Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 5. Складіть формули таких оксидів: калій оксид K2O, фосфор (III) оксид P2O3, аргентум (I) оксид Ag2O, ферум (II) оксид FeO, хлор (IV) оксид ClO2, нітроген (V) оксид N2O5, цинк оксид ZnO, аурум (III) оксид Au2O3.

 

Вправа 6. Доповніть схеми реакцій, доберіть коефіцієнти, запишіть назви продуктів реакцій:

а) BaO + H2O = Ba(OH)2; барій гідроксид

б) 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O; ферум (ІІІ) оксид і вода

в) H2CO3 = CO2 + H2O; карбон (IV) оксид і вода

г) K2O + H2O = 2KOH; калій гідроксид

д) SO2 + H2O = H2SO3; сульфітна кислота

е) H2SiO3 = SiO2 + H2O. силіцій (IV) оксид і вода

 

Вправа 7. Складіть рівняння реакцій між кислотою та гідроксидом, у результаті яких утворюються такі солі: K2SO4, Mg(NO3)2, ZnSO4, CaCl2, Al(NO3)3.

2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O

Mg(OH)2 + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + 2H2O

Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2H2O

Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O

Al(OH)3 + 3HNO3 = Al(NO3)3 + 3H2O

 

Вправа 8. Складіть рівняння реакцій, що відповідають таким перетворенням:

а) Mg → MgSO4 → Mg(NO3)2 → MgCO3;

Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2

MgSO4 + Ba(NO3)2 = Mg(NO3)2 + BaSO4

Mg(NO3)2 + Na2CO3 = 2NaNO3 + MgCO3

б) Ca → Ca(OH)2 → CaCO3 → CaO → CaCl2 → CaCO3;

Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2

Ca(OH)2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + 2NaOH

CaCO3 = CaO + CO2

CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O

CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + 2NaCl

в) Al → Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 → Na3AlO3.

4Al + 3O2 = 2Al2O3

Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O

AlCl3 + 3KOH = Al(OH)3 + 3KCl 

Al(OH)3 + 3NaOH = Na3AlO3 + 3H2O

 

Вправа 9. Порівняйте об’єми сульфур (IV) оксиду (н. у.), який можна добути із сірки масою 480 г та натрій сульфіту масою 630 г. 

Відомо: m(S)=480 г, m(Na2SO3)=630 г. Знайти: V1(SO2)-? V2(SO2)-?

Розв'язування:

І спосіб

Виразимо масу кожної сполуки через кількість речовини (n=m/M, де M=Mrг/моль; Mr(S)=Ar(S)=32, M(S)=32 г/моль; Mr(Na2SO3)=2Ar(Na)+Ar(S)+3Ar(O)=

=223+32+316=126, M(Na2SO3)=126 г/моль)

n(S)=m(S)/M(S)=480 г : 32 г/моль=15 моль

n(Na2SO3)=m(Na2SO3)/M(Na2SO3)=630 г : 126 г/моль=5 моль

Записуємо два рівняння реакцій: 

S + O2 = SO2 (1)

Na2= SО2 + Na2O  (2)

Співвідношення кількості реагентів (у молях) дорівнює співвідношенню відповідних коефіцієнтів у рівнянні реакції.

За рівнянням (1) записуємо співвідношення кількості речовини сульфуру і сульфур (IV) оксиду: n(S):n1(SO2)=1:1, бачимо, що кількість речовини однакова, тому n1(SO2)=n(S)=15 моль

За рівнянням (2) записуємо співвідношення кількості речовини натрій сульфіту і сульфур (IV) оксиду: n(Na2SO3):n2(SO2)=1:1, бачимо, що кількість речовини однакова, тому n2(SO2)=n(Na2SO3)=5 моль.

