Інші завдання дивись тут...

Реактиви: розчин натрій гідроксиду, розбавлена сульфатна кислота, а також промивалка з водою і скляні палички. Додатковий реактив: розчин аргентум (І) нітрату.

ВАРІАНТ І

Завдання 1.  Розпізнавання твердих сполук.

У трьох довільно пронумерованих пробірках містяться білі порошки калій нітрату, натрій карбонату і кальцій карбонату. Визначте вміст кожної пробірки.

Хід роботи

Додаємо до вмісту кожної пробірки 1-2 мл розбавленої сульфатної кислоти. У двох пробірках спостерігаємо виділення великої кількості вуглекислого газу, що нагадує "закипання" води, причому у одній з пробірок розчин стає каламутним. Отже у цій пробірці міститься кальцій карбонат, а у другійі пробірці - натрій карбонат. Відповідно у третій пробірці - калій нітрат.

CaCO3 + H2SO4 = CaSO4 + H2O + CO2

 

Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2

2Na+ + CO32- + 2H+ + SO42- = 2Na+ + SO42- + H2O + CO2

2H+ + CO32- = H2O + CO2 

пробірки

Формула

реактиву

Спостереження

Висновок

(формула

речовини)

1 H2SO4

виділяється

вуглекислий газ

і розчин стає

каламутний

CaCO3
2 H2SO4

виділяється

вуглекислий

газ

Na2CO3
3 H2SO4

-

KNO3

Завдання 2.  Розпізнавання розчинів сполук. 

У трьох довільно пронумерованих пробірках містяться безбарвні розчини натрій хлориду, магній хлориду і цинк сульфату. Визначте вміст кожної пробірки.

Хід роботи

1. Додаємо до вмісту кожної з трьох пробірок 1-2 мл натрій гідроксиду. У двох пробірках спостерігаємо утворення білого осаду. Отже, у пробірці без осаду міститься розчин натрій хлориду.

MgCl2 + 2NaOH = 2NaCl + Mg(OH)2

Mg2+ + 2Cl- + 2Na+ + 2OH- = 2Na+ + 2Cl- + Mg(OH)2

Mg2+ + 2OH- = Mg(OH)2

 

ZnSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Zn(OH)2

Zn2+ + SO42- + 2Na+ + 2OH- = 2Na+ + SO42- + Zn(OH)2

Zn2+ + 2OH- = Zn(OH)2

2. Додаємо до вмісту цих двох пробірок з осадом надлишок лугу. У одній із пробірок спостерігаємо розчинення осаду. Отже, у цій пробірці міститься розчин цинк сульфату, а у другій пробірці - розчин магній хлориду.

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4]

Zn(OH)2 + 2Na+ + OH- = 2Na+ +[Zn(OH)4]2-

Zn(OH)2 + OH- = [Zn(OH)4]2-

пробірки

Формула

реактиву

Спостережен-

ня

Формула

реактиву

в над-

лишку

Спостережен-

ня

Висновки 

(формула

речовини)

1 NaOH

утворення

білого осаду

NaOH

розчинення

осаду

ZnSO4
2 NaOH

утворення

білого осаду

NaOH без змін MgCl2
3 NaOH

-

- - NaCl

 

Завдання 3.  Виявлення йонів у розчині.

У виданому розчині містяться дві солі Натрію — карбонат і ортофосфат. Доведіть наявність у ньому аніонів СО32– та РО43–.

Хід роботи

1. Розділяємо вміст кожної з пробірок на дві порції.

2. Додаємо до вмісту кожної з пробірок першої порції 1 мл розбавленої сульфатної кислоти. У одній із пробірок спостерігаємо виділення великої кількості вуглекислого газу, що нагадує "закипання" води. Отже, у цій пробірці міститься розчин натрій карбонату.

Складаємо молекулярне і йонно-молекулярне рівняння проведеної якісної реакції.

Na2СO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O +CO2

2Na+ + СO32- + 2H+ + SO42- = 2Na+ + SO42- + H2O +CO2

2H+ + CO32- = H2O + CO2

3. Додаємо до вмісту кожної з пробірок другої порції 2—3 краплі розчину аргентум (І) нітрату. Спостерігаємо появу жовтого осаду аргентум (І) ортофосфату. Отже, у цій пробірці міститься розчин натрій ортофосфату.

Складаємо молекулярне і йонно-молекулярне рівняння проведеної якісної реакції.

Na3PO4 + 3AgNO3 = 3NaNO3 + Ag3PO4

3Na+ + PO43- + 3Ag+ + 3NO3- = 3Na+ + 3NO3- + Ag3PO4

3Ag+ + PO43- = Ag3PO4

ВИСНОВОК: Виявлення карбонат-іонів СО32- у розчині здійснюють за допомогою катіонів Гідрогену H+, наявних у розчині кислоти, сильнішої за карбонатнуОзнака якісної реакції: виділення вуглекислого газу СО2.

Піднесений до отвору пробірки запалений сірник перестає горіти й гасне без будь-якого звукового ефекту або при пропусканні цього газу в розчин кальцій гідроксиду утворюється білий осад кальцій карбонату.

Виявлення ортофосфат-іонів PO43- у розчині здійснюють за допомогою катіонів Аргентуму Ag+, наявних у розчині аргентум (І) нітратуОзнака якісної реакції: утворення жовтого осаду Ag3PO4, що розчиняється у нітратній кислоті.

