Інші завдання дивись тут...

 Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі,

але обирайте той з них, який є найраціональнішим.

Зеленим кольором даються пояснення. 

Вправа 22. Що таке кристалогідрат? Кристалічні речовини, що містять у своєму складі молекули води, називають кристалогідратами. Наведіть приклади таких сполук. Гіпс CaSO42H2O, залізний купорос FeSO47H2O, гірка сіль MgSO47H2O, кристалічна сода Na2CO310H2O.

 

Вправа 23. Запишіть формулу кристалогідрату, формульна одиниця якого складається з одного йона Be2+, двох йонів Cl та чотирьох молекул води. BeCl24H2O

Дайте хімічну назву цій сполуці. Берилій хлорид тетрагідрат.

За міжнародною номенклатурою назва кристалогідратів складається з трьох слів. Перше слово — назва катіону із зазначеною змінною валентністю; друге — загальна назва солей певної кислоти; третє слово утворене з префікса (1 — моно-, 2 — ди-, 3 — три-, 4 — тетра-, 5 — пента-, 6 — гекса-, 7 — гепта-, 8 — окта-, 9 — нона- (лат.), 10 — дека-) і кореня гідрат, що вказує на наявність води. 

 

Вправа 24. Виконайте обчислення для кристалогідрату CuCl22H2O і заповніть таблицю:

M(CuCl2) 2M(H2O) M(CuCl2•H2O) w(CuCl2) w(H2O)
135 г/моль 36 г/моль 171 г/моль

0,789, або

78,9%

0,211, або

21,1%

M=Mr г/моль

Mr(CuCl2)=Ar(Cu)+2Ar(Cl)=64+235,5=135, M(CuCl2)=135 г/моль 

Mr2О)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18, M(H2O)=18 г/моль, a

2M(H2O)=218 г/моль=36 г/моль.

Mr(CuCl22H2O)=Mr(CuCl2)+2Mr(H2O)=135 г/моль+36 г/моль=171 г/моль.

w(CuCl2)=M(CuCl2)/M(CuCl22H2O)=135 г/моль : 171 г/моль=0,789 або 78,9%.

Масову частку води у кристалогідраті можна знайти так:

w(Н2О)=1 - w(CuCl2)=1-0,789=0,211

або так:

w(Н2О)=100% - w(CuCl2)=100%-78,9%=21,1%

чи так:

w(Н2О)=m(H2O)/m(CuCl22H2O)=2M(Н2О)/M(CuCl22H2O)=

=36 г/моль : 171 г/моль=0,211 або 21,1%.

 

Вправа 25. Яка маса барій гідроксиду міститься в його кристалогідраті масою 6,3 г? Візьміть до уваги, що у формульній одиниці цього кристалогідрату — вісім молекул води.

Відомо: m(Ba(ОН)28H2O)=6,3 г. Знайти: m(Ba(ОН)2)-?

Розв'язування:

І спосіб

1. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кристалогідрату.

М(Ba(ОН)28H2O)=М(Ba(ОН)2)+8М(H2O)=171+818=315 г/мольде

Mr(Ba(ОН)2)=Ar(Ba)+2Ar(О)+2Ar(О)=137+216+21=171, тому М(Ва(ОН)2)=171 г/моль, 

Mr2О)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18, тому М(Н2О)=18 г/моль. 

2. Для обчислення маси Ва(ОН)2 в кристалогідраті складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

в 315 г Ba(ОН)28H2O міститься 171 г Ba(ОН)2, тоді

в 6,3 г Ba(ОН)28H2O - х г Ba(ОН)2.

315 г / 6,3 г = 171 г / х г, звідси

х г  315 г = 171 г • 6,3 г

х = 171 г • 6,3 г / 315 г

х = m(Ba(ОН)2) = 3,42 г.

ІІ спосіб

1. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кристалогідрату.

М(Ba(ОН)28H2O)=М(Ba(ОН)2)+8М(H2O)=171+818=315 г/мольде

Mr(Ba(ОН)2)=Ar(Ba)+2Ar(О)+2Ar(О)=137+216+21=171, тому М(Ва(ОН)2)=171 г/моль, 

Mr2О)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18, тому М(Н2О)=18 г/моль.

