Інші завдання дивись тут...

Вправа 248. Які сполуки Карбону не зараховують до органічних сполук? Чадний і вуглекислий гази, карбонатну кислоту та її солі не зараховують до органічних сполук.

 

Вправа 249. Знайдіть відповідність (позначено однаковим кольором)

Назва сполуки Клас сполук

1) літій гідроксид;  

2) хром (ІІІ) гідроксид; 

3) етан; 

4) етанол; 

5) глюкоза.

а) основи; 

б) вуглеводні; 

в) спирти; 

г) амфотерні гідроксиди;

ґ) вуглеводи. 

Відповідь: 1-а, 2-г, 3-б, 4-в, 5-ґ.

 

Вправа 250. Неорганічні сполуки якого класу: 

а) подібні за складом, але різняться за хімічними властивостями; Оксиди (бінарні сполуки хімічних елементів, один з яких є Оксигеном) мають основні і кислотні властивості.

б) подібні за хімічними властивостями, але різняться за складом? Солі.

 

Вправа 251. Назвіть класи неорганічних сполук, кожний з яких об’єднує лише сполуки, утворені трьома елементами. Основи, амфотерні гідроксиди.

 

Вправа 252. Напишіть формули кількох сполук, кожна з яких утворена чотирма хімічними елементами. Na2[Zn(OH)2], NaHCO3, CaSO4•2H2O.

 

Вправа 253. Яких сполук, на вашу думку, існує більше — оксидів чи солей? Солей. 

Відповідь аргументуйте. Багатоманітність сполук обумовлена кількістю комбінацій хімічних елементів, з яких вони утворені. Солі утворені двома і більше хімічними елементами, а оксиди - тільки двома хімічними елементами, причому один з них є Оксигеном.

 

Вправа 254. Знайдіть відповідність: 

Назва речовини Будова

1) сірка; 

2) неон;  

3) пентан;  

4) барій бромід; 

5) сахароза; 

6) кальцій гідроксид.

а) йонна; 

б) молекулярна; 

в) атомна. 

 

Відповідь: 1, 3, 5 – б), 2 – в), 4, 6 – а). 

 

Вправа 255. Зіставте будову і хімічний зв’язок у таких парах сполук: 

а) гідроген сульфід, натрій сульфід; 

H2S – молекулярна будова, ковалентний полярний зв’язок. 

Na2S – йонна будова, йонний зв’язок.

б) калій гідроксид, калій йодид; 

KOH – йонна будова, йонний зв’язок (між йонами К+ і OH–) і ковалентний зв’язок (між атомами Оксигену та Гідрогену в гідроксид-іоні).

KI – йонна будова, йонний зв’язок. 

в) оцтова кислота, кальцій ацетат; 

CH3COOH – молекулярна будова, ковалентні полярні зв’язки.

(CH3COO)2Ca – молекулярна будова, ковалентні полярні зв’язки (у складному йоні CH3COO-) і йонний зв’язок (між катіоном Са2+  та Оксигеном в аніоні СН3СОО-.

г) етен, етин. 

CH2=CH2 – молекулярна будова, простий ковалентний зв’язок С–Н і подвійний зв’язок С=С .

CHΞCH – молекулярна будова, простий ковалентний зв’язок С–Н і потрійний зв’язок СΞС.

 

Вправа 256. Які типи хімічного зв’язку реалізуються в таких речовинах: 

а) ферум (ІІІ) ортофосфат;  Містить йонний зв’язок (між йонами Fe3+ і PO43–) і ковалентні зв’язки (між атомом Фосфору й атомами Оксигену в ортофосфат-іоні). 

в) магній гідроксид; Містить йонний зв’язок (між йонами Mg2+ і OH) і ковалентний зв’язок (між атомами Оксигену та Гідрогену в гідроксид-іоні).

б) карбон (IV) сульфід; Містить ковалентний полярний зв’язок.

г) етиловий спирт? Містить ковалентні полярні зв’язки, водневі зв’язки.

 

Вправа 257. Складіть відповідні хімічні рівняння  та вкажіть типи та особливості перебігу таких реакцій: 

а) взаємодія кальцій карбонату з нітратною кислотою; 

CaCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O + CO2↑- реакція обміну з наступним розкладанням нестійкої карбонатної кислоти. 

