Інші завдання дивись тут...

Cильними електролітами є розчинні солі, луги, сильні кислоти.

Розчинність сполук визначаємо за таблицею розчинності,

а сильні кислоти -  за рядом кислот за їх силою,

які є на форзаці підручника.

Зеленим кольором даються пояснення.

Вправа 73. Чим відрізняється йонно-молекулярне рівняння від молекулярного? Йонно-молекулярне рівняння, на відміну від молекулярного, містить не тільки формули речовин, але й формули йонів, на які дисоціює сильний електроліт.

 

Вправа 74. Складіть йонно-молекулярні рівняння реакцій, що відповідають таким молекулярним рівнянням:

а) Mn(NO3)2 + Ba(OH)2 = Mn(OH)2↓ + Ba(NO3)2;

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами. Реагенти й один із продуктів реакції Ba(NO3)2— це сильні електроліти, які у водному розчині містяться виключно у вигляді йонів, а Mn(OH)2- нерозчинна основа. Зважаючи на це, замінюємо формули сильних електролітів формулами йонів:

Mn2+ + 2NO3- + Ba2+ + 2OH- = Mn(OH)2↓ + Ba2+ + 2NO3-

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  Вa2+ і NO3

Mn2+ + 2OH- = Mn(OH)2

б) Na2S + H2SO4 = Na2SO4 + H2S↑;

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами. Реагенти й один із продуктів реакції Na2SO4— це сильні електроліти, які у водному розчині містяться виключно у вигляді йонів, а cульфідна кислота H2S - летка сполука і слабкий електроліт на йони майже не дисоціює. Зважаючи на це, замінюємо формули сильних електролітів формулами йонів:

2Na+ + S2- + 2H+ + SO42- = 2Na+ + SO42- + H2S↑;

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  Na+ і SO42- 

2H+  + S2- = H2S↑; 

Хоча в повному йонному рівнянні спочатку записано сульфід-аніон S2-, а після нього катіон Гідрогену Н+, загальноприйнято розпочинати запис скорочених йонних рівнянь з катіонів.

в) 2KOH + CO2= K2CO3 + H2O;

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами. Реагент KOH й один із продуктів реакції K2CO3— це сильні електроліти, які у водному розчині містяться виключно у вигляді йонів, а кислотний оксид СО2 - неелектроліт та вода - слабкий електроліт на йони майже не дисоціює. Зважаючи на це, замінюємо формули сильних електролітів формулами йонів:

2K+ + 2OH- + CO2= 2K+ + CO32- + H2O;

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  К+.  

2OH- + CO2 = CO32- + H2O;

г) Ni(OH)2 + 2HCl = NiCl2 + 2H2O.

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами. Реагент HCl й один із продуктів реакції NaCl2 — це сильні електроліти, які у водному розчині містяться виключно у вигляді йонів, а Ni(OH)2 - нерозчинна основа та вода - слабкий електроліт на йони майже не дисоціює. Зважаючи на це, замінюємо формули сильних електролітів формулами йонів:

Ni(OH)2 + 2H+ + 2Cl- = Ni2+ + 2Cl- + 2H2O

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях Cl-

Ni(OH)2 + 2H+ = Ni2+ + 2H2O

 

Вправа 75. Запропонуйте молекулярні рівняння, що відповідають таким йонно-молекулярним рівнянням (для того щоб скласти молекулярне рівняння за даним йонно-молекулярним рівнянням, потрібно замінити кожний йон на формулу відповідного сильного електроліту, а потім дописати формули інших реагентів чи продуктів): 

а) Ag+ + Cl = AgCl↓;

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Ag+ (AgF, AgNO3) і Сl- (HCl, LiCl, NaCl, KCl).

AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3

або

AgNO3 + KCl = AgCl + KNO3

б) 3Pb2+ + 2PO43– = Pb3(PO4)2↓;

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Pb2+ (Pb(NO3)2) і PO43- (Na3PO4, K3PO4). 

3Pb(NO3)2 + 2Na3PO4 = Pb3(PO4)2 + 6NaNO3

або

3Pb(NO3)2 + 2K3PO4= Pb3(PO4)2 + 6KNO3

в) Cu2+ + 2OH = Cu(OH)2↓;

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Cu2+ (CuF2, CuCl2, CuBr2, CuSO4, Cu(NO3)2) і OH- (LiOH, NaOH, KOH).

CuCl2 + 2LiOH = Cu(OH)2 + 2LiCl

або

CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4

або

Cu(NO3)2 + 2KOH = Cu(OH)2 + 2KNO3

г) H2S + 2OH = S2– + 2H2O;

За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони OH- (LiOH, NaOH, KOH). 

H2S + 2NaOH = Na2S + 2H2O;

або

H2S + 2KOH = K2S + 2H2O;

ґ) SO32- + 2H+ = SO2 + H2O↓;

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони SO32- (Li2SO3, Na2SO3, K2SO3) і H+ (HNO3, HCl, HI, HBr).

Na2SO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + SO2 + H2O

або

K2SO3 + 2HCl = 2KCl + SO2 + H2O

або

Na2SO3 + 2HBr = 2NaBr + SO2 + H2O

д) Zn(OH)2 + 2H+ = Zn2+ + 2H2O.

За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони H+ (HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4). 