2. Обчислюємо кількість речовини кристалогідрату масою 6,3 г за формулою n=m/M.

n(Ba(ОН)28H2O)=m(Ba(ОН)28H2O)/М(Ba(ОН)28H2O)=6,3 г : 315 г/моль=

=0,02 моль.

2. Знаходимо кількість речовини барій гідроксиду в 0,02 моль кристалогідрата.

1 моль кристалогідрата Ba(ОН)28H2O містить 1 моль Ba(ОН)2, кількості речовини однакові, тому n(Ba(ОН)2)=n(Ba(ОН)28H2O)=0,02 моль.

3. Обчислюємо масу Ва(ОН)2 кількістю речовини 0,02 моль за формулою m=nM

m(Ba(ОН)2)=n(Ba(ОН)2)М(Ba(ОН)2)=0,02 моль171 г/моль = 3,42 г.

ІІІ спосіб

1. Обчислюємо молярну масу кристалогідрату.

М(Ba(ОН)28H2O)=М(Ba(ОН)2)+8М(H2O)=171+818=315 г/мольде

Mr(Ba(ОН)2)=Ar(Ba)+2Ar(О)+2Ar(О)=137+216+21=171, тому М(Ва(ОН)2)=171 г/моль, 

Mr2О)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18, тому М(Н2О)=18 г/моль.  

2. Знаходимо масову частку Ва(ОН)2 в кристалогідраті за формулою:

w(Ва(ОН)2)=М(Ва(ОН)2)/М(Ba(ОН)28H2O)=171/315=0,5429

3. З формули обчислення масової частки w(Ва(ОН)2)=m(Ва(ОН)2)/m(Ba(ОН)28H2O) знаходимо масу Ва(ОН)2: 

m(Ba(ОН)2)=m(Ba(ОН)28H2O)w(Ва(ОН)2)=6,3 г0,5429=3,42 г

Відповідь: m(Ba(ОН)2) = 3,42 г. 

 

Вправа 26. Кристалічна сода Na2CO310Н2О при нагріванні розкладається на кальциновану соду Na2CO3 і водяну пару. Яка маса кристалічної соди розклалася, якщо маса твердої речовини в результаті реакції зменшилася на 9 г?

Маса твердого залишку зменшилася за рахунок водяної пари, тобто при прожарюванні кристалогідрату випарувалася кристалізаційна вода масою 9 г.

Відомо: m(H2O)=9 г. Знайти: m(Na2CO310H2O)-? 

Розв'язування:

І спосіб

1. Обчислюємо молярну масу (M=Mг/моль) кристалогідрату.

M(Na2CO310H2O)=M(Na2CO3)+10M(H2O)=106 +1018=286, де

Mr(Nа23)=2Ar(Na)+Ar(C)+3Ar(O)=223+12+316=106, тому M(Nа23)=106 г/моль,  

Mr2О)=2•Ar(Н)+Ar(О)=2•1+16=18, тому М(Н2О)=18 г/моль.

2. Для обчислення маси кристалогідрату Na2CO310H2O складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

180 г Н2О (маса 10 моль) міститься у 286 г Na2CO310H2O, тоді

9 г Н2О (маса 10 моль) - у х г Na2CO310H2O.

180 г / 9 г = 286 г / х г, звідси

х г • 180 г = 286 г • 9 г

х = 286 г • 9 г / 180 г

х = m(Na2CO310H2O)=14,3 г.

ІІ спосіб

1. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кристалогідрату.

M(Na2CO310H2O)=M(Na2CO3)+10M(H2O)=106 +1018=286 г/моль, де Mr(Nа23)=2Ar(Na)+Ar(C)+3Ar(O)=223+12+316=106, тому M(Nа23)=106 г/моль,

Mr2О)=2•Ar(Н)+Ar(О)=2•1+16=18, тому М(Н2О)=18 г/моль.

2. Обчислюємо масову частку кристалізаційної води в 1 моль кристалогідрата.

w(H2O)=10M(H2O)/M(Na2CO310H2O)=180/286=0,63

3. З формули обчислення масової частки w(H2O)=m(H2O)/m(Na2CO310H2Oзнаходимо масу кристалогідрату: 

m(Na2CO310H2O)=m(H2O)/w(H2O)=9 г:0,63=14,3 г.

