Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Укажіть мономерну ланку поліетилену.

А (—СН=СН—)

Б (—СН=СН—)n

В (—СН2—СН2—)

Г (—СН2—СН2—)n

Відповідь: В

 

Вправа 2. Укажіть назву мономеру поліетилену.

А пропан Б етан В етин Г етен

Відповідь: Г

 

Вправа 3. Позначте властивість поліетилену, на якій ґрунтується виробництво водопровідних і каналізаційних труб, а також пакувальних матеріалів.

А добрий ізолятор 

В термопластичний

Б водо- й газонепроникний

Г крихкий

Відповідь: Б

 

Вправа 4. Позначте кількість мономерних ланок у поліетилені, відносна молекулярна маса якого становить 56 000.

А 1000 Б 2000 В 2500 Г 1500

Відповідь: Б

Mr2Н4)=2•Аr(C)+4•Аr(Н)=2•12+4•1=28.

n=Mr((—СН2—СН2—)k):Mr(C2H4)=56000:28= 2000

 

Вправа 5. Етин об’ємом 288 л згорів повністю в атмосфері кисню. Обчисліть об’єм кисню (н. у.), використаного в реакції.

Відомо: V(C2H2)=288 л. Знайти: V(O2)-?

Напишемо рівняння реакції: 2C2H2 + 5O2 = 4CO2 + 2Н2О.

Оскільки V(C2H2):V(O2)=2:5, тоді 5V(C2H2)=2V(O2),  то

V(О2)=5V(С2Н2):2=5 • 288 л 2 = 720 л.

Відповідь: 720 л.

 

Вправа 6. Пропан об’ємом 112 л повністю згорів у кисні. Обчисліть об’єм витраченого кисню та вуглекислого газу (н. у.), що утворився.

Відомо: V(С3Н8)=112 л. Знайти: V(O2)-?, V(СO2)-?

Напишемо рівняння реакції: C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4Н2О.

Оскільки V(C3H8):V(O2)=1:5, то V(О2)=5V(С3Н8)=5112 л=560 л.

Оскільки V(C3H8):V(СO2)=1:3, то V(СО2)=3V(С3Н8)=3112 л=336 л.

Відповідь: 560 л O2336 л CO2.

 

Вправа 7. Суміш етану й етену об’ємом 179,2 л, у якій об’ємна частка насиченого вуглеводню становить 60%, повністю спалили. Обчисліть об’єм (н. у.) витраченого кисню та утвореного карбон (IV) оксиду.

Дано: V(суміші)=179,2 л; φ(С2Н6)=60%, або 0,6.

Знайти: V(О2)-?, V(СО2)-?

Розв'язування.

Об'єм речовини знаходимо з формули обчислення об'ємної частки речовини (φ):

V(речовини)=φ(речовини)•V(суміші)

V(C2H6)=φ(С2Н6)•V(суміші)=0,6•179,2л=107,52 л.

V(C2H4)=V(суміші) - V(C2H6)=179,2 - 107,52=71,68 л.

Запишемо рівняння реакції горіння етану і етину.

2Н6 + 7О2 → 4СО2 + 6Н2О  (1)

С2Н4 + 3О2 → 2СО2 + 2Н2О  (2) 

Оскільки за рівнянням реакції (1) V(C2H6):V1(O2)=2:7, то

V12)=7V(С2Н6):2=7107,52 л : 2=376,32 л. 

Оскільки за рівнянням реакції (2) V(C2H2):V2(O2)=1:3, тоді 5V(C2H2)=2V2(O2), то  V22)=3V(С2Н2)=371,68 л= 215,04 л.

Сумарний об'єм кисню:

V(О2)=V12)+V22)=376,32 л + 215,04 л=591,36 л. 

Оскільки за рівнянням реакції (1) V(C2H6):V1(СO2)=2:4, то

V1(СО2)=4V(С2Н6):2=4107,52 л : 2=215,04 л. 

Оскільки за рівнянням реакції (2) V(C2H4):V2(СO2)=1:2, то

V2(СО2)=2V(С2Н4)=271,68 л=143,36 л.

Сумарний об'єм карбон (IV) оксиду:

V(CО2)=V1(CО2)+V2(CО2)=215,04 л + 143,36 л=358,4 л. 

Відповідь: 591,36 л O2 i 358,4 CO2.

Інші завдання дивись тут...