Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Позначте молекулярну формулу етанолу.

А С2Н6О2

Б С2Н4О

В С2Н6О

Г С3Н8О3

Відповідь: В.

СН3-СH2-ОН, або С2H6O

 

Вправа 2. Позначте формулу спирту з характерним запахом.

А С3Н8О3 Б С2Н5ОН В С3Н8О Г С4Н9О

Відповідь: Б.

 

Вправа 3. Обчисліть і вкажіть масову частку Карбону в етанолі.

А 51,97 %

Б 52,37 %

В 51,2 %

Г 52,17 %

Відповідь: Г.

Відомо: C2H6О   Знайти: ω(C)-?

Розв'язування:

Mr(C2H6О)=2•Ar(C)+6•Ar(H)+Ar(О)=2•12+6•1+16=46

ω(C)=2•Ar(C)/Mr(C2H6О)=4•12/46=0,5217, або 52,17%.

 

Вправа 4. Обчисліть і вкажіть об’єм кисню (н.у.), витраченого на згоряння етанолу масою 145,83 г.

А 213,04 л Б 215,07 л В 217,05 л Г 216,02 л

Відповідь: А

Відомо: m(С2Н6О)=145,83 г. Знайти: V(O2)-?

Розв'язування.

I спосіб

Записуємо рівняння реакції:

     145,83 г     x л  

     С2H6O  +   3O2 = 2CO2   + 3H2

       46 г       322,4 л

Mr2H6O)=2Ar(С)+6Ar(Н)+Ar(О)=212+61+16=46, 

M(С2H6O)=46 г/моль. Маса 1 моль=46 г.

х = 145,83 г • 322,4 л : 46 г

х = V(O2)=213,04 л

II спосіб

Mr2H6O)=2Ar(С)+6Ar(Н)+Ar(О)=212+61+16=46, M(С2H6O)=46 г/моль. 

v(С2H6O)=m(С2H6O) : M(С2H6O)=145,83 г : 46 г/моль=3,171 моль.

Записуємо рівняння реакції: С2H6O+3O2=2CO2+3H2O 

За рівняння реакції v(C2H6O):v(O2)=1:3, тому

v(О2)=3v(С2H6O)=33,171 моль=9,513 моль

V(O2)=v(O2)•VM=9,513 моль•22,4 л/моль=213,04 л

Відповідь: 213,04 л.

 

Вправа 5. На повне окиснення гліцеролу витрачено кисень об’ємом 15,68 л (н.у.). Обчисліть, яка маса гліцеролу згоріла та який об’єм карбон (ІV) оксиду (н.у.) утворився.

Відомо: V(O2)=15,68 л. Знайти: m(C3H8O3)-?, V(CO2)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

   х г        15,68 л      у л

  C3H8O3  +  5О2    =  3CO2 + 4H2O

   92 г       112 л       67,2 л            

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль гліцеролу C3H8O3 i 5 моль кисню О2 з утворенням 3 моль карбон (IV) оксиду CO2. За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, тоді 3 моль займуть утричі більший об'єм, тобто 67,2 л, а  5 моль займуть у 5 разів більший об'єм, тобто 112 л. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) гліцеролу й, відповідно, масу 1 моль.

Mr3H8O3)=3•Ar(C)+8•Ar(H)+3•Ar(O)=312+8•1+3•16=92,

M(C3H8O3)=92 г/моль. Маса 1 моль=92 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу гліцеролу.

х г/ 92 г = 15,68 л / 112 л, звідси

х г • 112 л = 15,68 л • 92 г

х = 15,68 л • 92 г : 112 л

х =m(C3H8O3)=12,88 г.

