Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Як ви розумiєте назву «вуглеводи»? Загальна формула вуглеводів Cn(H2O)m. В молекулах крiм атомiв Карбону (колишня назва «вуглець») є атоми Гiдрогену й Оксигену у спiввiдношеннi Н:О, як 2:1, подібно до води,— звiдси й назва «вуглеводи».

 

Вправа 2. У чому полягає подiбнiсть глюкози й глiцеролу? Молекули глюкози й гліцеролу містять декілька  (п'ять і три відповідно) гідроксильних груп -ОН, тобто глюкоза й гліцерол - багатоатомні спирти. Як довести це дослiдним шляхом? Якісною реакцією на багатоатомні спирти є їх взаємодія зі свіжодобутим розчином купрум (ІІ) гідроксидом, в результаті чого утворюється прозорий розчин синього кольору. 

 

Вправа 3. Доведіть, що глюкоза справді може бути джерелом енергії в організмі. Органiзм людини легко засвоює глюкозу i використовує її як джерело енергiї, що видiляється внаслiдок окиснення глюкози в клiтинах органiзму. 

Сумарно цей процес можна виразити екзотермічним рiвнянням:

С6Н12О6 + 6О2 -> 6СО2 + 6Н2О; ∆Н=–2,87103 кДж/моль

 

Додаткове завдання

Вправа 4. Поясніть взаємозв’язок мiж органiчними i неорганiчними речовинами на прикладi глюкози. 

Органічні та неорганічні речовини об’єднує те, що вони можуть взаємно перетворюватися. З неорганічних речовин вуглекислого газу і води в результаті фотосинтезу в рослинах синтезується органічна речовина глюкоза. 

                        сонячне світло

6СО2 + 6Н2О---------------> С6Н12О6 + 6О2

                                               глюкоза

Спожита у вигляді їжі, глюкоза використовується організмами як джерело енергії і при цьому знову перетворюється на вуглекислий газ і воду

С6Н12О6 + 6О2 -> 6СО2 + 6Н2О;

Інші завдання дивись тут...