Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Назвіть основних представників класу сполук «вуглеводи». Глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза.

 

Вправа 2. Порівняйте склад і будову молекул крохмалю та глюкози.

Крохмаль відноситься до полісахаридів, мономерами в макромолекулі крохмалю є залишки молекули глюкози складу (–С6Н10О5–),  макромолекули крохмалю бувають лінійної і розгалуженої структури, молекулярна маса - висока, оскільки мономерні ланки повторюються від кількох сотень до кількох тисяч разів.

Глюкоза відноситься до моносахаридів, молекули якої можуть існувати у двох формах - нециклічній і циклічній, які здатні переходити одна в одну залежно від умов (розчинник, температура), в молекулі наявні п'ять гідроксильних груп.  Ізомером глюкози є фруктоза.

 

Вправа 3. Здійсніть перетворення, що подані схемою:

С2Н6 → СО2 → С6Н12О6 → (–С6Н10О5–)n.

2C2H6 + 7O2  4CO2 + 6H2O

6CO2 + 6H2 C6H12O6 + 6O2

nC6H12O6 → (C6H10O5–)n + nH2O

 

Вправа 4. Обчисліть масову частку Карбону в структурній ланці крохмалю.

Масову частку елемента у сполуці обчислюємо за формулою:

ω(E)=n•Ar(Е)/Mr(сполуки), де ω(E) - масова частка; n — число атомів елемента; Аг(Е) — відносна атомна маса елемента; Мг(сполуки) — відносна молекулярна (формульна) маса сполуки. 

Структурна ланка крохмалю C6H10O5–.

Mr(C6H10O5)=6Ar(C)+10•Ar(H)+5Ar(O)=6•12+10•1+516=162

ω(C)=6•Ar(C)/Mr(C6H10O5)=6•12/162=0,4444, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 44,44%.

Відповідь: 44,4%.

 

Вправа 5. Глюкозу кількістю речовини 6 моль піддали повному окисненню. Обчисліть об’єм карбон (ІV) оксиду (н.у.) і масу води, що утворилися.

Відомо: v(C6H12O6)=6 моль. Знайти: V(CO2)-?, m(H2O)-?

Розв'язування.

Записуємо рівняння реакції:

    6 моль              х л         у г

  C6H12O6 + 6O2  6CO2  + 6H2O

    1 моль             134,4 л    108 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль глюкози C6H12O6 з утворенням 6 моль карбон (IV) оксиду CO2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л, а 6 моль займуть у 6 разів більший об'єм, тобто 134,4 л) і 6 моль води Н2О. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) води й, відповідно, масу 6 моль.

Mr(H2O)=2•Ar(Н)+Ar(O)=21+16=18, M(H2O)=18 г/моль. 

Маса 1 моль=18 г, а маса 6 моль=108 моль.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду.

6 моль / 1 моль = х л / 134,4 л, звідси

х л • 1 моль = 134,4 л • 6 моль

х = 134,4 л • 6 моль : 1 моль

х = V(СО2)=804 л

За допомогою пропорції обчислюємо масу води.

6 моль / 1 моль = у г / 108 г, звідси

у г • 1 моль = 108 г • 6 моль

у = 108 г • 6 моль : 1 моль

у = m(H2O)=648 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: C6H12O6+6O26CO2+6H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль глюкози C6H12O6 з утворенням 6 моль карбон (IV) оксиду CO2 і 6 моль води Н2О, кількості речовини карбон (IV) оксиду й води є у 6 разів більші, ніж кількість речовини глюкози. Отже, якщо в реакцію вступила глюкоза кількістю речовини 6 моль, то утвориться карбон (IV) оксид і вода у 6 разів більшою кількістю речовини, тому 

v(CO2)=v(H2O)=6v(C6H12O6)=66 моль = 36 моль.

Обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду кількістю речовини 6 моль за формулою V=v•VM, де VM - постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

V(СO2)=v(СO2)•VM=36 моль•22,4 л/моль=806,4 л.

Обчислюємо масу води кількістю речовини 36 моль за формулою m=v•M, де

М=Мr г/моль.

Mr(H2O)=2•Ar(Н)+Ar(O)=21+16=18, M(H2O)=18 г/моль. 

m(H2O)=v(H2O)•M(H2O)=36 моль•18 г/моль=648 г.

Відповідь: 806,4 л CO2, 648 г H2O.

 

Вправа 6. Здійсніть перетворення, що подані схемою:

С6Н12О6 → СО2 → СаСО3 → СаО → Са(ОН)2.

С6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O

CO2 + CaO = CaCO3

CaCO3 = CaO + CO2

CaO + H2O = Ca(OH)2

 

Вправа 7. Макромолекула крохмалю складається з 450 залишків молекули глюкози. Обчисліть масу полімеру та води, що утворяться внаслідок синтезу її з глюкози.

Відомо: n=450. Знайти: m(–C6H12O5)450-?, m(H2O)-?

Розв'язування.

Записуємо рівняння реакції:

450C6H12O5  -> (C6Н12O5)450 + 450H2O

За рівнянням реакції утворилося 1 моль крохмалю (C6H12O5)450 і 450 моль води H2O.

Обчислюємо маси крохмалю кількістю речовини 1 моль і води кількістю речовини 450 моль за формулою: m=vM, де Мr кг/кмоль=М.

Mr((C6Н12O5)450)=450(6Ar(C)+12Ar(Н)+5Ar(О)=450164=78300,  

M((C6Н12O5)450)=78300 г/моль

m((C6Н12O5)450)=v((C6Н12O5)450)M((C6Н12O5)450)=

=1 моль • 78300 г/моль=78300 г=78,3 кг.

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18, M(H2O)=18 г/моль.

m(H2O)=v(H2O)M(H2O)=450 моль18 г/моль=8100 г=8,1 кг.

Відповідь: 78,3 кг глюкози і 8,1 кг води.

Інші завдання дивись тут...