Виразимо об'єм SО2 через кількість речовини (з формули n=V/VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=nVM)

V1(SO2)=n1(SO2)VM=15 моль22,4 л/моль=336 л

V2(SO2)=n2(SO2)VM=5 моль22,4 л/моль=112 л

112 л < 336 л, тому V2(SO2)<V1(SO2)

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакцій: 

S + O2 = SO2 (1)

Na2= SО2 + Na2O  (2)

Співвідношення кількості реагентів (у молях) дорівнює співвідношенню відповідних коефіцієнтів у рівнянні реакції.

За рівнянням (1) записуємо співвідношення кількостей речовини сульфуру і сульфур (IV) оксиду: n(S)/1=n1(SO2)/1

За рівнянням (2) записуємо співвідношення кількості речовини натрій сульфіту і сульфур (IV) оксиду: n(Na2SO3)/1=n2(SO2)/1

У цих співвідношенняз замінюємо кількість речовини сульфур (IV) оксиду на співвідношення об’ємів (n=V/VM, де VM- постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль), а кількість речовини сірки і натрій сульфіту — на співвідношення мас (n=m/M, де M=Mrг/моль; Mr(S)=Ar(S)=32, M(S)=32 г/моль; Mr(Na2SO3)=2Ar(Na)+Ar(S)+3Ar(O)=

=223+32+316=126, M(Na2SO3)=126 г/моль)

З першого отриманого співвідношення m(S)/M(S)=V1(SO2)/Vвиражаємо об'єм газу сульфур (IV) оксиду:

V1(SO2)•М(S)=m(S)VM, тому

V1(SO2)=m(S)VM:M(S)=480 г22,4 л/моль:32 г/моль=336 л

З другого отриманого співвідношення m(Na2SO3)/M(Na2SO3)=V2(SO2)/Vвиражаємо об'єм газу сульфур (IV) оксиду:

V2(SO2)•М(Na2SO3)=m(Na2SO3)VM, тому

V2(SO2)=m(Na2SO3)VM:M(Na2SO3)=630 г22,4 л/моль:126 г/моль=112 л

112 л < 336 л, тому V2(SO2)<V1(SO2)

Відповідь: більший об’єм сульфур (IV) оксиду (н. у.) можна добути із сірки масою 480 г.

 

Вправа 10. Обчисліть масу фосфору, яку необхідно ввести в низку перетворень для добування кальцій ортофосфату масою 15,5 г.

Відомо: m(Са3(PО4)2)=15,5 г. Знайти m(P)-?

Розв'язування:

Виразимо масу Са3(PО4)2 через кількість речовини (n=m/M, де M=Mrг/моль

Mr(Са3(PО4)2)=3Ar(Ca)+2Ar(P)+8Ar(O)=340+2•31+816=310, тому М(Ca3(PO4)2)=310 г/моль)

n(Ca3(PO4)2)=m(Ca3(PO4)2)/M(Ca3(PO4)2)=15,5 г : 310 г/моль=0,05 моль

Записуємо рівняння реакції: 2P2O5+ 6CaО = 2Ca3(PO4)2

Співвідношення кількості реагентів (у молях) дорівнює співвідношенню відповідних коефіцієнтів у рівнянні реакції.

За співвідношенням кількості речовини n(P2O5)/2=n(Ca3(PO4)2)/2 обчислимо кількість речовини фосфор (V) оксиду.

n(P2O5)=2n(Са3(PO4)2/2=n(Са3(PO4)2= 0,05 моль

Записуємо рівняння реакції: 4Р + 5О2 =2Р2О5

Співвідношення кількості реагентів (у молях) дорівнює співвідношенню відповідних коефіцієнтів у рівнянні реакції.

За співвідношенням кількості речовини n(P)/4=n(P2O5)/2 обчислимо кількість речовини фосфору.

n(P)=4n(P2O5)/2=40,05 моль/2=0,1 моль.

З формули n=m/M, де М=Mr г/моль, знаходимо масу m=nM.

Mr(P)=Ar(P)=31, тому М(P)=31 г/моль.

m(P)=n(P)M(P)=0,1 моль•31 г/моль=3,1 г.

