Інші завдання дивись тут..

Вправа 249. Що вивчає органічна хімія? Органічна хімія — це розділ хімії, що вивчає сполуки Карбону, їхні властивості та методи добування.

 

Вправа 250. Які були погляди прихильників теорії віталізма щодо добування органічних речовин? Прихильники теорії віталізма вважали, що органічні речовини можуть утворюватися тільки в живих організмах під впливом якоїсь «життєвої сили». 

 

Вправа 251. Що стало історичним поштовхом для розвитку органічної хімії? У 1828 році Фрідріх Велер з неорганічної сполуки у звичайній пробірці синтезував сечовину, яку до цього часу виділяли лише із сечі й тому вважали винятково органічною речовиною. Чому? Дослід Велера довів, що органічні речовини можуть утворюватися і без «життєвої сили», що було крахом теорії віталізму й дало початок розвитку органічної хімії.

 

Вправа 252. Які речовини називають органічними?  Органічні речовини — це складні речовини природного і синтетичного походження, що утворені на основі атома Карбону.

За винятком карбон (ІІ) оксиду, карбон (IV) оксиду, карбонатної кислоти, карбонатів та гідрогенкарбонатів.

Наведіть приклади органічних речовин. Білки, жири, вуглеводи, цукор, глюкоза, крохмаль, оцтова кислота, целюлоза, метан, олія, ефірні масла.

 

Вправа 253. Сформулюйте основні відмінності між органічними та неорганічними речовинами.

Ознаки для

порівняння

Органічні речовини

Неорганічні

речовини

Якісний

склад

 

 

 

входять, здебільшого,

6 елементів: Карбон,

Гідроген, Оксиген,

Нітроген, рідше -

Фосфор та Сульфур

входять багато

хімічних елементів

Періодичної системи 

 

 

Кількісний

склад

 

 

 

значно більший, 

атоми Карбону в

молекулах сполуче-

ні в різноманітні

ланцюги

значно менший

 

 

 

 

Тип хімічного

зв'язку

переважно

ковалентний 

 

йонний, ковалентний,

металічний

Кристалічні

ґратки

 

 

 

 

молекулярні, тому

речовини мають

низькі температури

плавлення й кипіння

 

 

переважно йонні,

атомні, менше -

молекулярні,

тому речовини мають

високі температури

плавлення й кипіння

Горючість

 

 

 

 

 

усі горять з

утворенням

вуглекислого

газу й води,

реакції екзотер-

мічні

горять не всі речовини,

реакції екзотермічні

й ендотермічні

 

 

 

Розчинність

у воді

 

 

 

майже не розчин-

ні у воді, але добре

розчиняються в

органічних

розчинниках

чимало речовин добре

розчиняється у воді

 

 

 

Швидкість

протікання

реакцій

 

 

повільні, часто

мають кілька

напрямків, з 

утворенням різних

побічних продуктів.

миттєві, відбуваються

з утворенням кінцевих

продуктів: осаду, газу 

чи малодисоційованих

сполук

Електро-

провідність

 

 

діелектрики, 

розчинні з них у 

воді неелектроліти

 

більшість добре

проводять електричний

струм, у водних розчинах

й розплавах є електролітами

Вправа 254. Які хімічні елементи містяться в органічних сполуках? Часто елементи-органогени: Карбон, Гідроген, Оксиген, Нітроген, рідше - Фосфор й Сульфур тощо.

 

Вправа 255. Які особливості Карбону зумовлюють існування великої кількості органічних сполук? Здатність атомів Карбону утворювати між собою міцні хімічні зв’язки і сполучатися в досить довгі карбонові ланцюги (нерозгалужені, розгалужені та циклічні), а також утворювати між собою та з атомами інших елементів зв’язки різної кратності (одинарні, подвійні й потрійні).

 

Вправа 256. За якими ознаками класифікують органічні сполуки?

За вмістом хімічних елементів:

- вуглеводні (містять атоми С і Н)

- оксигеновмісні (містять атоми С, Н і О)

- нітрогеновмісні (містять атоми С, Н і N, і деякі містять О)

За характером зв’язків між атомами Карбону:

- насичені (наявний одинарний зв'язок С-С)

- ненасичені (наявні кратні зв'язки: подвійний С=С і потрійний СΞС)

За наявністю характеристичних груп:

- вуглеводні: характеристичні групи відсутні;

- спирти, у молекула яких наявна гідроксильна група –OH;

- карбонові кислоти, у молекула яких наявна карбоксильна група –COOH;

- амінокислоти, у молекула яких наявні карбоксильна група –COOH та аміногрупа –NH2.

 

Вправа 257. Найпростіша органічна сполука — метан CH4. До яких груп органічних речовин він належить? До вуглеводнів.

 

Вправа 258. Дано формули трьох вуглеводнів: CH3–CH3, CH2=CH2, CH≡CH. Запропонуйте спосіб класифікації цих речовин за різними ознаками. 

За кратністю зв'язків: одинариний CH3–CH3, подвійний CH2=CH2, потрійний CH≡CH

За наявністю кратного зв'язку: насичений вуглеводень CH3–CH3, ненасичені вуглеводні CH2=CH2CH≡CH.

 

Вправа 259. Як ви вважаєте, чому органічну хімію виділяють в окремий розділ хімії? Бо органічних речовин є набагато більше, ніж неорганічних, їх кількість невпинно зростає, появляються органічні речовини з новими властивостями.

 

Вправа 260. Знайдіть у додаткових джерелах різні визначення органічної хімії.

Органічна хімія — це розділ хімії, що вивчає сполуки Карбону, їхні властивості, їх перетворення та методи добування.

Органічна хімія - це наука, що вивчає сполуки Карбону, їх будову, властивості, способи одержання і закони їх взаємних перетворень, а також шляхи практичного застосування.

Органічна хімія - наука, яка вивчає будову, фізичні та хімічні властивості, реакційну здатність органічних сполук, розроблення методів синтезу органічних речовин різних класів як природних, так і синтетичних; вивчення механізмів хімічних реакцій та тих закономірностей, яким вони підлягяють.

Чим вони відрізняються від визначення, наведеного в параграфі? Є більш точними і повними.

Яке з них, на вашу думку, найточніше? Третє.

Інші завдання дивись тут..