Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Укажіть групу карбонових кислот.

А –СООН Б –ОН В –СОН Г –С=О

Відповідь: А

 

Вправа 2. Укажіть назву класу речовин, до якого належить етанова кислота.

А одноатомні спирти 

В багатоатомні спирти

Б насичені вуглеводні

Г одноосновні карбонові кислоти

Відповідь: Г 

 

Вправа 3. Укажіть формулу етанової кислоти.

А СН3–СОН Б СН3–ОН В СН3–СООН Г СН3–СН3

Відповідь: В 

 

Вправа 4. Напишіть рівняння реакцій між етановою кислотою та:

а) кальцієм;

2CH3-COOH + Ca = (CH3-COO)2Ca + H2

б) барій гідроксидом;

2CH3-COOH + Ba(OH)2 = (CH3-COO)2Ba + 2H2O

в) натрій карбонатом.

2CH3-COOH + Na2CO3 = 2CH3-COONa + H2O + CO2

 

Вправа 5. Під час взаємодії етанової кислоти з магнієм виділився водень об’ємом 44,8 л (н.у.). Обчисліть масу етанової кислоти, що прореагувала.

Відомо: V(H2)=44,8 л. Знайти: m(CH3-COOH)-?

Розв'язування.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

       х г                                      44,8 л

  2CH3-COOH + Mg  (CH3-COO)2Mg + H2

      120 г                                     22,4 л            

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 2 моль етанової кислоти CH3-COOH з утворенням 1 моль водню Н2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л). Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) етанової кислоти й, відповідно, масу 2 моль.

Mr(CH3-COOH)=2•Ar(C)+4•Ar(H)+2•Ar(O)=212+4•1+2•16=60, 

M(CH3-COOH)=60 г/моль. Маса 1 моль=60 г, а маса 2 моль=120 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу етанової кислоти.

х г / 120 г = 44,8 л / 22,4 л, звідси

х г • 22,4 л = 120 г • 44,8 л

х = 120 г • 44,8 л : 22,4 л

х=m(CH3-COOH)=240 г

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини водню об'ємом 44,8 л за формулою v=V/VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

v(Н2)=V(Н2) : VM=44,8 л : 22,4 л/моль=2 моль

Записуємо рівняння реакції: 2CH3-COOH+Mg(CH3-COO)2Mg+H2

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 2 моль етанової кислоти CH3-COOH з утворенням 1 моль водню Н2, кількість речовини етанової кислоти удвічі більша, ніж кількість речовини водню, тому 

v(CH3-COOH)=2v(Н2)=22 моль=4 моль

Обчислюємо масу етанової кислоти кількістю речовини 4 моль за формулою m=v•M, де

M=Mг/моль.

Mr(CH3-COOH)=2•Ar(C)+4•Ar(H)+2•Ar(O)=212+4•1+2•16=60, 

M(CH3-COOH)=60 г/моль.

m(CH3-COOH)=v(CH3-COOH)•M(CH3-COOH)=4 моль • 60 г/моль=240 г

Відповідь: 240 г CH3-COOH.

 

Вправа 6. Обчисліть маси вихідних речовин, якщо в результаті реакції утворився натрій етаноат масою 73,8 г. Назвіть вихідні речовини.

Відомо: m(CH3-COONa)=73,8 г. Знайти: m(CH3-COOH)-?, m(Na)-?

Розв'язування.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

    x  г            у г        73,8 г

  CH3-COOH  +  Na  CH3-COONa  +  H2 

   60 г             23 г      82 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль етанової кислоти CH3-COOH i 1 моль натрію Na з утворенням 1 моль натрій етаноату CH3-COONa. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(CH3-COOH)=2•Ar(C)+4•Ar(H)+2•Ar(O)=212+4•1+2•16=60, 

M(CH3-COOH)=60 г/моль. Маса 1 моль=60 г

Mr(Na)=Ar(Na)=23M(Na)=23 г/моль. Маса 1 моль=23 г

Mr(CH3-COONa)=2•Ar(C)+3•Ar(H)+2•Ar(O)+Ar(Na)=212+3•1+2•16+23=82, 

M(CH3-COONa)=82 г/моль. Маса 1 моль=82 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу етанової кислоти.

x г / 60 г = 73,8 г / 82 г, звідси

х г • 82 г = 73,8 г • 60 г

х = 73,8 г • 60 г : 82 г

х = m(CH3-COOH)=54 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрію.

у г / 23 г = 73,8 г / 82 г, звідси

у г • 82 г = 73,8 г • 23 г

y = 73,8 г • 23 г : 82 г

y = m(Na)=20,7 г

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини натрій етаноату масою 73,8 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(CH3-COONa)=2•Ar(C)+3•Ar(H)+2•Ar(O)+Ar(Na)=212+3•1+2•16+23=82, 

M(CH3-COONa)=82 г/моль. 

v(CH3-COONa)=m(CH3-COONa) : M(CH3-COONa)=73,8 г : 82 г/моль=0,9 моль.

Записуємо рівняння реакції: CH3-COOH+NaCH3-COONa+H2

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль етанової кислоти CH3-COOH i 1 моль натрію Na з утворенням 1 моль натрій етаноату CH3-COONa, кількості речовин однакові. Отже, якщо у результаті реакції утворюється 0,9 моль етаноату, то в реакцію вступає така ж кількість речовини етанової кислоти і натрію, тому 

v(CH3-COOH)=v(Na)=v(CH3-COONa)=0,9 моль.

