Інші завдання дивись тут...

Вправа 16. Опишіть явища, які відбуваються при розчиненні речовини у воді. 

Розчинення речовин у воді - це фізико-хімічний процес, в якому присутні як фізичні, так і хімічні явища.

З одного боку, при розчиненні речовини у воді відбувається подрібнення речовини до стану молекул, йонів, а також дифузія частинок, що утворилися, між молекулами води - це фізичні явища. 

З другого боку, відбувається взаємодія розчинника з розчиненою речовиною, яка називається гідратацією, а продуктами є гідрати - це хімічне явище, яке супроводжується тепловими явищами.

У процесі розчинення речовин можна виділити такі стадії:

1) взаємодія частинок речовини з молекулами розчинника — гідратація; 

2) руйнування структури речовини (кристалічних ґраток); 

3) розподілення гідратованих частинок у розчиннику — дифузія. 

Під час розчинення у воді речовин йоної будови утворюються гідратовані йони. При розчинені у воді полярних молекулярних речовин молекули руйнуються й розпадаються на йони, а з неполярними молекулами ніяких змін не відбувається. У воді молекули і йони стають гідратованими.Під час розчинення можливе навіть утворення нових речовин. Так, наприклад, розчинення вуглекислого газу у воді супроводжується хімічною реакцією - утворенням карбонатної кислоти. 

 

Вправа 17. Чим різняться процеси розчинення цукру у воді та цинку в хлоридній кислоті? Результатом процесу розчинення цукру у воді є утворення розчину, а результатом розчинення цинку в хлоридній кислоті є хімічна реакція з утворенням нових сполук.

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2↑. Утворюється сіль цинк хлорид і виділяється водень.

 

Вправа 18. У якому випадку при розчиненні речовини відбувається:

а) виділення теплоти; Якщо на першій стадії розчинення (приєднання молекул води до молекул або йонів розчиненої речовини, тобто, гідратації) виділяється більше теплоти, ніж поглинається на другій стадії (руйнування кристалічних ґраток розчиненої речовини), то розчин розігрівається

б) поглинання теплоти? Якщо на першій стадії розчинення виділяється менше теплоти, ніж поглинається на другій стадії, то розчин охолоджується.

 

Вправа 19. Чи має залежати тепловий ефект розчинення речовини від її агрегатного стану? Відповідь аргументуйте. Речовини з різним агрегатним станом мають різні стадії розчинення, тому різним є тепловий ефект. При розчиненні газу у воді другої стадії немає, а на руйнування кристала твердої речовини затрачається енергія.

 

Вправа 20. Як можна досягти швидкого розчинення твердої речовини в рідкому розчиннику? Подрібнити тверду речовину (збільшити площу поверхні зіткнення частинок речовини з розчинником), розчинення здійснювати при перемішуванні (прискорити процес дифузії частинок) або нагріванні (швидкість дифузії зростає і  коливання молекул або йонів в кристалічних ґратках, що полегшує процес руйнування ґраток речовини).

 

Вправа 21. Чому, на вашу думку, під час утворення водного розчину натрій нітрату температура рідини знижується, а при розчиненні натрій гідроксиду — підвищується? Бо при гідратації йонів натрій нітрату (перша стадія розчинення) виділяється менше енергії, ніж йде на руйнування кристала цієї твердої речовини (друга стадія розчинення), а при гідратації йонів натрій гідроксиду виділяється більше енергії (перша стадія розчинення), ніж йде на руйнування кристала цієї твердої речовини (друга стадія розчинення)

Інші завдання дивись тут...