Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Напишіть рівняння електролітичної дисоціації речовин, поданих формулами:

а) Na23, NaOH, H2S, HF;

Na2SO3 = 2Na+ + SO32-

NaOH = Na+ + OH-

H2S H+ + HS- - перша стадія

HS-  H+ + S2-  - друга стадія

H2 2H+ + S2- - сумарне рівняння

HF = H+ + F-

б) НI, NaNO3, KOH, H3PO4;

HI = H+ + I-

NaNO3 = Na+ + NO3-

KOH = K+ + OH-

H3PO4  H+ + H2PO4-  - перша стадія

H2PO4 H+ + HPO42-  - друга стадія

HPO42- H+ + PO43-  - третя стадія

H3PO4  3H+ + PO43- сумарне рівняння 

в) H2SO3, H2CO3, СrCl3, Ba(OH)2;

H2SO3  H+ + HSO3- перша стадія

HSO3-  H+ + SO32- друга стадія

H2SO3  2H+ + SO32- сумарне рівняння

H2CO3  H+ + HCO3- перша стадія

HCO3-  H+ + CO32- друга стадія

H2CO3  2H+ + CO32- сумарне рівняння

CrCl3 = Cr3+ + 3Cl-

Ba(OH)2 = Ba2+ + 2OH-

г) Сa(OH)2, H2SO4, ZnBr2, HNO3.

Ca(OH)2 = Ca2+ + 2OH-

H2SO4  H+ + HSO4-  - перша стадія

HSO4-  H+ + SO42- - друга стадія

H2SO4  2H+ + SO42- - сумарне рівняння

ZnBr2 = Zn2+ + 2Br-

HNO3  H+ + NO3-

 

Вправа 2. Укажіть формули речовин, що належать до сильних електролітів:

a) Al(OH)3, FeCl2, H2SO3, Ba(OH)2;

б) CuS, MgSO4, NaOH, CaSO3.

Для кислот дивись ряд кислот за їх силою. H2SO3 - кислота середньої сили.

 

Вправа 3. Cкладіть формули всіх можливих речовин, які містять такі катіони й аніони: Zn2+, SO42-, H+, S2–, CO32-, Ba2+, NO3-, OH. Класифікуйте їх на сильні та слабкі електроліти.

Формули всіх можливих речовин:  ZnSO4ZnS, ZnCO3Zn(NO3)2Zn(OH)2H2SO4BaSO4H2S, H2CO3HNO3H2O, BaS, BaCО3Ba(NO3)2Ba(OH)2.

Сильні

електроліти

Слабкі

електроліти

ZnSO4

Zn(NO3)2 

H2SO4

HNO3 

BaS 

Ba(NO3)2 

Ba(OH)2 

 

ZnS 

ZnCO3 

Zn(OH)2 

BaSO4 

H2

H2CO3 

H2O

BaCO3 

Вправа 4. Із кожних 200 молекул оцтової кислоти продисоціювали 20. До яких електролітів — сильних або слабких — належить ця кислота й чому? Треба визначити її ступінь електролітичної дисоціації (α). 

Відомо: n(загальн.)=200, n(дисоц.)=20. Знайти: α-?

Розв'язування:

α=n(дисоц.)/n(загальн.)=20:200=0,1, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 10%.

Отже, згідно розрахунків кислота належить до слабких електролітів, бо її ступінь електролітичної дисоціації низький.

Відповідь: оцтова кислота належить до слабких електролітів. 

 

Вправа 5. Із 30 молекул сульфідної кислоти не продисоціювали 26. До яких електролітів — сильних або слабких — належить ця кислота й чому? Треба визначити її ступінь електролітичної дисоціації (α). 

Відомо: n(загальн.)=30, n(не продисоц.)=26.

Знайти: α-?

Розв'язування:

1. n(дисоц.)=n(загальн.)-n(не продисоц.)=30-26=4

2. a=n(дисоц.)/n(загальн.)=4:30=0,13, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 13%.

Отже, згідно розрахунків сульфідна кислота належить до слабких електролітів, бо її ступінь електролітичної дисоціації низький.

Відповідь: сульфідна кислота належить до слабких електролітів

 

Вправа 7. Безводний кальцій хлорид використовують для очищення від вологи багатьох органічних рідин. Обчисліть масу безводної солі та кристалізаційної води в кристалогідраті масою 153,3 г, якщо його формула — CaCl26H2O.

Відомо: m(CaCl2•6Н2О)=153,3 г. Знайти: m(CaCl2)-? m(Н2О)-?

Розв'язання.

1-й спосіб

1. Обчислюємо молярну масу кристалогідрату.

Mr(CаCl2)=Аr(Cа)+2•Аr(Cl)=40+2•35,5=111, тому M(CаCl2)=111 г/моль. 

Mr2О)=2•Аr(Н)+Аr(О)=2•1+16=18, тому M(Н2О)=18 г/моль.

М(CaCl2•6Н2О)=М(CaCl2)+6М(Н2О)=111+6•18=111+108=219 г/моль

2. Знаходимо масу безводної солі у кристалогідраті масою 153,3 г.

у 219 г кристалогідрату CaCl2•6Н2О міститься 111 г CaCl2

у 153,3 г кристалогідрату CaCl2•6Н2О - х г CaCl2

219 г / 153,3 г = 111 г / х, звідси

х • 219 г = 153,3 г • 111 г,

х = 153,3 г • 111 г : 219 г

x = 77,7 г.

3. Знаходимо масу кристалізаційної води у кристалогідраті масою 153,3 г.

153,3 г - 77,7 г = 75,6 г

2-й спосіб

1. Обчислюємо молярну масу кристалогідрату.

