Інші завдання дивись тут...

Пропонуються два алгоритми складання 

електронного балансу.

Сірим кольором даються відповіді

а зеленим кольором - пояснення.

Вправа 117. Запишіть замість крапок відповідні цифри і слова:

Mn+4O2-2 + 4H+1Вr-1 = Mn+2Вr2-1 + Вr20 + 2H2+1O-2

Mn+4 (окисник) + 2e → Mn+2   2│2│1   процес відновлення

2Вr-1 (відновник) – 2e → Вr20  2│  │1   процес окиснення

 

Вправа 118. Складіть рівняння окисно-відновних реакцій за наведеними схемами, використавши метод електронного балансу:

а) SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr

І спосіб

S+4O2-2 + Br20 + H2+1O-2 → H2+1S+6O4-2 + H+1Br-1

Підкреслюємо елементи, які змінили свої ступені окиснення. S+4 перетворюється на S+6. Ступінь окиснення збільшується, тобто електрони були віддані. Br0 перетворюється на Br-1. Ступінь окиснення зменшується, тобто електрони були приєднані. Один атом приєднує 1 електрон, а молекула Br2 містить два атоми, тому приєднує 2 електрони.

Складаємо рівняння електронного балансу.

Відновник S+4 - 2e S+6    2│2│1 процес окиснення

Окисник Br20 + 2e-  2Br-1   2│ │1 процес відновлення

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Сульфуру та Брому. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 2 і 2. Це число 2, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині.

Найменше спільне кратне ділимо почергово на 2 і 2, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Сульфуру і Брому. Ці числа відповідають шуканим коефіцієнтам. Оскільки елементи змінили ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми ці елементи у жодній речовині не виявляють такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та однаковими є індекси елемента Сульфуру у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 1, який зазвичай не пишемо, перед формулою двох сполук Сульфуру (SO2, H2SO4), а різними є індекси елемента Брому  ставимо коефіцієнт 1, який зазвичай не пишемо, тільки перед формулою бромуДобираємо коефіцієнти для решти сполук. Правильно записане рівняння:

SO2 + Br2 + 2H2O = H2SO4 + 2HBr

ІІ спосіб

S+4O2-2 + Br20 + H2+1O-2 → H2+1S+6O4-2 + H+1Br-1

Відновник S+4 - 2e-  S+6   2х 1 процес окиснення

Окисник Br20 + 2e-  2Br-1  2х 1 процес відновлення

Додаткові множники дорівнюють 1.

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

S+4 + Br20 → S+6 + 2Br-1

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції:

SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + 2HBr

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. Число атомів Гідрогену в обох частинах різне, урівнюємо його, тому біля Н2О записуємо коефіцієнт 2. 

SO2 + Br2 + 2H2O = H2SO4 + 2HBr

Число атомів Оксигену в обох частинах однакове: по 4 атоми.  

 

б) Al + KOH → K3AlO3 + H2

І спосіб

Al0 + K+1O-2H+1 → K3+1Al+3O3-2 + H20

Підкреслюємо елементи, які змінили свої ступені окиснення. Al0 перетворюється на Al+3. Ступінь окиснення збільшується, тобто електрони були віддані. H+1 перетворюється на H0. Ступінь окиснення зменшується, тобто електрони були приєднані. Один атом приєднує 1 електрон, а продуктом реакції є речовина молекулярної будови (водень H2), тому для утворення однієї молекули водню потрібно 2 атоми Гідрогену.

Складаємо рівняння електронного балансу.

Відновник Al0 - 3e-  Al+3   3│6│2 процес окиснення

Окисник 2H+1 + 2e-  H20  2│ │3 процес відновлення

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Алюмінію та Гідрогену. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 3 і 2. Це число 6, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині.

