Інші завдання дивись тут...

Вправа 105. Які реакції називають окисно-відновними? Реакції, які відбуваються зі зміною ступенів окиснення елементів, називають окисно-відновними реакціями.

 

Вправа 106. Дайте означення термінам «окиснення», «відновлення», «окисник», «відновник». Окиснення — процес втрачання електронів частинкою речовини, а відновлення — процес приєднання нею електронів. Речовина, яка втрачає електрони, є відновником, а речовина, яка приєднує електрони, — окисником.

Використовуючи ці терміни, прокоментуйте реакцію натрію з хлором.

2Na0 + Cl20 = 2Na+1Cl-1

Na0 -1e -> Na+1 

Кожен атом Натрію втрачає один електрон і перетворюється на катіон. Ступінь окиснення Натрію підвищується від 0 до +1  і він окиснюється. Натрій є відновником. 

Cl20 +2e -> 2Cl-1 

Кожен атом Хлору приєднує один електрон і перетворюється на аніон. Ступінь окиснення Хлору знижується від 0 до -1  і він відновлюється. Хлор є окисником. 

 

Вправа 107. Чому реакції, за допомогою яких із металічних руд добувають метали, є окисно-відновними?  Бо у процесі реакції утворюються прості речовини ― метали, а для того щоб отримати чистий метал, необхідно передати катіону відсутнє число електронів  відновити метал. 

 

Вправа 108. Виберіть серед наведених схем ті, які відповідають окисно-відновним реакціям, і поясніть свій вибір:

а) Li + H→ LiH; 

в) KOH + H2→ K2S + H2O; 

б) CaO + CO→ CaCO3

г) NaClO→ NaCl+O2.

Відповідь: а), г), оскільки в цих реакціях бере участь або утворюється проста речовина (літій Li, водень Н2, кисень О2), тому така реакція є окисно-відновною. 

 

Вправа 109. Запишіть у порожні клітинки таблиці по одному хімічному рівнянню (не використовуйте наведених у параграфі та попередній вправі):

Тип

реакції

 

Ступені окиснення

елементів 

змінюються

Ступені окиснення

елементів 

не змінюються

Реакція

сполучення

H2 + Cl2 = 2HCl CaO + H2O = Ca(OH)2

Реакція

розкладу

2KClO3 = 2KCl + O2 Cu(OH)2 = CuO + H2O

Вправа 110. Укажіть речовину окисник і речовину відновник у кожній реакції:

а) Ba + N2 → Ba3N2;

Речовина-окисник: азот.

Речовина-відновник: барій.

Ba0 + N20 → Ba3+2N2-3;

Ступінь окиснення Барію підвищується від 0 до +2, цей елемент окиснюється, тому барій речовина-відновник, а ступінь окиснення Нітрогену знижується від 0 до -3, цей елемент відновлюється, тому азот речовина-окисник.

б) Li2O + Si → Li + SiO2;

Речовина-окисник: оксид літію.

Речовина-відновник: силіцій.

Li2+1O-2 + Si0  → Li+ Si+4O2-2;

Ступінь окиснення Силіцію підвищується від 0 до +4, цей елемент окиснюється, тому силіцій речовина-відновник, а ступінь окиснення Літію знижується від +1 до 0, цей елемент відновлюється, тому оксид літію речовина-окисник.

в) Fe2O3 + CO → Fe + CO2;

Речовина-окисник: оксид заліза.

Речовина-відновник: чадний газ.

Fe2+3O3-2 + C+2O-2 → Fe+ C+4O2-2;

Ступінь окиснення Карбону підвищується від +2 до +4, цей елемент окиснюється, тому чадний газ речовина-відновник, а ступінь окиснення Феруму знижується від +3 до 0, цей елемент відновлюється, тому оксид заліза речовина-окисник.

г) NH3 + CuO → Cu + N2 + H2O.

Речовина-окисник: оксид міді.

Речовина-відновник: амоніак.

N-3H3+1 + Cu+2O-2  → Cu+ N20 + H2+1O-2;

Ступінь окиснення Нітрогену підвищується від -3 до 0, цей елемент окиснюється, тому амоніак речовина-відновник, а ступінь окиснення Купруму знижується від +2 до 0, цей елемент відновлюється, тому оксид міді речовина-окисник. 

 

Вправа 111. Знайдіть відповідність (позначено однаковим кольором) і зазначте, в якій речовині Хлор може бути в хімічних реакціях тільки окисником, а в якій речовині — тільки відновником: 

 Формула речовини  Ступінь окиснення Хлору
1) Cl2O; 

2) FeCl2; тільки відновником

3) HClO4; тільки окисником

4) Cl2

а) 0;

б) +2;

в) +1;

г) –1;

ґ) +7.

Відповідь: 1-в), 2-г) тільки відновником, 3-ґ) тільки окисником, 4-а).

Тільки окисником елемент може бути у вищому ступені окиснення, оскільки атоми хімічних елементів у вищому ступені окиснення здатні тільки приймати електрони. Вищий ступінь окиснення (+7) Хлор має у сполуці HClO4, тому є тільки окисником.

