Інші завдання дивись тут...

Cильними електролітами є розчинні солі, луги,

сильні кислоти.

Розчинність сполук визначаємо за таблицею розчинності,

а сильні кислоти -  за рядом кислот за їх силою,

які є на форзаці II підручника.

Зеленим кольором даються пояснення.

Вправа 79. У яких випадках реакція обміну відбувається? Реакція обміну між електролітами в розчині відбувається, якщо серед її можливих продуктів — нерозчинна або малорозчинна сполука, газ чи слабкий електроліт.

 

Вправа 80. Допишіть формули продуктів реакцій і складіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння:

а) Ni(NO3)2 + KOH → … ; 

Ni(NO3)2 + 2KOH = Ni(OH)2 + 2KNO3

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами. Реагенти й один із продуктів реакції KNO3— це сильні електроліти, які у водному розчині містяться виключно у вигляді йонів, а Ni(OH)2 - нерозчинна основа. Зважаючи на це, замінюємо формули сильних електролітів формулами йонів:

Ni2+ + 2NO3- + 2K+ + 2OH- = Ni(OH)2 + 2K+ + 2NO3-

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях K+ і NO3

Ni2+ + 2OH- = Ni(OH)2

б) ZnCl2 + Na2S → … ;

ZnCl2 + Na2S = ZnS + 2NaCl

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітамиРеагенти й один із продуктів реакції NaCl— це сильні електроліти, які у водному розчині містяться виключно у вигляді йонів, а ZnS - нерозчинна сіль. Зважаючи на це, замінюємо формули сильних електролітів формулами йонів:

Zn2+ + 2Cl- + 2Na+ + S2- = ZnS + 2Na+ + 2Cl-

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях Na+ і Cl

Zn2+ + S2- = ZnS

в) MnCO3 + H2SO4 → … 

MnCO3 + H2SO4 = MnSO4 + H2O + CO2

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітамиРеагент H2SO4 й один із продуктів реакції MnSO4 це сильні електроліти, які у водному розчині містяться виключно у вигляді йонів, а кислотний оксид СО2 - неелектроліт, вода, MnCO3 - слабкий електроліт на йони майже не дисоціює. Зважаючи на це, замінюємо формули сильних електролітів формулами йонів:

MnCO3+ 2H+ + SO42- = Mn2+ + SO42- + H2O + CO2

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях SO42-. 

MnCO3 + 2H+ = Mn2+ + H2O + CO2

 

Вправа 81. Допишіть схеми реакцій, складіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння:

а) Ba(NO3)2 + ... → HNO3 + ... ;

Ba(NO3)2 + H2SO42HNO3BaSO4

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітамиРеагенти й один із продуктів реакції HNO3 це сильні електроліти, які у водному розчині містяться виключно у вигляді йонів, а BaSO4↓ - нерозчинна сіль. Зважаючи на це, замінюємо формули сильних електролітів формулами йонів:

Ba2+ + 2NO3- + 2H+ + SO42-2H+ + 2NO3- + BaSO4

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях H+ i NO3-

Ba2+ + SO42- = BaSO4

б) K2CO3 + ... → K2SO4 + ... ;

K2CO3 + H2SO4 = K2SO4 + H2O + CO2

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітамиРеагенти й один із продуктів реакції К2SO4— це сильні електроліти, які у водному розчині містяться виключно у вигляді йонів, а кислотний оксид СО2 - неелектроліт та вода - слабкий електроліт на йони майже не дисоціює. Зважаючи на це, замінюємо формули сильних електролітів формулами йонів:

2K+ + CO32- + 2H+ + SO42- = 2K+ + SO42- + H2O + CO2

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  К+ i SO42-

2H+ + CO32- = H2O + CO2

Хоча в повному йонному рівнянні спочатку записано карбон-аніон СО32-, а після нього катіон Гідрогену Н+, загальноприйнято розпочинати запис скорочених йонних рівнянь з катіонів.

в) Na[Al(OH)4] + … → … + AlCl3 + H2O.

Na[Al(OH)4] + 4HCl = NaCl + AlCl3 + 4H2O

Na+[Al(OH)4]- + 4H+ + 4Cl- = Na+ + Cl- + Al3+ + 3Cl- + 4H2O

4H+ + [Al(OH)4]- = Al3+ + 4H2O

Комплексна сіль Na[Al(OH)4] -  натрій тетрагідроксоалюмінат.

 

Вправа 82. Чи можлива реакція у водному розчині між сполуками з такими формулами: а) Ba(NO3)2 і H2S;  б) LiOH і HBr; в) HCl і KNO3г) K2CO3 і Ba(OH)2Відповіді аргументуйте. Напишіть молекулярні і йонно-молекулярні рівняння реакцій, які відбуваються.

а) реакція не можлива. Слабша летка кислота H2S не може витіснити сильнішу кислоту HNO3 з розчину її солей.

б) реакція відбувається, бо утворюється малодисоційована речовина - вода.

LiOH + HBr = LiBr + H2O

Li+ + OH- + H+ + Br- = Li+ + Br- + H2O

H+ + OH- = H2O

в) реакція не можлива, бо не відбувається зв'язування йонів, оскільки продуктами реакції є сильні електроліти.

г) реакція відбувається, бо утворюється нерозчинна сіль BaCO3.

К2СО3 + Ba(OH)2 = BaCO3 + 2KOH

2K+ + CO32- + Ba2+ + 2OH-BaCO3 + 2K+ 2OH-

Ba2+ + CO32- = BaCO3

 

Вправа 83. Які йони не можуть одночасно перебувати у водному розчині:

У водному розчині не можуть одночасно перебувати йони, що утворюють слабкі електроліти (кислоти слабкі та середньої сили, нерозчинні основи, нерозчинні солі і вода), бо у розчині відбувається зв’язування йонів.

