Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Схарактеризуйте крохмаль як природний полiмер. 

Крохмаль - природний полімер, що синтезується в рослинах з глюкози за реакцiєю:

nC6H12O6 -> (C6H10O5)n + nН2О

                  крохмаль

Крохмаль (так само як усі полімери) складається з мономерних ланок, що багато разів повторюються. Мономерами в макромолекулах крохмалю є залишки молекули глюкози складу –С6Н10О5–.

Фрагмент полімерного ланцюга можна записати так:

...—С6Н10О5—С6Н10О5—С6Н10О5—С6Н10О5—С6Н10О5—С6Н10О5—...

 

Вправа 2. На яких властивостях крохмалю ґрунтується його добування з картоплi? На властивості, що крохмаль не розчиняється у холодній воді. Отриману неоднорідну суміш розділяють методом відстоювання.

 

Вправа 3. Завдяки окисненню жирiв у органiзмi видiляється вдвiчi бiльше енергiї, нiж пiд час окиснення вуглеводiв. Яке значення має ця обставина для пiдтримання нормальної маси тiла? Якщо в органiзм людини з їжею надходить бiльше енергiї, нiж вона затрачає, то утворюються жироподiбнi речовини, що вiдкладаються в тканинах органiзму.

 

 

Вправа 4. Установіть відповідність між назвами сполук та хімічними реакціями, в які ці сполуки вступають.

Назва сполуки Хімічна реакція

А глюкоза 

Б крохмаль

В триолеїн 

Г гліцерол

1 з воднем

2 з купрум(ІІ) гідроксидом

3 з йодом

4 з водою

Додаткові завдання

Вправа 6. Маса глюкози, що утворюється під час розщеплення крохмалю в організмі, бiльша за масу вихiдного продукту. Поясніть, чому. Бо реагентом під час розщеплення крохмалю (реакція гідролізу) є не лише крохмаль. 

                         ферменти

(C6H10O5)n + nН2О ---------> nC6H12O6

Чи узгоджується це iз законом збереження маси речовини? Так, узгоджується, бо згідно із цим законом:  маса речовин, що вступають у хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, що утворюються внаслідок реакції. 

 

Вправа 7. Глюкоза належить до моносахаридiв, а крохмаль є полiсахаридом. Поясніть цей термiн. Моно означає "один", а полі - "багато". Молекули полісахаридів складаються з великої кількості залишків молекул моносахаридів, тобто мономерами в макромолекулах крохмалю є залишки молекули глюкози складу –С6Н10О5–. 

 

Вправа 8. Пригадайте з курсу біології та поясніть, як утворюється крохмаль у рослинах. Крохмаль утворюється під час фотосинтезу в зелених рослинах за участю хлорофілу - зеленого пігменту рослин. З утвореної під час фотосинтезу глюкози в рослинах синтезується крохмаль. 

                світло, хлорофіл

nC6H12O6 ---------------> (C6H10O5)n + nН2О

Інші завдання дивись тут...