Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Укажіть молекулярну формулу пальмітинової кислоти.

А С17Н35–СООН Б С15Н31–ОН В С15Н31–СООН Г С17Н33–СООН

Відповідь: В

 

Вправа 2. Укажіть скорочену структурну формулу олеїнової кислоти.

А СН3–(СН2)4–СН2–(СН2)4–СООН

Б СН3–(СН2)7–СН2–(СН2)7–СООН

В СН3–(СН2)5–СН2–(СН2)5–СООН

Г СН3–(СН2)7–СН=СН –(СН2)7–СООН

Відповідь: Г

 

Вправа 3. Укажіть реакцію утворення натрій стеарату.

А 2С15Н31–СООН + Na2CO3 → 2С15Н31СООNa + Н2О + CO2

Б 2С17Н35–СООН + K2CO3 → 2С17Н35СООК + Н2О + CO2

В 2С17Н35–СООН + Na2CO3 → 2С17Н35СООNa + Н2О + CO2

Г С15Н31–СООН + NaOН → С15Н31СООNa + Н2О

Відповідь: В

 

Вправа 4. Порівняйте склад і фізичні властивості стеаринової та олеїнової кислот. Напишіть скорочені структурні формули.

 

Стеаринова

кислота

Олеїнова

кислота

Скорочена

структурна

формула

СН3–(СН2)16–СООН СН3–(СН2)7–СН=СН–(СН2)7–СООН

Склад

 

насичена 

 

ненасичена (наявний подвійний 

зв'язок між атомами Карбону)

Фізичні

властивості

 

 

 

тверда речовина

білого кольору,

нерозчинна у воді,

не має запаху,

жирна на дотик

рідина, жирна, нерозчинна у

воді

 

 

 

Вправа 5. Обчисліть масову частку Карбону в складі калій пальмітату.

Відомо: С15Н31СООK   Знайти: ω(C)-?

Розв'язування:

Масову частку елемента у сполуці обчислюємо за формулою:

ω(E)=n•Ar(Е)/Mr(сполуки), де ω(E) - масова частка; n — число атомів елемента; Аг(Е) — відносна атомна маса елемента; Мг(сполуки) — відносна молекулярна (формульна) маса сполуки. 

Mr(С15Н31СООK)=16•Ar(C)+31•Ar(H)+2Ar(O)+Ar(K)=16•12+31•1+216+39=

=294

ω(C)=16•Ar(C)/Mr(С15Н31СООK)=16•12/294=0,6531, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 65,31%.

Відповідь: 65,31%. 

 

Вправа 6. Обчисліть масу натрій стеариноату, що утворився внаслідок повної взаємодії натрій карбонату масою 318 кг з відповідною кислотою. 

Якій кількості речовини відповідає маса утвореного продукту?

Відомо: m(Na2CO3)=318 кг. Знайти: m(C17H35COONa)-?, v(C17H35COONa)-?

Розв'язування.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

                      318 кг          х кг

17Н35СООН + Na2CO3 → 2С17Н35СООNa + Н2О + CO2

                      106 кг          612 кг

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 кмоль натрій карбонату Na2CO3 з утворенням 2 кмоль натрій стеарату C17H35COONa. Обчислюємо молярні маси (M=Mr кг/кмоль) речовин й, відповідно, масу 2 кмоль.

Mr(Na2CO3)=2•Ar(Na)+Ar(C)+3•Ar(O)=223+12+3•16=106, 

M(Na2CO3)=106 кг/кмоль. Маса 1 кмоль=106 кг.

Mr(C17H35COONa)=18•Ar(C)+35•Ar(H)+2•Ar(O)+Ar(Na)=1812+35•1+2•16+23=

=306, M(C17H35COONa)=306 кг/кмоль. 

Маса 1 кмоль=306 кг, а маса 2 кмоль=612 кг.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій стеарату.

318 кг / 106 кг = х кг / 612 кг, звідси

х кг • 106 кг = 612 кг • 318 кг

х = 612 кг • 318 кг : 106 кг

х = m(C17H35COONa)=1836 кг

Обчислюємо кількість речовини натрій cтеарату масою 1836 кг за формулою v=m/M.

v(C17H35COONa)=m(C17H35COONa):M(C17H35COONa)=1836 кг : 306 кг/моль=

=6 кмоль.

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини натрій карбонату масою 318 кг за формулою v=m/M, де M=Mr кг/кмоль.

Mr(Na2CO3)=2•Ar(Na)+Ar(C)+3•Ar(O)=223+12+3•16=106, 

M(Na2CO3)=106 кг/кмоль. 

v(Na2CO3)=m(Na2CO3) : M(Na2CO3)=318 кг : 106 кг/кмоль=3 кмоль.