ІІІ спосіб 

1. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кристалогідрату.

M(Na2CO310H2O)=M(Na2CO3)+10M(H2O)=106 +1018=286 г/моль, де Mr(Nа23)=2Ar(Na)+Ar(C)+3Ar(O)=223+12+316=106, тому M(Nа23)=106 г/моль,

Mr2О)=2•Ar(Н)+Ar(О)=2•1+16=18, тому М(Н2О)=18 г/моль.

2.  Обчислюємо кількість речовини Н2О масою 9 г за формулою n=m/M.

n(H2O)=m(H2O)/M(H2O)=9 г : 18 г/моль=0,5 моль.

2. Знаходимо кількість речовини кристалогідрата, що містить 0,5 моль води.

У 1 моль кристалогідрата Na2CO3•10H2O міститься 10 моль кристалізаційної води Н2О, кількість речовини кристалогідрату у 10 разів менша, ніж кількість речовини води, тому

n(Na2CO3•10H2O)=n(Н2O):10=0,5 моль:10=0,05 моль.

3. Обчислюємо масу кристалогідрату кількістю речовини 0,05 моль за формулою m=nM

m(Na2CO3•10H2O)=n(Na2CO3•10H2O)М(Na2CO3•10H2O)=0,05 моль286 г/моль = 14,3 г.

Відповідь: m(Na2CO310H2O)=14,3 г. 

 

Вправа 27. Кристалогідрат Li2SO4H2O масою 16 г розчинили у 94 г води. Обчисліть масову частку літій сульфату Li2SO4 у виготовленому розчині.

Відомо: m(Li2SO4H2O)=16 г, m(H2O)=94 г. Знайти: w(Li2SO4)-?

Розв'язування:

І спосіб

1. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кристалогідрату.

M(Li2SO4H2O)=M(Li2SO4)+M(H2O)=110 +18=128 г/моль, де

Mr(Li24)=2Ar(Li)+Ar(S)+4Ar(O)=27+32+416=110, тому M(Li24)= 110 г/моль,

Mr2О)=2•Ar(Н)+Ar(О)=2•1+16=18, тому М(Н2О)=18 г/моль.

2. Для обчислення маси Li2SO4 складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

в 128 г Li2SO4H2O міститься 110 г Li2SO4, тоді

в 16 г Li2SO4H2- х г Li2SO4.

128 г / 16 г = 110 г / х г, звідси

х г • 128 г = 110 г • 16 г

х = 110 г • 16 г / 128 г

х = m(Li2SO4)=13,75 г.

3. Розраховуємо масу розчину.

m(розчину)=m(Li2SO4H2O)+m(H2O)=16 г + 94 г=110 г.

4. Обчислюємо масову частку Li2SOв розчині.

w(Li2SO4)=m(Li2SO4)/m(розчину)=13,75 г : 110 г = 0,125 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 12,5%.

ІІ спосіб

1. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кристалогідрату.

M(Li2SO4H2O)=M(Li2SO4)+M(H2O)=110 +18=128 г/моль, де

Mr(Li24)=2Ar(Li)+Ar(S)+4Ar(O)=27+32+416=110, тому M(Li24)= 110 г/моль,

Mr2О)=2•Ar(Н)+Ar(О)=2•1+16=18, тому М(Н2О)=18 г/моль.

2. Обчислюємо кількість речовини кристалогідрата масою 16 г за формулою n=m/M.

n(Li2SO4H2O) =m(Li2SO4H2O)/М(Li2SO4H2O)=16 г:128 г/моль= 0,125 моль.

2. Знаходимо кількість речовини Li2SO4 в 0,125 моль кристалогідрата.

1 моль кристалогідратa Li2SO4H2O містить 1 моль Li2SO4, кількості речовин однакові, тому 

n(Li2SO4)=n(Li2SO4H2O)=0,125 моль.

3. Обчислюємо масу літій сульфату кількістю речовини 0,125 моль за формулою m=nM.

m(Li2SO4)=n(Li2SO4)М(Li2SO4)=0,125 моль110 г/моль = 13,75 г.