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду

15,68 л / 112 л = у л / 67,2 л, звідси

у г • 112 л = 15,68 л • 67,2 л

х = 15,68 л • 67,2 л : 112 л

х =V(CO2)=9,408 л

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини кисню об'ємом 15,68 л за формулою v=V/VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

v(O2)=V(O2) : VM=15,68 л : 22,4 л/моль=0,7 моль

Записуємо рівняння реакції: C3H8O3+5О2=3CO2+4H2O     

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль гліцеролу C3H8O3 i 5 моль кисню О2 з утворенням 3 моль карбон (IV) оксиду CO2, кількість речовини гліцеролу у 5 разів менша, а кількість речовини карбон (IV) оксиду у 3/5 рази більша, ніж кількість речовини кисню, тому 

v(C3H8O3)=v(О2):5=0,7 моль : 5 = 0,14 моль

v(CO2)=v(О2)3 : 5=0,7 моль  3 : 5 = 0,42 моль

Обчислюємо масу гліцеролу кількістю речовини 0,14 моль за формулою m=v•M, де

M=Mг/моль.

Mr3H8O3)=3•Ar(C)+8•Ar(H)+3•Ar(O)=312+8•1+3•16=92, 

M(C3H8O3)=92 г/моль.

m(С3H8O3)=v(С3H8O3)•M(С3H8O3)=0,14 моль • 92 г/моль=12,88 г

Обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду кількістю речовини 0,42 моль за формулою V=v•VM, де VM - постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

V(СO2)=v(СO2)•VM=0,42 моль•22,4 л/моль=9,408 л.

Відповідь: 12,88 г C3H8O3 і 9,408 л CO2.

 

Вправа 6. Обчисліть масу етанолу й об’єм кисню (н.у.), що вступили в реакцію повного окиснення, якщо утворився карбон(ІV) оксид об’ємом 336л.

Відомо: V(CO2)=336 л. Знайти: m(C2H6O)-?, V(O2)-?

Розв'язування.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

   х г          у л       336 л

  C2H6O  +  3О2    =  2CO2 + 3H2O

   46 г       67,2 л     44,8 л            

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль етанолу C2H6O i 3 моль кисню О2 з утворенням 2 моль карбон (IV) оксиду. За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, тоді 2 моль займуть удвічі більший об'єм, тобто 44,8 л, а 3 моль займуть утричі більший об'єм, тобто 67,2 л. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) етанолу й, відповідно, масу 1 моль.

Mr2H6O)=2•Ar(C)+6•Ar(H)+Ar(O)=212+6•1+16=46,

M(C2H6O)=46 г/моль. Маса 1 моль=46 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу етанолу.

х г / 46 г = 336 л / 44,8 л, звідси

х г • 44,8 л = 336 л • 46 г

х = 336 л • 46 г : 44,8 л

х =m(C2H6O)=345 г

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм кисню.

у л / 67,2 л = 336 л / 44,8 л, звідси

у л • 44,8 л = 67,2 л • 336 л

х = 67,2 л • 336 л : 44,8 л

х =V(O2)=504 л

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: C2H6O+3О2=2CO2+3H2O   

Обчислюємо кількість речовини карбон (IV) оксиду об'ємом 336 л за формулою v=V/VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

v(CO2)=V(CO2) : VM=336 л : 22,4 л/моль=15 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль етанолу C2H6O i 3 моль кисню О2 з утворенням 2 моль карбон (IV) оксиду CO2, кількість речовини етанолу удвічі менша, а кількість речовини кисню у 3/2 рази більша, ніж кількість речовини карбон (IV) оксиду, тому 

v(C2H6O)=v(CО2):2=15 моль : 2 = 7,5 моль

v(O2)=v(CО2• 3 : 2=15 моль  3 : 2 = 22,5 моль

Обчислюємо масу етанолу кількістю речовини 7,5 моль за формулою m=v•M, де

M=Mг/моль.

