Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Порiвняйте склад i будову крохмалю та целюлози. Загальна формула целюлози, як i крохмалю, (С6Н10О5)n, але ступiнь полiмеризацiї, молекулярна маса целюлози набагато бiльшi, нiж у крохмалю: n становить 10—14 тисяч, вiдносна молекулярна маса — кiлька мiльйонiв. Крiм того, частина молекул крохмалю має розгалужену будову, а молекули целюлози ниткоподiбнi, лiнiйнi. 

 

Вправа 2. Інодi трапляється неправильне вживання термiна «вуглеводи» замiсть «вуглеводнi» i навпаки. Поясніть цi термiни. Вуглеводні містять у своєму складі два елементи: Карбон і Гідроген, а вуглеводи - три елементи: Карбон, Гідроген і Оксиген, при цьому в більшості випадків атоми Гідрогену й Оксигену знаходяться у такому ж співвідношенні, як у води.

 

Вправа 3. Висловте своє думку щодо доцільності спалювання чи хімічної переробки целюлози. Віками целюлозу у виглядi деревини використовували як паливо. Проте з целюлози можна добути багато корисних речовин, піддаючи її хімічній переробці. Серед них — штучний шовк, вибуховi речовини, спирти. З целюлози виготовляють папiр.

 

Вправа 4. Установіть відповідність між речовинами і їхніми характеристиками.

Речовина Характеристика

А глюкоза 

Б сахароза

В крохмаль 

Г целюлоза 

1 вступає в реакцію з йодом

2 лікарський засіб

3 не засвоюється організмом людини

4 належить до вуглеводнів

5 швидко згоряє за наявності каталізатора

Відповідь: А-2, Б-5, В-1, Г-3

 

Вправа 5. Розмістіть сполуки в порядку зменшення їхніх відносних молекулярних мас:

А сахароза

Б глюкоза

В етанол

Г крохмаль

Відповідь: BБАГ

 

Додаткові завдання

Вправа 6. Завдяки якій особливості будови целюлози, на відміну від іншого полімера — крохмалю, можна виготовляти із целюлози штучні волокна? Бо молекули целюлози ниткоподiбнi, лiнiйнi.

Інші завдання дивись тут...