3. Розраховуємо масу розчину.

m(розчину)=m(Li2SO4H2O)+m(H2O)=16 г + 94 г =110 г

4. Обчислюємо масову частку Li2SOв розчині.

w(Li2SO4)=m(Li2SO4)/m(розчину)=13,75 г : 110 г = 0,125, або 12,5%.

III cпосіб

1. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кристалогідрату.

M(Li2SO4H2O)=M(Li2SO4)+M(H2O)=110+18=128 г/моль, де

Mr(Li24)=2Ar(Li)+Ar(S)+4Ar(O)=27+32+416=110, тому M(Li24)=110 г/моль,  

Mr2О)=2•Ar(Н)+Ar(О)=2•1+16=18, тому Mr2О)=18 г/моль.

2. Обчислюємо масову частку Li2SO4 в 1 моль кристалогідрата.

w(Li2SO4)=M(Li2SO4)/M(Li2SO4H2O)=110/128=0,859

3. З формули обчислення масової частки w(Li2SO4)=m(Li2SO4)/m(Li2SO4H2Oзнаходимо масу Li2SO4:  m(Li2SO4)=w(Li2SO4)m(Li2SO4H2O)=0,859 г • 16 г=13,75 г.

4. Розраховуємо масу розчину. 

m(розчину)=m(Li2SO4H2O)+m(H2O)=16 г+94 г=110 г.

5. Обчислюємо масову частку Li2SO4 в розчині.

w(Li2SO4)=m(Li2SO4)/m(розчину)=13,75 г : 110 г = 0,125, або 12,5%.

Відповідь: w(Li2SO4)=0,125,  або 12,5%

 

Вправа 28. Як із 5 г мідного купоросу приготувати розчин, у якому масова частка купрум (ІІ) сульфату становить 8%?

Відомо: m(CuSO4•5H2O)=5 г, w(CuSO4)=8%, або 0,08. Знайти: m(H2O)-?

Розв'язування:

І спосіб

1. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кристалогідрату.

M(CuSO4•5H2O)=M(CuSO4)+5M(H2O)=160+518=250 г/моль, де

Mr(CuSО4)=Ar(Cu)+Ar(S)+4Ar(O)=64+32+416=160, тому M(CuSО4)=160 г/моль,

Mr2О)=2•Ar(Н)+Ar(О)=2•1+16=18, тому М(Н2О)=18 г/моль.

2. Для обчислення маси CuSO4 складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

в 250 г CuSO4•5H2O міститься 160 г CuSO4, тоді

в 5 г CuSO4•5H2- х г CuSO4.

250 г / 5 г = 160 г / х г, звідси

х г • 250 г = 160 г • 5 г

х = 160 г • 5 г / 250 г

х = m(CuSO4)=3,2 г. 

3. З формули обчислення масової частки w(CuSO4)=m(CuSO4)/m(розчинузнаходимо масу розчину:  m(розчину)=m(CuSO4)/w(CuSO4)=3,2 г : 0,08 г=40 г.

4. Розраховуємо масу води, що треба долити.

m(H2O)=m(розчину)-m(CuSO4•5H2O)=40 г - 5 г = 35 г.

ІІ спосіб

1. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кристалогідрату.

M(CuSO4•5H2O)=M(CuSO4)+5M(H2O)=160 +518=250 г/моль, де

Mr(CuSО4)=Ar(Cu)+Ar(S)+4Ar(O)=64+32+416=160, тому M(CuSО4)=160 г/моль,

Mr2О)=2•Ar(Н)+Ar(О)=2•1+16=18, тому М(Н2О)=18 г/моль.

2. Обчислюємо кількість речовини кристалогідрату масою 5 г за формулою n=m/M.

n(CuSO4•5H2O)=m(CuSO4•5H2O)/М(CuSO4•5H2O)=5 г:250 г/моль= 0,02 моль.

3. Знаходимо кількість речовини СuSO4 в 0,02 моль кристалогідрата.

1 моль кристалогідратa CuSO4•5H2O містить 1 моль CuSO4, кількості речовини однакові, тому n(CuSO4)=n(CuSO4•5H2O)=0,02 моль.

4. Обчислюємо масу CuSO4 кількістю речовини 0,02 моль за формулою m=nM.

m(CuSO4)=n(CuSO4)М(CuSO4)=0,02 моль160 г/моль=3,2 г.

