Інші завдання дивись тут...

Вправа 259. Запишіть по два рівняння реакцій, які відбуваються з утворенням солей, між такими речовинами:

а) металом і неметалом;

Mg + Cl2 = MgCl2

Ca + S = CaS

б) двома оксидами.

CaO + CO2 = CaCO3

Na2O + SO3 = Na2SO4

 

Вправа 260. Оксиди яких типів реагують з водою? З водою реагують кислотні оксиди (виняток SiO2) і основні оксиди (оксиди лужних і лужноземельних елементів), в результаті реакції утворюються розчинні у воді основи (луги) і оксигеновмісні кислоти.

Чи можна в такий спосіб добути будь-яку основу, амфотерний гідроксид, кислоту? У такий спосіб не можна добути нерозчинну основу і безоксигенову кислоту.

 

Вправа 261. Відповідно до наведених схем перетворень складіть рівняння реакцій і вкажіть умови їх здійснення:

а) Si → SiO2 → Na2SiO3 → H2SiO3;

Si + O2 = SiO2

SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O

Na2SiO3 + HCl = 2NaCl + H2SiO3

б) Mg → MgO → MgSO4 → Mg3(PO4)2;

2Mg + O2 = 2MgO

MgO + H2SO4 =MgSO4 + H2O

3MgSO4 + 2Na3PO4 = 3Na2SO4 + Mg3(PO4)2

в) СН4 → СО2 → Na2СO3 → ВаСО3;

CH4 + 2O2 = CO2↑ + 2H2O

CO2 + Na2O = Na2CO3

Na2CO3 + 2HCl  = 2NaCl + H2O + CO2

г) СН3СООH → (СН3СОО)2Cu → (СН3СОО)2Ва;

2СН3СООH + CuO = (СН3СОО)2Cu + H2O

(СН3СОО)2Cu + Ba(OH)2 = (СН3СОО)2Ва + Cu(OH)2

ґ) Pb(OH)2 → PbO → Pb(NO3)2 → PbS;

Pb(OH)2↓ = PbO + H2O

PbO + 2HNO3 = Pb(NO3)2 + H2O

Pb(NO3)2 + Na2S = PbS↓ + 2NaNO3

д) CrCl3 → Cr(OH)3 → K3[Cr(OH)6] → Cr2(SO4)3.

CrCl3 + 3NaOH = Cr(OH)3↓ + 3NaCl

Cr(OH)3 + 3KOH = K3[Cr(OH)6]

2K3[Cr(OH)6] + 6H2SO4 = 3K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 12H2O

 

Вправа 262. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення речовин, утворених Купрумом:

сіль 1 → гідроксид → оксид → сіль 2 → сіль 3 → метал.

CuBr2 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + 2NaBr

Cu(OH)2↓ = CuO + H2O

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O

CuSO4 + BaCl2 = CuCl2 + BaSO4

CuCl2 + Zn = ZnCl2 + Cu↓

 

Вправа 263. Складіть йонно-молекулярні рівняння реакцій, які відбуваються згідно з наведеними схемами перетворень:

а) Ве(OH)2 → [Ве(OH)4]2– → Ве2+;

Ве(OH)2 + 2NaOH = Na2[Ве(OH)4]

Ве(OH)2↓ + 2Na+ + 2OH- = 2Na+ + [Ве(OH)4]2-

Ве(OH)2↓ +  2OH- = [Ве(OH)4]2-

 

Na2[Ве(OH)4] + 4HCl = 2NaCl + BeCl2 + 4H2O

2Na+ + [Ве(OH)4]2- + 4H+ + 4Cl- = 2Na+ + 2Cl- + Be2+ + 2Cl- + 4H2O

4H+ + [Ве(OH)4]2- = Be2+ + 4H2O

 

б) Fe2O3 → Fe3+ → Fe(OH)3 → Fe3+ → FePO4.

Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 6H+ + 6Cl- = 2Fe3+ + 6Cl- + 3H2O

Fe2O3 + 6H+ = 2Fe3+ + 3H2O

 

FeCl3 + 3NaOH = 3NaCl + Fe(OH)3

Fe3+ + 3Cl- + 3Na+ + 3OH- = 3Na+ + 3Cl- + Fe(OH)3

Fe3+ + 3OH- =  Fe(OH)3

 

Fe(OH)3↓ + 3HNO3 = Fe(NO3)3 + 3H2O

Fe(OH)3↓ + 3H+ + 3NO3- = Fe3+ + 3NO3- + 3H2O

Fe(OH)3↓ + 3H+ = Fe3+ + 3H2O

 

FeCl3 + Na3PO4 = 3NaCl + FePO4

Fe3+ + 3Cl- + 3Na+ + PO43- = 3Na+ + 3Cl- + FePO4

Fe3+ + PO43- = FePO4

 

Вправа 264. Запропонуйте якомога більше способів добування магній ацетату і напишіть відповідні хімічні рівняння.