Найменше спільне кратне ділимо почергово на 3 і 2, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Алюмінію і Гідрогену. Ці числа відповідають шуканим коефіцієнтам. Оскільки елементи змінили ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми ці елементи у жодній речовині не виявляють такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та однаковими є індекси елемента Алюмінію у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 2 перед формулою двох сполук Алюмінію (Al, K3AlO3), а різними є індекси елемента Гідрогену  ставимо коефіцієнт 3 тільки перед формулою водню:

2Al + KOH -> 2K3AlO3 + 3H2

Добираємо коефіцієнти для решти сполук. Правильно записане рівняння:

2Al + 6KOH = 2K3AlO3 + 3H2

ІІ спосіб

Al0 + K+1O-2H+1 → K3+1Al+3O3-2 + H20

Відновник Al0 - 3e- → Al+3    3│х 2 процес окиснення

Окисник 2H+1 + 2e- → H20   2│х 3 процес відновлення

Числа в останньому стовпчику — 2 і 3 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів:

2Al- 6e- → 2Al+3

6H+1 + 6e- → 3H20 

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

2Al0 + 6H+1 → 2Al+3 + 3H20

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції:

2Al + 6KOH = 2K3AlO3 + 3H2

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. Число атомів Калію в обох частинах однакове: по 6 атомів. Число атомів Оксигену в обох частинах однакове: по 6 атомів. 

 

в) H2S + HNO3 → S↓ + NO↑ + H2O

І спосіб

H2+1S-2 + H+1N+5O3-2 → S0 + N+2O-2↑ + H2+1O-2;

Підкреслюємо елементи, які змінили свої ступені окиснення. S-2 перетворюється на S0. Ступінь окиснення збільшується, тобто електрони були віддані. N+5 перетворюється на N+2. Ступінь окиснення зменшується, тобто електрони були приєднані.

Складаємо рівняння електронного балансу.

Відновник S-2 - 2e- → S0     2│6│3 процес окиснення

Окисник N+5 + 3e- → N+2    3│ │2 процес відновлення

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Сульфуру та Нітрогену. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 3 і 2. Це число 6, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині.

Найменше спільне кратне ділимо почергово на 3 і 2, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Сульфуру і Нітрогену. Ці числа відповідають шуканим коефіцієнтам. Оскільки елементи змінили ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми ці елементи у жодній речовині не виявляють такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовиніта однаковими є індекси цих елементів у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 3 перед формулою двох сполук Сульфуру (H2S, S) і коефіцієнт 2  двох сполук Нітрогену (HNO3, NO):

3H2S + 2HNO3 → 3S + 2NO + H2O

Добираємо коефіцієнти для решти сполук. Правильно записане рівняння:

3H2S + 2HNO3 = 3S↓ + 2NO↑ + 4H2O;

ІІ спосіб

H2+1S-2 + H+1N+5O3-2 → S0 + N+2O-2↑ + H2+1O-2;

Відновник S-2 - 2e- → S0     2│х 3 процес окиснення

Окисник N+5 + 3e- → N+2    3│х 2 процес відновлення

Числа в останньому стовпчику — 3 і 2 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів:

3S-2 - 6e- → 3S0

2N+5 + 6e- → 2N+2 

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

3S-2 + 2N+5 → 3S0 + 2N+2

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції:

3H2S + 2HNO→ 3S + 2NO + H2O

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. Число атомів Гідрогену в обох частинах різне, урівнюємо його, тому біля Н2О записуємо коефіцієнт 4. 

3H2S + 2HNO3 = 3S↓ + 2NO↑ + 4H2O;

Число атомів Оксигену в обох частинах однакове: по 6 атомів 

 

г) NO2 + O2 + H2O → HNO3

І спосіб

N+4O2-2 + O20 + H2+1O-2 → H+1N+5O3-2

Підкреслюємо елементи, які змінили свої ступені окиснення. N+4 перетворюється на N+5. Ступінь окиснення збільшується, тобто електрони були віддані. O0 перетворюється на O-2. Ступінь окиснення зменшується, тобто електрони були приєднані. Один атом приєднує 2 електрони, а молекула О2 містить два атоми, тому приєднує 4 електрони.