5. З формули обчислення масової частки w(CuSO4)=m(CuSO4)/m(розчинузнаходимо масу розчину:  m(розчину)=m(CuSO4)/w(CuSO4)=3,2 г : 0,08 г=40 г.

6. Розраховуємо масу води, що треба долити.

m(H2O)=m(розчину)-m(CuSO4•5H2O)=40 г - 5 г = 35 г.

III cпосіб

1. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кристалогідрату.

M(CuSO4•5H2O)=M(CuSO4)+5M(H2O)=160+518=250 г/моль, де

Mr(CuSО4)=Ar(Cu)+Ar(S)+4Ar(O)=64+32+416=160, тому Mr(CuSО4)=160 г/моль, 

Mr2О)=2•Ar(Н)+Ar(О)=2•1+16=18, М(Н2О)=18 г/моль.

2. Обчислюємо масову частку CuSO4 в 1 моль кристалогідрата.

w(CuSO4)=M(CuSO4)/M(CuSO45H2O)=160/250=0,64

3. З формули обчислення масової частки w(CuSO4)=m(CuSO4)/m(CuSO45H2Oзнаходимо масу:  m(CuSO4)=w(CuSO4)m(CuSO45H2O)=0,64 г • 5 г=3,2 г.

4. З формули обчислення масової частки w(CuSO4)=m(CuSO4)/m(розчинузнаходимо масу розчину: 

m(розчину)=m(CuSO4)/w(CuSO4)=3,2 г : 0,08 г=40 г.

5. Розраховуємо масу води, що треба долити.

m(H2O)=m(розчину)-m(CuSO4•5H2O)=40 г - 5 г=35 г.

Відповідь: потрібно долити 35 г води.

 

Вправа 29. У якій масі води необхідно розчинити 14,6 г сполуки MgBr26H2O, щоб утворився розчин із масовою часткою безводної солі 10%?

Відомо: m(MgBr2•6H2O)=14,6 г, w(MgBr2)=10%, або 0,1. 

Знайти: m(H2O)-?

Розв'язування:

І спосіб

1. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кристалогідрату.

M(MgBr2•6H2O)=M(MgBr2)+6M(H2O)=184+618=292 г/моль, де

Mr(MgBr2)=Ar(Mg)+2Ar(Br)=24+280=184, тому M(MgBr2)=24 г/моль,

Mr2О)=2•Ar(Н)+Ar(О)=2•1+16=18, тому М(Н2О)=18 г/моль.

2. Для обчислення маси MgBr2 складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

в 292 г MgBr2•6H2O міститься 184 г MgBr2, тоді

в 14,6 г MgBr2•6H2- х г MgBr2.

292 г / 14,6 г = 184 г / х г, звідси

х г • 292 г = 184 г • 14,6 г

х = 184 г • 14,6 г / 292 г

х = m(MgBr2)=9,2 г. 

3. З формули обчислення масової частки w(MgBr2)=m(MgBr2)/m(розчинузнаходимо масу розчину:  m(розчину)=m(MgBr2)/w(MgBr2)=9,2 г : 0,1 г=92 г.

4. Розраховуємо масу води, що треба долити.

m(H2O)=m(розчину)-m(MgBr2•6H2O)=92 г - 14,6 г = 77,4 г.

ІІ спосіб

1. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кристалогідрату.

M(MgBr2•6H2O)=M(MgBr2)+6M(H2O)=184+618=292 г/моль, де

Mr(MgBr2)=Ar(Mg)+2Ar(Br)=24+280=184, тому M(MgBr2)=184 г/моль,

Mr2О)=2•Ar(Н)+Ar(О)=2•1+16=18, тому М(Н2О)=18 г/моль.

2. Кількість речовини кристалогідрата масою 14,6 г обчислюємо за формулою n=m/M.

n(MgBr2•6H2O) =m(MgBr2•6H2O)/М(MgBr2•6H2O)=14,6 г:292 г/моль=

=0,05 моль.

3. Знаходимо кількість речовини MgBr2 в 0,05 моль кристалогідрата.

1 моль кристалогідратa MgBr2•6H2O містить 1 моль MgBr2, кількості речовини однакові, тому n(MgBr2)=n(MgBr2•6H2O)=0,05 моль.

