Інші завдання дивись тут...

Вправа 100. Дайте визначення кислотам, основам і солям з позиції теорії електролітичної дисоціації. 

Кислоти — це електроліти, під час дисоціації яких утворюються катіони Гідрогену й аніони кислотного залишку.

Основи — це електроліти, що дисоціюють на катіони металічного елемента та гідроксид-аніони.

Солі — це електроліти, що дисоціюють на катіони металічного елемента й аніони кислотного залишку.

 

Вправа 101. У чому полягає особливість дисоціації багатоосновних кислот порівняно з одноосновними? Поясніть на прикладі сульфатної кислоти. 

Багатоосновні кислоти дисоціюють ступінчасто, відщеплюючи йони Гідрогену послідовно, один за одним.

H24 → Н+ + HSO4-  — перша стадія

HSO4-→ Н+ + SO42− — друга стадія

Отже, кожній багатоосновній кислоті відповідає кілька аніонів, і всі вони одночасно наявні в розчині.

 

Вправа 102. Унаслідок дисоціації молекули кислоти утворився йон, що має заряд 3. Скільки йонів Гідрогену при цьому утворилося? Три.

H3PO4 <-> 3H+ + PO43-

 

Вправа 103. Складіть рівняння електролітичної дисоціації кислот: карбонатної, бромідної, нітрaтної. Назвіть аніони, що утворюються.

І стадія: H2СО3 → Н+ + HСO3-.  Гідрогенкарбонат-іони

ІІ стадія: HCO3- <-> H+ + CO32-. Карбонат-іони

HBr  H+ + Br-. Бромід-іони

HNO2 <-> H+ + NO2-. Нітрит-іони

 

Вправа 104. Які з наведених кислот будуть дисоціювати ступінчасто: HCl, H2CO3, HNO3, H2S, HCl, H2SO3? Відповідь підтвердьте рівняннями реакцій. Багатоосновні кислоти дисоціюють ступінчасто.

H2CO3 <-> H+ + HCO3- Перша стадія

HCO3- <-> H+ + CO32- Друга стадія

H2CO3 <-> 2H+ + CO32- Сумарне рівняння

------------------------------------------

H2S <-> H+ + HS- Перша стадія

HS- <-> H+ + S2- Друга стадія

H2<-> 2H+ + S2- Сумарне рівняння

------------------------------------------

H2SO3 <-> H+ + HSO3- Перша стадія

HSO3- <-> H+ + HSO32- Друга стадія

H2SO3 <-> 2H+ + SO32- Сумарне рівняння

Зверніть увагу: заряд йона в лівій частині рівняння дорівнює сумі зарядів двох йонів у правій частині.

 

Вправа 105. Складіть рівняння дисоціації солей: магній нітрату, алюміній хлориду, барій броміду, натрій карбонату, натрій ортофосфату.

Mg(NO3)2  Mg2+ + 2NO3-

AlCl3  Al3+ + 3Cl-

BaBr2  Ba2+ + 2Br-

Na2CO3  2Na+ + CO32-

Na3PO4  3Na+ + PO43-

 

Вправа 106. Наведіть по одному прикладу солей, щоб у разі дисоціації їх кількістю речовини 1 моль утворювалося: а) 2 моль йонів; б) 3 моль йонів; в)  4  моль йонів; г) 5 моль йонів. Запишіть рівняння дисоціації.

a) HCl  H+ + Cl-    1+1 =2

б) MgCl2  Mg2+ + 2Cl-   1+2 =3

в) K3PO4  3K+ + PO43-   3+1 =4

г) Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-     2+3 =5

На кількість речовини (моль) вказують коефіцієнти біля йонів у рівнянні

 

Вправа 107. Запишіть заряди йонів у речовинах і назвіть ці речовини:

a) Na2S, Na2SO4, MgSO4, Na3PO4, AlPO4;