Складаємо рівняння електронного балансу.

Відновник N+4 - 1e- → N+5  1│4│4 процес окиснення

Окисник O20 + 4e- → 2O-2  4│ │1 процес відновлення

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Нітрогену та Оксигену. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 1 і 4. Це число 4, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині.

Найменше спільне кратне ділимо почергово на 1 і 4, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Нітрогену і Оксигену. Ці числа відповідають шуканим коефіцієнтам. Оскільки елемент N змінив ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми цей елемент у жодній речовині не виявляє такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовиніта однаковими є індекси цього елемента у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 4 перед формулою двох сполук Нітрогену (NO2, HNO3): 

4NO2 + O2 + H2O -> 4HNO3

Добираємо коефіцієнти для решти сполук. Правильно записане рівняння:

4NO2 + O+ 2H2O = 4HNO3

ІІ спосіб

N+4O2-2 + O20 + H2+1O-2 → H+1N+5O3-2

Відновник N+4 - 1e- → N+5   1│х 4 процес окиснення

Окисник 2O0 + 4e- → 2O-2   4│х 1 процес відновлення

Числа в останньому стовпчику — 4 і 1 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів:

4N+4 - 4e- → 4N+5

2O0 + 4e- → 2O-2 

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

4N+4 + 2O0 → 4N+5 + 2O-2

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції (зверніть увагу: два атоми О0 є у складі O2, тому біля О2 залишається коефіцієнт 1, який зазвичай не пишуть):

4NO2 + O+ H2O → 4HNO3

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. Число атомів Гідрогену в обох частинах різне, урівнюємо його, тому біля Н2О записуємо коефіцієнт 2. 

4NO2 + O+ 2H2O = 4HNO3

 

Вправа 119. Допишіть схеми реакцій та перетворіть їх на хімічні рівняння за методом електронного балансу:

а) FeCl3 + H2S → S↓ + FeCl2 + HCl

І спосіб

Fe+3Cl3-1 + H2+1S-2 → S0 + Fe+2Cl2-1 + H+1Cl-1

Підкреслюємо елементи, які змінили свої ступені окиснення. S-2 перетворюється на S0. Ступінь окиснення збільшується, тобто електрони були віддані. Fe+3 перетворюється на Fe+2. Ступінь окиснення зменшується, тобто електрони були приєднані.

Складаємо рівняння електронного балансу.

Відновник S-2 - 2e-  S0      2│2│1 процес окиснення

Окисник Fe+3 + 2e- → Fe+2   1│ │2 процес відновлення

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Сульфуру та Феруму. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 2 і 1. Це число 2, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині.

Найменше спільне кратне ділимо почергово на 2 і 1, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Сульфуру і Феруму. Ці числа відповідають шуканим коефіцієнтам. Оскільки елементи змінили ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми ці елементи у жодній речовині не виявляють такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовиніта однаковими є індекси цих елементів у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 2 перед формулою двох сполук Феруму (FeCl3, FeCl2і коефіцієнт 1, який зазвичай не пишемо,  двох сполук Сульфуру (H2S, S): 

2FeCl3 + H2S → S + 2FeCl2 + HCl

Добираємо коефіцієнти для решти сполук. Правильно записане рівняння:

2FeCl3 + H2S = S + 2FeCl2 + 2HCl

ІІ спосіб

Fe+3Cl3-1 + H2+1S-2 → S0 + Fe+2Cl2-1 + H+1Cl-1

Окисник Fe+3 + 2e- → Fe+2  1│х 2 процес відновлення

Відновник S-2 - 2e- → S0     2х 1 процес окиснення

Числа в останньому стовпчику — 2 і 1 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів:

2Fe+3 + 1e- → 2Fe+2

S-2 - 2e- → S0

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

2F+3 + S-2  2Fe+2 + S0 

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції:

2FeCl3 + H2S → S + 2FeCl2 + HCl

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. Число атомів Хлору в обох частинах різне, урівнюємо його, тому біля НCl записуємо коефіцієнт 2. 

