Інші завдання дивись тут...

Вправа 189. Збільшується, зменшується чи залишається постійним сумарний об’єм речовин унаслідок таких перетворень (вода утворюється у вигляді пари):

а) СН4 + 2О2 -> СО2 + 2Н2О; Залишається постійним

Сума коефіцієнтів біля реагентів 1+2=3, а сума коефіцієнтів біля продуктів реакції 1+2=3. Якщо сума коефіцієнтів в обох частинах однакова, то однаковим є сумарний об'єм речовин. 

б) С2Н4 + 3О2 -> 2СО2 + 2Н2О; Залишається постійним

Сума коефіцієнтів біля реагентів 1+3=4, а сума коефіцієнтів біля продуктів реакції 2+2=4. Якщо сума коефіцієнтів в обох частинах однакова, то однаковим є сумарний об'єм речовин. 

в) 2С2Н2 + 5О2 -> 4СО2 + 2Н2О? Зменшується

Сума коефіцієнтів біля реагентів 2+5=7, а сума коефіцієнтів біля продуктів реакції 4+2=6. Оскільки 7>6, реакція супроводжується зменшенням сумарного об'єму речовин.

 

Вправа 190. Який об’єм кисню витрачається на згоряння 2 л етилену? 

Відомо: V(C2H4)=2 л. Знайти: V(O2)-?

Розв'язування:

І спосіб

Складаємо рівняння реакції: С2Н4 + 3O2 -> 2СO2 + 2Н2O.

Розраховуємо об’єм кисню. 

На згоряння 1 л етилену витрачається 3 л кисню, тоді

на згоряння 2 л етилену — х л кисню;

х = V(О2) = 2 л • 3 л : 1 л = 6 л.

ІІ спосіб

Складаємо рівняння реакції: С2Н4 + 3O2 -> 2СO2 + 2Н2O.

Співвідношення об’ємів реагуючих газів, згідно з хімічним рівнянням, становить V(C2H4):V(О2)=1:3, тому

V(O2)=3V(C2H4)=3 • 2 л=6 л

Відповідь: V(О2) = 6 л

 

Вправа 191. За нормальних умов змішали 1 л етану і 5 л кисню. Суміш газів підпалили. Які гази було виявлено після реакції і приведення умов до початкових? Обчисліть об’єм кожного із цих газів.

Складаємо рівняння реакції: 2С2Н6 + 7O2 -> 4СO2 + 6Н2O.

Знаходимо об'єм кисню, що прореагував.

Співвідношення об’ємів реагуючих газів, згідно з хімічним рівнянням, становить V(C2H6):V(О2) = 2:7=1:3,5, тому

V(O2)=3,5V(C2H6)=3,5 • 1 л=3,5 л

Знаходимо об'єм вуглекислого газу.

Співвідношення об’ємів етану і вуглекислого газу, згідно з хімічним рівнянням, становить V(C2H6):V(СО2)=2:4=1:2, тому

V(СO2)=2V(C2H6)=2 • 1 л=2 л

Після реакції буде виявлено вуглекислий газ і залишиться кисень. За н.у. (температура 00С) вода буде рідиною.

Обчислюємо об'єм кисню, що залишиться після реакції:

Vзалишок(O2)=5 л - 3,5 л = 1,5 л.

Відповідь: V(СO2)=2 л, Vзалишок(O2)=1,5 л.

 

Вправа 192. Після реакції в 40 мл суміші кисню і водню залишилося 10 мл кисню. Які об’єми кисню і водню були до реакції?

Складаємо рівняння реакції: 2Н2 + O2 = 2Н2O

За умовою задачі залишилося 10 мл кисню, тому в реакцію вступили водень та кисень загальним об'ємом 40 мл - 10 мл = 30 мл.

Співвідношення об’ємів реагуючих газів, згідно з хімічним рівнянням, становить V(H2):V2)=2:1, разом 2+1=3 частини.

30 мл : 3 = 10 мл - припадає на 1 частину або об'єм кисню.

10 мл • 2 = 20 мл - припадає на 2 частини або об'єм водню.