Обчислюємо масу заданої кількості речовини за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(CH3-COOH)=2•Ar(C)+4•Ar(H)+2•Ar(O)=212+4•1+2•16=60, 

M(CH3-COOH)=60 г/моль. 

m(CH3-COOH)=v(CH3-COOH)•M(CH3-COOH)=0,9 моль•60 г/моль=54 г.

Mr(Na)=Ar(Na)=23, M(Na)=23 г/моль. 

m(Na)=v(Na)•M(Na)=0,9 моль•23 г/моль=20,7 г.

Відповідь: 54 г CH3-COOH і 20,7 г Na; етанова кислота і натрій

 

Вправа 7. Натрій карбонат повністю прореагував з розчином етанової кислоти масою 500 г з масовою часткою кислоти 6%. Обчисліть маси натрій етаноату та води й об’єм газу (н.у.), що утворилися.

Відомо: m(розчину)=500 г, ω(CH3-COOH)=6%.

Знайти: m(CH3-COONa)-?, m(H2O)-?, V(CO2)-?

Розв'язування.

Знаходимо масу розчиненої речовини (етанової кислоти): 

m(CH3-COOH)=(m(розчину)•w(CH3-COOH)):100%=(500 г6%):100%=30 г.

I спосіб

Записуємо рівняння реакції:

    30  г                            х г           у г     z л

  2CH3-COOH + Na2CO3  2CH3-COONa + H2O + CO2 

    120 г                             164 г      18 г    22,4 л

Над формулами речовин записуємо знайдену масу етанової кислоти і шукані дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 2 моль етанової кислоти CH3-COOH з утворенням 2 моль натрій етаноату 

CH3-COONa, 1 моль води H2O і 1 моль вуглекислого газу CO2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л). Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(CH3-COOH)=2•Ar(C)+4•Ar(H)+2•Ar(O)=212+4•1+2•16=60, 

M(CH3-COOH)=60 г/моль. Маса 1 моль=60 г, а маса 2 моль=120 г.

Mr(CH3-COONa)=2•Ar(C)+3•Ar(H)+2•Ar(O)+Ar(Na)=212+3•1+2•16+23=82, 

M(CH3-COONa)=82 г/моль. Маса 1 моль=82 г, а маса 2 моль=164 г.

Mr(H2O)=2•Ar(Н)+Ar(O)=21+16=18, M(H2O)=18 г/моль. Маса 1 моль=18 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій етаноату.

30 г / 120 г = х г / 164 г, звідси

х г • 120 г = 164 г • 30 г

х = 164 г • 30 г : 120 г

х = m(CH3-COONa)=41 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу води.

30 г / 120 г = у г / 18 г, звідси

у г • 120 г = 18 г • 30 г

у = 18 г • 30 г : 120 г

у = m(Н2О)=4,5 г

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм вуглекислого газу.

30 г / 120 г = z л / 22,4 л, звідси

z л • 120 г = 22,4 л • 30 г

z = 22,4 л • 30 г : 120 г

z = V(СО2)=5,6 л

ІІ спосіб

Знаходимо масу розчиненої речовини (етанової кислоти): 

m(CH3-COOH)=(m(розчину)•w(CH3-COOH)):100%=(500 г6%):100%=30 г.

Обчислюємо кількість речовини етанової кислоти масою 30 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(CH3-COOH)=2•Ar(C)+4•Ar(H)+2•Ar(O)=212+4•1+2•16=60, 

M(CH3-COOH)=60 г/моль. 

v(CH3-COOH)=m(CH3-COOH) : M(CH3-COOH)=30 г : 60 г/моль=0,5 моль.

Записуємо рівняння реакції: 2CH3-COOH+Na2CO32CH3-COONa+H2O+CO2

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 2 моль етанової кислоти CH3-COOH з утворенням 2 моль натрій етаноату

CH3-COONa, 1 моль води H2O і 1 моль вуглекислого газу CO2, кількість речовини натрій етаноату однакова, а кількість речовини води і вуглекислого газу удвічі менша, ніж кількість речовини етанової кислоти, тому 

v(CH3-COONa)=v(CH3-COOH)=0,5 моль

v(H2O)=v(СO2)=v(CH3-COOH):2=0,5 моль:2=0,25 моль

Обчислюємо масу заданої кількості речовини за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(CH3-COONa)=2•Ar(C)+3•Ar(H)+2•Ar(O)+Ar(Na)=212+3•1+2•16+23=82, 

M(CH3-COONa)=82 г/моль.

m(CH3-COONa)=v(CH3-COONa)•M(CH3-COONa)=0,5 моль•82 г/моль=41 г.

Mr(H2O)=2•Ar(Н)+Ar(O)=21+16=18, M(H2O)=18 г/моль. 

m(H2O)=v(H2O)•M(H2O)=0,25 моль•18 г/моль=4,5 г.

Обчислюємо об'єм вуглекислого газу кількістю речовини 0,25 моль за формулою V=v•VM, де VM - постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

V(СO2)=v(СO2)•VM=0,25 моль•22,4 л/моль=5,6 л.

Відповідь: 41 г CH3-COONa, 4,5 г H2O і 5,6 л CO2.

Інші завдання дивись тут...