Інші завдання дивись тут...

Вправа 163. Які сполуки називають ненасиченими вуглеводнями? 

Ненасичені вуглеводні — це вуглеводні, у молекулах яких атоми Карбону сполучені не лише простими, а й кратними (подвійними, потрійними) зв’язками.

 

Вправа 164. Порівняйте етилен та ацетилен і заповніть таблицю:

Хімічна формула етилену С2Н4.

Електронна і структурна формули молекули етилену:

Н : С :: С : Н   Н С = С Н
    ..   ..                
    Н   Н           Н   Н    

Хімічна формула ацитилену С2Н2.

Електронна і структурна формули молекули ацетилену:

Н : С

::

..

С : Н   Н С С Н
  етилен ацитилен

Фізичні

властивості

безбарвний газ

зі слабким запахом,

трохи легший за повітря, 

погано розчиняється у

воді. За температури

–104 °С і нормального

тиску перетворюється

на рідину.

безбарвний газ

майже без запаху,

легший за повітря,

погано розчиняється

у воді. За температури

–84 °С і нормального

тиску зріджується.

 

Вправа 165. Охарактеризуйте будову молекули:

а) етилену; Гідроген одновалентний хімічний елемент, а Карбон в органічних сполуках - чотиривалентний. У молекулі етилену С2Н4 два неспарених електрони кожного атома Карбону беруть участь в утворенні двох спільних електронних пар; виникає подвійний зв’язок С=С. Інші два електрони кожного атома Карбону утворюють спільні електронні пари з двома атомами Гідрогену, внаслідок чого реалізуються прості ковалентні зв’язки С–Н. Усі атоми молекули перебувають на одній площині, а кути між лініями, що з’єднують центри атомів, становлять 120°:  

б) ацетилену. Гідроген одновалентний хімічний елемент, а Карбон в органічних сполуках - чотиривалентний. У молекулі ацетилен С2Н2 потрійний зв’язок С≡С зумовлений трьома спільними електронними парами, утвореними за участю трьох електронів кожного атома Карбону, а простий ковалентний зв’язок С–Н — електронною парою, спільною для атомів Карбону і Гідрогену. Центри всіх атомів молекули перебувають на прямій лінії:

Вправа 166. Який газ важчий — етилен чи ацетилен? Етилен

D=Mr1/Mr2, де Mr1, Mr2 - відносні молекулярні маси газів, а D - відносна густина.

Mr(C2H4)=2•Ar(C)+4•Ar(H)=2•12+4•1=28

Mr(C2H2)=2•Ar(C)+2•Ar(H)=2•12+2•1=26

DC2H2(C2H4)=Mr(C2H4)/Mr(C2H2)=28/26=1,1

У скільки разів? у 1,1 разів.

 

Вправа 167. Обчисліть густину етилену (за н. у.) та його відносну густину за повітрям.

Густина обчислюється за формулою ρ=M/VМ, де VM - постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль, a M=Mr г/моль.

Mr2Н4)=2•Аr(C)+4•Аr(Н)=2•12+4•1=28,

ρ(С2Н4)=28 г/моль : 22,4 л/моль = 1,25 г/л.

D=Mr1/Mr2, де Mr1, Mr2 - відносні молекулярні маси газів, а D - відносна густина.

Mr(C2H4)=2•Ar(C)+4•Ar(H)=2•12+4•1=28

Mr(повітря)=29

Dповітря(C2H4)=Mr(C2H4)/Mr(повітря)=28/29=0,966

Відповідь: ρ(С2Н4)=1,25 г/л, Dповітря(C2H4)=0,966

 

Вправа 168. Знайдіть масові частки елементів в ацетилені.

Масову частку елемента у сполуці обчислюємо за формулою

w(елемента)=n•Ar(елемента)/Mr(сполуки), де w(E) - масова частка; n — число атомів елемента; Аг(Е) — відносна атомна маса елемента; Мг(сполуки) — відносна молекулярна (формульна) маса сполуки. 

w(С)=2•Ar(С)/Mr2Н2)=2•12/(2•12+2•1)=24/26=0,923 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 92,3%

Масову частку Гідрогену знаходимо так:

100% - 92,3%=7,7 %

або так:

1 - 0,923=0,077

чи так:

w(Н)=2•Ar(Н)/Mr2Н2)=2•1/(2•12+2•1)=2/26=0,077 або 7,7%

Відповідь: w(С)=0,923 або 92,3%, w(Н)=0,077 або 7,7%.

 

Вправа 169. Обчисліть об’ємні частки метану й етену в їх суміші, якщо середня молярна маса суміші становить 25,6 г/моль.

Відомо: М(суміші)=25,6 г/моль. Знайти: φ(CH4)-?, φ(C2H4)-?

Розв'язування:

М(суміші)=φ1М12М2, де φ1,φ2 -об'ємні частки компонентів газової суміші, М1- молярні маси компонентів суміші, М(суміші)-середня молярна маса суміші.

M(CH4)=Ar(C)+4Ar(H)=12+41=16 г/моль, 

M(C2H4)=2Ar(C)+4Ar(H)=212+41=28 г/моль

Нехай об'ємна частка метану φ(CH4)=х, тоді об'ємна частка етену φ(C2H4)=1-х, підставивши змінні у формулу, отримуємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його.

25,6 = 16х + 28(1-х)

25,6 = 16х + 28 - 28х

28х - 16х = 28 - 25,6

12х = 2,4

х = 2,4 : 12

х = φ(CH4)=0,2 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 20%.

φ(C2H4)=1-0,2 = 0,8 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 80%.

Відповідь: φ(CH4)=0,2 або 20%, φ(C2H4)=0,2 або 20%.

Інші завдання дивись тут...

  • алиса
    спасибо, очень полезный сайт)
    7 лютого 2022 14:39