Інші завдання дивись тут...

Вправа 244. Назвіть ознаки, за якими можна класифікувати хімічні реакції. На які типи поділяють хімічні реакції за цими ознаками? 

Ознака: зміна числа реагентів та продуктів реакції, тип реакції: сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Ознака: за напрямом реакції (оборотність реакції), тип реакції: оборотна і необоротна.

Ознака: за тепловим ефектом (виділення або поглинання теплоти), тип реакції: екзотермічні, ендотермічні.

Ознака: за зміною ступеня окиснення елементів, тип реакції: окисно-відновні (розрізняють міжмолекулярні, внутрішньомолекулярні) та кислотно-основні (серед них реакція нейтралізації).

 

Вправа 245. Наведіть по одному прикладу:

а) ендотермічної реакції розкладу;

CaCO3 (тв.) = CaO (тв.) + CO2 (г.) ; ∆H>0

б) реакції сполучення між газами;

H2 + Cl2 = 2HCl

в) окисно-відновної реакції розкладу;

2KClO3 = 2KCl + O2

2KCl+5O3-2 = 2KCl-1 + O20

г) екзотермічної реакції між твердою та газуватою речовинами;

2Mg(тв.) + O2(г.) = 2MgO (тв.); ∆H<0

д) окисино-відновної реакції заміщення між твердою та рідкою речовинами.

2HCl + Mg = MgCl2 + H2

 

Вправа 246. Наведені хімічні реакції класифікуйте за класифікаційними ознаками:

а) N2(г.) + 3H2(г.) <-> 2NH3 (г.); ∆H < 0;

реакція: сполучення, оборотна, екзотермічна, окисно-відновна (міжмолекулярна).

б) 2KMnO4(тв.) = K2MnO4(тв.) + MnO2(тв.) + O2(г.); ∆H > 0; 

реакція: розкладу, необоротна, ендотермічна, окисно-відновна (внутрішньомолекулярна)

в) Fe(тв.) + CuSO4(розч.) = FeSO4(розч.) + Cu(тв.); ∆H < 0; 

реакція: заміщення, необоротна, екзотермічна, окисно-відновна (міжмолекулярна).

г) NaOH(розч.) + HNO3(розч.) = NaNO3(розч.) + H2O; ∆H < 0; 

реакція: обміну, необоротна, екзотермічна, кислотно-основна (нейтралізації).

д) H2O(р.) + SO3(р.) = H2SO4(р); ∆H < 0; 

реакція: сполучення, необоротна, екзотермічна.

е) Cl2(г.) + H2О <-> HCl (розч.) + HClO (розч.); ∆H>0. 

реакція: обміну, оборотна, ендотермічна, окисно-відновна (міжмолекулярна).

 

Вправа 247. Складіть рівняння реакцій, що відповідають наведеним схемам:

 а) А розкладання Б сполучення В заміщення Г обмін;

A. Zn(OH)2 = ZnO + H2O

Б. ZnO + SO3 = ZnSO4

В. ZnSO4 + Mg = MgSO4 + Zn

Г. MgSO4 + 2NaOH = Mg(OH)2↓ + Na2SO4

б) А заміщення Б сполучення В нейтралізація Г розкладання.

А. Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2

Б. H2 + Cl2 = 2HCl

В. HCl + KOH = KCl + H2O

Г. 2H2O = H2 + O2

 

Вправа 248. Визначте, які хімічні реакції зображені на малюнку 21.1. Складіть їх рівняння та класифікуйте за різними ознаками.

а) 2HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2↑ - реакція обміну з подальшим розкладом нестійкої карбонатної кислоти, необоротна. 

б) H2SO4 + 2KNO3 = 2HNO3 + K2SO4 - реакція обміну, оборотна.

в) Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2↑ - реакція заміщення, необоротна.

г) Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2↑ - реакція заміщення, необоротна.

Інші завдання дивись тут...