Інші ГДЗ дивись тут...

Відповіді і розв'язки до підручника 

Савчин М.М. "Хімія 9 клас",

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2017 року

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

Зміст 

§ 1. Основні класи неорганічних сполук  с.4

§ 2. Властивості основних класів неорганічних сполук с.8

§ 3. Хімічний зв’язок і будова речовини  с.14

Тема 1. Розчини

§ 4. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини с.19

§ 5. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок с.26

§ 6. Розчин та його компоненти. Розчинення як фізико-хімічний процес с.31

§ 7. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини с.37

§ 8. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Кристалогідрати с.43

§ 9. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти с.53

§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах с.58

Лабораторний дослід 1 с. 61

§ 11. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти с.64

§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій с.71

Лабораторний дослід 2, 3, 4  с. 75

Практична робота 1 с. 79

§ 13. Виявлення в розчині гідроксид-іонів і йонів Гідрогену. Якісні реакції та їх застосування с. 81

Лабораторний дослід 5, 6, 7, 8, 9, 10 с. 82-86

Практична робота 2 с. 89

Тема 2. Хімічні реакції

§ 14. Класифікація хімічних реакцій за кількістю та складом реагентів і продуктів реакцій с. 95

§ 15. Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники с. 100

§ 16. Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння с. 107

§ 17. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників с. 111

Лабораторний дослід 11 с. 114

§ 18. Оборотні й необоротні реакції с.. 116

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки Вуглеводні

§ 19. Особливості органічних сполук с. 125

§ 20. Метан як представник насичених вуглеводнів с. 129

§ 21. Гомологи метану, їхні молекулярні формули та назви с. 137

Лабораторний дослід 12 с. 140

§ 22. Етен (етилен) й етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів с. 143

§ 23. Об’ємні відношення газів у хімічних реакціях с. 148

§ 24. Поняття про полімери на прикладі поліетилену с. 151

§ 25. Поширення вуглеводнів у природі. Природні джерела вуглеводнів с. 156

§ 26. Поняття про спирти. Етанол і гліцерол с. 167

§ 27. Етанова (оцтова) кислота: фізичні та хімічні властивості, застосування с. 174

Практична робота 3 с. 178

§ 28. Поняття про вищі карбонові кислоти с.. 179

§ 29. Жири, їх біологічна роль с. 184

§ 30. Вуглеводи: глюкоза, сахароза с. 193

Лабораторний дослід 13 с. 194

§ 31. Вуглеводи: крохмаль, целюлоза с. 198

Лабораторний дослід 14 с. 199

Лабораторний дослід 15 с. 199

§ 32. Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери с. 204

Практична робота 4 с. 211

§ 33. Природні й синтетичні органічні сполуки с. 212

Тема 4. Узагальнення знань з хімії

§ 34. Будова речовин. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення с. 219

§ 35. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу с. 227

§ 36. Хімічна наука й виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені — творці хімічної науки с. 232

У всіх вправах сірим кольором даються відповіді,

а зеленим ― пояснення.

Інші ГДЗ дивись тут...