Інші завдання дивись тут...

Вправа 96. Назвіть ознаки, за якими класифікують хімічні реакції. 

- кількість реагентів і продуктів реакції;

- можливі напрямки перебігу реакції;

- зміна чи збереження ступенів окиснення елементів унаслідок перетворень речовин;

- виділення або поглинання теплоти під час реакції.

 

Вправа 97. Дайте означення реакцій сполучення, розкладу, заміщення та обміну.

Реакцію, в якій із кількох речовин утворюється одна речовина, називають реакцією сполучення.

Реакцію між простою і складною речовинами, в результаті якої утворюються інші проста і складна речовини, називають реакцією заміщення.

Реакцію між двома складними речовинами, у результаті якої вони обмінюються своїми складовими частинами (атомами, групами атомів, йонами), називають реакцією обміну.

 

Вправа 98. Знайдіть відповідність: 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-а.

Рівняння реакції Тип реакції

1) 2NH3 + 3Mg = Mg3N2 + 3H2;

2) HPO3 + H2O = H3PO4;

3) 4Na2SO3 = 3Na2SO4 + Na2S;

4) MgI2 + 2KOH = Mg(OH)2↓ + 2KI;

а) реакція обміну;

б) реакція розкладу;

в) реакція заміщення;

г) реакція сполучення.

Вправа 99. Запишіть рівняння двох реакцій — сполучення і розкладу, під час яких утворюється алюміній оксид.

4Al + 3O2 = 2Al2O3 - реакція сполучення

2Al(OH)3= Al2O3 + 3H2O - реакція розкладу

Термічний розклад нерозчинних у воді основ.

 

Вправа 100. Складіть два молекулярні рівняння реакцій обміну, які відповідають йонномолекулярному рівнянню Ag+ + Cl = AgCl↓.

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними та сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Ag+ (AgF, AgNO3) і Cl- (HCl, NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, BaCl2 тощо).

AgNO3 + NaCl = NaNO3 + AgCl

AgNO3 + HCl = HNO3 + AgCl

 

Вправа 101. Напишіть рівняння оборотної реакції утворення амоніаку NH3 із простих речовин. Укажіть пряму і зворотну реакції.

            пряма (t,p)

N2 + 3H2 <=> 2NH3

           зворотна (кат.)

Добування амоніаку у промисловості.

 

Вправа 102. Обчисліть масу солі, яка утворилася в результаті нейтралізації барій гідроксидом 800 г розчину нітратної кислоти з масовою часткою кислоти 25,2 %.

Відомо: m(розчину)=800 г, w(HNO3)=25,2% або 0,252.

Знайти: m(Ba(NO3)2)-?

Розв'язування:

1. Масу розчиненої речовини у розчині знаходимо за формулою

m(речовини)=w(речовини)m(розчину) 

m(HNO3)=w(HNO3)m(розчину)=0,252800 г = 201,6 г

Обчислюємо масу солі Ba(NO3)2.

І спосіб

Складаємо хімічне рівняння:

 201,6 г                     х г

2HNO3 + Ba(OH)2 = Ba(NO3)2 + 2H2O

126 г                      261 г

Над формулами сполук HNO3 і Ba(NO3)2 записуємо обчислену вище масу кислоти (201,6 г) і невідому масу солі (х г), а під формулами сполук - маси кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярні маси (M=Mг/моль) речовин й, відповідно, масу 2 моль нітратної кислоти і 1 моль барій нітрату, бо прореагувало 2 моль нітратної кислоти HNO3 з утвореннм 1 моль барій нітрату Вa(NO3)2.

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3•Ar(O)=1+14+3•16=63, M(HNO3)=63 г/моль.

Маса 1 моль=63 г, а маса 2 моль=126 г.

Mr(Ba(NO3)2)=Ar(Ba)+2•Ar(N)+6•Ar(O)=137+2•14+6•16=261,

M(Ba(NO3)2)=261 г/моль. Маса 1 моль=261 г.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції з 126 г HNO3 утворюється 261 г Ba(NO3)2,

за умовою задачі з 201,6 г HNO3 - x г Ba(NO3)2.

126 г / 201,6 г = 261 г / х г

х г • 126 г = 261 г • 201,6 г

х = 261 г • 201,6 г / 126 г

х = 417,6 г

II спосіб

Записуємо рівняння реакції: 2HNO3+Ba(OH)2=Ba(NO3)2+2H2O

Обчислюємо кількість речовини нітратної кислоти масою 201,6 г за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3•Ar(O)=1+14+3•16=63, M(HNO3)=63 г/моль. 

v(HNO3)=m(HNO3) : M(HNO3)=201,6 г : 63 г/моль=3,2 моль.