2FeCl3 + H2S = S + 2FeCl2 + 2HCl

Число атомів Гідрогену в обох частинах однакове: по 2 атоми. 

 

б) H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HClt

І спосіб

H2+1S-2 + Cl20 + H2+1O-2 → H2+1S+6O4-2 + H+1Cl-1

Підкреслюємо елементи, які змінили свої ступені окиснення. S-2 перетворюється на S+6. Ступінь окиснення збільшується, тобто електрони були віддані. Cl0 перетворюється на Cl-1. Ступінь окиснення зменшується, тобто електрони були приєднані. Один атом приєднує 1 електрон, а молекула Сl2 містить два атоми, тому приєднує 2 електрони.

Складаємо рівняння електронного балансу.

Відновник S-2 - 8e- → S+6   8│8│1 процес окиснення

Окисник Cl20 + 2e- → 2Cl-1  2│ │4 процес відновлення

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Сульфуру та Хлору. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 8 і 2. Це число 8, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині.

Найменше спільне кратне ділимо почергово на 8 і 2, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Сульфуру і Хлору. Ці числа відповідають шуканим коефіцієнтам. Оскільки елементи змінили ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми ці елементи у жодній речовині не виявляють такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та однаковими є індекси елемента Сульфуру у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 1, який зазвичай не пишемо, перед формулою двох сполук Сульфуру (H2S, H2SO4), а різними є індекси елемента Хлору  ставимо коефіцієнт 4 перед формулою хлору: 

H2S + 4Cl2 + H2O → S + H2SO4 + HCl

Добираємо коефіцієнти для решти сполук. Правильно записане рівняння:

H2S + 4Cl2 + 4H2O = S + H2SO4 + 8HCl

ІІ спосіб

H2+1S-2 + Cl20 + H2+1O-2 → H2+1S+6O4-2 + H+1Cl-1

Відновник S-2 - 8e- → S+6    8│х 1 процес окиснення

Окисник Cl20 + 2e- → 2Cl-1   2│х 4 процес відновлення

Числа в останньому стовпчику — 1 і 4 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів:

S-2 - 8e- → S+6

4Cl2+ 8e- → 8Cl-1

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

S-2 + 4Cl20  S+6 + 8Cl-1 

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції:

H2S + 4Cl2 + H2O → H2SO4 + 8HCl

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. Число атомів Гідрогену в обох частинах різне, урівнюємо його, тому біля Н2О записуємо коефіцієнт 4.

H2S + 4Cl2 + 4H2O = S + H2SO4 + 8HCl

Число атомів Оксигену в обох частинах однакове: по 4 атоми. 

 

в) NH3 + O2 → N2 + … ; t

І спосіб

N-3H3+1 + O20 → N20 + H2+1O-2

Підкреслюємо елементи, які змінили свої ступені окиснення. N-3 перетворюється на N0. Ступінь окиснення збільшується, тобто електрони були віддані. Один атом віддає 3 електрони, а молекула N2 містить два атоми, тому віддає 6 електронів.  O0 перетворюється на O-2. Ступінь окиснення зменшується, тобто електрони були приєднані. Один атом приєднує 2 електрони, а молекула О2 містить два атоми, тому приєднує 4 електрони.

Складаємо рівняння електронного балансу.

Відновник 2N-3 - 6e- → N20  6│12│2 процес окиснення

Окисник O20 + 4e- → 2O-2   4│  │3 процес відновлення

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Нітрогену та Оксигену. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 6 і 4. Це число 12, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині.