4. Обчислюємо масу MgBr2 кількістю речовини 0,05 моль за формулою m=nM.

m(MgBr2)=n(MgBr2)М(MgBr2)=0,05 моль184 г/моль=9,2 г.

5. З формули обчислення масової частки w(MgBr2)=m(MgBr2)/m(розчинузнаходимо масу розчину: 

m(розчину)=m(MgBr2)/w(MgBr2)=9,2 г : 0,1 г=92 г.

6. Розраховуємо масу води, що треба долити.

m(H2O)=m(розчину)-m(MgBr2•6H2O)=92 г - 14,6 г = 77,4 г.

III cпосіб

1. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кристалогідрату.

M(MgBr2•6H2O)=M(MgBr2)+6M(H2O)=184 +618=292 г/моль, де

Mr(MgBr2)=Ar(Mg)+2Ar(Br)=24+280=184, тому M(MgBr2)=24 г/моль, 

Mr2О)=2•Ar(Н)+Ar(О)=2•1+16=18, М(Н2О)=18 г/моль.

2. Обчислюємо масову частку MgBr2 в 1 моль кристалогідрата.

w(MgBr2)=M(MgBr2)/M(MgBr26H2O)=184/292=0,63

3. З формули обчислення масової частки w(MgBr2)=m(MgBr2)/m(MgBr26H2Oзнаходимо масу:  m(MgBr2)=w(MgBr2)m(MgBr26H2O)=0,63 • 14,6 г=9,2 г.

4. З формули обчислення масової частки w(MgBr2)=m(MgBr2)/m(розчинузнаходимо масу розчину: 

m(розчину)=m(MgBr2)/w(MgBr2)=9,2 г : 0,1 г=92 г.

5. Розраховуємо масу води, яку треба долити.

m(H2O)=m(розчину)-m(MgBr2•6H2O)=92 г - 14,6 г = 77,4 г.

Відповідь: треба долити 77,4 г води.

 

Вправа 30. Яку масу кристалогідрату Cu(NO3)23H2O потрібно розчинити в 1 л води, щоб приготувати 20%й розчин безводної солі?

Відомо: V(H2O)=1 л, w(Cu(NO3)2)=20% або 0,2

Знайти: m(Cu(NO3)23H2O)-?

Розв'язування:

1. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кристалогідрату.

M(Cu(NO3)2•3H2O)=M(Cu(NO3)2)+3M(H2O)=188 +318=242 г/моль, де Mr(Cu(NO3)2)=Ar(Cu)+2Ar(N)+6Ar(O)=64+214+616=188, тому

M(Cu(NO3)2)=64 г/моль, 

Mr2О)=2•Ar(Н)+Ar(О)=2•1+16=18, тому М(Н2О)=18 г/моль.

2. Обчислюємо масову частку Cu(NO3)2 в 1 моль кристалогідрата.

w(Cu(NO3)2)=M(Cu(NO3)2)/M(Cu(NO3)23H2O)=188/242=0,776

3. Знаходимо масу води за формулою: m = Vρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(Н2О)=V2О)ρ=1000 мл1 г/мл=1000 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.  

4. Масова частка розчиненої речовини (р.р.) обчислюється за формулою

w(p.p.)=m(p.p.)/m(р-ну)

Припустимо, що маса кристалогідрата х г, тоді маса безводної солі у ньому становитиме m(p.p.)=0,776х, а маса розчину m(p-ну)=х+1000.

Підставивши значення у формулу, отримаємо рівняння, яке розв'язуємо.

0,776х/(х+1000)=0,2, звідси

0,776х = 0,2(х+1000)

0,776х - 0,2х=200

0,576 х = 200

х = 200 :0,576

х =347 г

Відповідь: потрібно розчинити 347 г кристалогідрату в 1 л води, щоб приготувати 20%й розчин безводної солі.

 

Вправа 31. Обчисліть масу кристалогідрата Fe2(SO4)39H2O, яку необхідно взяти для добування 5,35 г ферум(ІІІ) гідроксиду.

Відомо: m(Fe(OH)3=5,35 г. Знайти: m(Fe2(SO4)39H2O)-?

Розв’язування.