Na2+S2- - натрій сульфід

Na2+SO42- - натрій сульфат

Mg2+SO42- - магній сульфат

Na3+PO43- - натрій ортофосфат

Al3+PO43- - алюміній ортофосфат

б) NaHSO4, Mg(HSO4)2, CaHPO4, NaOH, Ba(OH)2

Na+HSO4- - натрій гідросульфат

Mg2+(HSO4)2- - магній гідросульфат

Ca2+HPO42- - кальцій гідрофосфат

Na+OH- - натрій гідроксид

Ba2+(OH)2- - барій гідроксид 

 

Вправа 108. Складіть рівняння електролітичної дисоціації речовин: калій гідроксид, барій сульфід, ферум (III) нітрат, магній хлорид, алюміній сульфат.

KOH  K+ + OH-

BaS  Ba2+ + S2-

Fe(NO3)3  Fe3+ + 3NO3-

MgCl2  Mg2+ + 2Cl-

Al2(SO4)3  2Al3+ + 3SO42-

 

Вправа 109. Складіть формулу речовини, під час дисоціації якої утворюються йони Кальцію й гідроксид-іони.

Са(OH)2  Са2+ + 2OH-

 

Вправа 110. Із поданого переліку речовин випишіть окремо електроліти й неелектроліти: HCl, Ca, Cr2(SO4)3, Fe2O3, Mg(OH)2, CO2, Sr(OH)2, Sr(NO3)2, P2O5, H2O. Складіть рівняння дисоціації електролітів.

Електроліти Неелектроліти

HCl,

Cr2(SO4)3,

Mg(OH)2,

Sr(OH)2,

Sr(NO3)2.

Ca, 

Fe2O3,

CO2,

P2O5,

H2O.

 HCl  H+ + Cl-

Cr2(SO4)3  2Cr3+ + 3SO42-

Mg(OH)2  Mg2+ + 2OH-

Sr(OH)2  Sr2+ + 2OH-

Sr(NO3)2  Sr2++ 2NO3-

 

Вправа 111. У разі дисоціації певного нітрату утворився 1 моль катіонів із зарядом 2+. Яка кількість речовини нітрат-іонів при цьому утворилася? Два моль.

Ca(NO3)2  Ca2+ + 2NO3-

 

Вправа 112. Складіть формули та запишіть рівняння дисоціації ферум (II) сульфату й ферум (III) сульфату. 

FeSO4  Fe2+ + SO42-

Fe2(SO4)3  2Fe2+ + 3SO42-

Чим відрізняються ці солі? Різною є кількість катіонів Феруму і аніонів кислотного залишку. 

 

Вправа 113. Наведіть по одному прикладу рівнянь дисоціації солей за наведеними схемами (буквою М позначений металічний елемент, а Х — кислотний залишок):

а) МХ → М2+  +  Х2–;

MgSO4  Mg2+ + SO42-

б) МХ3 → М3+  +  3Х–;

AlCl3  Al3+ + 3Cl-

в) М3Х → 3М+  +  Х3–;

K3PO4  3K+ + PO43-

г) М2Х3 → 2М3+  +  3Х2–.

Al2(SO4)3  2Al3+ + 3SO42-

 

Вправа 114. У розчині наявні йони K+, Mg2+, NO3, SO42− . Які речовини розчинили? Наведіть два варіанти відповіді. Калій нітрат KNO3 i магній сульфат MgSOабо калій сульфат K2SO4 і магній нітрат Mg(NO3)2 .

KNO3  K+ + NO3-

MgSO4  Mg2+ + SO42-

K2SO4  2K+ + SO42-

Mg(NO3)2  Mg2+ + 2NO3

Вправа 115*. Складіть рівняння дисоціації тих електролітів, що утворюють хлорид-іони: CrCl3, KClO3, BaCl2, Ca(ClO)2, HClO4, MgOHCl.

CrCl3 -> Cr3+ + 3Cl-

BaCl2 -> Ba2+ + 2Cl-

MgOHCl -> Mg(OH)+ + Cl- -> Mg2+ + OH- + Cl-

Інші завдання дивись тут...