Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Напишіть молекулярні та йонні рівняння реакцій між попарно взятими речовинами: 

а) BaCl2 і AgNO3

BaCl2 + 2AgNO3 = Ba(NO3)2 + 2AgCl↓

Ba2+ + 2Cl- + 2Ag+ + 2NO3- = Ba2+ + 2NO3- + 2AgCl↓

2Ag+ + 2Cl- = 2AgCl↓

Ag+ + Cl- = AgCl

б) MgI2 і AgNO3

MgI2 + 2AgNO3 = Mg(NO3)2 + 2AgI

Mg2+ + 2I- + 2Ag+ + 2NO3- = Mg2+ + 2NO3- + 2AgI↓

2Ag+ + 2I- = 2Agl↓

Ag+ + I- = AgI

в) CaBr2 і AgNO3;

CaBr2 + 2AgNO3 = Ca(NO3)2 + 2AgBr↓

Ca2+ + 2Br- + 2Ag+ + 2NO3- = Ca2+ + 2NO3- + 2AgBr↓

2Ag+ + 2Br- = 2AgBr↓

Ag+ + Br- = AgBr

г) Na3PO4 і AgNO3

Na3PO4 + 3AgNO3 = 3NaNO3 + Ag3PO4

3Na+ + PO43- + 3Ag+ + 3NO3- = 3Na+ + 3NO3- + Ag3PO4

3Ag+ + PO43- = Ag3PO4

ґ) Ba(OH)2 і H2SO4

Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2H2O

Ba2+ + 2OH- + 2H+ + SO42- = BaSO4 + 2H2O

д) Na2CO3 і HNO3.

Na2CO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + CO2↑ + H2O

2Na+ + CO32- + 2H+ + 2NO3 = 2Na+ + 2NO32- + CO2↑ + H2O

2H+ + CO32- = CO2↑ + H2O

 

Вправа 2. Поясніть, як виявити хлорид- і сульфат-іони в розчинах магній хлориду й алюміній сульфату. Напишіть рівняння реакцій.

Реактивом на хлорид-іони є катіон Арґентуму Ag+, що входить до складу солі арґентум (І) нітрату. У результаті реакції утворюється білий сирнистий осад арґентум(І) хлориду.

MgCl2 + 2AgNO3 = Mg(NO3)2 + 2AgCl

Mg2+ + 2Cl- + 2Ag+ + 2NO3- = Mg2+ + 2NO3- + 2AgCl↓

2Ag+ + 2Cl- = 2AgCl↓

Ag+ + Cl- = AgCl

Реактивом на сульфат-іони є катіон Барію Ва2+, що міститься у солях барію, наприклад, барій нітраті. Випадає білий осад, нерозчинний у нітратній кислоті.

Al2(SO4)3 + 3Ba(NO3)2 = 2Al(NO3)3 + 3BaSO4

2Al3+ + 3SO42- + 3Ba2+ + 6NO3- = 2Al+ + 6NO3- + 3BaSO4

3Ba2+ + 3SO42- = 3BaSO4

Ba2+ + SO42- = BaSO4

 

Вправа 3. Запропонуйте спосіб розпізнавання, який передбачає використання якісних реакцій на аніони: 

а) хлоридної та сульфатної кислот;

Якісною реакцією на хлоридну кислоту є її взаємодія з розчином арґентум (І) нітратом, в результаті чого утворюється білий сирнистий осад, нерозчинний в нітратній кислоті.

HCl + AgNO3 = HNO3 + AgCl

H+ + Cl- + Ag+ + NO3- = H+ + NO3- + AgCl↓

Ag+ + Cl- = AgCl↓

Якісною реакцією на cульфатну кислоту є її взаємодія з розчинами солей Барію, наприклад, барій хлориду, в результаті чого утворюється білий осад, нерозчинний в кислотах.

H2SO4 + BaCl2 = 2HCl + BaSO4

2H+ + SO42- + Ba2+ + 2Cl- = 2H+ + 2Cl- + BaSO4

Ba2+ + SO42- = BaSO4

б) солей хлоридної та сульфатної кислот.

Якісною реакцією на хлориди є їх взаємодія з розчином арґентум (І) нітратом, в результаті чого утворюється білий сирнистий осад, нерозчинний в нітратній кислоті.

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl

Na+ + Cl- + Ag+ + NO3- = Na+ + NO3- + AgCl↓

Ag+ + Cl- = AgCl↓

Якісною реакцією на cульфати є їх взаємодія з розчинами солей Барію, наприклад, барій хлориду, в результаті чого утворюється білий осад, нерозчинний в кислотах.

Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4

2Na+ + SO42- + Ba2+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl- + BaSO4

Ba2+ + SO42- = BaSO4

 

Вправа 4. Запропонуйте спосіб розпізнавання хлоридної й ортофосфатної кислот за допомогою одного реактиву. Напишіть рівняння реакцій.

