Інші завдання дивись тут...

Вправа 138. Які сполуки називають органічними? Органічні речовини — це сполуки Карбону.

Чадний і вуглекислий гази, карбонатна кислота та її солі належать до неорганічних сполук.

Які елементи можуть бути у складі органічних сполук? Атоми Карбону, Гідрогену, Оксигену, Нітрогену, іноді — атоми Сульфуру, Фосфору, галогенів.

 

Вправа 139. Чому органічних речовин набагато більше, ніж неорганічних?

Численність і різноманітність органічних речовин зумовлені здатністю чотиривалентних атомів Карбону сполучатися між собою простим ковалентним зв'язком (С-С), або кратними зв'язками (подвійним С=С, потрійним С≡С), утворюючи карбонові ланцюги різної будови та складу довільної довжини.  

 

Вправа 140. Серед наведених формул укажіть ті, які належать органічним речовинам: С, CH3NH2, Na2СO3, НСl, CO2C2H6, C3H7Cl

 

Вправа 141. Порівняйте органічні й неорганічні речовини, записавши їхні характерні особливості в таблицю:

 

Органічні

речовини

Неорганічні

речовини

Якісний

склад

Атоми Карбону,

Гідрогену, Оксигену, 

Нітрогену, іноді —

атоми Сульфуру,

Фосфору, галогенів

Входять багато

хімічних елементів

Періодичної системи

 

 

Будова

Більшість мають

молекулярну будову,

хімічні зв'язки між

молекулами переважно

ковалентні (неполярні

або слабополярні). 

Атоми Карбону в моле-

кулах сполучені в 

різноманітні ланцюги.

Валентність Карбону IV.

Відсутні прості речови-

ни.

Мають молекулярну,

атомну й йонну будову,

хімічні зв'язки: ковален-

тні, йонні, металічні. 

Валентність Карбону ІІ

і IV. Є простими і 

складними речовинами.

 

 

 

 

 

Фізичні

властивості:

1. Температура

плавлення й

 кипіння

Низькі, бо переважно

мають молекулярні 

кристалічні ґратки

 

Високі, бо переважно

атомні й йонні кристалічні

ґратки, менше - молеку-

лярні

2. Горючість

 

 

Усі горять з утворенням

вуглекислого газу й води,

реакції екзотермічні

Горять не всі речовини,

реакції екзотермічні

й ендотермічні

3. Розчинність

у воді

 

 

Майже не розчинні у

воді, але добре розчи-

няються в органічних 

розчинниках

Чимало речовин добре

розчиняється у воді

 

 

4. Електро-

провідність

 

 

Діелектрики, зазвичай

їхні розчини є

неелектролітами

 

Більшість добре проводять

електричний струм, їхні

розчини і розплави є

електролітами

Вправа 142. Зобразіть структурні формули молекул органічних сполук із такими хімічними формулами:

C2H2

Н С

Ξ

С Н

CH3OH

    Н        
           
Н С O Н
           
    Н        

CHCl3

    Сl    
       
Н С Сl
       
    Сl    

С2Н3Br

Н           Br
  \        
    С = С    
        \  
Н           Н

CH3NH2.

    Н       Н
         
Н С N    
        \  
    Н       Н

Вправа 143. Назвіть нові матеріали, поява яких пов’язана, на вашу думку, з досягненнями органічної хімії. Пластмаса, поліетилен, тефлон, капрон, синтетичний каучук тощо.

 

Вправа 144. Обчисліть масові частки елементів:

а) у мурашиній кислоті НСООН;

Обчислюємо масову частку елементів у сполуках за формулою:

w(Е)=n•Ar(Е)/Mr(сполуки), де w(E) - масова частка; n — число атомів елемента; Аг(Е) — відносна атомна маса елемента; Мг(сполуки) — відносна молекулярна (формульна) маса сполуки. 

Мr(HCOOH) =Ar(C)+2•Ar(H)+2•Ar(O)=12+2•1+2•16=46

w(H)=2•Ar(H)/Mr(HCOOH)=2•1/46=0,04 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 4%.

w(C)=Ar(C)/Mr(HCOOH)=12/46=0,26 або 26%.

Масову частку Оксигену можна знайти так:

w(O)=100% - (4%+26%)=100% - 30% = 70%

або так:

w(O)=1 - (0,04+0,26)=1-0,30=0.7

чи так:

w(О)=2•Ar(О)/Mr(HCOOH)=2•16/46=0,7 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 70%.

Відповідь: w(H)=0,04 або 4%, w(C)=0,26 або 26%, w(О)=0,7 або 70%.

б) у метиловому спирті СН3ОН.

Мr(СH3OH) =Ar(C)+4•Ar(H)+Ar(O)=12+4•1+16=32

w(H)=4•Ar(H)/Mr(CН3OH)=4•1/32=0,125 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 12,5%.

w(C)=Ar(C)/Mr(CН3OH)=12/32=0,375 або 37,5%.

Масову частку Оксигену можна знайти так:

w(O)=100% - (12,5%+37,5%)=100% - 50% =50%

або так:

w(O)=1 - (0,125+0,375)=1-0,5=0.5

чи так:

w(О)=Ar(О)/Mr(СН3OH)=16/32=0,5 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 50%.

Відповідь: w(H)=0,125 або 12,5%, w(C)=0,375 або 37,5%, w(О)=0,5 або 50%.

 

Вправа 145. Яку хімічну формулу має галогеновмісна органічна сполука з відносною молекулярною масою 121, якщо її молекула містить два атоми Хлору і два атоми іншого галогену?

Відомо: Mr(CCl2E2)=121. Знайти: елемент Е-?

Розв'язування:

І спосіб

Відносну атомну масу невідомого елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси:

Mr(СCl2E2)=Ar(C)+2Ar(Cl)+2Ar(E), звідси

2Ar(E)=Mr(Cl2E2)-Ar(C)-2Ar(Cl)

Ar(E)=(Mr(Cl2E2)-Ar(C)-2Ar(Cl)):2

Ar(E)=(121-12-235,5):2=19,

Отже, шуканим елементом є Флуор.

ІІ спосіб

Приймемо Ar(E) за х, тоді Mr(СCl2E2)=Ar(C)+2Ar(Cl)+2Ar(E)=12+235,5+2х. Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

12+235,5+2х=121

2х=121-71-12

2х=38

х=38:2

х=19

Отже, шуканим елементом є Флуор.

Відповідь: формула галогеновмісної органічної речовини CCl2F2

Інші завдання дивись тут...

  • п
    клас
    15 листопада 2023 06:53