Найменше спільне кратне ділимо почергово на 6 і 4, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Нітрогену і Оксигену. Ці числа відповідають шуканим коефіцієнтам. Оскільки елементи змінили ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми ці елементи у жодній речовині не виявляють такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та різними є індекси цих елементів у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому перед азотом у молекулярному рівнянні ставимо коефіцієнт 2, а перед киснем — 3:

NH3 + 3O2 -> 2N2 + H2O

Добираємо коефіцієнти для решти сполук. Правильно записане рівняння:

4NH3 + 3O2  = 2N2 + 6H2O

ІІ спосіб

N-3H3+1 + O20 → N20 + H2+1O-2

Відновник 2N-3 - 6e- → N20  6│х 2 процес окиснення

Окисник O20 + 4e- → 2O-2   4│х 3 процес відновлення

Числа в останньому стовпчику — 2 і 3 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів:

4N-3 - 12e- → 2N20

3O2+ 12e- → 6O-2

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

4N-3 + 3O20  2N20 + 6O-2 

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції:

4NH3 + 3O2  = 2N2 + 6H2O

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. Число атомів Гідрогену в обох частинах однакове: по 12 атомів. 

 

г) FeO + Al → … + … .

І спосіб

Fe+2O-2 + Al0 → Al3+3O2-2 + Fe0.

Підкреслюємо елементи, які змінили свої ступені окиснення. Al0 перетворюється на Al+3. Ступінь окиснення збільшується, тобто електрони були віддані. Fe+2 перетворюється на Fe0. Ступінь окиснення зменшується, тобто електрони були приєднані.

Складаємо рівняння електронного балансу.

Відновник Al0 - 3e-  Al+3  3│6│2 процес окиснення

Окисник Fe+2 + 2e- → Fe0    2│ │3 процес відновлення

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Алюмінію та Феруму. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 3 і 2. Це число 6, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині.

Найменше спільне кратне ділимо почергово на 3 і 2, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Алюмінію і Феруму. Ці числа відповідають шуканим коефіцієнтам. Оскільки елементи змінили ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми ці елементи у жодній речовині не виявляють такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та однаковими є індекси елемента Алюмінію у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 3 перед формулою двох сполук Феруму (FeO, Fe), а різними є індекси елемента Алюмінію  ставимо коефіцієнт 2 тільки перед формулою алюмінію:

3FeO + 2Al -> Al2O3 + 3Fe

Добираємо коефіцієнти для решти сполук. Правильно записане рівняння:

3FeO + 2Al  = Al2O3 + 3Fe

ІІ спосіб

Fe+2O-2 + Al0 → Al3+3O2-2 + Fe0

Окисник Fe+2 + 2e- → Fe0   2│х 3 процес відновлення

Відновник Al0 - 3e- → Al+3  3│х 2 процес окиснення

Числа в останньому стовпчику — 3 і 2 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів:

3Fe+2 + 6e- → 3Fe0

2Al0 - 6e- → 2Al+3

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

3Fe+2 + 2Al0  2Al+3 + 3Fe0 

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції (зверніть увагу: два атоми Al+3 є у складі Al2O3, тому біля Al2О3 залишається коефіцієнт 1, який зазвичай не пишуть):

3FeO + 2Al = Al2O3 + 3Fe

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. Число атомів Оксигену в обох частинах однакове: по 3 атоми. 

 

Вправа 120. Реакція між ферум (ІІІ) оксидом і карбон (ІІ) оксидом може відбуватися з утворенням двох інших оксидів. Укажіть тип реакції й складіть відповідне хімічне рівняння.

Fe2O3 + CO → FeO + CO2

І спосіб

Fe2+3O3-2 + C+2O-2 → Fe+2O-2 + C+4O2-2

Підкреслюємо елементи, які змінили свої ступені окиснення. C+2 перетворюється на C+4. Ступінь окиснення збільшується, тобто електрони були віддані. Fe+3 перетворюється на Fe+2. Ступінь окиснення зменшується, тобто електрони були приєднані.

Складаємо рівняння електронного балансу.