Записуємо під формулами сполук у хімічному рівнянні їх кількості речовини згідно з коефіцієнтами, а над формулами - обчислену кількість речовини нітратної кислоти й невідому кількість речовини барій нітрату:

3,2 моль                  х моль

2HNO3  +  Ba(OH)2 = Ba(NO3)2 + 2H2O

2 моль                   1 моль

Обчислюємо за допомогою пропорції кількість речовини барій нітрату:

3,2 моль / 2 моль = х моль / 1 моль

х моль • 2 моль = 3,2 моль • 1 моль

х = 3,2 моль • 1 моль : 2 моль

х = 1,6 моль

З формули v=m/M, де M=Mrг/моль, знаходимо масу барій нітрату m=v•M.

Mr(Ba(NO3)2)=Ar(Вa)+2•Ar(N)+6•Ar(O)=137+2•14+6•16=261,

M(Ba(NO3)2)=261 г/моль.

m(Ba(NO3)2)=v(Ba(NO3)2)•M(Ba(NO3)2)=1,6 моль•261 г/моль=417,6 г.

Відповідь: m(Ba(NO3)2)=417,6 г.

 

Вправа 103. Сульфур (VІ) оксид при сильному нагріванні розкладається на сульфур (IV) оксид і кисень. Обчисліть:

а) середню молярну масу суміші газів, яка утворюється;

Запишемо рівняння реакції:

2SO3 = 2SO2+ O2

Mr(SO2)=Ar(S)+2Ar(O)=32+216=64, тому M(SO2)=64 г/моль. 

Mr(O2)=2Ar(O)=216=32, тому М(О2)=32 г/моль.

За рівнянням реакції з 2 моль SO3 утворюється 2 моль SO2 і 1 моль O2, разом 3 моль суміші цих газів.

Молярна маса суміші – це маса всіх її складових, узятих у сумарній кількості речовини суміші 1 моль. 

M(суміші)=(2M(SO2)+M(O2))/3=(264+32):3=53,3 г/моль

б) відносну густину цієї суміші за повітрям.

Dповітря(суміші)=M(суміші)/М(повітря)=53,3 г/моль:29 г/моль=1,84

 

Вправа 104. Кальцій карбонат при нагріванні втратив 11% своєї маси. Знайдіть масові частки речовин, що містяться у твердому залишку.

Відомо: w(CO2)=11% або 0,11 Знайти: w(CaCO3)-?, w(CaO)-?

Розв'язування:

Припустимо, що загальна маса сполуки m(CaCO3)=100 г.

1. Масу вуглекислого газу знаходимо за формулою

m(елемента)=w(елемента)m(сполуки) 

m(СО2)=w(СO2)m(СаСО3)=0,11100 г = 11 г.

2. Записуємо рівняння реакції розкладання СаСО3:

  х г      y г      11 г

СаСO3 = СаO + СО2

100 г      56 г   44 г

Над формулами сполук СO2 , СаСО3  і СаO записуємо обчислену вище масу вуглекислого газу (11 г) та невідому масу солі (х г) і оксиду (у г), а під формулами сполук - маси кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярні маси (M=Mг/моль) речовин й, відповідно, маси 1 моль.

Mr(СаСO3)=Ar(Са)+Ar(С)+3•Ar(O)=40+12+3•16=100, M(СаСO3)=100 г/моль.

Маса 1 моль=100 г.

Mr(СаO)=Ar(Сa)+Ar(О)=40+16=56, M(СaO)=56 г/моль. 

Маса 1 моль=56 г.

Mr(СO2)=Ar(С)+2•Ar(O)=12+2•16=44, M(СO2)=44 г/моль. 

Маса 1 моль=44 г.

Складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

Пропорція для обчислення маси СО2:

за рівнянням реакції 44 г СO2 утворюється з 100 г СаСO3,

за умовою задачі 11 г СO3 - з x г СаСO3.

11 г / 44 г = х г / 100 г

х г • 44 г = 11 г • 100 г

х = 11 г • 100 г / 44 г

х = mрозклався(CaCO3)=25 г

Пропорція для обчислення маси СаО:

за рівнянням реакції утворюється 44 г СO2 та 56 г СаO,

за умовою задачі утворюється 11 г СO3 - у г СаO.

11 г / 44 г = у г / 56 г

у г • 44 г = 11 г • 56 г

х = 11 г • 56 г / 44 г

х = m(CaO)=14 г

4. Після реакції залишився твердий залишок кальцій карбонату масою:

mтв(CaCO3)=m(CaCO3)-mрозклався(CaCO3)=100 г - 25 г = 75 г.

5. Обчислюємо масу твердого залишку.

mтв(залишку)=mтв(СаСО3)+m(СаО)=75 г + 14 г = 89 г.

6. Масову частку елементів у сполуці знаходимо за формулою

w(елемента)=m(елемента)/m(сполуки) 

w(СaО)=m(СaO)/mтв(залишку)=14 г : 89 г = 0,157, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 15,5%.

w(СaСО3)=1-w(СaO)=1-0,157= 0,843, або 84,3%.

Відповідь: w(СaО)=0,157 або 15,7%, w(СаСO3)=0,843 або 84,3%.

Інші завдання дивись тут...