Реактивом на хлорид- та ортофосфат-іони є катіон Арґентуму Ag+, що входить до складу солі арґентум (І) нітрату. У результаті відповідних реакцій утворюються осади: арґентум (І) хлориду — білий сирнистий, нерозчинний у нітратній кислоті, та арґентум (І) ортофосфату — жовтий.

HCl + AgNO3 = HNO3 + AgCl

H+ + Cl- + Ag+ + NO3- = H+ + NO3- + AgCl↓

Ag+ + Cl- = AgCl↓ - білий сирнистий осад, нерозчинний у нітратній кислоті.

 

H3PO4 + 3AgNO3 = 3HNO3 + Ag3PO4

3H+ + PO43- + 3Ag+ + 3NO3- = 3H+ + 3NO3- + Ag3PO4

3Ag+ + PO43- = Ag3PO4 - жовтий осад.

 

Вправа 5. Запропонуйте спосіб розпізнавання йодидів і бромідів.

Реактивом на йодид- та бромід-іони є катіон Арґентуму Ag+, що входить до складу солі арґентум (І) нітрату. У результаті відповідних реакцій утворюються осади: арґентум (І) йодиду — жовтий та арґентум (І) броміду — блідо-жовтий.

 

NaI + AgNO3 = NaNO3 + AgI

Na+ + I- + Ag+ + NO3- = Na+ + NO3- + AgI↓

Ag+ + I- = AgI↓ жовтий осад.

 

NaBr + AgNO3 = NaNO3 + AgBr

Na+ + Br- + Ag+ + NO3- = Na+ + NO3- + AgBr↓

Ag+ + Br- = AgBr↓ блідо-жовтий осад.

 

Вправа 6. На розчин натрій броміду масою 51,5 г з масовою часткою солі 0,3 подіяли розчином арґентум (І) нітрату до повної їх взаємодії. Обчисліть масу утвореного осаду.

Відомо: m(розчину)=51,5 г; ω(NaBr)=0,3. Знайти: m(AgBr)-?

Розв'язування:

Знаходимо масу натрій броміду в розчині.

m(NaBr)=ω(NaBr)m(розчину)= 0,3•51,5 г= 15,45 г.

Знаходимо масу утвореного осаду .

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 15,45  г                           x г

  NaBr + AgNO3 = NaNO3 + AgBr 

  103 г                            188 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль натрій броміду NaBr з утворенням 1 моль аргентум (I) броміду AgBr. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(NaBr)=Ar(Na)+Ar(Br)=23+80=103,  

M(NaBr)=103 г /моль. Маса 1 моль=103 г

Mr(AgBr)=Ar(Ag)+Ar(Br)=108+80=188,  

M(AgBr)=188 г/моль. Маса 1 моль=188 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Масу аргентум (І) броміду знаходимо за допомогою пропорції:

з 103 г NaBr утворюється 188 г осаду AgBr↓, тоді

з 15,45 г NaBr - х г AgBr

103 г / 15,45 г = 188 г / х г, звідси

х г • 103 г = 15,45 г • 188 г

х = 15,45 г • 188 г / 103 г

х = 28,2 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: NaBr+AgNO3=NaNO3+AgBr 

Обчислюємо кількість речовини натрій броміду масою 15,45 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(NaBr)=Ar(Na)+Ar(Br)=23+80=103, M(NaBr)=103 г /моль. 

v(NaBr)=m(NaBr) : M(NaBr)=15,45 г : 103 г/моль=0,15 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль натрій броміду NaBr з утворенням 1 моль аргентум (І) броміду AgBr, кількості речовин однакові. Отже, якщо у результаті реакції утворюється 0,1 моль аргентум броміду, то в реакцію вступає така ж кількість речовини натрій броміду, тому 

v(AgBr)=v(NaBr)=0,15 моль.

Обчислюємо масу аргентум (І) броміду кількістю речовини 0,15 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(AgBr)=Ar(Ag)+Ar(Br)=108+80=188, M(AgBr)=188 г/моль.

m(AgBr)=v(AgBr)•M(AgBr)=0,15 моль•188 г/моль=28,2 г.

Відповідь: m(AgBr)=28,2 г. 

 

Вправа 7. Унаслідок взаємодії розчинів калій йодиду й арґентум (І) нітрату випав жовтий осад масою 4,7 г. Обчисліть маси та кількості речовин вихідних сполук. 

Відомо: m(AgI)=4,7 г.

Знайти: m(KI)-?, v(KI)-?, m(AgNO3)-?, v(AgNO3)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

     х г       y г               4,7 г

     KI  +  AgNO3 = KNO3 + AgI

     166 г    170               235 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль каллій йодиду KI і 1 моль аргентум (І) нітрату AgNO3 з утворенням 1 моль аргентум (І) йодиду AgI. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(KI)=Ar(K)+Ar(I)=39+127=166,

M(KI)=166 г/моль. Маса 1 моль=166 г.