Відновник C+2 - 2e  C+4   2│2│1 процес окиснення

Окисник Fe+3 + 1e → Fe+2  1│  2 процес відновлення

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Карбону та Феруму. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 2 і 1. Це число 2, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині.

Найменше спільне кратне ділимо почергово на 2 і 1, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Карбону і Феруму. Ці числа відповідають шуканим коефіцієнтам. Оскільки елементи змінили ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми ці елементи у жодній речовині не виявляють такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та однаковими є індекси елемента Карбону у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 1, який зазвичай не пишемо, перед формулою двох сполук Карбону (CO,CO2), а різними є індекси елемента Феруму  ставимо коефіцієнт 2, відноситься до одного атома Феруму, перед формулою FeO:

Fe2O3 + CO → 2FeO + CO2 

Добираємо коефіцієнти для решти сполук. Правильно записане рівняння:

Fe2O3 + CO  = 2FeO + CO2

ІІ спосіб

Fe2+3O3-2 + C+2O-2 → Fe+2O-2 + C+4O2-2

Окисник Fe+3 + 1e → Fe+2    1│х 2 процес відновлення

Відновник C+2 - 2e → C+4     2│х 1 процес окиснення

Числа в останньому стовпчику — 2 і 1 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів:

2Fe+3 + 2e- → 2Fe+2

C+2 - 2e- → C+4

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

2Fe+3 + C+2  2Fe+2 + C+4 

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції (зверніть увагу: два атоми Fe+3 є у складі Fe2O3, тому біля Fe2О3 залишається коефіцієнт 1, який зазвичай не пишуть):

Fe2O3 + CO  = 2FeO + CO2

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. Число атомів Оксигену в обох частинах однакове: по 4 атоми. 

Тип реакції: окисно-відновна реакція.

 

Вправа 121. Сірка і фосфор взаємодіють із концентрованою нітратною кислотою з утворенням кислот, які відповідають вищим оксидам Сульфуру і Фосфору, а також нітроген (ІV) оксиду і води. Складіть рівняння цих реакцій.

S + HNO3 → SO3 + NO + H2O

І спосіб

S0 + H+1N+5O3-2 → S+6O3-2 + N+4O2-2 + H2+1O-2

Підкреслюємо елементи, які змінили свої ступені окиснення. S0 перетворюється на S+6. Ступінь окиснення збільшується, тобто електрони були віддані. N+5 перетворюється на N+4. Ступінь окиснення зменшується, тобто електрони були приєднані.

Складаємо рівняння електронного балансу.

Відновник S0 - 6e → S+6   6│6│1 процес окиснення

Окисник N+5 + 1e → N+4  1│ │6 процес відновлення

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Сульфуру та Нітрогену. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 6 і 1. Це число 6, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині.

Найменше спільне кратне ділимо почергово на 6 і 1, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Сульфуру і Нітрогену. Ці числа відповідають шуканим коефіцієнтам. Оскільки елементи змінили ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми ці елементи у жодній речовині не виявляють такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині), причому однаковими є індекси елементів у формулах вихідних речовин і продуктів реакції, тому ставимо коефіцієнт 6 перед формулою  двох сполук Нітрогену (HNO3, NO2), а коефіцієнт 1, який зазвичай не пишемо, перед формулами двох сполук Сульфуру (S, SO3): 

S + 6HNO3 → SO3 + 6NO2 + H2O

Добираємо коефіцієнти для решти сполук. Правильно записане рівняння:

S + 6HNO3 = SO3 + 6NO2 + 3H2O

ІІ спосіб

S0 + H+1N+5O3-2 → S+6O3-2 + N+4O2-2 + H2+1O-2

Відновник S0 - 6e → S+6   6│х 1 процес окиснення

Окисник N+5 + 1e → N+4  1│х 6 процес відновлення

Числа в останньому стовпчику — 1 і 6 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів:

S- 6e → S+6

6N+5 + 6e → 6N+4 

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

S0 + 6N+5 → S+6 + 6N+4

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції:

S + 6HNO3 → SO3 + 6NO2 + H2O

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. Число атомів Гідрогену в обох частинах різне, урівнюємо його, тому біля Н2О записуємо коефіцієнт 3. 