Залишилося 10 мл і прореагувало 10 мл кисню, тому до реакції було

10 мл + 10 мл = 20 мл кисню.

Відповідь: до реакції було 20 мл кисню і 20 мл водню. 

 

Вправа 193. У якому об’ємному співвідношенні потрібно змішати вуглеводень і повітря, щоб їх було достатньо для перебігу реакції С5Н12 + O-> СO2 + H2O? Вважайте, що об’ємна частка кисню в повітрі становить 20%.

Складаємо рівняння реакції: С5Н12 + 8O-> 5СO2 + 6H2O 

Співвідношення об’ємів реагуючих газів, згідно з хімічним рівнянням, становить V5H12):V2)=1:8.

У повітрі кисню близько 20% за об'ємом (або 1/5 частина), тому повітря треба взяти у 5 разів більшого об'єму, тобто 85 = 40.

Отже, вуглеводень і повітря треба змішати в об'ємному співвідношенні 1:40.

Відповідь: V(C5H12):V(повітря)=1:40

 

Вправа 194. Який об’єм кисню витратиться на спалювання 200 мл суміші водню та карбон (ІІ) оксиду? 

Складаємо рівняння реакції:

2Н2 + O2 = 2Н2O

2CO + O2 = CO2

Співвідношення об’ємів реагуючих газів, згідно з хімічними рівняннями, становить 2:1, тобто на спалювання будь-якого об'єму реагуючих речовин кисню витрачається у 2 рази менше, тому V(O2)=200 мл:2=100 мл.

 

Вправа 195. Під час згоряння в кисні одного об’єму вуглеводню утворюються два об’єми вуглекислого газу й один об’єм водяної пари. Знайдіть формулу вуглеводню. (Усно.) 

Складемо рівняння реакції у загальному випадку:

 1 об’єм               2 об’єм    1 об’єм

Співвідношення об’ємів газів, які реагують і утворюються в результаті реакцій, відповідає коефіцієнтам у рівняннях, тому х=2, а у/2=1, звідси у=12=2, тому формула має вигляд С2Н2.

Відповідь: С2Н2.

 

Вправа 196. При повному згорянні 10 мл газуватого вуглеводню утворилося 40 мл вуглекислого газу і 50 мл водяної пари. Об’єми газів виміряні за однакових умов. Виведіть формулу вуглеводню. (Усно.)

Співвідношення об'ємів вуглеводню, вуглекислого газу і водяної пари

V(CxHy):V(CO2):V(H2O)=10:40:50=1:4:5

Складаємо рівняння реакції у загальному випадку:

 1 об’єм              4 об’єми   5 об’ємів

Співвідношення об’ємів газів, які реагують і утворюються в результаті реакцій, відповідає коефіцієнтам у рівняннях, тому х=4, а у/2=5, звідси у=25=10, тому формула має вигляд С4Н10.

Відповідь: С4Н10.

 

Вправа 197. Яка формула газуватого вуглеводню, якщо внаслідок його спалювання утворюється вдвічі більший об’єм вуглекислого газу, а густина вуглеводню за нормальних умов становить 1,34 г/л?

Відомо: вуглеводень СхНуV(CxHy):V(CO2)=1:2, ρ=1,34 г/л. 

Знайти: CxHy-?

Розв'язування.

Складаємо рівняння реакції у загальному випадку:

1 об'єм               2 об'єми

Співвідношення об’ємів газів, які реагують і утворюються в результаті реакцій, відповідає коефіцієнтам у рівняннях, тому х=2, отже, формулу вуглеводню можна записати у вигляді: С2Ну. 

З формули обчислення густини ρ=M/VМ, де VM - постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль, знаходимо молярну масу M=ρVМ, 

M(C2Hy)=ρ(C2Hy)VM=1,34 г/л22,4 л/моль=30 г/моль, Mr(C2Hy)=30

Mr(C2Hy)=2Ar(C)+yAr(H)=212+y1=24+y. Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його.

24+у=30,

у=30-24

у=6

Отже, формула вуглеводню С2Н6.

Інші завдання дивись тут...