Відповідь: для добування кальцій ортофосфату масою 15,5 г потрібен фосфор масою 3,1 г.

 

Вправа 11. Для побілки стовбурів плодових дерев використовують вапняне молоко: суміш 2 кг гашеного вапна Са(ОН)2 та 10 л води. Обчисліть масу кальцій оксиду, необхідного для добування гашеного вапна такої кількості.

Відомо: m(Са(ОН)2)=2 кг=2000 г. Знайти m(СаО)-?

Розв'язування:

І спосіб 

Виразимо масу Са(ОН)2 через кількість речовини (n=m/M, де M=Mrг/моль;  Mr(Са(ОН)2)=Ar(Ca)+2Ar(O)+2Ar(H)=40+2•16+21=74, тому М(Ca(OH)2)=74 г/моль)

n(Ca(OH)2)=m(Ca(OH)2)/M(Ca(OH)2)=2000 г : 74 г/моль=27,03 моль

Записуємо рівняння реакції: CaO+ Н2О = Ca(OH)2

Співвідношення кількості реагентів (у молях) дорівнює співвідношенню відповідних коефіцієнтів у рівнянні реакції.

За співвідношенням кількості речовини n(CaO)/1=n(Ca(OH)2)/1 обчислимо кількість речовини кальцій гідроксиду.

n(Са(ОН)2)=n(СаО)=27,03 моль

З формули n=m/M, де М=Mrг/моль, знаходимо масу m=nM.

Mr(СаО)=Ar(Са)+Ar(О)=40+16=56, тому М(СаО)=56 г/моль.

m(СаО)=n(СаО)M(СаО)=27,03 моль•56 г/моль=1514 г.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: CaO+ Н2О = Ca(OH)2

Співвідношення кількості реагентів (у молях) дорівнює співвідношенню відповідних коефіцієнтів у рівнянні реакції.

За рівнянням записуємо співвідношення кількостей речовини кальцій оксиду і кальцій гідроксиду:  n(СаО)/1=n(Са(ОН)2)/1

У цьому співвідношенні замінюємо кількість речовини кальцій оксиду і кальцій гідроксиду на співвідношення  мас (n=m/M, де M=Mrг/моль; 

Mr(СаО)=Ar(Са)+Ar(О)=40+16=56, тому М(СаО)=56 г/моль,

Mr(Са(ОН)2)=Ar(Ca)+2Ar(O)+2Ar(H)=40+2•16+21=74, тому М(Ca(OH)2)=74 г/моль)

m(СаО)/М(СаО)=m(Са(ОН)2)/M(Са(ОН)2)

Звідси виражаємо масу кальцій оксиду:

m(СаО)М(Са(ОН)2)=М(СаО)m(Са(ОН)2), тому

m(СаО)=М(СаО)m(Са(ОН)2):M(Са(ОН)2)=56 г/моль 2000 г:74г/моль=1514 г

Відповідь: m(СаО)=1514 г. 

 

Вправа 12. Для чищення каналізаційних труб використовують рідкий засіб, що містить 40% натрій гідроксиду, у кількості 250 г розчину на кожне місце очищення. Одне упакування з таким сухим засобом містить 70 г натрій гідроксиду. Визначте, скільки таких упакувань вам необхідно придбати, щоб прочистити труби: раковину на кухні, рукомийник у  ванній, злив душової кабінки.

Відомо: m(розчину)=250 г; w(NaOH)=40%.

Знайти: m(NaOH)-? Kількість пакувань-?

Розв'язування:

Знаходимо масу розчиненої речовини (натрій гідрокисидув розчині

за формулою: m(речовини)=(w(речовини)m(розчину))/100%

m(NaOH)=(w(NaOH)m(розчину))/100%=(40%250 г):100%= 100 г.

Для очищення одного місця потрібно 100 г, тоді для трьох місць очищення потрібно буде 300 г сухого засобу.

300 : 70 = 4 п (остача 20 г), тому треба 5 пачок.

Відповідь: треба придбати 5 пачок.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...