Mr2H6O)=2•Ar(C)+6•Ar(H)+Ar(O)=212+6•1+16=46,

M(C2H6O)=46 г/моль.

m(С2H6O)=v(С2H6O)•M(С2H6O)=7,5 моль • 46 г/моль=345 г

Обчислюємо об'єм кисню кількістю речовини 22,5 моль за формулою V=v•VM, де VM - постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

V(O2)=v(O2)•VM=22,5 моль•22,4 л/моль=504 л.

Відповідь: 1345 г C2H6O і 504 л O2.

 

Вправа 7. Обчисліть об’єм карбон (ІV) оксиду (н.у.) і масу води, що утворяться за повного згоряння гліцеролу масою 64,4 г. Якій кількості речовини відповідає така маса гліцеролу?

Відомо: m(C3H8O3)=64,4 г. Знайти: m(H2O)-?, V(СO2)-?

Розв'язування.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

      64,4 г                  x л      y г     

     C3H8O3  +  5О2    =  3CO2 + 4H2O

      92 г                   67,2 л   72 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль гліцеролу С3Н8О3 з утворенням 3 моль карбон (IV) оксиду СO2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л, а 3 моль займуть утричі більший об'єм, тобто 67,2 л.) і 4 моль води Н2O. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль гліцеролу і масу 4 моль води.

Mr3H8O3)=3•Ar(C)+8•Ar(H)+3•Ar(O)=312+8•1+3•16=92, 

M(C3H8O3)=92 г/моль. Маса 1 моль=92 г.

Mr2O)=2Ar(Н)+Ar(O)=21+16=18, M(Н2O)=18 г/моль.  

Маса 1 моль=18 г, а маса 4 моль=72 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду.

64,4 г / 92 г = х л / 67,2 л, звідси

х л • 92 г = 64,4 г • 67,2 л

х = 64,4 г • 67,2 л : 92 г

х =V(CO2)=47,04 л

За допомогою пропорції обчислюємо масу води.

64,4 г / 92 г = у г / 72 г, звідси

у г • 92 г = 64,4 г • 72 г

y = 64,4 г • 72 г : 92 г

y =m(H2O)=50,4 г

Обчислюємо кількість речовини гліцеролу масою 64,4 г за формулою v=m/M.

v(C3H8O3)=m(C3H8O3) : M(C3H8O3)=64,4 г : 92 г/моль=0,7 моль

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини гліцеролу масою 64,4 г за формулою v=m/M, де

M=Mrг/моль.

Mr3H8O3)=3•Ar(C)+8•Ar(H)+3•Ar(O)=312+8•1+3•16=92, 

M(C3H8O3)=92 г/моль.

v(С3H8O3)=m(С3H8O3):M(С3H8O3)=64,4 г : 92 г/моль=0,7 моль

Записуємо рівняння реакції: C3H8O3+5О2=3CO2+4H2O 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль гліцеролу С3Н8О3 з утворенням 3 моль карбон (IV) оксиду СO2 і 4 моль води Н2O, кількість речовини карбон (IV) оксиду утричі більша, а кількість речовини води у 4 рази більша, ніж кількість речовини гліцеролу, тому 

v(CO2)=3v(C3H8O3)=30,7 моль=2,1 моль

v(Н2О)=4v(C3H8O3)=40,7 моль=2,8 моль

Обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду кількістю речовини 2,1 моль за формулою V=v•VM, де VM - постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

V(СO2)=v(СO2)•VM=2,1 моль•22,4 л/моль=47,04 л.

Обчислюємо масу води кількістю речовини 2,8 моль за формулою m=v•M, де М=Мг/моль.

Mr2O)=2Ar(Н)+Ar(O)=21+16=18, M(Н2O)=18 г/моль

m(Н2O)=v(Н2O)•M(Н2O)=2,8 моль • 18 г/моль=50,4 г.

Відповідь: 47,04 л СO2; 50,4 г H2O, 0,7 моль C3H8O3.

Інші завдання дивись тут...

  • Тетяна
    очень хороший и правильный сайт, спасибо. Получаю всегда 12
    12 січня 2023 19:10