S + 6HNO3 = SO3 + 6NO2 + 3H2O

Число атомів Оксигену в обох частинах однакове: по 18 атомів. 

 

P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O

І спосіб

P0 + H+1N+5O3-2 → H3+1P+5O4-2 + N+4O2-2 + H2+1O-2

Підкреслюємо елементи, які змінили свої ступені окиснення. P0 перетворюється на P+5. Ступінь окиснення збільшується, тобто електрони були віддані. N+5 перетворюється на N+4. Ступінь окиснення зменшується, тобто електрони були приєднані.

Складаємо рівняння електронного балансу.

Відновник P0 - 5e → P+5    │5│1 процес окиснення

Окисник N+5 + 1e → N+4   │ │5 процес відновлення

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Фосфору та Нітрогену. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 5 і 1. Це число 5, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині.

Найменше спільне кратне ділимо почергово на 5 і 1, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Фосфору і Нітрогену. Ці числа відповідають шуканим коефіцієнтам. Оскільки елементи змінили ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми ці елементи у жодній речовині не виявляють такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та однаковими є індекси цих елементів у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 5 перед формулою  двох сполук Нітрогену (HNO3, NO2), а коефіцієнт 1, який зазвичай не пишемо, перед формулою двох сполук Фосфору (P, H3PO4): 

P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O

Добираємо коефіцієнти для решти сполук. Правильно записане рівняння:

P+ 5HNO3 = H3PO4 + 5NO2 + H2O

ІІ спосіб

P0 + H+1N+5O3-2 → H3+1P+5O4-2 + N+4O2-2 + H2+1O-2

Відновник P0 - 5e → P+5    5│х 1 процес окиснення

Окисник N+5 + 1e → N+4   1│х 5 процес відновлення

Числа в останньому стовпчику — 1 і 5 — це коефіцієнти в схемах відповідних процесів:

P- 5e → P+5

5N+5 + 5e → 5N+4 

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

P0 + 5N+5 → P+5 + 5N+4

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції:

P+ 5HNO3 = H3PO4 + 5NO2 + H2O

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. У нашому випадку це Гідроген: в обох частинах рівняння записано по 5 атомівЧисло атомів Оксигену в обох частинах однакове: по 15 атомів. 

 

Вправа 122. Яку кількість електронів під час реакції кальцію з киснем:

а) втрачає 1 моль металу; 2Ca + O2 = 2CaO

Кожен атом Кальцію втрачає 2 електрони, тому 1 моль кальцію втрачає:

N(e-)=2•n(Ca)NA=21NA=2NA

б) втрачає 1 г металу;

N(e-)=2•n(Ca)NA=2(m(Ca)/M(Са))NA=2(1:40)NA=(1:20)NA=0,05NA

в) приєднує 1 л кисню (н. у.);

З однієї молекули кисню утворюються два атоми. Молекула кисню приєднує 4 електрони, оскільки кожний атом Оксигену в ній приєднує 2 електрони.

N(e-)=4•n(O)NA=4(V(O)/VM)NA=4(1:22,4)6,02•1023=1,07•1023

г) приєднує 1 г кисню?

З однієї молекули кисню утворюються два атоми. Молекула кисню приєднує 4 електрони, оскільки кожний атом Оксигену в ній приєднує 2 електрони.

N(e-)=4•n(O)NA=4(m(O2)/M(О2))NA=4(1:32)6,02•1023=0,75•1023=7,5•1022

 

Вправа 123. Обчисліть масу цинку, яку потрібно взяти для реакції з надлишком хлоридної кислоти, щоб за допомогою добутого водню перетворити 2 г купрум (ІІ) оксиду на метал.

Дано: m(CuO)=2 г

Знайти: m(Zn)-?