2CH3COOH + Mg = (CH3COO)2Mg + H2

2CH3COOH + MgO = (CH3COO)2Mg + H2O

2CH3COOH + Mg(OH)2 = (CH3COO)2Mg + 2H2O

2CH3COOAg + MgS = (CH3COO)2Mg + Ag2S↓

2CH3COOH + MgCO3 = (CH3COO)2Mg + CO2↑ + H2O

 

Вправа 265. Обґрунтуйте відповідь, навівши хімічні рівняння в молекулярній та йонно-молекулярній формах, на таке запитання: чи взаємодіє плюмбум (ІІ) ацетат:

а) з алюміній сульфатом; Взаємодіє, оскільки один із продуктів реакції є нерозчинною сполукою.

3(CH3COO)2Pb + Al2(SO4)3 = 2(CH3COO)3Al + 3PbSO4

6CH3COO- + 3Pb2+ + 2Al3+ + 3SO42- = 6CH3COO- + 2Al3+ + PbSO4

3Pb2+ + 3SO42- = PbSO4

б) із барій нітратом; Не взаємодіє, бо не відбувається зв'язування йонів, оскільки продуктами реакції є сильні електроліти.

в) із натрій гідроксидом; Взаємодіє, оскільки один із продуктів реакції є нерозчинною сполукою.

(CH3COO)2Pb + 2NaOH = 2CH3COONa + Pb(OH)2

2CH3COO- + Pb2+ + 2Na+ + 2OH- = 2CH3COO- + 2Na+ + Pb(OH)2

Pb2+ + 2OH- = Pb(OH)2

г) із хлоридною кислотою? Взаємодіє, оскільки один із продуктів реакції є малорозчинною сполукою.

(CH3COO)2Pb + 2HCl = 2CH3COOH + PbCl2

 

Вправа 266. Залізо повільно взаємодіє з розчином ферум (ІІІ) сульфату, а цинк не реагує з розчином цинк сульфату. Як це пояснити? У першому випадку, на відміну від другого, відбувається окисно-відновна реакція під час якої атоми Феруму заліза віддають свої електрони атомам Феруму, що містяться в солі, таким чином ступені окиснення Феруму змінюються з +3 (вища ступінь) та 0 (нижча ступінь) на +2 (проміжна ступінь)

Запишіть рівняння відповідної реакції.

Fe0 + Fe2+3(SO4)3 = 3Fe+2SO4

 

Вправа 267. Розчин сульфур (IV) оксиду вступає в реакцію з розчином сірководню. Одним із продуктів реакції є сірка. Складіть хімічне рівняння, укажіть тип реакції та охарактеризуйте ролі реагентів у ній.

SO2 + 2H2S = 3S + 2H2O

S+4O2 + 2H2S-2 = 3S0 + 2H2O – міжмолекулярна окисно-відновна реакція. Сірководень (за рахунок атомів Сульфуру в ступені окиснення -2) є  відновником, а Сульфур (IV) оксид (за рахунок атомів Сульфуру в ступені окиснення +4) – окисником.

Cкладіть рівняння окисно-відновної реакції методом електронного балансу.

SO2 + H2S -> S + H2O

S+4O2 + H2S-2 -> S0 + H2O

Відновник S-2 - 2e -> S0       2│4│2 процес окиснення

Окисник S+4 + 4e -> S0        4│ │1 процес відновлення

Числа в останньому стовпчику — 1 і 2 — це коефіцієнти в схемах відповідних процесів:

2S-2 - 4e -> 2S0

S+4 + 4e -> S0 

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

2S-2 + S+4 -> 3S0

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції 

SO2 + 2H2S = 3S + H2O

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. У нашому випадку це Гідроген: число атомів Гідрогену в обох частинах різне, урівнюємо його, тому біля Н2О записуємо коефіцієнт 2.

SO2 + 2H2S = 3S + 2H2O

Число атомів Оксигену в обох частинах однакове: по 2 атоми.

Інші завдання дивись тут...