Записуємо рівняння реакції: 17Н35СООН+Na2CO3→2С17Н35СООNa+Н2О+CO2

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 кмоль натрій карбонату Na2CO3 з утворенням 2 кмоль натрій стеарату C17H35COONa, кількість речовини натрій стеарату удвічі більша, ніж кількість речовини натрій карбонату. Отже, якщо в реакцію вступає натрій карбонат кількістю речовини 3 кмоль, то утвориться натрій стеарат удвічі більшої кількості речовини, тому 

v(C17H33COONa)=2v(Na2CO3)=23 кмоль=6 кмоль.

Обчислюємо масу натрій стеарату кількістю речовини 6 кмоль за формулою m=v•M, де М=Мr кг/кмоль.

Mr(C17H35COONa)=18•Ar(C)+35•Ar(H)+2•Ar(O)+Ar(Na)=1812+35•1+2•16+23=

=306,  M(C17H35COONa)=306 кг/кмоль.

m(C17H35COONa)=v(C17H35COONa)•M(C17H35COONa)=6 кмоль•306 кг/кмоль=

=1836 кг.

Відповідь: 1836 кг і 6 кмоль C17H35COONa

 

Вправа 7. У результаті взаємодії олеїнової кислоти з калій гідроксидом утворилася сіль масою 64 кг. Обчисліть маси вихідних речовин. Назвіть утворену сіль.

Відомо: m(C17H33COOK)=64 кг. Знайти: m(C17H33COOH)-?, m(KOH)-?

Розв'язування.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 x кг             y кг           64 кг

С17Н33СООН + KOH → С17Н33СООK + Н2О

 282 кг          56 кг         320 кг

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 кмоль олеїнової кислоти C17H33COOH і 1 кмоль калій гідроксиду КОН з утворенням 1 кмоль калій олеїноату C17H33COOK. Обчислюємо молярні маси (M=Mr кг/кмоль) речовин й, відповідно, масу 1 кмоль.

Mr(C17H33COOH)=18•Ar(C)+34•Ar(H)+2•Ar(O)=1812+34•1+2•16=282, 

M(C17H33COOH)=282 кг/кмоль. Маса 1 кмоль=282 кг.

Mr(KOH)=Ar(K)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56, 

M(KOH)=56 кг/кмоль. Маса 1 кмоль=56 кг.

Mr(C17H33COOK)=18•Ar(C)+33•Ar(H)+2•Ar(O)+Ar(K)=1812+33•1+2•16+39=

=320, M(C17H33COOK)=320 кг/кмоль. Маса 1 кмоль=320 кг.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу олеїнової кислоти.

х кг / 282 кг = 64 кг / 320 кг, звідси

х кг • 320 кг = 282 кг • 64 кг

х = 282 кг • 64 кг : 320 кг

х = m(C17H33COOK)=56,4 кг

За допомогою пропорції обчислюємо масу калій гідроксиду.

у кг / 56 кг = 64 кг / 320 кг, звідси

у кг • 320 кг = 56 кг • 64 кг

х = 56 кг • 64 кг : 320 кг

х = m(KOH)=11,2 кг

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини калій олеїноату масою 64 кг за формулою v=m/M, де M=Mr кг/кмоль.

Mr(C17H33COOK)=18•Ar(C)+33•Ar(H)+2•Ar(O)+Ar(K)=1812+33•1+2•16+39=320

M(C17H33COOK)=320 кг/кмоль.

v(C17H33COOK)=m(C17H33COOK):M(C17H33COOK)=64 кг:320 кг/кмоль=0,2 кмоль.

Записуємо рівняння реакції: С17Н33СООН+KOH→С17Н33СООK+Н2О

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 кмоль олеїнової кислоти C17H33COOH і 1 кмоль калій гідроксиду КОН з утворенням 1 кмоль калій олеїноату C17H33COOK, кількості речовин однакові. Отже, якщо в результаті реакції утворюється 0,2 кмоль калій олеїноату, то в реакцію вступають олеїнова кислота і калій гідроксид однакової кількості речовини, тому 

v(C17H33COOH)=v(NaOH)=v(C17H33COONa)=0,2 кмоль.

Обчислюємо масу заданої кількості речовини за формулою m=v•M, де М=Мr кг/кмоль.

Mr(C17H33COOH)=18•Ar(C)+34•Ar(H)+2•Ar(O)=1812+34•1+2•16=282, 

M(C17H33COOH)=282 кг/кмоль.

m(C17H33COOH)=v(C17H33COOH)•M(C17H33COOH)=0,2 кмоль•282 кг/кмоль=56,4 кг.

Mr(KOH)=Ar(K)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56, M(KOH)=56 кг/кмоль. 

m(KOH)=v(KOH)•M(KOH)=0,2 кмоль•56 кг/кмоль=11,2 кг.

Відповідь: 56,4 кг C17H33COOH, 11,2 кг NaOH; калій олеїноат

Інші завдання дивись тут...