 

 

ВАРІАНТ ІІ

Завдання 1. Розпізнавання твердих сполук.

У трьох довільно пронумерованих пробірках містяться білі порошки натрій нітрату, магній карбонату і барій сульфату. Визначте вміст кожної пробірки.

Додаємо до вмісту кожної з трьох пробірок 1-2 мл розбавленої сульфатної кислоти. У одній із пробірок спостерігаємо виділення великої кількості вуглекислого газу, що нагадує "закипання" води. Отже, у цій пробірці міститься магній карбонат.У другій пробірці спостерігаємо утворення білого кристалічного осаду. Отже у цій пробірці міститься нерозчинний у сильній кислоті барій сульфат. Відповідно у третій пробірці міститься натрій нітрат.

MgCO3 + H2SO4 = MgSO4 + H2O + CO2

Mg2+ + CO32- + 2H+ + SO42- = Mg2+ + SO42- + H2O + CO2

2H+ + CO32- = H2O + CO2

пробірки

Формула

реагенту

Спостереження

Висновки

(формула

речовини)

1 H2SO4

виділення

вуглекислого

газу

MgCO3
2 H2SO4

білий криста-

лічний осад,

що не розчи-

няється у

кислоті

BaSO4
3 H2SO4 - NaNO3

Завдання 2. Розпізнавання розчинів сполук.

У трьох довільно пронумерованих пробірках містяться безбарвні розчини калій нітрату, барій хлориду, алюміній сульфату. Визначте вміст кожної пробірки.

Хід роботи

1. Розділяємо вміст кожної з пробірок на дві порції.

2. Додаємо до вмісту кожної з трьох пробірок першої порції 1-2 мл сульфатної кислоти. У одній з пробірок спостерігаємо утворення білого кристалічного осаду, нерозчинного у сильній кислоті. Отже, у цій пробірці міститься барій хлорид

BaCl2 + H2SO4 = 2HCl + BaSO4

Ba2+ + 2Cl- + 2H+ + SO42- = 2H+ + 2Cl- + BaSO4

Ba2+ + SO42- = BaSO4

3. Додаємо до вмісту решти двох пробірок другої порції 1-2 мл розчину натрій гідроксиду. У одній із пробірок спостерігаємо утворення білого осаду. Отже, у цій пробірці міститься розчин алюміній сульфату. Відповідно у іншій пробірці - розчин калій нітрату. 

Al2(SO4)3 + 6NaOH = 3Na2SO4 + 2Al(OH)3

2Al3+ + 3SO42- + 6Na+ + 6OH- = 6Na+ + 3SO42- + Al(OH)3

2Al3+ + 6OH- = Al(OH)3

Al3+ + OH- = Al(OH)3

пробірки

Формула

реактиву

Спостереження

Формула

реактиву

Спостережен-

ня

Висновок

(формула

речовини)

1 H2SO4

білий криста-

лічний осад, що

не розчиняється

у кислоті

- - BaSO4
2 H2SO4 без змін NaOH білий осад Al2(SO4)3
3 H2SO4 без змін NaOH - KNO3

Завдання 3.  Виявлення йонів у розчині.

У виданому розчині містяться дві солі Калію — карбонат і йодид. Доведіть наявність у ньому аніонів СО32– та І.

Хід роботи

1. Розділяємо вміст кожної пробірки на дві порції.

2. Додаємо до вмісту кожної з пробірок першої порції 1 мл розбавленої сульфатної кислоти. У одній із пробірок спостерігаємо виділення великої кількості вуглекислого газу, що нагадує "закипання" води. Отже, у цій пробірці розчин калій карбонату.

Складаємо молекулярне і йонно-молекулярне рівняння проведеної якісної реакції.

K2СO3 + H2SO4 = K2SO4 + H2O +CO2

2K+ + СO32- + 2H+ + SO42- = 2KSO42- + H2O +CO2

2H+ + CO32- = H2O + CO2

3. Додаємо до вмісту кожної з пробірок другої порції 2—3 краплі розчину аргентум (І) нітрату. Спостерігаємо появу жовтого сирнистого осаду аргентум (І) йодиду.

Складаємо молекулярне і йонно-молекулярне рівняння проведеної якісної реакції.

KI + AgNO3 = KNO3 + AgI

K+ + I- + Ag+ + NO3- = K+ + NO3- + AgI

Ag+ + I- = AgI

ВИСНОВОК: Виявлення карбонат-іонів СО32- у розчині здійснюють за допомогою катіонів Гідрогену H+, наявних у розчині кислоти, сильнішої за карбонатнуОзнака якісної реакції: виділення вуглекислого газу СО2.

Піднесений до отвору пробірки запалений сірник перестає горіти й гасне без будь-якого звукового ефекту, або, при пропусканні цього газу в розчин кальцій гідроксиду, утворюється білий осад кальцій карбонату.

Виявлення йодид-іонів I- у розчині здійснюють за допомогою катіонів Аргентуму Аg+, наявних у розчині аргентум (І) нітратуОзнака якісної реакції: утворення жовтого сирнистого осаду AgI↓, що не розчиняється у нітратній кислоті.

Інші завдання дивись тут...

  • Люба
    Привет
    3 червня 2022 07:47
  • Макс
    хай
    30 листопада 2022 21:20