I спосіб

1. Складаємо хімічне рівняння:

 x г                        5,35 г

Fe2(SO4)3 + 6NaOH = 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4

400 г                      214 г

Над формулами сполук Fe2(SO4)3 і Fe(OH)3 записуємо невідому масу солі (х г) і наведену в умові задачі масу гідроксиду (5,35 г), а під формулами сполук - маси кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль ферум (III) сульфату і 2 моль ферум (ІІІ) гідроксиду, бо прореагувало 1 моль Fe2(SO4)3 з утвореннм 2 моль Fe(OH)3.

Mr(Fe2(SO4)3)=2Ar(Fe)+3Ar(S)+12Ar(O)=256+332+12•16=400

M(Fe2(SO4)3)=400 г/моль. Маса 1 моль=400 г.

Mr(Fe(OH)3)=Ar(Fe)+3Ar(O)+3Ar(H)=56+316+31=107,

M(Fe(OH)3)=107 г/моль.  

Маса 1 моль=107 г, а маса 2 моль=214 г.

2. Для обчислення маси солі Fe2(SO4)3 складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції з 400 г Fe2(SO4)3 утворюється 214 г Fe(OH)3,

за умовою задачі з х г Fe2(SO4)3 - 5,35 г Fe(OH)3.

400 г / x г = 214 г / 5,35 г

х г • 217 г = 5,35 г • 400 г

х = 5,35 г • 400 г / 214 г

х = 10 г 

3. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кристалогідрату.

M(Fe2(SO4)39H2O)=M(Fe2(SO4)3)+9M(H2O)=400+918=562 г/моль,

4. Для обчислення маси кристалогідрата складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

400 г Fe2(SO4)3 міститься у 562 г Fe2(SO4)39H2O, тоді

10 г Fe2(SO4)3 - у х г Fe2(SO4)39H2O.

400 г / 10 г = 562 г / х г, звідси

х г • 400 г = 562 г • 10 г

х = 562 г • 10 г / 400 г

х = m(Fe2(SO4)39H2O)=14,05 г.

II спосіб

1. Обчислюємо кількість речовини Fe(OH)3 масою 5,35 г за формулою n=m/M, де

М=Mr г/моль.

Mr(Fe(OH)3)=Ar(Fe)+3•Ar(O)+3•Ar(H)=56+3•16+3•1=107, 

M(Fe(OH)3)=107 г/моль.

n(Fe(OH)3)=m(Fe(OH)3)/М(Fe(OH)3)=5,35 г:107 г/моль=0,05 моль.

2. Складаємо хімічне рівняння: 

Fe2(SO4)3+6NaOH=2Fe(OH)3↓+3Na2SO4

Коефіцієнти у рівнянні реакції вказують на співвідношення кількості речовини:

n(Fe2(SO4)3):n(Fe(OH)3)=1:2, тобто кількість речовини солі удвічі менша, ніж кількість речовини гідроксиду, тому 

n(Fe2(SO4)3)=n(Fe(OH)3):2=0,05 моль:2=0,025 моль. 

3. Знаходимо кількість речовини кристалогідрату, що містить 0,025 моль безводної солі.

В 1 моль кристалогідрата Fe2(SO4)3•9H2O міститься 1 моль безводної солі Fe2(SO4)3, кількості речовини однакові, тому  n(Fe2(SO4)3•9H2O)=n(Fe2(SO4)3)=0,025 моль.

4. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кристалогідрату.

M(Fe2(SO4)3•9H2O)=M(Fe2(SO4)3)+9•M(H2O)=400+9•18=562 г/моль, де Mr(Fe2(SO4)3)=2•Ar(Fe)+3•Ar(S)+12•Ar(O)=2•56+3•32+12•16=400, тому 

M(Fe2(SO4)3)=400 г/моль,

Mr2О)=2•Ar(Н)+Ar(О)=2•1+16=18, тому M2О)=18 г/моль.

5. Обчислюємо масу 0,025 моль кристалогідрата за формулою m=n•M.

m(Fe2(SO4)3•9H2O)=n(Fe2(SO4)3•9H2O)•М(Fe2(SO4)3•9H2O)=

0,025 моль•562 г/моль=14,05 г.

Відповідь: необхідно взяти 14,05 г кристалогідрата.

Інші завдання дивись тут...