Zn(OH)2+ 2HCl = ZnCl2 + 2H2O

або

Zn(OH)2 + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + 2H2O

або

Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2H2O

  

Вправа 76. Складіть йонно-молекулярні рівняння реакцій, що відбуваються в розчині між такими електролітами:

а) ферум (ІІ) нітратом і барій гідроксидом;

Fe(NO3)2 + Ba(OH)2 = Fe(OH)2 + Ba(NO3)2

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами. Реагенти й один із продуктів реакції Ba(NO3)2— це сильні електроліти, які у водному розчині містяться виключно у вигляді йонів, а Fe(OH)2- нерозчинна основа. Зважаючи на це, замінюємо формули сильних електролітів формулами йонів:

Fe2+ + 2NO3- + Ba2+ + 2OH- = Fe(OH)2 + Ba2+ + 2NO3-

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  Ba2+ і NO3-

Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2↓ 

б) натрій фторидом і хлоридною кислотою;

NaF + HCl = NaCl + HF

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами. Реагенти й один із продуктів реакції NaCl— це сильні електроліти, які у водному розчині містяться виключно у вигляді йонів, а фторидна кислота HF- летка сполука. Зважаючи на це, замінюємо формули сильних електролітів формулами йонів:

Na+ + F- + H+ + Cl- = Na+ + Cl- + HF

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  Na+ і Cl-

H+ F- = HF

Хоча в повному йонному рівнянні спочатку записано фторид-аніон F, а після нього катіон Гідрогену Н+, загальноприйнято розпочинати запис скорочених йонних рівнянь з катіонів.

в) літій гідроксидом і сульфатною кислотою;

2LiOH + H2SO4 = Li2SO4 + 2H2O

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами. Реагенти й один із продуктів реакції Li2SO4— це сильні електроліти, які у водному розчині містяться виключно у вигляді йонів, а вода - слабкий електроліт на йони майже не дисоціює. Зважаючи на це, замінюємо формули сильних електролітів формулами йонів:

2Li+ + 2OH- + 2H+ + SO42- = 2Li+ + SO42- + 2H2O

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  Li+ і SO42-

2H+ + 2OH- = 2H2O    :2

Усі коефіцієнти виявилися кратними, тому поділимо їх на відповідне число (два).

H+ + OH- = H2O

г) хром (ІІІ) сульфатом і калій ортофосфатом.

Cr2(SO4)3 + 2Ka3PO4 = 2CrPO4+ 3K2SO4

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами. Реагенти й один із продуктів реакції K2SO4— це сильні електроліти, які у водному розчині містяться виключно у вигляді йонів, а CrPO4- нерозчинна сіль. Зважаючи на це, замінюємо формули сильних електролітів формулами йонів:

2Cr3+ + 3SO42- + 6Ka+ + 2PO43- = 2CrPO4 + 6Ka+ + 3SO42-

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  Ka+ і SO42-

2Cr3+ + 2PO43- = 2CrPO4 : 2

Усі коефіцієнти виявилися кратними, тому поділимо їх на відповідне число (два).

Cr3+ + PO43- = CrPO4 

 

Вправа 77. Складіть молекулярне і йонно-молекулярне рівняння реакції між розчинами лугу і солі, в результаті якої утворюються:

а) нерозчинна основа і розчинна сіль;

2NaOH + ZnCl2= Zn(OH)2 + 2NaCl

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами. Реагенти й один із продуктів реакції NaCl — це сильні електроліти, які у водному розчині містяться виключно у вигляді йонів, а Zn(OH)2- нерозчинна основа. Зважаючи на це, замінюємо формули сильних електролітів формулами йонів:

2Na+ + 2OH- + Zn2+ + 2Cl-= Zn(OH)2 + 2Na- + 2Cl-

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  Na+ і Cl-.

Zn2+ + 2OH= Zn(OH)2

Хоча в повному йонному рівнянні спочатку записано гідроксид-іон ОН, а після нього катіон Цинку Zn2+, загальноприйнято розпочинати запис скорочених йонних рівнянь з катіонів.

б) луг і нерозчинна сіль;

Ba(OH)2 + K2SO4= 2KOH + BaSO4

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами. Реагенти й один із продуктів реакції KOH — це сильні електроліти, які у водному розчині містяться виключно у вигляді йонів, а BaSO4 - нерозчинна сіль. Зважаючи на це, замінюємо формули сильних електролітів формулами йонів:

Ba2+ + 2OH- + 2K+ + SO42- = 2K+ + 2OH- + BaSO4

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  К+ і ОН-.

Ba2+ + SO42- = BaSO4

в) нерозчинна основа і нерозчинна сіль.

Ba(OH)2 + FeSO4 = BaSO4 + Fe(OH)2

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами. Реагенти — це сильні електроліти, які у водному розчині містяться виключно у вигляді йонів, а продукти реакції: BaSO4 і Fe(OH)2 -  нерозчинні сполуки. Зважаючи на це, замінюємо формули сильних електролітів формулами йонів:

Ba2+ + 2OH- + Fe2+ + SO42- =BaSO4+ Fe(OH)2

 

Вправа 78. Допишіть схеми перетворень, складіть йонно-молекулярні та відповідні молекулярні рівняння:

а) H3PO4 + ... → PO43– + H2O;

H3PO4 + OH- → PO43– + H2O;

H3PO4 + 3OH- = PO43– + H2O;

За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони OH- (LiOH, NaOH, KOH). 

H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O

б) Cr(OH)3 + ... → Cr3+ + H2O.

Cr(OH)3 + H+ → Cr3+ + H2O.

Cr(OH)3 + 3H+ = Cr3+ + H2O.

За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони H+ (HCl, HBr, HI, HNO3).

Cr(OH)3+ 3HCl = CrCl3 + 3H2O

Інші завдання дивись тут...