Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Сформулюйте визначення понять: «хімічний зв’язок», «ковалентний неполярний і полярний зв’язок», «йонний зв’язок».

Хімічний зв’язок — зв’язок, утворений на основі взаємодії між частинками речовини (атомами, молекулами, йонами), у результаті чого утворюються хімічно стійкі молекули чи кристали.

Ковалентний неполярний зв’язок — зв’язок, що утворюється між атомами неметалічних елементів з однаковою електронегативністю за рахунок спільних електронних пар, які розташовані симетрично від обох ядер атомів.

Ковалентний полярний зв’язок — зв’язок, що утворюється між атомами неметалічних елементів з різною електронегативністю на основі спільних електронних пар.

Хімічний зв’язок між йонами називають йонним.

 

Вправа 2. Поясніть, чим відрізняються механізми утворення ковалентного неполярного та полярного зв’язків. Ковалентний неполярний зв'язок виникає між атомами неметалічних елементів з однаковою електронегативністю, а полярний -  з різною електронегативністю.

 

Вправа 3. Поясніть, як утворюється йонний зв’язок, порівняйте його з ковалентним полярним. Йонний зв'язок утворюється передачею електронів більш електронегативному атому. Ковалентний полярний зв'язок утворюється зміщенням електронної пари до атома, який проявляє більшу електронегативність.  Порівнявши йонний зв’язок з ковалентним полярним, можна зробити висновок про те, що йонний зв’язок є окремим випадком полярного ковалентного.

 

Вправа 4. Класифікуйте сполуки за поданими формулами на ковалентні неполярні, полярні та йонні: HF, O2, ZnCl2, H2, HNO3, Cl2, HCl.

Ковалентні

неполярні:

Ковалентні

полярні:

Йонні:

 

O2, H2, Cl2. HF, HNO3, HCl ZnCl2

Вправа 5. Охарактеризуйте відомі вам типи кристалічних ґраток і взаємозв’язок будови речовин з їхніми фізичними властивостями.

Типи

кристалічних

граток

Молекулярні Йонні Атомні

Вид частинок

у вузлах

кристалічної

ґратки

Молекули.

 

 

 

Катіони й

аніони.

 

 

Атоми.

 

 

 

Вид

хімічногого

зв'язку між

атомами

Ковалентний

неполярний і

полярний. 

 

Йонний.

 

 

 

Ковалентний

неполярний і

полярний.

 

Фізичні

властивості

 

 

 

 

 

 

 

Леткі,

легкоплавкі,

мають низькі

температури

кипіння. М’які.

 

 

 

 

Тверді,

тугоплавкі,

мають високі

температури

кипіння, 

нелеткі.

Більшість 

добре роз-

чинні у воді.

Дуже тверді,

тугоплавкі,

мають високі

температури

кипіння, крихкі.

Нерозчинні у

воді.

 

 

Інші завдання дивись тут...