Інші завдання дивись тут...

Вправа 32. Що розуміють під розчинністю речовини? Здатність речовини утворювати з іншою речовиною розчин називають розчинністю. Від яких чинників залежить розчинність речовин у воді? Від будови речовин, від температури, від тиску (для газів).

 

Вправа 33. Після поступового додавання у воду кількох порцій розчинної кристалічної речовини і тривалого перемішування утворилася неоднорідна суміш. Що являє собою рідина над кристалами речовини? Рідина над кристалами солі - це насичений розчин солі. Як перетворити цю суміш на однорідну, тобто на розчин? Щоб розчинити кристали речовини і отримати однорідний розчин, потрібно долити ще води або підігріти суміш.

 

Вправа 34. Запропонуйте експеримент, за допомогою якого можна розрізнити насичений і ненасичений розчини натрій хлориду. Розчини покласти у холодильник. З часом у насиченому розчині утворяться кристалики солі.

 

Вправа 35. З огляду на будову речовин оцініть здатність сірки, графіту, калій нітрату, гелію, гідроген броміду розчинятися у воді. У воді (полярному розчиннику) добре розчиняються речовини молекулярної будови, що мають полярні молекули, а також речовини йонної будови.

Сірка, графіт, гелій - речовини атомної будови, тому вони не розчиняються у воді. Калій нітрат є речовиною йонної будови, а гідроген бромід - молекулярної будови, що має полярні молекули, тому ці речовини добре розчиняються у воді.

 

Вправа 36. Визначте розчинність калій карбонату у воді за температури 70°С, скориставшись кривою розчинності сполуки (мал. 15). У 100 г води за температури 700С максимально може розчинитися 130 г калій карбонату, тому розчинність S(K2CO3)=130 г / 100 г = 1,3.

Розчинність виражають максимальною масою речовини, яка може розчинитися за певної температури (для газів — ще й за певного тиску) у 100 г води.

 

Вправа 37. У 10 мл води при 20°С розчинили 20 г аргентум нітрату. Який розчин було приготовлено — розбавлений чи концентрований, насичений чи ненасичений? Для відповіді скористайтеся кривою розчинності сполуки.

У 10 мл води при 20°С розчинили 20 г аргентум нітрату, тоді

у 100 мл води при 20°С розчиниться х г аргентум нітрату.

10 мл / 100 мл = 20 г / х г, звідси

х г  10 мл = 20 г • 100 мл

х = 20 г • 100 мл / 10 мл

х = 200 г.

За кривою розчинності визначаємо, що у 100 г води за 20°С максимально може розчинитися 230 г солі аргентум нітрату, тому даний розчин є ненасиченим. Розчин є концентрованим, бо містить велику кількість розчиненої речовини.

w(AgNO3)=m(AgNO3)/(m(AgNO3)+m(води))=200/(200+100)=0,67 або 67%. Масова частка розчиненої речовини більша 10%, тому розчин є концентрованим.

 

Вправа 38. У 100 г води за нормальних умов розчиняється 2,8 мг азоту. Який максимальний об’єм газу можна розчинити за цих умов в 1 л води?

Відомо: S(N2)=2,8; V(H2O)=1 л; ρ(H2O)=1 г/мл. 

Знайти: V(N2)-? 

Розв'язування:

V(H2O)=m(H2O)/ρ(H2O)=100 г 1 г/мл=100 мл = 0,1 л.

У 0,1 л води розчиняється 2,8 мг азоту N2, тоді

у 1 л води розчиниться х мг азоту N2.

0,1 л / 1 л = 2,8 мг / х мг, звідси

х мг • 0,1 л = 2,8 мг • 1 л

х = 2,8 мг • 1 л / 0,1 л

x = m(N2)=28 мг =0,028 г.

Кількість речовини азоту обчислюємо за формулою n=m/M, де М=Mr г/моль.

Mr(N2)=2Ar(N)=214=28, M(N2)=28 г/моль.

n(N2)=m(N2)/M(N2)=0,028 г : 28 г/моль = 0,001 моль.

З формули n=V/VM, де VM=22,4 л/моль за н.у., знаходимо об'єм V=nVM

V(N2)=n(N2)VM=0,001 моль22,4 л/моль=0,0224 л = 22,4 мл.

Відповідь: V(N2)=22,4 мл.

Примітка. Для газу звичайно вказують його максимальний об’єм, який розчиняється в 100 г або 1 л розчинника за певних температури й тиску (у задачі н.у.).

Інші завдання дивись тут...