а) SO42– і Cl;

б) Ca2+ і PO43–; Бо 3Сa2+ + 2PO43- = Ca3(PO4)2

в) Al3+ і OH; Бо Al3+ + 3OH- = Al(OH)3

г) Na+ і Ba2+;

ґ) Pb2+ і NO3;

д) Cu2+ і S2–? Бо Cu2+ + S2- = CuS

 

Вправа 84. Укажіть сполуки, з якими взаємодіє у водному розчині ферум (ІІ) сульфат:

а) хлоридна кислота; 

Не взаємодіє, бо не відбувається зв'язування йонів, оскільки продуктами реакції є сильні електроліти.

б) калій гідроксид;

Взаємодіє, бо утворюється нерозчинна основа Fe(ОН)2.

FeSO4 + 2KOH = K2SO4 + Fe(OH)2.

в) натрій сульфід; 

Взаємодіє, бо утворюється нерозчинна сіль FeS.

FeSO4 + Na2S = Na2SO4 + FeS

г) барій нітрат; 

Взаємодіє, бо утворюється нерозчинна сіль BaSO4.

FeSO4 + Ba(NO3)2 = Fe(NO3)2 + BaSO4

ґ) карбонатна кислота. 

Не взаємодіє, бо слабша летка кислота Н2СО3 не може витіснити сильнішу кислоту H2SO4 з розчину її солей.

 

Вправа 85. Доберіть по дві пари різних електролітів, які реагують у розчині з утворенням: а) алюміній гідроксиду; б) силікатної кислоти. Зважте на те, що серед силікатів розчинні лише солі Натрію і Калію. Напишіть відповідні молекулярні і йонно-молекулярні рівняння.

а) Al3+ + 3OH- = Al(OH)3

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Al3+ (AlCi3, AlBr3, AlI3, Al2(SO4)3, Al(NO3)3) і OH- (NaOH, KOH).

1) AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl

Сильні електроліти подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (нерозчинні Al(OH)3 чи малорозчинні, гази, слабкі електроліти) — залишаємо у молекулярній формі.

Al3+ + 3Cl- + 3Na+ + 3OH- = Al(OH)3 + 3Na+ + 3Cl-

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях Na+ і Cl. 

Al3+ + 3OH- = Al(OH)3

2) Al2(SO4)3 + 6NaOH = 2Al(OH)3 + 3Na2SO4

Сильні електроліти подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (нерозчинні Al(OH)3↓ чи малорозчинні, гази, слабкі електроліти) — залишаємо у молекулярній формі.

2Al3+ + 3SO42- + 6Na+ + 6OH-2Al(OH)3 + 6Na+ + 3SO42-

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях Na+ і SO42-. 

2Al3+ + 6OH- = 2Al(OH)3↓   :2

Усі коефіцієнти виявилися кратними, тому поділили їх на 2.

Al3+ + 3OH- = Al(OH)3

б) 2H+ + SiO32- = H2SIO3

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони H+ (HCl, HBr, HI, HNO3). Йони SiO32- містяться у розчинних солях Na2SiO3, K2SiO3.

1) 2HCl + Na2SiO3 = 2NaCl + H2SiO3

2H+ + 2Cl- + 2Na+ + SiO32- = 2Na+ + 2Cl- + H2SiO3

2H+ + SiO32- = H2SiO3

2) 2HCl + K2SiO3 = 2KCl + H2SiO3

2H+ + 2Cl- + 2K+ + SiO32- = 2K+ + 2Cl- + H2SiO3

2H+ + SiO32- = H2SiO3

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 дивись тут...

 

Вправа 86. Яку реакцію, що в практичній роботі не відбувається, можна здійснити за інших умов? Укажіть ці умови, напишіть хімічне рівняння і дайте назви продуктам реакції.

До магній хлориду замість розбавленої сульфатної кислоти додати концентровану сульфатну кислоту. 

MgCl2 + 2H2SO4(конц.) → Mg(НSO4)2 + 2HCl↑;

Продукти реакції: магній гідрогенсульфат і хлороводень.

 

Вправа 87. Якими були б результати практичної роботи, якби замість розчину натрій гідроксиду було видано розчин барій гідроксиду? Заповніть відповідну таблицю і складіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння реакцій.

Реагенти ...

(сіль 1)

MgCl2

(сіль 1)

K2CO3

(луг)

Ba(OH)2

(кислота)

H2SO4

(сіль 1)

MgCl2

- MgCO3 Mg(OH)2 -

(сіль 2)

K2CO3

MgCO3 - BaCO3 CO2↑ + Н2О (сл.)

(луг)

Ba(OH)2

Mg(OH)2 BaCO3 - BaSO4↓+ H2O (cл.)

б) між сіллю і лугом;

MgCl2 + Ba(OH)2 = Mg(OH)2↓ + BaCl2

Mg2+ + 2Cl- + Ba2+ + 2OH- = Mg(OH)2↓ + Ba2+ + 2Cl-;

Mg2+ + 2OH- = Mg(OH)2↓;  

K2CO3 + Ba(OH)2 = 2KOH + BaCO3↓;

2K+ + CO32- + Ba2+ + 2OH-= 2K+ + 2OH- + BaCO3↓;

Ba2+ + CO32- = BaCO3↓;

г) між лугом і кислотою.

Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2H2O

Ba2+ + 2OH- + 2H+ + SO42- = BaSO4 + 2H2O

Інші завдання дивись тут...