Розв'язування

І спосіб

Складаємо хімічне рівняння:

 2 г     х моль

CuO  +  H2  = Cu + H2O

80 г    1 моль

Над формулами сполук CuO і H2 записуємо наведену в умові задачі масу оксиду (2 г) і невідому кількість речовини водню (х моль), а під формулами сполук - масу і кількість речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) купрум (ІІ) оксиду й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(H)=64+16=80, M(CuO)=80 г/моль. Маса 1 моль=80 г

Складаємо пропорцію для обчислення кількості речовини водню і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції з 80 г CuO утворюєтьсях 1 моль Н2,

за умовою задачі з 2 г CuO - x моль Н2.

80 г / 2 г = 1 моль / х моль, звідси за властивістю пропорції маємо:

х моль • 80 г = 2 г • 1 моль, тому

х=2 г • 1 моль : 80 г=0,025 моль

Складаємо хімічне рівняння:

 x г                     0,025 моль

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

65 г                     1 моль

Над формулами сполук Zn і H2 записуємо наведену в умові задачі невідому масу цинку (х г) і відому кількість речовини водню (0,025 моль), а під формулами сполук - масу і кількість речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) цинку й, відповідно, масу 1 моль. 

Mr(Zn)=Ar(Zn)=65, M(Zn)=65 г/моль. Маса 1 моль=65 г

Складаємо пропорцію для обчислення маси цинку і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції 1 моль Н2 утворюється з 65 г Zn,

за умовою задачі 0,025 моль Н2 утвориться з х г Zn.

1 моль / 0,025 моль = 65 г / х г, звідси за властивістю пропорції маємо:

х г • 1 моль = 65 г • 0,025 моль, тому

х=65 г • 0,025 моль : 1 моль=1,625 г

II спосіб

Обчислюємо кількість речовини купрум (ІІ) оксиду масою 2 г за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(H)=64+16=80, M(CuO)=80 г/моль

v(CuO)=m(CuO) : M(CuO)=2 г : 80 г/моль=0,025 моль

Записуємо під формулами сполук у хімічному рівнянні їх кількості речовини згідно з коефіцієнтами, а над формулами - обчислену кількість речовини купрум (ІІ) оксиду й невідому кількість речовини водню:

0,025 моль   х моль

CuO      +    H2 = Cu + H2O

1 моль       1 моль

Складаємо пропорцію для обчислення кількості речовини водню і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції взято 1 моль CuO і 1 моль Н2,

за умовою задачі взято 0,025 моль Н2 і х моль Н2.

1 моль / 0,025 моль = 1 моль / х моль, звідси за властивістю пропорції маємо:

х моль • 1 моль = 0,025 моль • 1 моль, тому

х=0,025 моль • 1 моль : 1 моль=0,025 моль

Записуємо під формулами сполук у хімічному рівнянні їх кількості речовини згідно з коефіцієнтами, а над формулами - обчислену кількість речовини водню й невідому кількість речовини цинку:

х моль                      0,025 моль

Zn    +   2HCl = ZnCl2 + H2

1 моль                       1 моль

Складаємо пропорцію для обчислення кількості речовини цинку і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції 1 моль Н2 утворюється з 1 моль Zn,

за умовою задачі 0,025 моль Н2 утвориться з х моль Zn.

1 моль / 0,025 моль = 1 моль / х моль, звідси за властивістю пропорції маємо:

х моль • 1 моль = 0,025 моль • 1 моль, тому

х=0,025 моль • 1 моль : 1 моль=0,025 моль

З формули v=m/M, де M=Mrг/моль, знаходимо масу цинку m=v•M.

Mr(Zn)=Ar(Zn)=65, M(Zn)=65 г/моль 

m(Zn)=v(Zn)•M(Zn)=0,025 моль•65 г/моль=1,625 г

Відповідь: m(Zn)=1,625 г

Інші завдання дивись тут...