Mr(AgNO3)=Ar(Ag)+Ar(N)+3•Ar(О)=108+14+3•16=170,

M(AgNO3)=170 г/моль. Маса 1 моль=170 г.

Mr(AgI)=Ar(Ag)+Ar(I)=108+127=235,

M(AgI)=235 г/моль. Маса 1 моль=235 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорцї обчислюємо масу калій йодиду:

235 г AgI утворюється з 166 г KI, тоді

4,7 г AgI - х KI г.

235 г / 4,7 г = 166 г / х г, звідси

х г • 235 г = 4,7 г • 166 г

х = 4,7 г • 166 г / 235 г

х = m(KI)=3,32 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу аргентум нітрату:

235 г AgI утворюється з 170 г AgNO3, тоді

4,7 г AgI - у AgNO3 г.

235 г / 4,7 г = 170 г / у г, звідси

у г • 235 г = 4,7 г • 170 г

у = 4,7 г • 170 г / 235 г

у = m(AgNO3)=3,4 г

Кількість речовини заданої маси обчислюємо за формулою v=m/M.

v(KI)=m(KI)/M(KI)=3,32 г : 156 г/моль=0,02 моль

v(AgNO3)=m(AgNO3)/M(AgNO3)=3,4 г : 170 г/моль=0,02 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

  х моль     у моль              4,7 г

  KI    +    AgNO3  =  KNO3 + AgI

  1 моль     1 моль              235 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль калій йодиду KI і 1 моль аргентум (І) нітрату AgNO3 з утворенням 1 моль аргентум (І) йодиду AgI. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) аргентум (І) йодиду й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(AgI)=Ar(Ag)+Ar(I)=108+127=235,

M(AgI)=235 г/моль. Маса 1 моль=235 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини калій йодиду:

235 г осаду AgI↓ утворюється з 1 моль KI, тоді

4,7 г осаду AgI↓ - х моль KI.

235 г / 4,7 г = 1 моль / х моль, звідси

х моль • 235 г = 4,7 г • 1 моль

х = 4,7 г • 1 моль / 235 г

х = m(KI)=0,02 моль

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини аргентум (І) нітрату:

235 г осаду AgI↓ утворюється з 1 моль AgNO3, тоді

4,7 г осаду AgI↓ - у моль AgNO3.

235 г / 4,7 г = 1 моль / у моль, звідси

у моль • 235 г = 4,7 г • 1 моль

у = 4,7 г • 1 моль / 235 г

у = m(AgNO3)=0,02 моль

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою m=v•M, де M=Mr г/моль.

Mr(KI)=Ar(K)+Ar(I)=39+127=166, M(KI)=166 г/моль.

m(KI)=v(KI)•M(KI)=0,02 моль • 166 г/моль=3,32 г

Mr(AgNO3)=Ar(Ag)+Ar(N)+3•Ar(О)=108+14+3•16=170,

M(AgNO3)=170 г/моль. 

m(AgNO3)=v(AgNO3)•M(AgNO3)=0,02 моль • 166 г/моль=3,4 г

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: KI+AgNO3=KNO3+AgI

Обчислюємо кількість речовини аргентум (І) йодиду масою 4,7 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(AgI)=Ar(Ag)+Ar(I)=108+127=235, M(AgI)=235 г/моль. 

v(AgI)=m(AgI) : M(AgI)=4,7 г : 235 г/моль=0,02 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль калій йодиду KI і 1 моль аргентум (І) нітрату AgNO3 з утворенням 1 моль аргентум (І) йодиду AgI, кількості речовин однакові. Отже, якщо в результаті реакції утворюється 0,02 моль аргентум (І) йодиду, то у реакцію вступає така ж кількість речовини калій йодиду і аргентум (І) йодиду, тому 

v(KI)=v(AgNO3)=v(AgI)=0,02 моль.

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою m=v•M, де M=Mг/моль.

Mr(KI)=Ar(K)+Ar(I)=39+127=166, M(KI)=166 г/моль.

m(KI)=v(KI)•M(KI)=0,02 моль • 166 г/моль=3,32 г

Mr(AgNO3)=Ar(Ag)+Ar(N)+3•Ar(О)=108+14+3•16=170,

M(AgNO3)=170 г/моль. 

m(AgNO3)=v(AgNO3)•M(AgNO3)=0,02 моль • 166 г/моль=3,4 г

Відповідь: m(KI)=3,32 г, v(KI)=0,02 моль, m(AgNO3)=3,4 г, v(AgNO3)=0,02 моль.

Інші завдання дивись тут... 

  • Максим
    Большое вам спасибо!
    18 грудня 2020 13:25