняння: СН3СООН + NaOHСН3СООNa+H2O;

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль етанової кислоти СН3СООН з утворенням 1 моль натрій етаноату CH3COONa, кількості речовини однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,083 моль етанової кислоти, тоді утвориться така ж кількість речовини натрій етаноату, тому n(CH3COONa)=n(CH3COOH)=0,083 моль.

Знаходимо масу натрій етаноату кількістю речовини 0,083 моль за формулою m=ν•M, де М=Mr г/моль.

Mr(CH3COONa)=2•Ar(C)+3•Ar(H)+2•Ar(O)+Ar(Na)=2•12+3•1+2•16+23=82,

М(СH3COONa)=82 г/моль.

m(СH3COONa)=n(СH3COONa)•M(СH3COONa)=0,083 моль•82 г/моль=6,8 г. 

Відповідь: 6,8 г.

 

Вправа 8. Для приготування розчину етанової кислоти масою 20 г з масовою часткою кислоти 9% треба взяти кислоту i воду. Визначте їхню масу:

А 2 г i 5 г Б 13,6 г i 6,4 г В 1,8 г i 18,2 г Г 0,18 г i 19,82 г

Відомо: m(розчину)=20 г, w(СН3СООН)=9%, або 0,09

Знайти: m(CH3COOН)-?, m(H2O)-?

Розв'язування:

Знаходимо масу розчиненої речовини за формулою:

m(речовини)=m(розчину)•w(речовини).

m(CH3COOH)=m(розчину)w(CH3COOH)=20 г0,09=1,8 г.

Знаходимо масу води:

m(Н2О)=m(розчину)-m(СН3СООН)=20 г - 1,8=18,2 г.

Відповідь: 1,8 г етанової кислоти і 18,2 г води.

 

Вправа 9. Укажіть, до якого класу належить мило:

А солей

Б спиртiв

В естерiв

Г карбонових кислот

 

Вправа 10. Поясніть мийну дiю мила. Мило є посередником мiж полярними молекулами води i неполярними часточками бруду, нерозчинного у водi. Пiд час миття молекули мила так орiєнтуються на забрудненiй поверхнi, що часточки бруду нiби потрапляють в оточення молекул мила i легко змиваються з поверхнi водою.

 

Вправа 11. Чим рiзняться за хiмiчним складом тверде мило і рiдке? Основна складова твердого мила Натрієві солі вищих карбонових кислот, а рідкого - Калієві. 

Чим рiзняться за хiмiчним складом господарське й туалетне? Туалетне мило вiдрiзняється вiд господарського наявнiстю добавок: барвникiв, запашних речовин, антисептикiв тощо.

 

Вправа 12. Установіть відповідність між речовиною й галуззю її застосування:

Назва речовини Галузь застосування

А поліетилен 

Б етин

В етанол

Г етанова кислота

 

1 добавка до пального

2 вибухівка

3 харчова добавка

4 зварювання металу

5 електроізоляційний матеріал

Вправа 13. Визначте масу етанової кислоти, що міститься в 0,5 кг 9%-го розчину оцту.

Відомо: m(розчину)=0,5 кг = 500 г, w(СН3СООН)=9%, або 0,09

Знайти: m(CH3COOН)-?

Розв'язування:

Знаходимо масу розчиненої речовини за формулою:

m(речовини)=m(розчину)•w(речовини).

m(CH3COOH)=m(розчину)w(CH3COOH)=500 г0,09=45 г.

Відповідь: 45 г.

 

Додаткові завдання

Вправа 14. Чай змінює колір після додавання шматочка цитрини. Зробіть припущення щодо причини цього явища. Чай - індикатор, що змінює своє забарвлення за дії кислоти, що міститься в лимоні.

 

Вправа 15. Основу рідкого мила становлять калійні солі вищих карбонових кислот. Складіть рівняння реакції утворення такої солі. 

C17H35COOH + KOH -> C17H35COOK + H2O

                           калій пальмітат

С15Н31СООН + NaОН -> С15Н31СООNa + Н2О

                             калій стеарат

 

Вправа 16. Волосся, вимите милом у морській воді, вкривається липкою плівкою. Поясніть, чому. Це пояснюється  тим, що у твердій воді мило утворює Кальцієві й Магнієві солі вищих карбонових кислот, які є нерозчинними: 

2C17H35COOH- + 2Na+ + Ca2+ -> 2(C17H35COO)2Ca↓ + 2Na+

Інші завдання дивись тут...

  • Daniel
    Легке завдання
    10 квітня 2021 10:42