б) взаємодія свинцю з розчином калій гідроксиду; 

Pb + KOH +2H2O =  K2[Pb(OH)4] + H2↑ - реакція заміщення.

в) перетворення етилену на поліетилен; 

nCH2=CH2 -> (-CH-CH-)n  - реакція полімеризації.

Інтервал значень n для зразка полімеру залежить від умов здійснення реакції полімеризації — температури, тиску, каталізатора.

г) перетворення целюлози на вуглець і водяну пару.

(C6H10O5)n -> 6nC + 5nH2O – реакція термічного розкладу (обвуглення).

 

Вправа 258. Перетворіть схеми окисно-відновних реакцій на хімічні рівняння за допомогою методу електронного балансу:  

а) H2S + O2 → SO2 + H2O; 

H2+1S-2 + O20 → S+4O2-2 + H2+1O-2

Атоми двох елементів – Сульфуру і Оксигену – змінили свої ступені окиснення.

Відновник S-2 - 6e -> S+4     6│12│2  

Окисник O20 + 4e -> 2O-2    4│   │3

Числа в останньому стовпчику — 2 і 3 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів:

2S-2 - 12e -> 2S+4

3O20 + 12e -> 6O-2

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

2S-2+ 3O20 -> 2S+4 + 6O-2 

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції (зверніть увагу: чотири атоми О-2 вже є у складі SO2, тому біля Н2О пишемо коефіцієнт 2). 

2H2S + 3O2  = 2SO2 + 2H2O

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. Число атомів Гідрогену в обох частинах однакове: по 4 атоми.

б) S + HNO3 (конц.) → H2SO4 + NO2↑ + H2O; 

S0 + H+1N+5O3-2 -> H2+1S+6O4-2 + N+4O2-2 + H2+1O-2

Атоми двох елементів – Сульфуру і Нітрогену – змінили свої ступені окиснення.

Відновник S0 - 6e -> S+6       6│6│1

Окисник N+5 + 1e -> N+4      1│  │6

Числа в останньому стовпчику — 1 і 6 — це коефіцієнти в схемах відповідних процесів:

S0 - 6e -> S+6

6N+5 + 6e -> 6N+4 

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

S0 + 6N+5 -> S+6 + 6N+4

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції:

S + 6HNO3 = H2SO4 + 6NO2 + H2O

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. У нашому випадку це Гідроген: число атомів Гідрогену в обох частинах різне, урівнюємо його, тому біля Н2О записуємо коефіцієнт 2. 

S + 6HNO3 = H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

Число атомів Оксигену в обох частинах однакове: по 18 атомів.

в) Al + HNO3 (розб.) → Al(NO3)3 + N2O↑ + H2O.

Al0 + H+1N+5O3-2 -> Al+3(N+5O3)3-2  + N+4O2-2 + H2+1O-2

Атоми двох елементів – Алюмінію і Нітрогену – змінили свої ступені окиснення.

Відновник Al0 - 3e -> Al+3       3│3│1

Окисник N+5 + 1e -> N+4        1│ │3

Числа в останньому стовпчику — 1 і 3 — це коефіцієнти в схемах відповідних процесів:

Al0 - 3e -> Al+3

3N+5 + 3e -> 3N+4 

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

Al0 + 3N+5 -> Al+3 + 3N+4

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції (зверніть увагу: коефіцієнт 3 стосується лише NO2, тому що частина атомів Нітрогену в йоні NO3 не відновилась, а увійшла до складу солі — алюміній нітрату. Обчислюємо загальну кількість атомів Нітрогену в правій частині рівняння: їх є 6 (3 + 3). Отже, перед формулою нітратної кислоти ставимо коефіцієнт 6.

Al + 6HNO3 = Al(NO3)3 + 3NO2 + H2

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. У нашому випадку це Гідроген: число атомів Гідрогену в обох частинах різне, урівнюємо його, тому біля Н2О записуємо коефіцієнт 3.

Al + 6HNO3 = Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2

Число атомів Оксигену в обох частинах однакове: по 18 атомів.

Інші завдання дивись тут...