Mr(CаCl2)=Аr(Cа)+2•Аr(Cl)=40+2•35,5=111, тому M(CаCl2)=111 г/моль. 

Mr2О)=2•Аr(Н)+Аr(О)=2•1+16=18, тому M(Н2О)=18 г/моль.

М(CaCl2•6Н2О)=М(CaCl2)+6М(Н2О)=111+6•18=111+108=219 г/моль

2. Знаходимо масу кристалізаційної води у кристалогідраті масою 153,3 г.

у 219 г кристалогідрата CaCl2•6Н2О міститься 108 г води

у 153,3 г кристалогідрата CaCl2•6Н2О - х г води

219 г / 153,3 г = 108 г / х, звідси

х • 219 г = 153,3 г • 108 г,

х = 153,3 г • 108 г : 219 г

х = 75,6 г.

3. Знаходимо масу безводної солі у кристалогідраті масою 153,3 г .

153,3 г - 75,6 г = 77,7 г

3-й спосіб

1. Обчислюємо молярну масу кристалогідрату.

Mr(CаCl2)=Аr(Cа)+2•Аr(Cl)=40+2•35,5=111, тому M(CаCl2)=111 г/моль. 

Mr2О)=2•Аr(Н)+Аr(О)=2•1+16=18, тому M(Н2О)=18 г/моль.

М(CaCl2•6Н2О)=М(CaCl2)+6М(Н2О)=111+6•18=111+108=219 г/моль.

2. Обчислюємо кількість речовини кристалогідрату масою 153,3 г за формулою v=m/M.

v(CaCl2•6Н2О)=153,3 г:219 г/моль=0,7 моль.

3. Обчислюємо кількість речовини безводної солі, що міститься в кристалогідраті кількістю речовини 0,7 моль.

v(CaCl2)=v(CaCl2•6Н2О)=0,7 моль.

4. Обчислюємо масу безводної солі кількістю речовини 0,7 моль за формулою m=v•M.

m(CaCl2)=v(CaCl2)•М(CaCl2)=0,7 моль•111 г/моль=77,7 г.

5. Знаходимо масу кристалізаційної води в кристалогідраті масою 153,3 г.

153,3 г - 77,7 г = 75,6 г.

4-й спосіб

1. Обчислюємо молярну масу кристалогідрату.

Mr(CаCl2)=Аr(Cа)+2•Аr(Cl)=40+2•35,5=111, тому M(CаCl2)=111 г/моль. 

Mr2О)=2•Аr(Н)+Аr(О)=2•1+16=18, тому M(Н2О)=18 г/моль.

М(CaCl2•6Н2О)=М(CaCl2)+6М(Н2О)=111+6•18=111+108=219 г/моль.

2. Обчислюємо кількість речовини кристалогідрату масою 153,3 г за формулою v=m/M.

v(CaCl2•6Н2О)=153,3 г:219 г/моль=0,7 моль.

3. Знаходимо кількість речовини води, що міститься у кристалогідраті кількістю речовини 0,7 моль.

v(Н2О)=6v(CaCl2•6Н2О)=60,7 моль=4,2 моль.

4. Обчислюємо масу води кількістю речовини 4,2 моль за формулою m=v•M.

m(Н2О)=v(Н2О)•М(Н2О)=4,2 моль•18 г/моль=75,6 г.

5. Знаходимо масу безводної солі в кристалогідраті масою 153,3 г.

153,3 г - 75,6 г = 77,7 г.

5-й спосіб

1. Обчислюємо молярну масу кристалогідрату.

Mr(CаCl2)=Аr(Cа)+2•Аr(Cl)=40+2•35,5=111, тому M(CаCl2)=111 г/моль.  

Mr2О)=2•Аr(Н)+Аr(О)=2•1+16=18, тому M(Н2О)=18 г/моль.

М(CaCl2•6Н2О)=М(CaCl2)+6М(Н2О)=111+6•18=111+108=219 г/моль.

2. Знайдемо масову частку безводної солі CaCl2 в кристалогідраті.

ω(CаCl2)=М(CаCl2)/М(CaCl2•6Н2О)=111/219=0,5068.

3. З формули ω(CаCl2)=m(CаCl2)/m(CaCl2•6Н2О) знаходимо масу солі

m(CаCl2)=ω(CаCl2)•m(CaCl2•6Н2О). 

m(CаCl2)=0,5068•153,3 г=77,7 г.

4. Обчислюємо масу кристалізаційної води в кристалогідраті масою 153,3 г.

153,3 г - 77,7 г = 75,6 г.

6-й спосіб

1. Обчислюємо молярну масу кристалогідрату.

Mr(CаCl2)=Аr(Cа)+2•Аr(Cl)=40+2•35,5=111, тому M(CаCl2)=111 г/моль.  

Mr2О)=2•Аr(Н)+Аr(О)=2•1+16=18, тому M(Н2О)=18 г/моль.

М(CaCl2•6Н2О)=М(CaCl2)+6М(Н2О)=111+6•18=111+108=219 г/моль.

2. Знайдемо масову частку води в кристалогідраті.

ω(Н2О)=6М(Н2О)/М(CaCl2•6Н2О)=6•18/219=0,4932.

3. З формули ω(Н2О)=m(Н2О)/m(CaCl2•6Н2О) знаходимо масу кристалізаційної води

m(Н2О)=ω(Н2О)•m(CaCl2•6Н2О). 

m(Н2О)=0,4932•153,3 г=75,6 г.

4. Обчислюємо масу безводної солі CaCl2 в кристалогідраті масою 153,3 г.

153,3 г - 75,6 г = 77,7 г.

Відповідь: 77,7 CaCl2 і 75,6 г Н2О.

Інші завдання дивись тут...