Тільки відновником елемент може бути у нижчому ступені окиснення, оскільки атоми хімічних елементів у нижчому ступені окиснення здатні тільки віддавати електрони. Нижчий ступінь окиснення (-1) Хлор має у сполуці FeCl2, тому є тільки відновником.

 

Вправа 112. Які частинки — атом K, йон S2–, атом С, йон Са2+, йон Fe2+, атом Fe, атом F — можуть бути в хімічних реакціях:

а) лише окисниками; 

Йон Са2+, атом F, бо здатні тільки приймати електрони до завершення зовнішнього енергетичного рівня.

б) лише відновниками; 

Атом К, йон S2-атом Fe, бо здатні тільки віддавати електрони.

в) і окисниками, і відновниками? 

Атом С, йон Fe+2, бо здатні як приймати, так і віддавати електрони.

 

Вправа 113. Складіть послідовність простих речовин за зростанням їх хімічної активності як окисників (запишіть літери у відповідному порядку): а) сірка; в) фосфор; б) фтор; г) хлор. 

Відповідь: б); г); а); в).

 

Вправа 114. Напишіть замість крапок, скільки електронів приєднують або втрачають йони, і вкажіть процеси окиснення та відновлення:

а) 2H+ + → H2Процес відновлення 

б) 2F -2е → F2Процес окиснення

в) Fe+2 -1е → Fe+3; Процес окиснення

г) MnO4 +1е → MnO4-2Процес відновлення

 

Вправа 115. Cкільки електронів приєднує чи втрачає атом Сульфуру під час таких перетворень:

а) сульфат-іон → сульфіт-іон; 

Приєднує два електрони.

Визначимо ступінь окиснення Сульфуру у сульфат-іоні SO4-2 і сульфіт-іоні 3-2. Алгебраїчна сума ступенів окиснення атомів у складному йоні дорівнює заряду йона. Ступінь окиснення О (-2).

Позначимо ступінь окиснення Сульфуру у сульфат-іоні через х: SхO4-2тоді за властивістю електронейтральності маємо 1•х+4•(-2)=-2, звідси х=6. Отже ступінь окиснення Сульфуру +6.

Позначимо ступінь окиснення Сульфуру у сульфіт-іоні через х: SхO3-2тоді за властивістю електронейтральності маємо 1•х+3•(-2)=-2, звідси х=4. Отже ступінь окиснення Сульфуру +4. 

Отже, S+6 +2е → S+4 

б) молекула сульфатної кислоти → молекула сірководню; 

Приєднує вісім електронів.

H2S+6O4 → H2S-2

S+6 +8e → S-2

в) молекула сульфур (ІV) оксиду → сульфат-іон? 

Втрачає два електрони.

S+4O2 → (S+6O4)-2

S+4 -2e → S+6

 

Вправа 116. Який об’єм водню (н.у.) можна добути за реакцією 10 г літію з достатньою кількістю води?

Дано: m(Li)=10 г

Знайти: V(H2)-?

Розв'язування

І спосіб

Складаємо хімічне рівняння:

 10 г                         х л

  2Li + 2H2O = 2LiOH + Н2

 14 г                         22,4 л

Над формулами сполук Li і H2 записуємо наведену в умові задачі масу речовини (10 г) і невідомий об'єм газу (х л), а під формулами сполук ― масу і об'єм відповідної кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mг/моль) літію й, відповідно, масу 2 моль, бо прореагувало 2 моль літію Li з 1 моль водню Н2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л). 

Mr(Li)=Ar(Li)=7, M(Li)=7 г/моль

Маса 1 моль=7 г, а 2 моль =14 г

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції 14 г Li реагує з 22,4 л H2,

за умовою задачі 10 г Li - х л H2.

14 г / 10 г = 22,4 л / x л, звідси за властивістю пропорції маємо:

х л • 14 г = 10 г • 22,4 л, тому

х=10 г • 22,4 л : 14 г=16 л

II спосіб

Обчислюємо кількість речовини літію масою 10 г за формулою v=m/M, де M=Mг/моль.

Mr(Li)=Ar(Li)=7, M(Li)=7 г/моль

v(Li)=m(Li) : M(Li)=10 г : 7 г/моль=1,43 моль

Записуємо під формулами сполук у хімічному рівнянні їх кількості речовини згідно з коефіцієнтами, а над формулами - обчислену кількість речовини літію й невідому кількість речовини водню:

1,43 моль                         х моль

2Li      +    2H2O = 2LiOH + Н2

2 моль                            1 моль

Обчислюємо за допомогою пропорції кількість речовини водню.

1,43 моль / 2 моль = х моль / 1 моль, звідси за властивістю пропорції маємо:

х моль • 2 моль = 1,43 моль • 1 моль, тому

х=1,43 моль • 1 моль : 2 моль=0,715 моль

З формули v=V/VM, де VM=22,4 л/моль за н.у., знаходимо об'єм V=v•VM.

V(Н2)=v(Н2)•VM=0,715 моль•22,4 л/моль=16 л

Відповідь: V(Н2)=16 л

Інші завдання дивись тут...